07 липня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2008 рік
26.05.2008

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
АУДИТУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ
І РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ
СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

КИЇВ 2008

 

Бюлетень підготовлено за матеріалами Звіту про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України на виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення. - Київ: Рахункова палата України, 2008.

Відповідальні за випуск:

головний контролер - директор департаменту

з питань промисловості, виробничої інфраструктури

та державної власності - Заремба І.М.;

начальник управління стандартів,

аналітики та розвитку - Шах Г.А.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ, ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1.1.   Нормативно-правове забезпечення виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення

1.2.   Організаційне забезпечення виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення

     1.2.1. Аналіз стану розробки та затвердження регіональних програм

1.3.  Наукове забезпечення розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення

2. АУДИТ СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1.  Планування та фінансування видатків за бюджетною програмою 2701140 "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення"

2.2.  Планування та фінансування видатків на розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

3. АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ УПРАВЛІННЯМИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ВИСНОВКИ

 

ВСТУП

Забезпечення населення України якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою залишається одним із найбільш соціально значимих питань, оскільки безпосередньо впливає на стан здоров'я громадян і визначає ступінь екологічної та епідемічної безпеки цілих регіонів.

За ступенем водозабезпечення Україна займає одне з останніх місць серед країн Європи, а за водоємністю валового суспільного продукту випереджає їх. Потреба води задовольняється забором прісних вод із поверхневих та підземних джерел, шахтно-рудникових та морських вод, а також за рахунок використання води, залученої в оборотні системи водопостачання.

За даними Держкомстату, на кінець 2006 року всі міста України забезпечені централізованим водопостачанням. Системами водовідведення забезпечені 96 відс. міст.

Останнім часом, в основному, через впровадження квартирних приладів обліку води та скорочення промислового виробництва, намітилась тенденція до зменшення споживання води, її подачі у мережі та пропуску стоків. Натомість спостерігається стала тенденція до збільшення втрат води при транспортуванні.

За даними Мінжитлокомунгоспу, зношеність основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства в регіонах становить від 30 до 70 відс. і унеможливлює його безпечне функціонування. За даними Держкомстату станом на 01.01.2007, у ветхому та аварійному стані перебувало 34 відс. водопровідних та 32 відс. каналізаційних мереж. Втрата поданої в мережу питної води, в цілому, склала майже 38 відс., найбільші її втрати у Закарпатській області (86 відс.), м. Севастополі (81 відс.), АР Крим (72 відсотки). Практично вся вода, яка втрачається в системах водопостачання, підготовлена до споживання.

За даними Держкомстату, спостерігається дисбаланс між обсягом води, відпущеної споживачам, та обсягом відведених стічних вод, а в окремих регіонах розрив між цими показниками сягає двох і більше разів. Насамперед, це стосується розвинутих у сільськогосподарському відношенні регіонів півдня України, що пояснюється використанням питної води для зрошення.

Незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних споруд і мереж, відсоток їх зношеності, несвоєчасне проведення капітальних та поточних планово-профілактичних ремонтів і ліквідації аварій негативно впливає на якість питної води систем централізованого водопостачання. В окремих регіонах гостро стоїть питання забезпечення населення питною водою не тільки в якісному, але і в кількісному відношенні. Більше половини міст (55 відс.) з чисельністю населення понад 100 тис. чоловік через дефіцит потужностей забезпечується водою за графіком.

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ, ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1.1. Нормативно-правове забезпечення виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення

Відповідно до статті 49 Конституції України держава гарантує охорону здоров'я кожної людини, яка забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітар-них і оздоровчо-профілактичних програм. Крім того, прямим обов'язком держави є забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя. Одним із його видів є забезпечення населення, підприємств, установ та організацій централізованим водопостачанням, питною водою та водою для побутових потреб.

Правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання визначає Закон України від 10.01.2002 № 2918 "Про питну воду та питне водопостачання".

Закон (ст. 8) передбачає, що державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання надається згідно з обсягами коштів, передбаченими Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, для фінансування заходів у сфері будівництва і реконструкції систем питного водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, що мають загальнодержавне або міжрегіональне значення, а також для проведення науково-дослідних робіт із вдосконалення питного водопостачання та ресурсозбереження.

Впродовж останніх десяти років прийнято ряд нормативно-правових актів, якими затверджено або схвалено загальнодержавні та державні цільові програми, в рамках яких передбачено виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення. Заходи цих програм є взаємопов'язаними, але організацію їх виконання покладено на різні відомства без визначення єдиного координатора.

Відповідно до Переліку державних цільових програм*, Державний комітет будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп) визначено державним замовником/виконавцем чотирьох програм**, Державний комітет по водному господарству (Держводгосп) - однієї***, Держводгосп спільно з Міжвідомчою координаційною радою з питань розвитку водних ресурсів - ще однієї****:

* Наказ Мінекономіки від 14.05.2001 № 114 (діяв до 25.08.2007).

**   Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1269, Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 № 139, Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, затверджена Законом України від 24.06.2004 № 1869, Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006-2020 роки, затверджена Законом України від 03.03.2005 № 2455.

***  Комплексна програма першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року (постанова КМУ від 23.11.2000 № 1735).

**** Загальнодержавна програма розвитку водного господарства України (Закон України від 17.01.2002 № 2988-ІІІ).

Урядом наприкінці 1997 року затверджено* Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, контроль за її виконанням покладено на Держжитлокомунгосп. Програма передбачала виконання наступних завдань: поліпшення фінансового стану підприємств водопровідно-каналізаційного господарства; удосконалення нормативно-правової бази їх діяльності; реабілітації, реконструкції та розвитку водопровідно-каналізаційних комплексів; забезпечення підприємств галузі ресурсо- та енергозберігаючими технологіями очищення питної та стічних вод і переробки осадів відповідним обладнанням, приладами контролю, реагентами, матеріалами тощо. Орієнтовними обсягами Програми у період з 1998-2001 роки передбачалося спрямувати 2 млрд. 485,8  млн. грн., з них капітальних вкладень (держбюджет) - 1 млрд. 33,6  млн. грн. (їх питома вага складає 41,6 відс), іноземних інвестицій - 650  млн. грн. (26,1 відсотка). Орієнтовні обсяги фінансування її заходів на 2002 - 2005 роки схвалено урядовою постановою**, якою у вказаному періоді передбачалося виділити 1 млрд. 675,6 млн. грн., у т.ч. капітальних вкладень - 837,8  млн. грн., іноземних інвестицій - 837,8 млн. гривень.

* Постанова КМУ від 17.11.97 № 1269 "Про програму розвитку водо провідно-каналізаційного господарства".

**   Постанова КМУ від 01.06.2002 № 721 "Про орієнтовні обсяги фінансування в 2002-2005 роках заходів Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства".

Як засвідчив аудит, впродовж 1998-2005 років кошти на виконання заходів Програми не виділялися, передбачені роботи з ремонту, реконструкції та будівництва мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення не проводилися, очікуваних результатів від її реалізації не досягнуто.

Водночас, незважаючи на чинність Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, у 2000 році постановою Уряду* схвалено Комплексну програму першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року (далі - Комплексна програма). Слід зазначити, що схвалення Комплексної програми не відповідає вимогам ст. 10 Закону**, якою встановлено, що Уряд затверджує державні цільові програми. Метою Комплексної програми є налагодження належного водопостачання сільських населених пунктів, що користуються привізною та неякісною водою. Функції замовника щодо реалізації заходів програми, які фінансуються з держбюджету, покладено на Держводгосп та його територіальні органи.

* Постанова КМУ від 23.11.2000 № 1735 "Про Комплексну програму пер шочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року".

**   Закон України від 18.03.2004 № 1621 "Про державні цільові програми".

На початку 2002 року Законом України* затверджено Загальнодержавну програму розвитку водного господарства України (далі - Загальнодержавна програма). Організацію виконання та координацію діяльності з її реалізації покладено на Держводгосп та Міжвідомчу координаційну раду з питань розвитку водних ресурсів. До її основних завдань на період 2002-2006 роки, зокрема, віднесено: реалізацію першочергових заходів щодо реконструкції і модернізації водопровідно-каналізаційних систем; забезпечення централізованим питним водопостачанням 283 сільських населених пункти.

*    Закон України від 17.01.2002 № 2988-ІІІ "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства".

Заходи щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, передбачені Загальнодержавною програмою, реалізовувалися в її складовій частині - Комплексній програмі першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року, обсяги фінансування якої на 2005-2010 роки змінені урядовою постановою*.

*    Постанова КМУ від 22.09.2004 № 1246 "Про внесення змін у додатки 1, 2 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2000 р. № 1735".

Згідно з інформацією Держводгоспу, впродовж 2001-2005 років визначені Комплексною програмою завдання на цей період виконано лише на 0,5 відсотка.

Наступною програмою стала Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року, схвалена у 2002 році урядовою постановою*.

*   Постанова КМУ від 14.02.2002 № 139 "Про схвалення Програми ре формування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки і на період до 2010 року" (втратила чинність у 2007 році).

Виконання Програми покладалося на Раду міністрів АР Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування. Загальний контроль та моніторинг її виконання - на Міжвідомчу комісію з реалізації реформи житлово-комунального господарства при Кабінеті Міністрів України, Держжитлокомунгосп та регіональні комісії з реформування житлово-комунального господарства.

Завдання даної Програми не мали вартісного виразу. Водночас Програма передбачала, що основними важелями, які створять достатній рівень фінансування підприємств та організацій житлово-комунального господарства, зокрема, є: забезпечення у 2002-2003 роках 100-відсоткової оплати споживачами вартості послуг; забезпечення цільового використання складових тарифу для модернізації і розвитку цих підприємств; формування фінансово-кредитної системи модернізації та розвитку житлово-комунального господарства, механізму залучення та повернення кредитів та інвестицій.

У 2004 році затверджено* Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004- 2010 роки (далі - Програма ЖКГ), яка набрала статусу закону. В рамках одного з її напрямів передбачено виконання заходів, спрямованих на розвиток і реконструкцію централізованих систем водо-, теплопостачання та водовідведення. Державним замовником Програми ЖКГ є Держжитлокомунгосп (нині - Мінжитлокомунгосп). Термін виконання заходів розділено на два етапи: І етап (2004-2006 роки), ІІ етап (2007-2010 роки).

* Закон України від 24.06.2004 № 1869-ІV "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки".

Мета Програми ЖКГ полягає у здійсненні державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Аудит показав, що Програма ЖКГ містить ряд недоліків та суперечностей. Зокрема, всупереч вимогам статей Закону України* "Про державні цільові програми":

 • статті 8 - контроль за виконанням Програми ЖКГ покладено на Міжвідомчу комісію з реалізації реформи житлово-комунального господарства, яка не може бути державним замовником**, що здійснює загальне керівництво і контроль за розробленням державної цільової програми та виконанням її заходів;
  * Закон України від 18.03.2004 № 1621 "Про державні цільові програми".
  ** Державними замовниками, відповідно до статті 8 Закону України "Про державні цільові програми", можуть бути центральні органи виконавчої влади, НАНУ, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
 • статті 9 - орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми ЖКГ на ІІ етапі, у тому числі за напрямом "Модернізація житлового господарства, розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення", визначені без розбивки за роками;
 • статей 12, 16 - функції коригування передбачених Програмою ЖКГ завдань, відповідно до наявних фінансових і матеріальних можливостей, покладено на Міжвідомчу комісію з реалізації реформи житлово-комунального господарства, тоді як законодавчо визначено, що рішення про внесення змін до державної цільової програми приймається органом державної влади, який її затвердив, а затвердження, внесення змін та дострокове припинення загальнодержавних цільових програм відноситься до повноважень Верховної Ради України.

Отже, Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального господарства наділена невластивими їй повноваженнями щодо контролю за виконанням Програми ЖКГ та коригуванням її завдань, які законодавчо покладено на органи державної влади.

Програма ЖКГ визначила, що моніторинг реформування житлово-комунального господарства здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України на основі системи індикаторів (показників), перелік яких розробляється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань статистики. Проте, в порушення вимог Програми ЖКГ, порядок моніторингу реформування житлово-комунального господарства Урядом на момент аудиту не затверджено, а перелік необхідних індикаторів (показників) Мінжитлокомунгоспом (Мінбудом) не складено. Як наслідок, оплата робіт за договором* вартістю 29,8 тис. грн., результати якого не впроваджено, є неефективним використанням бюджетних коштів.

* Укладений Держжитлокомунгоспом у 2005 році, предметом якого було "Удосконалення форм статистичних спостережень для запровадження моніторингу за станом реформування житлово-комунального господарства, розроблення індикаторів оцінки діяльності органів місцевого самоврядування згідно з напрямками реформування".

Програмою ЖКГ також визначено, що форми проведення державних статистичних спостережень за станом реформування житлово-комунального господарства та відповідні роз'яснення розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади з питань статистики за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. В порушення вимог Програми ЖКГ, форми статистичних спостережень за станом реформування житлово-комунального господарства протягом 2005-2007 років до Мінжитлокомунгоспу (Мінбуду) від Держкомстату не надходили і, як наслідок, останнім не погоджувалися.

Крім того, п. 9 рішення РНБО* Держкомстату та Мінбуду доручалося у тримісячний строк (до березня 2007 року) вдосконалити форми статистичних спостережень для оцінки результативності реформування ЖКГ, зокрема, в частині показників діяльності підприємств різних форм власності. Проте, на час аудиту вказане рішення РНБО не виконано - форми статистичних спостережень Мінбуд не розробляв і не погоджував. Водночас замість форм статспостереження Держкомстат запропонував ввести форми адміністративної звітності, які на момент перевірки також не введені.

* Рішення РНБО від 17.11.2006 "Про стан житлово-комунального гос подарства України та основні напрями реформування" введено в дію Указом Президента України від 16.12.2006 № 1093/2006.

Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006- 2020 роки також має статус закону* (далі - Програма "Питна вода"). Метою Програми "Питна вода" є поліпшення забезпечення населення України питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в Україні; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

* Закон України від 03.03.2005 № 2455 "Про Загальнодержавну програ му "Питна вода України" на 2006-2020 роки".

Згідно з Програмою "Питна вода" (розділ V) на І етапі (2006-2010 роки), зокрема, передбачалося: здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва; розширити обсяги використання підземних вод у містах та регіонах з високим рівнем забруднення поверхневих вод; відновити та реконструювати в сільських населених пунктах системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної води; поліпшити якість питної води в містах та регіонах з найбільшою невідповідністю якості питної води державним стандартам та санітарному законодавству. Крім того, Програмою "Питна вода" (розділ VIII) визначено, що кошти Державного бюджету України можуть використовуватися, зокрема, на державну підтримку заходів: реконструкція та будівництво унікальних систем водопостачання та водовідведення у великих містах; будівництво підприємств з виготовлення споруд і установок питного водопостачання та водовідведення в контейнерному чи блочному виконанні; виробництво вітчизняних вимірювальних приладів з контролю якості води і оснащення ними лабораторій.

Аудитом встановлено, що всупереч вимогам статей 8, 9 Закону*: не призначено керівника Програми  "Питна вода", до основних завдань якого віднесено оперативне управління та контроль за виконанням програми; нормативно не визначено строки подання державним замовником на розгляд Кабінету Міністрів України проміжних звітів про виконання Програми "Питна вода"; відсутній розрахунок її фінансування за всіма джерелами, відсутні щорічні обсяги її фінансування на ІІ та ІІІ етапах.

Слід зазначити, що керівника Програми ЖКГ також не призначено.

*   Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV "Про державні цільові про грами".

1.2. Організаційне забезпечення виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення

Організацію виконання обох загальнодержавних програм, що мають статус закону (Програма ЖКГ, Програма "Питна вода") відповідно до своїх повноважень, здійснюють:

 • на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та інші центральні органи виконавчої влади. Головним органом у цій системі з травня 2007 року є Мінжитлокомунгосп, до його утворення був Мінбуд, створений шляхом реорганізації* Держжитлокомунгоспу і Держбуду. Протягом 2005-2007 років центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства двічі реорганізовано, що не сприяло організації виконання програм у сфері житлово-комунального господарства;
 • на регіональному рівні - Мінжитлокомунгосп АР Крим, управління з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій;
 • на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи виконавчих органів міських, селищних, сільських рад.

*    Відповідно до Указу Президента України від 01.06.2005 № 898/2005.

Функції забезпечення координації роботи, пов'язаної з виконанням обох програм, зокрема, в частині заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення, покладено на дві окремі Міжвідомчі комісії:

Програма ЖКГ - на Міжвідомчу комісію з реалізації реформи житлово-комунального господарства*, регіональні комісії з цих питань.

*    Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального гос подарства на чолі з віце-прем'єр-міністром України створена постановою КМУ від 01.12.99 № 2194.

За інформацією Мінжитлокомунгоспу, засідання Міжвідомчої комісії з реалізації реформи житлово-комунального господарства у 2005-2006 роках не проводились. Її склад неодноразово оновлювався Урядом. Після реорганізації Мінбуду і створення Мінжитлокомунгоспу знову підготовлено оновлений склад Міжвідомчої комісії та план роботи на 2007 рік, але вони так і не були затверджені. Отже, Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального господарства протягом 2005-2007 років не діяла, покладені на неї функції сприяння взаємодії та забезпечення координації роботи, пов'язані з виконанням Програми ЖКГ, не здійснювала;

Програма "Питна вода" - на Міжвідомчу і регіональні комісії з реалізації даної програми.

На початку 2006 року урядовою постановою* затверджено Порядок взаємодії та координації роботи, пов'язаної з виконанням Програми "Питна вода". Цією ж постановою Уряд зобов'язав Мінбуд утворити Міжвідомчу комісію з питань виконання Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки. Склад Міжвідомчої комісії та Положення про неї затверджено наказом Мінбуду**. Відповідно до Положення, організаційне забезпечення її роботи здійснює Управління водопровідно-каналізаційного господарства Мінжитлокомунгоспу. Встановлено, що графік засідань Міжвідомчої комісії не складався. В порушення вимог Положення про Міжвідомчу комісію, її засідання у І півріччі 2007 року не проводилися.

* Постанова КМУ від 08.02.2006 № 118 "Деякі питання, пов'язані з ви конанням Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006- 2020 роки".

** Наказ Мінбуду від 18.05.2006 № 169.

З метою впровадження виконання положень Програми "Питна вода", на виконання доручення Прем'єр-міністра України*, наказом Держжитлокомунгоспу** затверджено План організаційних заходів щодо впровадження виконання положень Програми "Питна вода". Вказаним наказом організаційне забезпечення виконання заходів Програми "Питна вода" покладено на Управління водопровідно-каналізаційного господарства Мінжитлокомунгоспу. Відповідно до Положення***, зазначене Управління є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства і підпорядковується безпосередньо заступнику Міністра.

* Доручення Прем'єр-міністра України від 04.04.2005 № 15471/1/1-05.

**  Наказ Держжитлокомунгоспу від 11.04.2005 № 55.

*** Положення затверджено наказом Мінжитлокомунгоспу від 31.05.2007 №43.

В ході аудиту встановлено, що Мінжитлокомунгосп не забезпечив виконання Плану організаційних заходів щодо впровадження виконання положень Програми "Питна вода" у повному обсязі, зокрема:

 • пропозиції* щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" подано до Уряду з затримкою на один місяць;
 • щорічне висвітлення у засобах масової інформації результатів виконання заходів Програми "Питна вода" за всіма джерелами фінансування не проводилося;
 • інформація** про хід виконання завдань Програми "Питна вода" за 2006 рік подана до Кабінету Міністрів України із затримкою на 9 місяців і містить показники її виконання лише за рахунок коштів державного бюджету. Інформація про хід виконання у 2006 році завдань Програми "Питна вода" за всіма джерелами у Мінжитлокомунгоспі відсутня і до Кабінету Міністрів України не подавалася. Як наслідок, Уряд та Верховна Рада України не володіють реальною інформацією про стан виконання заходів Програми "Питна вода". З метою отримання повної інформації Мінжитлокомунгосп лише у грудні 2007 року звернувся до регіональних комісій про надання звітності Міжвідомчій комісії.

* Лист Мінжитлокомунгоспу від 11.05.2005 №12/14-216.

** Лист Мінжитлокомунгоспу від 12.12.2007 № 12/20-9-55.

Міжвідомча комісія з питань виконання завдань Програми "Питна вода", створена з метою* координації роботи міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фактично такої координації не забезпечила.

* Порядок взаємодії та координації роботи, пов'язаної з виконанням Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки (постанова КМУ від 08.02.2006 № 118).

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" кожному споживачеві питної води державою гарантується право вільного доступу до інформації про якість питної води. З цією метою центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щороку готує і оприлюднює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні (далі - Національна доповідь).

Такий Порядок підготовки та оприлюднення Національної доповіді (далі - Порядок) затверджено у 2004 році урядовою постановою*. Цією ж постановою для щорічної підготовки Національної доповіді утворено комісію з представників центральних органів виконавчої влади** на чолі з головою Держжитлокомунгоспу. Вказаний Порядок визначив процедуру щорічної підготовки та оприлюднення Національної доповіді створеною комісією за встановленим графіком, згідно з яким її оприлюднення має відбуватися у липні.

* Постанова КМУ від 29.04.2004 № 576.

** Держжитлокомунгосп, МОЗ, Мінприроди, Мінагрополітики, Міноборони, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінтранс, МНС, Держводгосп, Держкомприродресурсів.

До функцій Управління водопровідно-каналізаційного господарства Мінжитлокомунгоспу віднесено організацію підготовки і оприлюднення Національної доповіді в порядку, встановленому Урядом. Аналізом збору вказаним Управлінням необхідної інформації в ході підготовки Національної доповіді встановлено, що така інформація надійшла до Мінжитлокомунгоспу із затримкою від 4 до 22 днів від 5 із 8 міністерств* та 9 із 25 обласних держадміністрацій**.

* МОЗ, Мінпаливенерго, Міноборони, Мінприроди, Мінтрансзв'язку.

** Мінжитлокомунгосп АР Крим, Вінницька, Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська, Херсонська обласні державні адміністрації.

У червні 2007 року наказом Мінжитлокомунгоспу* до науково-технічних, нормативних та проектних розробок, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, віднесено наукову роботу "Підготовка Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2006 році" вартістю 55 тис. грн., з оплатою за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері житлово-комунального господарства" (2701030), тобто за місяць до встановленого терміну її оприлюднення. Договір на виконання цієї роботи 27.11.2007 укладено з державним підприємством "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" (м. Київ).

*     Наказ Мінжитлокомунгоспу від 26.06.2007 71.

Фактично, Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні за 2006 рік станом на 01.01.2008 відсутня.

Виконання наукової роботи "Підготовка Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні за 2005 рік", вартістю 79 тис. грн., проведено за договором, укладеним Мінбудом з Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне) у листопаді - грудні 2006 року.

Відповідно до Положення про Мінжитлокомунгосп, на нього та на спеціально створену комісію покладено підготовку й оприлюднення Національної доповіді про якість питної води і стан питного водопостачання в Україні. Отже, Мінбудом та Мінжитлокомунгоспом 134 тис. грн. бюджетних коштів у 2006-2007 роках неефективно використано* на оплату науковим установам робіт з підготовки Національної доповіді, оскільки її підготовка є функціональними обов'язками цих міністерств.

В порушення вимог Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" та Порядку** Національна доповідь за 2005 рік опублікована з недотриманням встановленого терміну і не містить рекомендацій з реформування водного сектору.

* У 2006 році - 79 тис.грн.,у 2007 році - 55 тис. гривень.

** Порядок підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні (постанова КМУ від 29.04.2004 № 576).

Програмою "Питна вода" контроль за її виконанням, а також виконанням регіональних та місцевих програм покладено на центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інші центральні органи виконавчої влади, Міжвідомчу комісію з реалізації Програми "Питна вода", Раду міністрів АР Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації в межах законодавчо визначених повноважень.

Встановлено, що Мінжитлокомунгосп та Мінбуд відомчі перевірки щодо виконання заходів Програми "Питна вода" не здійснювали. При цьому форма звітності щодо виконання заходів Програми "Питна вода" за всіма джерелами до регіональних управлінь з питань житлово-комунального господарства, яким делеговано права замовника на виконання робіт за бюджетною програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення", не доводилась.

В результаті проведеного аналізу зведеного звіту про види та фізичні обсяги робіт з виконання Програми "Питна вода" за 2006 рік встановлено, що показники фінансування з державного бюджету та освоєння цих коштів Мінжитлокомунгоспом не відстежувались і не уточнювалися. Дані зведеного звіту не відповідають фінансовій звітності за цей період.

Згідно із звітом за 2006 рік, всього освоєно 70,7  млн. грн., тоді як у фінансовому звіті фактичні видатки перевищують відображені у зведеному звіті на 5,6 млн. гривень. Зазначена невідповідність встановлена по дев'яти регіонах (Волинська, Кіровоградська, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська облдержадміністрації). Крім того, у зведеному звіті загальна сума профінансованих обсягів за 2006 рік занижена у порівнянні з фінансовим звітом на 0,8 млн. гривень.

Фактичні показники кількості економії енергоносіїв та економічний ефект від зменшення використання енергоносіїв у звіті за 2006 рік відсутні. Відразу обрахувати економічний ефект від зменшення використання енергоносіїв по об'єктах, які були введені в експлуатацію у грудні 2006 року, неможливо. Зустрічними перевірками встановлено, що такі показники обраховуються протягом тривалого часу експлуатації об'єкта.

Встановлено, що замовником на виконання робіт, в порушення вимог п. 5 Порядку*, наказу Мінбуду** та державних будівельних норм***, не завжди виступає управління з питань житлово-комунального господарства в області, якому делеговано ці права. Так, у звіті за 2006 рік замовником одного об'єкту "Реконструкція тунельного водоводу від Південного берега Криму (ділянка від Південного порталу) у м. Ялті" визначено ВО "Кримводоканал", а не Мінжитлокомунгосп АР Крим.

* Порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення (постанова КМУ від 12.04.2006 № 498).

** Наказ Мінбуду від 26.04.2006 № 146.

*** Пункт 2.15 ДБН А.2.2-3-2004.

У Чернівецькій області замовником робіт на двох об'єктах* виступило Управління капітального будівництва облдержадміністрації. Аудитом встановлено, що розпорядженням Чернівецької облдержадміністрації єдиним замовником на території області з будівництва об'єктів житлово-комунального й соціального призначення, що фінансуються за рахунок коштів державного, обласного, районного та міських бюджетів, визначено Управління капітального будівництва.

*"Капремонт водопровідних споруд та насосної станції НС-2 в м.Хотин", "Заміна головного водоводу від насосної II до насосної III підйому у м.Новодністровськ".

Мають місце випадки, коли об'єкти Закарпатської області профінансовано у повному обсязі, кошти повністю освоєні, проте згідно із звітом за 2006 рік ці об'єкти* в експлуатацію не введено.

* "Реконструкція водогону по вул.Божук-Сільвая від вул.Другетів до вул.Бачинського в м.Ужгород" та "Реконструкція водозабірних споруд в с.Завидово Мукачівського району".

Аналізом цього ж звіту за 9 місяців 2007 року встановлено, що обсяги освоєних видатків не співпадають із показниками фінансового звіту по 16 регіонах*. Крім того, у 2007 році фінансувалися об'єкти, які мали залишкову кошторисну вартість з 2005 року і у 2006 році не фінансувалися (у Хмельницькій області з 7 об'єктів, що фінансувалися у 2007 році, 4 рахувалися ще з 2005 року і у 2006 році не фінансувалися**).

* АР Крим, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, За карпатська, Львівська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Ми колаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Чернігівська облдержадміністрації.

** "Реконструкція та розширення станції знезалізнення води, м.Волочиськ"; "Реконструкція водопровідної, каналізаційної мережі та водонапірної башти, м.Дунаївці"; "Реконструкція систем водопостачання, смт.Летичів"; "Реконструкція очисних споруд каналізації м.Полонне".

 

1.2.1. Аналіз стану розробки та затвердження регіональних програм

Пунктом 3 Закону України*, яким затверджено Програму ЖКГ, доручено Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській і Севастопольській міськдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування протягом шести місяців з дня набрання чинності (з 30.07.2004)

* Закон України від 24.06.2004 1869-IV "Про Загальнодержавну про граму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки".

розробити та затвердити, відповідно до завдань Програми ЖКГ, регіональні та місцеві програми (заходи) реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Вимогу щодо їх розробки містить і Програма ЖКГ (п. 3.5).

Наказом Держжитлокомунгоспу від 15.12.2004 № 222 затверджено Методичні рекомендації, згідно з якими регіональні, районні, міські, селищні Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства територіальних громад затверджуються сесіями відповідної ради.

Вчасно (до 30.01.2005) розробили та затвердили регіональні програми лише Вінницька та Волинська області.

В порушення вимог Методичних рекомендацій, програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луганської та Тернопільської областей не затверджені обласними радами.

Станом на 01.10.2007 не затверджено регіональні програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Верховною Радою АР Крим, сесіями обласних рад Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської областей і міських рад у м. Києві та м. Севастополі.

Водночас робочою групою Держжитлокомунгоспу з розгляду регіональних програм Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства у Сумській області, затверджена рішенням облради у 2005 році, визнана такою, що не відповідає Методичним рекомендаціям, і, здебільшого, носить декларативний характер.

Вимогу щодо розробки та затвердження регіональних та місцевих програм (заходів) для забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості містить Закон України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" (п. 3).

Контрольною групою Рахункової встановлено, що лише п'ять областей* вчасно розробили та затвердили Програми "Питна вода" на 2006-2020 роки (до 13.10.2005 року). У Миколаївській області регіональна програма "Питна вода" не розроблялася. Решта регіонів затвердили такі програми, але з недотриманням законодавчо визначеного терміну.

*  Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Рівненська та Чернівецька обласні державні адміністрації.

Всупереч вимогам Методичних рекомендацій щодо розроблення і реалізації регіональних та місцевих програм (заходів) на виконання Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006- 2020 роки, у Вінницькій, Київській та Львівській областях регіональні програми не затверджені обласними радами.

Встановлено, що регіональні програми "Питна вода" на 2006- 2020 роки є складовими частинами інших програм: у Донецькій та Чернігівській областях вони є частинами розділів відповідних регіональних програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства; у Волинській області - регіональної програми "Екологія - 2010"; у м. Києві - Програми ремонту, реконструкції та розвитку каналізаційного господарства м. Києва на період 2006-2010 роки і Програми розвитку та реконструкції водопровідного господарства м. Києва на 2004-2010 роки.

Станом на 01.10.2007 регіональні програми "Питна вода" не затверджено Верховною Радою АР Крим, обласними радами у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій областях.

 

1.3. Наукове забезпечення розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення

Законом України "Про питну воду та питне водопостачання" (ст. 8) передбачено, що державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання надається відповідно до обсягів коштів, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, зокрема, для проведення науково-дослідних робіт з вдосконалення питного водопостачання та ресурсозбереження.

Наукове забезпечення виконання обох загальнодержавних програм (Програма ЖКГ, Програма "Питна вода") передбачало проведення науково-технічних досліджень, спрямованих на переоснащення підприємств ЖКГ, розробку і реалізацію програм їх розвитку, створення системи моніторингу стану цього господарства, розроблення технологій з раціонального використання та економії питної води, що мало забезпечити випереджувальний ефект у реформуванні галузі.

Крім того, Програмою "Питна вода" передбачено, що на першому етапі її виконання використовуватимуться результати вже проведених наукових досліджень, доведених до стадії розробки конструкторської документації, та буде розгорнуто наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, що забезпечать впровадження передових науково-технічних досягнень під час реалізації інвестиційних програм на наступних етапах.

Перелік першочергових науково-технічних і нормативних розробок та обсяги їх фінансування протягом 2006-2007 років затверджувалися наказами Мінбуду та Мінжитлокомунгоспу.

Для реалізації науково-обґрунтованої політики в Мінбуді* та в Мінжитлокомунгоспі** створено, як дорадчі органи, науково-технічні ради, які: розглядають, схвалюють та рекомендують до затвердження проекти держстандартів, техрегламентів, норм і правил, інших нормативних актів; заслуховують звіти про хід виконання наукових досліджень, нормативних розробок, дають оцінку їх ефективності та якості, визначають шляхи впровадження у виробництво.

* Наказ Мінбуду від 07.02.2006 № 39.

** Наказ Мінжитлокомунгоспу від 22.05.2007 № 23.

Аудитом встановлено, що питання планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних робіт на засіданнях науково-технічних рад у 2006-2007 роках не розглядалися. Плани науково-дослідних робіт на 2006-2007 роки з питань, які стосуються водопровідно-каналізаційного господарства, Мінбуд та Мінжитлокомунгосп формували без погодження з науково-технічними радами.

З восьми прикладних наукових та науково-технічних робіт Мін-буду за напрямом аудиту сім проектів нормативних документів не затверджено. Як наслідок, очікуваних результатів не досягнуто.

Запроваджена Держжитлокомунгоспом, Мінбудом та Мінжитлокомунгоспом система розтягування розробок в часі та перенесення термінів виконання науково-дослідних робіт призвела до того, що у 2006 році залишились невиконаними чотири науково-дослідні роботи. Майже десять років виконувалася робота "Дослідження і створення нових комбінованих технологій і споруд блочно-модульної конструкції для очищення стічних вод" вартістю 350 тис. грн. (з 1997 по 2006 роки). Її результати протягом 10 місяців знаходилися на розгляді науково-технічної Ради Мінжитлокомунгоспу. Станом на 01.12.2007 рішення щодо впровадження цього дослідження не прийнято.

Протягом 2006 року до Переліку НДДКР вносилися зміни*, обґрунтування щодо їх необхідності в Міністерстві відсутні. Фактично, за напрямом аудиту Мінбуд виступав замовником 20 науково-дослідних робіт, з яких 12 - це розробки методичних рекомендацій, галузевих норм, інструкцій, порядків, і лише 8 - роботи з розробки нових технологій, зокрема:

 • Розробка нових високоефективних коагулянтів на основі гідроксіхлоридів алюмінію та технологій їх впровадження в практику очищення природних вод" на суму 550 тис. грн. розпочата у 2004 році, у 2007 році завершена (через 3 роки). На засіданні науково-технічної Ради результати роботи не розглядалися, рішення про її впровадження відсутнє;
 • "Створення установки та технології для кондиціювання промивних вод фільтрувальних споруд та осадів, які утворюються на станціях водоочищення" на суму 350 тис. грн., розпочата у 2004 році і завершена через 3 роки (2007 рік). Аналогічно, протягом трьох років виконувалася робота "Модернізація решіток грабельних рейкового типу" на суму 450 тис. гривень.

* Наказом Мінбуду від 09.11.2006 № 370 з переліку розробок виключено дві: "Розроблення методичних рекомендацій щодо вимірювання електричної енергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства" та "Розроблення галузевих нормативів використання паливно-енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційного господарства".

До Переліку НДДКР на 2007 рік включено дві розробки щодо внесення змін до законів*, на оплату яких неефективно використано 36 тис. грн. бюджетних коштів, оскільки це відноситься до функцій Мінжитлокомунгоспу.

* Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" та проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки".

У 2007 році Мінжитлокомунгосп за напрямом аудиту виступав замовником 20 науково-технічних робіт, з яких лише 9 - роботи з розробки нових технологій.

Про недостатність контролю з боку Мінбуду та Мінжитлокомун-госпу за впровадженням проведених досліджень свідчить той факт, що сім завершених у 2005-2006 роках розробок науково-технічної продукції до цього часу не впроваджено і відповідними наказами не затверджено.

 

2. АУДИТ СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Реалізація заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення у 2006-2007 роках здійснювалася в рамках Програми "Питна вода" (до 2006 року вказані заходи виконувалися в межах Програми ЖКГ).

Обома загальнодержавними програмами передбачено, що фінансування цих заходів має здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, інших джерел (зокрема, грантів, зовнішніх та внутрішніх запозичень, коштів міжнародних програм, благодійних внесків).

Фактично розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення в Україні здійснюються за відсутності визначеної Мінжитлокомунгоспом (колишніми Держжитло-комунгоспом, Мінбудом) загальної потреби коштів на ці цілі. Не визначається така потреба і управліннями з питань житлово-комунального господарства в регіонах.

Програмою "Питна вода" орієнтовні обсяги фінансування з держбюджету на розвиток систем водопостачання та водовідведення на весь період її реалізації визначено у сумі 5 млрд. 207,6 млн. гривень. Розрахунок цієї суми в Мінжитлокомунгоспі відсутній. Крім того, всупереч ст. 9 Закону України "Про державні цільові програми" від 18.03.2004 № 1621-ІV, розрахунок обсягів фінансування за рахунок інших джерел також відсутній.

На 2006 рік орієнтовні обсяги з держбюджету на розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення Програмою "Питна вода" передбачено у сумі 221,9  млн. грн. (у т.ч. субвенція з державного бюджету* - 64,5  млн. грн.), на 2007 рік - 226,9  млн. грн. (субвенція - 64,5 млн. гривень). Слід зазначити, що Програмою ЖКГ, яка у 2004-2005 роках була законодавчою підставою для реалізації таких заходів, обсяг фінансового забезпечення їх виконання окремо не визначено**.

 * Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам на аварійних об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства комунальної власності.

** Згідно з дод. 2 до Програми ЖКГ обсяг фінансового забезпечення з державного бюджету встановлено, загалом, на виконання напряму "модернізація житлового господарства, розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення".

Аудит показав, що в Мінжитлокомунгоспі відсутня інформація про фактичні обсяги фінансування вказаних заходів за рахунок всіх джерел. Інформацію узагальнено контрольною групою Рахункової палати. Обсяг зведених витрат на розвиток та реконструкцію централізованих систем, за період, що перевірявся (2006 рік та 9 міс. 2007 року), склав 928,1 млн. гривень.

Таблиця 1

Стан фактичного фінансування заходів з розвитку та реконструкції
централізованих систем водопостачання та водовідведення
за 2006 рік - 9 місяців 2007 року у розрізі джерел

 млн. грн.

Джерела фінансування

Передбачено Програмою
"Питна вода"

Фактично профінансовано

Відсоток

Кошти державного бюджету

448,8

456,8

101,8

Кошти місцевих бюджетів

не визначено

355,2

 

Кошти підприємств

97,4

 

Інші джерела

18,7

 

Разом:

928,1

 

Примітка: орієнтовні обсяги фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших джерел Програмою "Питна вода" не визначені.

Аудитом встановлено, що найбільшу питому вагу у складі зведених витрат на розвиток та реконструкцію централізованих систем, за період, що перевірявся займають кошти Державного бюджету України* - 49,2 відс. (456,8 млн. гривень). Структуру зведених витрат проілюстровано на діаграмі 1.

 * Кошти державного бюджету за КПКВ 2701140 "Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення", субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та кошти резервного фонду.

Діаграма 1. Структура зведених витрат на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення
у 2006 році та 9 міс. 2007 року

Стан фінансування у 2006 році - 9 міс. 2007 року заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення з державного бюджету в розрізі бюджетних програм наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Фінансування заходів з розвитку і реконструкції централізованих
систем водопостачання та водовідведення з державного бюджету
в розрізі бюджетних програм у 2006 році - 9 міс. 2007 року

 млн. грн.

Назва бюджетної програми

Всього

У тому числі:

затвер-джено

використано коштів

2006 рік

9 міс. 2007 року

затвер-джено

використано коштів

затвер-джено

використано коштів

"Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" КПКВ 2701140

280

91,4

80

66,6

200

24,8
За 12 міс. -
185,8

Субвенція з держбюджету місце-вим бюджетам за напрямом аудиту:
КПКВ 1211030
КПКВ 2711080

738,1300,3
437,8

358,1276,7
81,4

300,3300,3

276,7276,7

437,8
437,8

81,4
81,4

Кошти резервного фонду:
АР Крим (Феодосія)
КПКВ 7711740
Черкаська обл. (Канев)
КПКВ 7931700

11,4

4,1

7,3

7,3

4,1

3,2

4,1

4,1

4,1

4,1

7,37,3

3,23,2

Всього:

1029,5

456,8

384,4

347,4

645,1

109,4

 

2.1. Планування та фінансування видатків за бюджетною
програмою 2701140 "Розвиток і реконструкція централізованих
систем водопостачання та водовідведення"

У 2004 році заходи Програми ЖКГ із розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення з держбюджету не фінансувалися.

У 2005 році з держбюджету вперше за бюджетною програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" спрямовано 47,1  млн. грн. (94,2 відс. затвердженого обсягу).

Законами України про державний бюджет на відповідний рік обсяг затверджених видатків за вказаною бюджетною програмою склав:

у 2006 році - 80 млн. грн. або 50,8 відс. потреби, визначеної Програмою "Питна вода", з яких використано 66,6  млн. грн. (83,3 відс. затвердженого обсягу);

у 2007 році - 200  млн. грн., що в 1,2 раза перевищує орієнтовний обсяг фінансування з держбюджету на розвиток та реконструкцію централізованих систем відповідно до Програми "Питна вода". Станом на 01.01.2008 використано 185,8  млн. грн. (92,9 відс. затвердженого обсягу бюджетних призначень).

Головним розпорядником коштів визначено центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства (спочатку Держжитлокомунгосп, з травня 2005 року - Мінбуд, з травня 2007 року - Мінжитлокомунгосп). Розпорядниками коштів нижчого рівня є Мінжитлокомунгосп (Мінбуд) АР Крим, підрозділи з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, які безпосередньо і використовували ці кошти на виконання заходів з розвитку й реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення.

Аналізом стану планування та фінансування у 2006-2007 роках коштів за бюджетною програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" встановлено наступне.

Граничні обсяги видатків на 2006 рік доведено листом Мінфіну від 14.07.2005 № 31-03190-03-20/14799 до Держжитлокомунгоспу лише на поточні видатки. Капітальні видатки до вказаних граничних обсягів видатків Мінфіном не включено "з метою подальшого розподілу в процесі узгодження показників проекту бюджету на 2006 рік", а також визначено, що після подання в установленому порядку головними розпорядниками бюджетних запитів на 2006 рік капітальні видатки будуть розподілятися між ними і їм будуть додатково доведені відповідні показники для включення їх у бюджетні запити. Однак капітальні видатки за вказаною бюджетною програмою Мінфіном так і не були доведені до Держжитлокомунгоспу. Як наслідок, бюджетний запит за програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" на 2006 рік складено Держжитлокомунгоспом без визначення прогнозу надходжень на її виконання.

Головні завдання бюджетної програми на 2006 рік бюджетним запитом також не встановлено, видатки за напрямами діяльності не розподілено. Подібна ситуація склалася і у 2007 році.

Незважаючи на те, що основною метою бюджетної програми є розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення, бюджетним запитом потреба коштів встановлена на виконання всього напряму Програми ЖКГ "Технічне переоснащення житлово-комунального господарства" і визначена у сумі 475  млн. грн., тоді як розвиток і реконструкція централізованих систем є лише складовою частиною напряму. Отже, потреба коштів держбюджету на 2006 рік безпосередньо на розвиток і реконструкцію у бюджетному запиті Держжитлокомунгоспу, в сумі 475  млн. грн., визначена безпідставно, оскільки вона передбачена на виконання всього напряму.

На регіональному рівні потреба коштів держбюджету з урахуванням необхідності розвитку і реконструкції централізованих систем в розрізі населених пунктів області не визначалася. Пропозиції щодо фінансування об'єктів з державного бюджету подавалися, виходячи з доведених обсягів бюджетного фінансування.

Аудитом встановлено недоліки та системні порушення Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ*, зокрема:

 • всупереч п. 26 Порядку, згідно з яким Мінфін доводить до головних розпорядників лімітні довідки у тижневий термін після опублікування закону про держбюджет, лімітна довідка на 2007 рік доведена Мінфіном до Мінбуду з затримкою на 7 днів;
 • зведений кошторис Мінбуду на 2006 рік за КПКВ 2701140 підписано без зазначення дати та прізвищ відповідальних осіб, що його підписали. Всупереч п. 4 Порядку, зведений кошторис Мінжитло-комунгоспу за КПКВ 2701140 на 2007 рік не складався;
 • розподіли показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань на 2007 рік затверджено 21.02.2007 Заступником Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства та подано до Держказначейства з порушенням терміну, встановленого п. 3.2 Порядку**;
 • всупереч п. 2.1 цього ж Порядку, у 2006 році мережа установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету за бюджетною програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення", не була сформована Мінбудом до початку бюджетного року. Розпорядники коштів нижчого рівня були включені до мережі у квітні та липні 2006 року. У 2007 році вони були включені до мережі Мінжитлокомунгоспу у червні;
 • чотирнадцять лімітних довідок, які 30.05.2007 видано Мінжитлокомунгоспом розпорядникам коштів нижчого рівня, містять помісячні обсяги асигнувань загального фонду бюджету, починаючи з лютого 2007 року. Зазначені дії Мінжитлокомунгоспу в подальшому призвели до недотримання помісячних обсягів фінансування за бюджетною програмою.

Подібні недоліки та порушення вимог бюджетного законодавства встановлено також і на регіональному рівні.

Всупереч п.3 Прикінцевих положень Закону***, Порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення, затверджено Урядом лише у квітні 2006 року****, тобто, із затримкою законодавчо встановленого терміну на 43 дні.

* Порядок затверджено постановою КМУ від 28.02.2002 №228.

** Порядок обслуговування державного бюджету за видатками (наказ Держказна-чейства від 25.05.2004 №89).

*** Закон України від 20.12.2005 №3235 "Про Державний бюджет України на 2006 рік".

**** Постанова КМУ від 12.04.2006 №498.

Розподіл коштів за програмою 2701140 у розрізі регіонів затверджено наказом Мінбуду* у квітні 2006 року та зобов'язано Мінбуд АР Крим, структурні підрозділи з питань комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до 12.05.2006 подати пропозиції до переліку об'єктів централізованих систем водопостачання та водовідведення, на розвиток і реконструкцію яких спрямовуються бюджетні кошти. Фактично Перелік об'єктів на 2006 рік затверджено лише у червні 2006 року**. Як наслідок, фінансування з державного бюджету заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем у 2006 році розпочалося лише з липня. У 2007 році - фінансування за бюджетною програмою розпочалося з червня.

* Наказ Мінбуду від 26.04.2006 № 146.

** Наказ Мінбуду від 14.06.2006 № 203.

Отже, зволікання з боку Уряду, Мінжитлокомунгоспу і Мінбуду із розробкою та затвердженням Порядків використання коштів та Переліків об'єктів обмежило термін виконання робіт та призвело до неефективного управління бюджетними асигнуваннями.

У 2006 році на розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення з держбюджету надійшло майже 6,8  млн. грн., з яких повернуто невикористаними 1,4 млн. гривень. У 2005 році Мінбудом повернуто до бюджету 2,9  млн. грн. з отриманих 50 млн. гривень.

Таким чином, в порушення статей 22 і 51 Бюджетного кодексу України протягом 2005-2006 років допущено неефективне управління бюджетними асигнуваннями на суму 4,3 млн. гривень.

Аудитом встановлено, що при розподілі коштів, передбачених у державному бюджеті на 2007 рік для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення, постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення" від 14.03.2007 № 449 перевагу надано Донецькій, Луганській та Харківській областям. Зазначене стало предметом для розгляду конституційності такого урядового рішення.

Встановлено, що перший Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення, затверджено зазначеною постановою Уряду у березні 2007 року. Згідно з Порядком 65 відс. видатків, передбачених законом про державний бюджет на

2007  рік за програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" (130  млн. грн. з 200 млн. грн.), мали бути спрямовані трьом областям - Донецькій, Луганській та Харківській. Решта бюджетних коштів в обсязі 70  млн. грн. розподілялися головним розпорядником між регіонами пропорційно величині відношення чисельності населення у кожному регіоні до його загальної чисельності в Україні. Такий розподіл коштів за бюджетною програмою 2701140 в розрізі регіонів затверджено наказом* Мінбуду.

* Наказ Мінбуду від 04.04.2007 107.

Президент України* зупинив дію зазначеної урядової постанови, оскільки Уряд застосував до регіонів різний підхід, який обмежив права населення більшості областей України.

* Указ Президента України від 11.07.2007 629 "Про зупинення дії по станови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2007 року № 449".

У липні 2007 року Уряд затвердив новий Порядок*, а Мінжитлокомунгосп** - новий розподіл коштів між регіонами. Проте, як показав аудит, новий розподіл практично не відрізнявся від попереднього і суттєво не змінив ситуації. Обсяги фінансування Донецької і Луганської областей залишились без змін. Фінансування Харківської області зменшено на 2  млн. грн. і збільшено на цю суму обсяг Київської області. Отже, рівень спрямування коштів на Донецьку, Луганську та Харківську області зменшено лише на 1 відс. (з 130  млн. грн. до 128 млн. гривень).

*   Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення (постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 966).
** Наказ Мінжитлокомунгоспу від 26.07.2007 99.

Таким чином, у 2007 році при розподілі коштів державного бюджету не дотримано принципу бюджетної системи (ст. 7 Бюджетного кодексу України) щодо справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Аудитом встановлено, що Мінбудом у 2006 році укладено договори з Мінбудом АР Крим, управліннями з питань житлово-комунального господарства держадміністрацій на делегування прав замовника на виконання робіт з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення відповідно до розподілу коштів за бюджетною програмою 2701140 у липні, тобто, лише через три місяці після прийняття відповідних рішень*.

* Порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення (постанова КМУ від 12.04.2006 № 498, та наказ Мінбуду від 26.04.2006 №146).

У 2007 році договори на делегування функцій замовника робіт укладалися Мінбудом у червні, тобто, лише через два місяці після прийняття відповідних рішень*.

* Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих систем водо постачання та водовідведення (постанова КМУ від 14.03.2007 № 449, та наказ Мінбуду від 04.04.2007 № 107).

Отже, зволікання Мінбуду з делегуванням прав замовника на виконання робіт свідчить про низький рівень виконавчої дисципліни, що не сприяє вдалій організації виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення.

Формування Переліків об'єктів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення у 2006-2007 роках здійснювалося Мінжитлокомунгоспом та Мінбудом без аналізу пропозицій, поданих регіональними управліннями з питань житлово-комунального господарства та за відсутності інформації про наявність незавершених об'єктів централізованих систем водопостачання і водовідведення у регіонах.

Зазначене унеможливило комплексний підхід у плануванні цих робіт і, як наслідок, призвело до невиконання Мінжитлокомунгоспом та Мінбудом завдань з управління, координації та регулювання діяльності у цій сфері.

Аудит показав, що запропоновані регіонами пропозиції Мінбудом включено до Переліків об'єктів на 2006-2007 роки у повному обсязі, без урахування доцільності завершення перехідних об'єктів. Так, до Переліку на 2007 рік не включено 28 перехідних об'єктів із ступенем будівельної готовності 50 і більше відсотків, що призводить до затягування термінів будівництва і реконструкції, розпорошення фінансових ресурсів та додаткових витрат на їх завершення.

Також, аудитом встановлено, що Мінбудом до Переліку об'єктів на 2006 рік, за пропозиціями управління житлово-комунального господарства у Чернівецької області, включено два об'єкти* із ступенем готовності, який завищено порівняно з фактичним.

* "Ремонт водопровідних очисних споруд та насосної станції-2 м.Хотин" та "Заміна головного водоводу від насосної станції ІІ до насосної станції ІІІ підйому м.Новодністровськ".

У Мінжитлокомунгоспі відсутня загальна інформація про наявність незавершених об'єктів з реконструкції та будівництва централізованих систем водопостачання і водовідведення, по яких розроблена проектно-кошторисна документація. Моніторинг об'єктів незавершеного будівництва на регіональному рівні не здійснюється.

Недоліки у плануванні та організації проведення видатків, допущені Мінфіном, спричинили необґрунтоване коригування планових помісячних обсягів. Так, спочатку довідкою Мінфіну від 26.09.2006 було зменшено обсяг фінансування у вересні на 5,9  млн. грн. та збільшено на цю суму фінансування у грудні. Згодом (через 16 днів) довідкою від 12.10.2006 обсяг фінансування у грудні зменшено на 5  млн. грн., а у жовтні збільшено.

Слід зазначити, що доведення Мінфіном та затвердження Мінжитлокомунгоспом та Мінбудом помісячних обсягів асигнувань за бюджетною програмою, переважно, на друге півріччя, не сприяє ефективному і раціональному використанню бюджетних коштів та змушує виконувати будівельно-монтажні і ремонтні роботи у несприятливий зимовий період. Так, згідно з лімітною довідкою Мінфіну фінансування за бюджетною програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" у І півріччі 2006 року взагалі не передбачалось, а на ІV кв. припадало 75,1 відс. річного обсягу фінансування. Така ж ситуація склалася і у 2007 році, коли на ІV кв. припало 68,5 відс. річного обсягу фінансування за бюджетною програмою.

Мінжитлокомунгосп та Мінбуд у періоді, що перевірявся, не дотримувалися затверджених помісячних обсягів. Рівень фінансування у липні 2006 року склав 93,4 відс., серпні - 101,5 відс., жовтні - 41,7 відс., листопаді - 60,3 відс., грудні - 135,1 відсотка.

Аналіз інформації про фінансування та використання коштів державного бюджету за програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" показав, що за січень-вересень 2007 року з відкритих асигнувань у обсязі 173,5  млн. грн. використано лише 14,3 відс. (24,8 млн. гривень).

Паспорти бюджетної програми "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" на 2006 і 2007 роки затверджено спільними наказами Мінфіну та Мінбуду від 04.02.2006 № 38/101 і Мінфіну та Мінжитлокомунгоспу від 03.07.2007 № 73/784.

Аудитом встановлено такі порушення вимог Правил складання паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2004 № 1098:

 • паспорт на 2006 рік затверджено з порушенням місячного терміну його затвердження від дня набрання чинності законом про державний бюджет на 2006 рік (п. 1.6 Правил);
 • законодавчі підстави реалізації бюджетної програми, викладені у паспорті як на 2006 рік, так і на 2007 рік, не відповідають законодавчим підставам згідно з бюджетним запитом на відповідний рік (п. 1.2);
 • результативні показники затрат, що характеризують виконання бюджетної програми, затверджені у паспорті бюджетної програми на 2007 рік, не відповідають показникам затрат, викладеним у бюджетному запиті (п. 1.2);
 • у паспорті на 2006 рік не визначено перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми (п. 2.7);
 • поквартальні розподіли результативних показників виконання програми Мінжитлокомунгоспом у 2007 році не затверджувалися, звіти про стан їх виконання до Мінфіну не подавалися (п. 1.4);
 • в Інформації про виконання паспорта бюджетної програми за 2006 рік не проведено аналізу виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми (п. 3.2);
 • форма Інформації про виконання паспорта бюджетної програми за 9 міс. 2007 року не відповідає формі*, яка затверджена наказом Мінфіну**.

* Надіслана Мінжитлокомунгоспом до Мінфіну листом від 25.10.2007 №4/3-757.

** Наказ Мінфіну від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу від 01.11.2004 №687).

Таким чином, за відсутності належного контролю з боку Мінфіну, Мінжитлокомунгосп і Мінбуд не забезпечили виконання вимог Правил* щодо своєчасного затвердження паспортів бюджетних програм, достовірності, змісту і повноти інформації, що в них міститься, а також порушили вимоги до складання інформацій про виконання паспорта.

* Правила складання паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2004 № 1098).

Аналізом результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у 2006 році, встановлено значне відхилення між плановими і фактичними значеннями. Зміни до паспорта бюджетної програми "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" на 2006 рік не вносились. Отже, Мінбудом порушено вимоги п. 1.12 Правил*, якими передбачено внесення змін до паспорта бюджетної програми у разі зміни інформації та показників, затверджених у паспорті.

* Правила складання паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2004 № 1098).

Фактичні витрати на заміну насосних агрегатів різної потужності (показник затрат) збільшено у порівнянні з плановими у 2,2 раза, реальна кількість агрегатів, що була замінена (показник продукту), у 4,2 раза перевищує планову, а витрати на одиницю замінених агрегатів (показник ефективності) удвічі менші планових.

Затрати на реконструкцію інших об'єктів (каналізаційних та водоочисних споруд) склали лише 8,9 відс. планового показника. Водночас їх фактична кількість у 2,3 раза перевищує планову. Середні затрати на одиницю інших реконструйованих об'єктів на 3,3  млн. грн. менші середніх затрат, затверджених у паспорті. Зазначене дає підстави зробити висновок про серйозні прорахунки Мінбуду ще на стадії планування видатків з державного бюджету.

Крім того, Мінбудом в інформації про виконання паспорта програми "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" за 2006 рік викривлено виконання показника якості. Так, міністерство прозвітувало про зниження рівня втрат питної води в мережах на 5 відсотків. Реально, у 2006 році ці втрати збільшилися на 1,2 відсотка.

Формальне ставлення головного розпорядника коштів (Мінбуд) як до розробки й затвердження паспорта за програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення", так і до складання інформації про його виконання унеможливлює використання зазначених документів для аналізу виконання бюджетної програми у 2006 році. Ефективність використання коштів за бюджетною програмою проаналізовано контрольною групою Рахункової палати шляхом порівняння обсягів фінансування з держбюджету з окремими основними показниками стану систем водопостачання і водовідведення - протяжність аварійних водопровідних та каналізаційних мереж, а також втрати води у системах*.

* Різниця між водою, поданою у системи, та водою, спожитою споживачами.

Аудитом встановлено, що при значному щорічному зростанні фінансування з держбюджету за програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" продовжується збільшення протяжності ветхих та аварійних водопровідно-каналізаційних мереж, а також втрат води у системах.

Так, у 2006 році на ці цілі профінансовано в 1,4 раза більше проти року, 2007 році - у 3,7 раза більше. Протяжність ветхих та аварійних водопровідно-каналізаційних мереж станом на 01.01.2006 порівняно із станом на 01.01.2005 збільшилась на 6 відс., на 01.01.2007 - на 8 відсотків (діаграма 2). Загалом, протяжність аварійних та ветхих водопровідно-каналізаційних мереж за 2005-2006 роки збільшилась на 5,6 тис. км. Аналогічна ситуація і по втратах води: у 2006 році вони збільшились на 12 відс. порівняно з 2005 роком.

Діаграма 2. Динаміка окремих показників роботи
систем водопостачання і водовідведення та обсягів фінансування
з державного бюджету (приріст у відсотках до 2005 року)

Загальна протяжність всіх водопровідних мереж в Україні на кінець 2006 року становила 181,1 тис. км, з них 61,4 тис. км або 33,9 відс. перебувають у ветхому та аварійному стані. Найгірша ситуація спостерігається саме на комунальних водопровідних мережах, де у ветхому й аварійному стані перебувають 37,7 відс. загальної довжини мереж. Найбільш зношеною і аварійною на водопроводах комунальної власності є вулична мережа.

Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 49,9 тис. км, з них 15,4 тис. км або 30,9 відс. перебувають у ветхому та аварійному стані.

Крім того, протягом 2004-2006 років практично не змінювалась питома вага нестандартних проб питної води, відібраних з джерел централізованого водопостачання (комунальні водопроводи). Так, у 2006 році вона склала 9,6 відс. за санітарно-хімічними та 3 відс. за санітарно-бактеріологічними показниками. Аналогічно, практично не змінювалася питома вага випусків стічних вод у поверхневі водойми, які не відповідають санітарним нормам. У 2006 році ця питома вага складала: 34,8 відс. - господарсько-побутові стоки, 39,1 відс. - промислові стоки.

Отже, в цілому стан централізованих систем водопостачання та водовідведення погіршується, а збільшення обсягу спрямованих коштів держбюджету на розвиток і реконструкцію цих систем не підвищило її надійності, не призвело до зменшення втрат і поліпшення якості питної води.

 

2.2. Планування та фінансування видатків на розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Законами про держбюджет на 2006 та 2007 роки, крім видатків за програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення", передбачено надання субвенцій за напрямом аудиту.

Відповідні бюджетні призначення у складі загальнодержавних видатків затверджено у 2006 році Мінекономіки*, у 2007 році - спочатку Мінбуду, потім Мінжитлокомунгоспу**.

* За КПКВ 1211030 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у т.ч. на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення..."

**  За КПКВ 2711080 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в т.ч. на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень".

На виконання законів про державний бюджет на 2006 і 2007 рік Урядом щорічно затверджувалися Порядки надання субвенції* та Переліки об'єктів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції**.

* Порядок надання у 2006 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житло во-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у т.ч. на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення (постанова КМУ від 09.03.2006 № 270). Порядок надання та використання у 2007 році цієї субвенції (постанова КМУ від 01.03.2007 № 330).

** Перелік об'єктів, що фінансувалися у 2006 році за рахунок субвенцій, затверджено урядовою постановою від 10.07.2006 № 951. Перелік об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенцій (постанова КМУ від 26.05.2007 № 779).

Аудитом встановлено, що, в порушення п. 15 Порядку*, інформація про обсяги надання субвенції за 2006 рік в Мінжитлокомунгоспі відсутня.

Мінжитлокомунгосп у 2007 році не проводив належного аналізу інформацій з регіонів про використання коштів субвенцій. Як наслідок, направлена ним з цього питання до Уряду, Мінфіну та Мінекономіки інформація станом на 01.10.2007 містить недоліки, викривлення та неточності, зокрема:

 • відсутні підсумкові дані щодо затвердженого, профінансованого та використаного обсягу субвенцій в цілому по Україні;
 • дані щодо профінансованого обсягу субвенції по Донецькій області відсутні;
 • дані по Тернопільській області не розподілено за напрямами субвенції. Підсумкові дані за напрямами субвенції по Львівській та Тернопільській областях відсутні;
 • профінансовий обсяг субвенції за напрямом "Об'єкти водопостачання та водовідведення" по Івано-Франківській області завищено на 240 тис. гривень. Аналогічно, в Інформації завищено обсяг використаних коштів за цим напрямом на 0,9 тис. гривень. Незважаючи на те, що обов'язковою умовою надання субвенції з держбюджету є співфінансування з місцевого бюджету, Мінжитлокомунгосп не володіє інформацією про фактичне співфінансування з місцевих бюджетів у 2007 році об'єктів розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення.

Контрольною групою Рахункової палати проведено аналіз Переліків об'єктів, що фінансувалися за рахунок субвенції у 2006-2007 роках, яким встановлено наступне. До Переліку 2006 року включено 823 об'єкти з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення на суму 311,2  млн. грн., що у 4,8 раза перевищує передбачений Програмою "Питна вода" обсяг субвенції на цей період. Аналогічно, до Переліку 2007 року включено 1146 об'єктів на суму 437,8  млн. грн. (перевищує у 6,8 раза).

* Порядок надання у 2006 році субвенцій з державного бюджету (поста нова КМУ від 09.03.2006 № 270).

У ході проведення аудиту узагальнено інформацію про надання субвенції на розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення. Фактично, на ці цілі за 2006 рік та 9 міс. 2007 року використано коштів субвенції на суму 358,2 млн. гривень.

Крім того, на виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення у 2006-2007 роках виділялись кошти резервного фонду, в цілому, на суму 11,4  млн. грн.:

 • для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева з резервного фонду виділено у квітні 2007 року 7,3 млн. гривень. За інформацією Черкаської ОДА за 9 місяців виконано робіт на суму 5,2  млн. грн. (70,2 відс. виділених коштів);
 • у грудні 2006 року для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системі водопостачання м. Феодосії - 4,1 млн. гривень. Кошти використано у повному обсязі.

Аудитом встановлено, що для розвитку і реконструкції систем водопостачання та водовідведення залучаються інші джерела фінансування. Так, в м. Рогатин Івано-Франківської області проводиться реалізація проекту реконструкції мереж водопостачання та очисних споруд за рахунок Українського фонду соціальних інвестицій і спів-фінансування громади міста.

Протягом 2002-2007 років здійснювалося фінансування Проекту водопостачання та каналізації м. Львова за рахунок позики Світового банку, відповідальні за його реалізацію - Мінбуд та Мінжитлокомунгосп. Оціночна вартість Проекту склала 40,8 млн. дол. США. Протягом шести років освоєно 19,3 млн. дол. США коштів позики МБРР, із бюджету м. Львова та коштів ЛМКП "Львівводоканал" виділено 38,2 млн. гривень. Аудит ефективності витрачання коштів на реалізацію цього Проекту проведено Рахунковою палатою у 2007 році департаментом з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ.

Слід зазначити, що Мінжитлокомунгосп також є відповідальним за підготовку спільного з МБРР Проекту "Розвиток міської інфраструктури в Україні" (140 млн. дол. США), впровадження якого планувалося розпочати з 2007 року. Основну частину інвестицій передбачалося виділити на поліпшення водопостачання та водовідведення, зокрема, КП "Івано-Франківсьководоекотехпром". Зустрічною перевіркою Івано-Франківської ОДА встановлено, що на момент аудиту фінансування проекту не розпочато.

* Відповідно до розпорядження КМУ від 18.04.2007 № 206-р.

** Лист від 08.11.2007 01-11/4897 на запит Рахункової палати.

*** Відповідно до розпорядження КМУ від 18.10.2006 515-р.

**** У т.ч. за рахунок: позики Світового банку - 24,2 млн. дол. США, коштів шведського гранту - 6 млн. дол. США і співфінансування української сто рони - 10,6 млн. дол. США.

 

3. АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ УПРАВЛІННЯМИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ
ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

На виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем з державного бюджету у 2006 році профінансовано за бюджетною програмою 68  млн. грн. (85 відс. затвердженого обсягу), з яких використано 66,6 млн. грн. (97,9 відс. профінансованого обсягу). За 9 місяців 2007 року профінансовано 173,5  млн. грн., з яких використано 24,8  млн. грн. (14,3 відс. отриманого фінансування у цей період). Коштів субвенції на ці цілі у 2006 році використано на суму 276,7  млн. грн. (92,1 відс. затвердженого обсягу), за 9 міс. 2007 року - 81,4  млн. грн. (44,2 відс. профінансованого обсягу за цей період).

Аудитом охоплено використання коштів у 8 з 27 регіонів або 153,9  млн. грн., що складає 33,6 відс. загального обсягу використаних коштів у період, що перевірявся. Встановлено, що регіональними управліннями з питань житлово-комунального господарства (ЖКГ) у 2006-2007 роках використовувалися бюджетні кошти на виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення, за відсутності контролю з боку головного розпорядника коштів - Держжитлокомунгоспу, Мінбуду та Мінжитлокомунгоспу. Аудитом встановлено численні порушення вимог чинного законодавства. Мали місце випадки фінансування об'єктів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення за відсутності висновків комплексної державної експертизи, зведених кошторисних розрахунків, дозволів на виконання будівельних робіт, титулу будов та інше.

√ Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської ОДА. В порушення ст. 24, 29 Закону України від 20.04.2000 № 1699-Ш "Про планування і забудову територій" та Положення*, за відсутності дозволів на виконання будівельних робіт Управлінням у 2006 році використано кошти державного бюджету у сумі 4,5  млн. грн. на проведення реконструкції та капітального ремонту об'єктів централізованих систем водопостачання та водовідведення.

* Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (наказ Держбуду України від 05.12.2000 № 273).

Також, в порушення вимог п. 3 Порядків*, Управлінням були включені до переліків і фінансувалися у 2006 році за КПКВ 2701140 один об'єкт без висновку комплексної державної експертизи та одинадцять об'єктів за відсутності** зведеного кошторисного розрахунку, який має визначати повну кошторисну вартість будівництва об'єкту, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, а також усі супутні витрати.

*   Порядки використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення, затверджені постановами КМУ від 12.04.2006 № 498, від 14.03.2007 № 449, від 25.07.2007 № 966.

** На дату затвердження Переліку об'єктів.

Аналогічні порушення допущено і у 2007 році. До Переліку об'єктів і кошторису за КПКВ 2701140 включено видатки на реконструкцію двох об'єктів на суму 641,4 тис. грн. за відсутності висновків комплексної державної експертизи та одинадцяти об'єктів на суму 23,1  млн. грн. за відсутності зведених кошторисних розрахунків (форма 1 ДБН Д.1.1-1-2000, додаток А).

Головне управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Житомирської ОДА. Аудитом встановлено, що Управління, з яким укладено договір на делегування прав замовника*, у жодному випадку не виступало замовником проектно-кошторисної документації на об'єкти. У 2006-2007 роках проектно-кошторисну документацію дев'яти та трьох об'єктів, відповідно, затверджено місцевою владою або об'єднанням "Житомиррембуд". Крім того, акти на передачу замовниками проектно-кошторисної документації в Управлінні відсутні.

* Договір між Міністерством і головним УЖКГ та енергозбереження Житомирської ОДА від 21.07.2006 № 6.

Дефектні акти по чотирьох об'єктах складено за формою, що не відповідає тій, яка доведена листом Держбуду та Держитлокомунгоспу від 24.02.2005 № 7/8-134,4/3-260, а по трьох об'єктах акти взагалі відсутні. Технічне обстеження з визначенням фізичного та морального зносу семи об'єктів не проведено. Роботи на дев'яти об'єктах визначені як "реконструкція"*, хоча, по суті, вони є ремонтними роботами**.

* Перебудова існуючих об'єктів, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри - ДБН А.2,2-3-2004 від 20.01.2004 № 8).

** Згідно з Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, які затверджено

Титули будов семи об'єктів, будівництво яких розпочато у 2006 році, затверджено та погоджено з порушенням вимог п. 7, 12 Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, а саме: не затверджено замовником - Управлінням ЖКГ Житомирської ОДА та не погоджено органом вищого рівня.

Всупереч умовам договорів, виконання будівельно-монтажних робіт на чотирьох об'єктах здійснювалося із залученням субпідрядників без письмового погодження із замовником.

Терміни закінчення будівництва восьми об'єктів, згідно з актами (форми КБ-2в), перевищують терміни, визначені умовами договорів та не відповідають термінам, зазначеним в Актах робочої комісії про прийняття в експлуатацію. Акти робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва (будівлі, споруди, приміщення) двох об'єктів датовано раніше, ніж закінчено роботи, терміни яких зазначені у формах КБ-2в та КБ-3.

Передача об'єктів на баланс експлуатуючих організацій проводилась Головним управлінням ЖКГ та енергозбереження без оформлення відповідних документів, визначених п. 3 наказу управління ЖКГ Житомирської ОДА від 18.12.2006 № 60.

Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької ОДА. Управління, з яким Мінбуд уклав договір на делегування прав замовника, не завжди виступало замовником проектно-кошторисної документації. Документація по дев'яти об'єктах у 2006 році та по восьми об'єктах у 2007 році затверджена місцевими органами влади або експлуатуючим підприємством. Передачу проектно-кошторисної документації Управлінню здійснено замовниками без складання акту про передачу (2006 рік - по 10 об'єктах, у 2007 році - по одному об'єкту).

Всупереч п. 19 Порядку*, аванс по одному з об'єктів перевищує 30 відс. вартості річного обсягу робіт і, як наслідок, завищено на 10 тис. гривень. Також, договір підряду на виконання робіт по одному об'єкту укладено до погодження титулу будови.

* Порядок державного фінансування капітального будівництва (поста нова КМУ від 27.12.2001 № 1764).

Акти державної приймальної комісії восьми об'єктів не складено, не зважаючи на те, що відповідно до Переліку об'єктів та Звіту, строком введення їх в експлуатацію визначено грудень 2006 року. В порушення вимог п. 27 Порядку*, акти державної приймальної комісії по двох об'єктах затверджено місцевими органами влади із затримкою 18 та 50 днів.

* Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (постанова КМУ від 22.09.2004 № 1243).

наказом Держбуду від 03.04.98 № 69, ремонт - це комплекс операцій з відновлення справності або працездатності мереж, споруд водопостачання й каналізації або їхніх конструктивних елементів (ГОСТ 18322-78).

Аудитом встановлено інші недоліки та невідповідності при складанні актів державних приймальних комісій, зокрема, невірно вказано або взагалі не заповнено окремі показники (рішення, на підставі яких здійснюється будівництво, дозвіл на виконання будівельних робіт, назва генпідрядника).

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Донецької ОДА. Всупереч вимогам п. 5, 7 Порядку* та п. 9.12 ДБН А.2.2-3-2004**, проектно-кошторисну документацію за проектом "Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 4 і № 7 м. Красноармійськ" затверджено за відсутності позитивного комплексного експертного висновку. Після укладення Управлінням договору-підряду проектно-кошторисну документацію на зазначений проект подав на експертизу сам підрядник - ДОКП "Донецькоблводоканал". Доноблінвестекспертиза надала позитивний експертний висновок лише 25.12.2006.

* Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затверджений постановою КМУ від 11.04.2002 № 483.

** ДБН А.2.2-3-2004 "Проектування. Склад, порядок розроблення та за твердження проектної документації для будівництва".

В порушення вимог Порядку*, а також Висновку, зробленого у актах робочої комісії з реконструкції каналізаційних насосних станцій № 4, 7 м. Красноармійськ, акт державної приймальної комісії про прийняття об'єктів в експлуатацію не складався.

* Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (постанова КМУ від 22.09.2004 № 1243).

√ Управління капітального будівництва Рівненської ОДА. Всупереч вимогам п. 5, 7 Порядку* та п. 9.12 ДБН А.2.2.-3-2004 проектно-кошторисну документацію двох об'єктів**, що фінансувалися у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджено наказами Управління капітального будівництва від 18.01.2006 № 2 та від 03.08.2006 № 8 за відсутності позитивних висновків комплексної державної експертизи. З аналогічним порушенням затверджено проектно-кошторисну документацію семи об'єктів водопостачання та водовідведення у 2007 році.

* Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи (постанова КМУ від 11.04.2002 № 483).

** "Каналізаційна мережа на водозабірному майданчику № 3, м. Рівне - будівництво" і "Водопровідна та каналізаційні мережі, м. Острог - реконструкція".

В порушення Порядку*, яким передбачено, що розмір авансу не може перевищувати 30 відс. вартості річного обсягу робіт, Управлінням укладено договори генпідряду з ТзОВ "Аква-Інсталбуд" на виконання будівельно-монтажних робіт двох об'єктів із попередньою оплатою у розмірах, що перевищує нормативно встановлений розмір. Суми авансових платежів (883 тис. грн. та 353 тис. грн.) завищені, загалом, на 232,5 тис. гривень.

*   Порядок державного фінансування капітального будівництва (поста нова КМУ від 27.12.2001 № 1764).

За наслідками проведеного огляду будівництва станції знезалізнення води у м. Березне, 15.11.2007 працівниками контрольної групи встановлено завищення обсягів виконаних робіт підрядною організацією "Березнерайагробуд" на суму 183,6 тис. гривень. За результатами виявленого Управління капітального будівництва надало Акт контрольного обміру, проведеного працівниками КРУ Рівненської області від 27.11.2007 (через 12 днів), у якому підтверджено виконання робіт, зазначених в акті огляду.

Управління житлово-комунального господарства Чернівецької ОДА. В порушення вимог п. 8 Порядку* проектно-кошторисна документація трьох об'єктів** затверджена міськими радами без зазначення номерів наказів чи рішень про її затвердження. Аналогічні недоліки допущено і при затвердженні проектно-кошторисної документації п'яти об'єктів Івано-Франківської області. Всупереч вимогам Порядку*** титули будов двох об'єктів**** відсутні, отже, кошти на фінансування цих об'єктів у сумі 1,8  млн. грн. використано з порушенням чинного законодавства.

* Порядок державного фінансування капітального будівництва (поста нова КМУ від 27.12.2001 № 1764).

** "Ремонт водопровідних очисних споруд та НС-2 м. Хотин", "Заміна го ловного водоводу від насосної II до насосної III підйому в м. Новодністровск" та "Будівництво другої нитки водогону "Лужани - Кіцмань".

*** Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств дер жавної власності (постанова КМУ від 08.09.97 № 995).

**** "Будівництво другої нитки водогону "Лужани - Кіцмань" та "Заміна головного водоводу від насосної II до насосної III підйому в м. Новодністровськ".

В порушення вимог наказу* в актах приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідках про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) трьох об'єктів відсутні дати їх підписання, прізвища замовника і підрядника та не зазначено дати приймання робіт. Подібні недоліки допущено і при складанні актів та довідок п'яти об'єктів Івано-Франківської області.

*    Спільний наказ Держкомстату України та Держбуду України від 21.06.2002 № 237/5 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві".

Ряд недоліків виявлено також і в наданій для перевірки проектно-кошторисній документації. Зокрема, Акт передачі проектно-кошторисної документації по одному об'єкту не затверджено начальником Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА. В пояснювальній записці до робочого проекту на заміну водоводу в м. Новодністровськ зазначено, що вся траса водоводу запроектована поруч із старим водоводом. Водночас на жодному з креслень траси водоводу не нанесено існуючий водовід, що ускладнює розбивку і планування траси. Також, на кресленнях відсутній масштаб.

Для виконання робіт за договором по об'єкту "Заміна водоводу від насосної II до насосної III підйому в м. Новодністровськ" Управлінням перераховано 400 тис. гривень. Фактично, станом на 01.01.2006 на зазначеному об'єкті виконано і прийнято замовником робіт всього на 319,6 тис. грн., тобто дебіторська заборгованість склала 80,4 тис. грн. і була погашена підрядником лише у травні 2006 року, що перевищує нормативно встановлений термін використання авансу на 2 місяці.

√ Головне управління житлово-комунального господарства Луганської ОДА. В порушення п. 3 Порядку* до Переліку об'єктів на 2006 рік** включено 19 об'єктів, що не відповідають регіональній програмі реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Луганської області на 2004-2006 роки і період до 2010 року***.

* Порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення (постанова КМУ від 12.04.2006 № 498).

** Перелік об'єктів централізованих систем водопостачання та водовідведення, на розвиток та реконструкцію яких спрямовуються кошти бюджетної програми 2701140 у 2006 році (наказ Мінбуду від 14.06.2006 № 203).

*** Постанова КМУ від 13.07.2004 № 919.

До Переліку об'єктів централізованих систем водопостачання та водовідведення Луганської ОДА, на розвиток і реконструкцію яких спрямовуються кошти бюджетної програми 2701140, у 2007 році включено 10 об'єктів на суму 26,1  млн. грн., які не мають висновків комплексної державної експертизи.

Значна кількість порушень у використанні коштів на здійснення робіт з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення призвела до використання бюджетних коштів з порушенням чинного законодавства окремими територіальними управліннями з питань ЖКГ, що були перевірені в ході аудиту, у 2006 році всього на суму 18,4  млн. грн. або 12 відс. обсягу використаних ними коштів. Крім того, при включенні до Переліків об'єктів на 2007 рік допущено недотримання вимог чинного законодавства на суму 49,9 млн. гривень. Рівень використання коштів за бюджетною програмою за 9 місяців 2007 року був критично низький (14,3 відс.) і оплата робіт на зазначених об'єктах у цей період не проводилась.

Перевіркою стану дотримання вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (далі - Закон про закупівлі) встановлено ряд порушень.

Головним управлінням ЖКГ та енергозбереження Житомирської ОДА, в порушення п. 30.1 (додаткових умов) тендерної документації, виставлено рахунок-фактуру на витрати, пов'язані з укладанням договору, на суму 28 тис. грн. для сплати третій особі, що призвело до затримки укладання договору з переможцем тендеру.

Наказ про затвердження Положення про тендерний комітет в Головному управлінні ЖКГ, енергетики та зв'язку Вінницької ОДА, всупереч п. 2 ст. 12 Закону про закупівлі, до 25.06.2007 відсутній.

Головним управлінням ЖКГ Луганської ОДА у 2006 році, в порушення п. 1 ст. 27 Закону про закупівлі, не відхилено тендерні пропозиції учасників, які не відповідали кваліфікаційним вимогам, зазначеним у тендерній документації. Як наслідок, з порушенням чинного законодавства укладено договорів та оплачено робіт на суму 5,4 млн. гривень.

Головним управлінням містобудування, архітектури та ЖКГ Донецької ОДА у 2006-2007 роках, в порушення вимог ст. 1, 2, 13 Закону про закупівлі, без проведення тендеру укладено 23 договори підряду з ДОКП "Донецькоблводоканал" на суму 1,2 млн. гривень.

Головним управління ЖКГ та розвитку інфраструктури Харківської ОДА:

 • всупереч ч. 3, 8 ст. 12 Закону про закупівлі, до складу тендерного комітету входили 2 працівники КП "Обласний інформаційно-технічний центр";
 • в порушення ст. 1, 2 Закону про закупівлі, без проведення тендерної процедури у 2006 році укладено контракт із ВАТ "Південспецбуд" на роботи на водоводі Кочеток-Харків на суму 0,8  млн. грн., які оплачено за кошти державного бюджету;
 • в порушення ч. І ст. 21 Закону про закупівлі тендерна документація по чотирьох проведених тендерних процедурах не містить документів щодо інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі і, як наслідок, претендентами надано тендерні пропозиції договірної ціни у вартісному виразі при невизначеності характеру, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі;
 • в порушення вимог п. 3.2.2 Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д. 1.1-1-2000) замовником по чотирьох проведених тендерних процедурах претендентам (підрядникам) не надано: відомість обсягів робіт, що пропонуються, відомість ресурсів до неї з відповідними кошторисними цінами чи без цін, або проектно-кошторисну документацію, які необхідні для розрахунку ціни пропозиції претендента на будівництво об'єкта замовлення.

Отже, з порушенням вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" у 2006-2007 роках використано 7,4 млн. гривень.

 

КОЛЕГІЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ,
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ МАТЕРІАЛІВ
АНАЛІЗУ, ЗРОБИЛА НАСТУПНІ ВИСНОВКИ

1. Сучасний стан систем централізованого водопостачання та водовідведення є кризовим, характеризується моральною та фізичною зношеністю основних фондів і потребує з боку органів влади невідкладних дій. В порушення вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про питну воду та питне водопостачання", органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування не вжито необхідних за ходів, які б забезпечили населення якісною питною водою в достатній кількості.

В державі відсутній єдиний координатор робіт з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення. Заходи шести державних програм, прийнятих впродовж 1997-2005 років з метою реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, виконуються частково або взагалі не виконуються. Їх подальше виконання у повному обсязі та досягнення мети, з якою вони приймалися, є проблематичним і малоймовірним.

Виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення в Україні здійснюється без визначеної Міністерством з питань житлово-комунального господарства України (колишніми Держжитлокомунгоспом, Мінбудом) загальної потреби коштів. Центральний орган виконавчої влади із зазначених питань не володіє інформацією про фактичні витрати з усіх джерел фінансування на розвиток і реконструкцію централізованих систем.

Збільшення фінансування з державного бюджету на розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення не підвищило їх надійності, не зменшило втрат та не поліпшило якості питної води. Негативна динаміка стану водопровідно-каналізаційного господарства свідчить, що за рахунок бюджетних коштів фактично здійснюється "латання дірок" у мережах. Як наслідок, управління коштами державного бюджету, що виділяються на розвиток та реконструкцію централізованих систем, є неефективним.

2. Зволікання з боку Уряду, Мінжитлокомунгоспу та Мінбуду з розробкою та затвердженням Порядків використання коштів та Переліків об'єктів обмежує термін виконання робіт та призводить до неефективного управління бюджетними асигнуваннями. Всупереч закону про бюджет, Порядок використання у 2006 році коштів, передбачених для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення, Уряд затвердив лише у квітні. Перелік об'єктів на 2006 рік Мінбуд затвердив лише у червні. В результаті, фінансування з державного бюджету розпочалося з липня. Аналогічна ситуація спостерігається і у 2007 році - фактичне фінансування розпочалося з червня.

Фінансування видатків за бюджетною програмою "Розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення", переважно, у другому півріччі (з яких більше 70 відс. - у четвертому кварталі), не сприяє ефективному та раціональному використанню бюджетних коштів і призводить до виконання робіт у несприятливий зимовий період.

В порушення статей 22 і 51 Бюджетного кодексу України протягом 2005-2006 років Мінбудом допущено неефективне управління бюджетними асигнуваннями на суму 4,3  млн. грн. (до державного бюджету повернуто у 2006 році 1,4  млн. грн., у 2005 році - 2,9 млн. гривень).

3. Системні порушення вимог чинного законодавства встановлено як на центральному, так і на регіональному рівнях. Аудитом охоплено третину загального обсягу використаних коштів (8 з 27 регіонів), із яких з порушенням чинного законодавства регіонами використано 25,9  млн. грн., у тому числі з порушенням вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" - 7,4 млн. гривень.

Крім того, при формуванні Переліків об'єктів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення на 2007 рік допущено недотримання вимог чинного законодавства на суму 49,9 млн. гривень. Рівень використання коштів за бюджетною програмою за 9 місяців 2007 року є критично низьким (14,3 відс.) і оплата робіт на об'єктах у цей період не проводилась.

4.  Кабінет Міністрів України, Мінжитлокомунгосп, колишні Мінбуд і Держжитлокомунгосп не задіяли механізм реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки в частині розвитку та реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення. Порядок моніторингу реформування житлово-комунального господарства Урядом у 2004-2007 роках не визначено. Перелік індикаторів (показників), як основу для проведення моніторингу, Держжитлокомунгоспом, Мінбудом та Мінжитлокомунгоспом у 2004-2007 роках не розроблено. Форми проведення державних статистичних спостережень за станом реформування житлово-комунального господарства Держкомстатом, не розроблено.

Відсутність вказаних нормативних актів не дозволяє надати реальну оцінку результативності реформування житлово-комунального господарства. Тому, вимоги Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, яка має статус закону, не виконано.

5.  Наукове забезпечення загальнодержавних програм передбачало проведення науково-технічних досліджень і мало забезпечити випереджувальний ефект у реформуванні галузі. Проте планування науково-дослідних робіт, їх виконання і впровадження відбувалося безконтрольно як з боку Мінжитлокомунгоспу та Мінбуду, так і їх науково-технічних рад. Внаслідок недотримання термінів договорів у 2006 році не виконано чотири науково-дослідні роботи, а розтягування розробок у часі призвело до несвоєчасного впровадження та затвердження семи із восьми проектів нормативних документів.

Отже, центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства (Мінбуд та Мінжитлокомунгосп) неефективно використано 199,8 тис. гривень.

Передбачені Програмою "Питна вода" наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, які мали забезпечити впровадження передових науково-технічних досягнень, не розгорнуті. У 2006 році лише 8 з 20 науково-дослідних робіт та у 2007 році 9 з 20 робіт, що виконувалися Мінбудом та Мінжитлокомунгоспом за напрямом аудиту, стосувалися розробок нових технологій.

6.   Інформація про хід виконання завдань Програми "Питна вода" за 2006 рік Мінжитлокомунгоспом подана до Кабінету Міністрів України з затримкою на 9 місяців. При цьому вона не містить показників виконання програми за рахунок усіх джерел фінансування. Національна доповідь про якість питної води і стан питного водопостачання в Україні за 2006 рік на 01.01.2008 відсутня. Національна доповідь за 2005 рік опублікована з недотриманням встановленого терміну, є запізнілою для оцінки якості питної води й стану централізованих систем водопостачання та водовідведення і не містить рекомендацій з реформування водного сектору. Як наслідок, Уряд та Верховна Рада України не володіють реальною інформацією про стан виконання заходів Програми "Питна вода".

7.   Всупереч вимогам Закону України "Про державні цільові програми", не призначено керівників обох загальнодержавних програм (Програми ЖКГ та "Питна вода"). Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального господарства наділена невластивими їй повноваженнями щодо контролю за виконанням Програми ЖКГ та коригуванням її завдань, які законодавчо покладено на органи державної влади. Фактично, протягом 2005-2007 років вона не діяла.

Міжвідомча комісія з питань виконання завдань Програми "Питна вода" не забезпечила координації роботи міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Крім того, нормативно не визначено строки подання державним замовником на розгляд Уряду проміжних звітів про виконання Програми "Питна вода"; відсутній розрахунок її фінансування за всіма джерелами, а також щорічні обсяги її фінансування на другому і третьому етапах. Обсяги фінансування заходів Програми ЖКГ визначено без розбивки за роками.

8. В порушення вимог Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки", на дату аудиту регіональні програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства не затверджено Верховною Радою АРК, обласними радами Дніпро петровської, Миколаївської, Одеської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської, а також міськими радами Києва та Севастополя.

В порушення вимог Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки", на дату аудиту регіональні та місцеві програми (заходи) на виконання Програми "Питна вода" не затверджено Верховною Радою АРК, обласними радами у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській і Хмельницькій областях.

9. У 2007 році, при розподілі коштів державного бюджету, що виділяються на розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, Урядом не дотримано принципу справедливості й неупередженості бюджетної системи (ст. 7 Бюджетного кодексу України), оскільки перевагу надано Донецькій, Харківській і Луганській областям, які отримали 64 відс. загального обсягу бюджетних коштів.

10.  Мінжитлокомунгоспом та Мінбудом не виконувалися завдання з управління, координації та регулювання діяльності у сфері водопостачання та водовідведення. Аналіз пропозицій, поданих регіональними управліннями з питань житлово-комунального господарства щодо об'єктів з реконструкції та будівництва централізованих систем водопостачання та водовідведення, не здійснювався. Інформації про наявність незавершених об'єктів з реконструкції та будівництва централізованих систем у регіонах у міністерствах, немає.

11.  За відсутності контролю з боку Мінфіну, Мінжитлокомунгосп та Мінбуд не забезпечили виконання вимог Правил складання паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання щодо своєчасного затвердження, достовірності, змісту і повноти інформації, що в них міститься.

Серйозні прорахунки Мінбуду на стадії планування видатків з державного бюджету на розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення і формальне ставлення до розробки, затвердження паспорта бюджетної програми й складання інформації про його виконання унеможливили використання зазначених документів для аналізу виконання бюджетної програми та ефективності використання бюджетних коштів у 2006 році.

12. Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з розвитку та реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення використовувалися за відсутності контролю з боку Мінбуду та Мінжитлокомунгоспу. Інформації про надання субвенції у розрізі регіонів та об'єктів за напрямом аудиту за 2006 рік, в порушення вимог Порядку її надання, у Мінжитлокомунгоспі немає. Аналогічна інформація Мінжитлокомунгоспу за 9 місяців 2007 року, яка направлена до Уряду, Мінфіну та Мінекономіки, містить недоліки, викривлення та неточності.

Незважаючи на те, що обов'язковою умовою надання субвенції є співфінансування з місцевого бюджету, Мінжитлокомунгосп не володіє інформацією щодо обсягів фактичного співфінансування з місцевих бюджетів на об'єкти розвитку та реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення.

 

 

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України