16 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2008 рік
20.11.2008

 

Висновок щодо виконання
Державного бюджету України
за дев'ять місяців 2008 року

 

Київ 2008

 

Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2008 року підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати.

Рахункова палата України, 2008.

 

Відповідальний за випуск

головний контролер - директор департаменту
з питань бюджетної політики - Головань М.М.

 

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.

 

Зміст

І. Загальна оцінка підсумків економічної діяльності

ІІ. Доходи державного бюджету

ІІІ. Видатки державного бюджету

ІV. Фінансування державного бюджету та державний борг

V. Міжбюджетні трансферти та місцеві бюджети

 

 

Відповідно до вимог Закону України "Про Рахункову палату" Колегія Рахункової палати розглянула та затвердила Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2008 року.

Висновок Колегії Рахункової палати підготовлено за результатами аналізу та експертизи квартального звіту про виконання Державного бюджету України, місцевих бюджетів та зведеного бюджету станом на 1 жовтня 2008 року, поданого Державним казначейством 04.11.2008 за № 13-04/1/893-18811, проведених Рахунковою палатою контрольних та експертно-аналітичних заходів, а також звітних та інформаційно-аналітичних даних Міністерства фінансів, Національного банку, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики, головних розпорядників бюджетних коштів тощо.

І. Загальна оцінка підсумків економічної діяльності

1.1. Приріст реального валового внутрішнього продукту за дев'ять місяців поточного року становив 6,9 відс., порівняно з 7,7 відс. у відповідному періоді минулого року (діаграма 1). При цьому економічна активність зросла з 4,9 відс. у січні до 7,1 відс. у січні-серпні, а у вересні зростання реального ВВП становило 5,5 відсотка. Проте, порівняно з серпнем поточного року, відбулося його зниження на 12,3 відсотка. Таким чином, за умов збереження негативних тенденцій, вірогідність урядового прогнозу в частині реального ВВП, врахованого при затвердженні державного бюджету на поточний рік, знижується.

Уповільнення економічної діяльності, насамперед, пов'язано з посиленням негативних тенденцій у промисловості. У цьому секторі економіки, який забезпечує понад чверть валової доданої вартості, два місяці поспіль - у серпні та вересні - відбувалося падіння обсягів промислового виробництва як до попереднього місяця (на 5,3 та 4,1 відс.), так і порівняно з аналогічним місяцем минулого року (на 0,5 та 4,5 відсотка). Загалом, кумулятивні темпи зростання у промисловості з лютого поточного року набули низхідної динаміки, внаслідок чого досягнутий у січні-вересні приріст на 5,1 відс. виявився вдвічі нижчим, ніж у відповідному періоді минулого року (10,7 відс). Зазначене обумовлено уповільненням темпів приросту обсягів продукції за більшістю основних видів промислової діяльності та суттєвим падінням виробництва у нафтопереробленні (на 20,7 відсотка).

У металургійній промисловості, частка якої в загальних обсягах реалізованої промислової продукції перевищує 26 відс., у вересні поточного року до вересня попереднього року випуск продукції скоротився на 17 відсотків. Практично, зупинено або працює з мінімальним навантаженням майже три чверті потужностей металургійних підприємств, при цьому лише незначна їх частина зупинена на плановий ремонт, решта - через відсутність замовлень. Погіршення ситуації у галузі обумовлено кризовими явищами на зовнішніх ринках збуту продукції, недостатнім рівнем внутрішнього споживання (лише 25 відс. виробленого металу), зростаючим імпортом більш дешевшої металопродукції, передусім, з Китаю та Російської Федерації, застарілими технологіями виробництва з його вкрай високою енергоємністю, а також підвищенням цін на сировину, транспортні послуги та енергоносії.

Діаграма 1. Індекси реального ВВП

(кумулятивно, до відповідного періоду попереднього року)

Найвищі темпи приросту валової доданої вартості досягнуті в сільському господарстві (на 15,7 відс.), транспорті (на 10,4 відс.) та торгівлі (на 9,4 відс.), що забезпечило майже половину приросту ВВП. У минулому році за цими видами діяльності, відповідно, мало місце падіння на 4,9 відс. та зростання на 9,8 і 16,4 відсотка. Водночас тривав спад у будівництві - з 9,6 відс. у січні до 10,3 відс. у січні-вересні поточного року, тоді як у минулому році, за дев'ять місяців, досягнуто зростання на 14,3 відсотка.

Стан виконання основних прогнозних макроекономічних показників, врахованих при затвердженні Державного бюджету України на 2008 рік,  наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1

Виконання основних прогнозних макроекономічних показників

№ з/п

Показники

2007 рік січень-вересень фактично

2008 рік

враховано при затвердженні державного бюджету

січень-вересень фактично

1.

Валовий внутрішній продукт:

 

 

 

 

номінальний, млрд. грн.

500,2

889,4

714,9

 

реальний, у відс. до відповідного періоду попереднього року

107,7

106,8

106,9

2.

Індекс споживчих цін до грудня попереднього року, відс.

108,6

109,6

116,1

3.

Індекс цін виробників промислової продукції до грудня попереднього року, відс.

115,8

115,5

134,0

4.

Середньомісячна заробітна плата працівників:

 

 

 

 

номінальна, грн.

1 288

1 789

1 773

 

реальна, у відс. до відповідного періоду попереднього року

112,2

118,7

108,4

5.

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млрд. дол.

- 3,8

-7,5

- 9,9

6.

Експорт товарів та послуг, у відс. до попереднього року

126,4

120,9

148,4*

7.

Імпорт товарів та послуг, у відс. до  попереднього року

131,8

122,6

158,7*

* за методологією Держкомстату

1.2. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу досяг максимального значення - 8,4 млрд. дол. або у 4,2 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Водночас профіцит фінансового рахунку збільшився в 1,5 раза і склав 14,7 млрд. доларів. Фінансування дефіциту поточного рахунку здійснювалося завдяки значним надходженням довгострокових ресурсів, головним чином, негарантованих кредитів банківському сектору. При цьому підтримка платіжного балансу за рахунок залучення прямих іноземних інвестицій послабилася.

1.2.1. У зовнішній торгівлі товарами та послугами сформовано рекордне за обсягом негативне сальдо у сумі 9,9 млрд. дол., що на 2,4 млрд. дол. перевищило річний обсяг, врахований при затвердженні державного бюджету, та на 6,1 млрд. дол. - обсяг січня-вересня минулого року.

Імпорт товарів, порівняно з відповідним періодом минулого року, зріс у 1,6 раза, до 66,4 млрд. дол., експорт - у півтора раза, до 54,1 млрд. дол., внаслідок чого від'ємне сальдо товарного балансу досягло 12,3 млрд. доларів. Обсяги імпорту перевищують експорт починаючи з 2005 року, коли сальдо зовнішньої торгівлі товарами, вперше з 1999 року набуло від'ємного значення у сумі 0,3 млрд. дол. (діаграма 2).

Діаграма 2. Зовнішня торгівля товарами у січні-вересні 2004-2008 років

В результаті нарощування імпорту його частка у внутрішньому споживанні держави досягла 46 відс., що перевищує порогове значення зовнішньоекономічної безпеки, яке визначено на рівні 30 відс. відповідно до Методики розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженої наказом Міністерства економіки від 02.03.2007 № 60.

Збільшення імпорту товарів обумовлено підвищенням вартості енергоносіїв та зростанням поставок транспортних засобів в умовах розширення споживчого кредитування. Їх вартісні обсяги сумарно склали 28,2 млрд. дол. або 42 відс. загального імпорту. Збільшення імпорту створювало умови для зростання доходів державного бюджету, проте, внаслідок обмеженого розширення збуту продукції вітчизняних виробників у відповідних сегментах товарного ринку, мало негативний вплив на їх розвиток.

Традиційно, головними статтями експорту товарів залишалися металургійна продукція та зернові культури. У січні-вересні поточного року валютна виручка від їх реалізації склала 26 млрд. дол. або 49 відс. загального обсягу експорту. Проте падіння світових цін на зерно, а також погіршення зовнішньої кон'юнктури на ринках металу призведе до подальшого поглиблення дисбалансу між товарним експортом та імпортом.    

1.2.2. Обсяги чистих залучень довгострокових ресурсів банківським і реальним сектором економіки склали 12,9 млрд. дол., що на третину перевищило відповідний показник минулого року, у тому числі у вересні залучено 2,2 млрд. дол. проти 1,8 млрд. дол. у серпні. Водночас чистий притік прямих іноземних інвестицій в економіку країни перевищив торішній рівень на 17,2 відс. і становив 8,9 млрд. дол., у тому числі у вересні надійшло лише 0,7 млрд. дол. проти 1,2 млрд. дол. у серпні.

У довгострокових залученнях на зовнішніх ринках у січні-вересні поточного року частка банківського сектору склала майже дві третини. Для іноземних інвесторів пріоритетним напрямом, як і раніше, залишався банківський та фінансовий сектори, частка яких в загальному обсязі вкладених коштів становила майже половину, що не сприяло збільшенню інвестиційних ресурсів для модернізації виробничих основних фондів.

1.3. У січні-вересні поточного року в банківській системі нарощувалися накопичені в попередні періоди дисбаланси.  

1.3.1. Обмеження і подорожчання як внутрішніх кредитних ресурсів внаслідок антиінфляційних заходів Національного банку, так і зовнішніх у зв'язку з погіршенням ситуації на світових фінансових ринках, уповільнило темпи зростання обсягів кредитування, передусім, реального сектору економіки. Про наявність таких ризиків та можливість їх негативного впливу на економічний розвиток Рахункова палата зазначала у Висновках щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал та перше півріччя поточного року.

Темпи зростання монетарної бази зменшились, порівняно з відповідним періодом минулого року, на 10,9 відс. пункта і склали 20,4 відс., а грошової маси - на 12,8 відс. пункта, до 20,6 відсотка. У річному вимірі темпи зростання грошової маси уповільнилися з 52,7 відс. у січні до 37,2 відс. у січні-вересні, у тому числі у вересні вони зменшилися на 7,1 відс. пункта. В результаті, рівень монетизації економіки знизився на 0,9 відс. пункта, до 45,5 відсотка.

У звітному періоді середньозважена відсоткова ставка за депозитами в національній валюті зросла з 8,2 до 9,8 відс., облікова - з 8 до 12 відс. річних, ставка рефінансування банків - з 10,1 до 14,6 відс. річних, що призвело до збільшення вартості банківських кредитів в національній валюті з 14,6 до 17,7 відс. річних, а темпи зростання кредитних вкладень в економіку зменшились на 17,2 відс. пункта, до 32,6 відсотка.

З метою підтримки стабільності банківської системи, Національним банком у вересні поточного року збільшено обсяги рефінансування банків у порівнянні з липнем та серпнем, відповідно, у 4 та 1,2 раза, до 6,1 млрд. грн., а з початку року - до 64,1 млрд. грн. або у 25 разів більше, ніж за весь попередній рік.

1.3.2. У звітному періоді, головним чином в останні три місяці, посилились диспропорції між строковим розміщенням кредитних ресурсів і залученими депозитами, що створило загрозу стабільності банківської системи.

За дев'ять місяців поточного року при збільшенні обсягів наданих кредитів на 139 млрд. грн., до 565,9 млрд. грн., загальна сума залучених депозитних ресурсів зросла лише на 60 млрд. грн., до 340,2 млрд. грн., тобто, обсяги зростання наданих кредитів перевищили збільшення залучених депозитів більш ніж у 2,3 раза. Зазначена диспропорція посилилась в останній квартал звітного періоду, коли щомісячний приріст обсягів кредитів збільшувався від 13 до 18 млрд. грн., тоді як зростання обсягів депозитів уповільнилося ще з червня (15,2 млрд. грн.), до 10,6 млрд. грн. у липні, 4,5 млрд. грн. - у серпні та 3,5 млрд. грн. - у вересні. 

За строковим розміщенням, приріст довгострокових кредитів у липні на суму 7,9 млрд. грн., серпні - на 6,3 млрд. грн. та вересні - на 8,1 млрд. грн. супроводжувався неадекватним збільшенням довгострокових депозитів, відповідно, на 4,7 млрд. грн., 2,6 млрд. грн. та 2,8 млрд. гривень. Тому, якщо у липні поточного року співвідношення між довгостроковими депозитами та кредитами складало 58,8 відс., то у серпні та вересні воно суттєво зменшилось - відповідно до 41,8 і 35,2 відсотка. А в цілому на кінець звітного періоду, покриття довгострокових кредитів довгостроковими депозитами становило 42,5 відс. і зменшилось з початку минулого року на 8,2 відс. пункта.

За умов нестачі депозитних ресурсів, банки залучали кошти за кордоном. Чисті довгострокові залучення банків склали 7,7 млрд. дол. і збільшились, порівняно з відповідним періодом минулого року, на 23,6 відсотка.

1.3.3. У січні-вересні поточного року продовжували нарощуватись диспропорції між кредитуванням населення та реального сектору економіки.

Станом на кінець звітного періоду надано кредитів юридичним особам на суму 358,1 млрд. грн., що склало 63,3 відс. від загального обсягу кредитів. За видами економічної діяльності із загального обсягу таких кредитних ресурсів направлена на торгівлю та операції з нерухомістю майже половина кредитів, а підприємствам промисловості - 28,8 відсотка. При цьому на інвестиційну діяльність спрямовано 16,7 відс. залучених кредитних коштів, а решта - на поточну діяльність.

Кредити фізичним особам зростали більшими темпами, ніж юридичним (на 1,8 відс. пункта) і склали на кінець звітного періоду 207,8 млрд. гривень. Питома вага споживчого кредитування в загальному обсязі цих кредитів склала більше 70 відс. або 147,4 млрд. грн. і лише 30 відс. (60,4 млрд. грн.) - іпотечні кредити.

1.3.4. Впродовж звітного періоду посилювалася валютна розбалансованість кредитного портфелю, що створює ризики для національної грошової системи, оскільки паралельний обіг вітчизняної та значних обсягів іноземної валюти обмежує можливості Національного банку щодо повноцінного монетарного регулювання грошового обігу.

Обсяг наданих валютних кредитів у звітному періоді збільшився на 77,9 млрд. грн. або 36,5 відс., до 290,9 млрд. грн., що становить 51,4 відс. загального обсягу кредитних ресурсів. Приріст валютних кредитних ресурсів перевищив зростання кредитів у національній валюті на 7,9 відс. пункта. При цьому, якщо у червні в іноземній  валюті видавались 49,4 відс. загального обсягу кредитів, то у вересні - 64,2 відс. або на 14,8 відс. пункта вище. З отриманих фізичними особами у звітному періоді кредитних коштів майже дві третини (130,3 млрд. грн.) номіновані у іноземній валюті. Водночас обсяг залучених депозитів в іноземній валюті за дев'ять місяців поточного року збільшився лише на 18,3 млрд. грн. і склав на 1 жовтня поточного року 108,1 млрд. грн. або 31,8 відс. обсягу депозитів.

Враховуючи, що більшість юридичних осіб і населення не має офіційних валютних доходів, погашення заборгованостей в іноземній валюті здійснюється за рахунок її купівлі, що створює додатковий тиск на міжбанківський валютний ринок, призводить до подальшої доларизації економіки і формує в країні залежність від монетарної політики країн-емітентів іноземної валюти.

1.3.5. Підвищений попит на іноземну валюту, необхідність погашення до кінця поточного року банками і корпоративним сектором економіки значної суми зовнішніх зобов'язань обумовлюють подальшу девальвацію гривні.    

Після зменшення попиту на готівкову іноземну валюту у березні-липні поточного року, у серпні та вересні обсяги іноземної валюти, проданої банками на готівковому секторі валютного ринку, перевищили обсяги купленої готівкової валюти відповідно на 568,9 та 1 млрд. 321 млн. дол., а всього з початку року - 2 млрд. 776 млн. дол., що в 1,8 раза вище показника відповідного періоду минулого року (1 млрд. 518,3 млн. доларів).

З метою стабілізації на валютному ринку, Національним банком впродовж третього кварталу поточного року здійснено інтервенції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку, сальдований результат яких склав 3 млрд. 547,1 млн. дол., що становить більше половини інтервенцій, проведених у звітному періоді (6 млрд. 412,9 млн. доларів). 

Діаграма 3. Обмінний курс гривні

Незважаючи на проведені інтервенції, курс гривні до долара в кінці вересня як на готівковому, так і безготівковому валютному ринку підвищився майже на 40 коп. або 8,5 відс. і повернувся до початку року, при цьому розрив між міжбанківським, готівковим та офіційним курсом гривні до долара становив 4,1 - 4,9 відс. (діаграма 3).

Проте окремі платежі (податок на додану вартість, акцизний збір з ввезених на територію України товарів та інші) визначені на підставі обмінного курсу у розмірі 5,1 грн. за долар. За експертною оцінкою Рахункової палати, від зміцнення офіційного обмінного курсу гривні до долара, проведеного Національним банком з 22 травня поточного року, недоотримані доходи державного бюджету склали у травні-вересні більше двох млрд. гривень.

1.4. За січень-вересень поточного року споживчі ціни зросли на 16,1 відс., що набуло найвищого значення за останні вісім років. За експертною оцінкою Рахункової палати, зростання споживчих цін до кінця року перевищить 20 відсотків.

Споживчий інфляційний тренд формувався під впливом зростання цін на продукти харчування, які у загальній структурі споживання домашніх господарств займають більше половини, та підвищення цін (тарифів) на житлово-комунальні, а також транспортні послуги.

Максимального значення зростання цін на ринку споживчих товарів і послуг досягло у березні - на 3,8 відс.; у липні та серпні спостерігалася дефляція - 0,5 та 0,1 відс., передусім, обумовлена здешевленням сезонних товарів (овочів та фруктів). Після літнього зниження, у вересні ціни зросли на 1,1 відсотка. Вартість харчових продуктів з початку року зросла на 21,8 відс., а у вересні до серпня - на 0,3 відсотка. Водночас ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ, інші види палива, відповідно, підвищилися на 7,5 та 3,8 відсотка.

Послуги автодорожнього та залізничного пасажирського транспорту у вересні до грудня попереднього року подорожчали на 29,1 і 16,8 відс., відповідно. У звітному періоді Міністерство транспорту та зв'язку двічі наказами від 19.03.2008 № 306 та від 13.05.2008 № 533 переглядало тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні.

1.5. Посилення інфляційних процесів призвело до зниження якості життя населення.

Відповідно до норм закону про державний бюджет у звітному періоді відбулося двоетапне підвищення розмірів мінімальної заробітної плати (з 1 січня та 1 квітня) та триетапне (з 1 січня, 1 квітня та 1 липня) мінімальної пенсії за віком. Як наслідок, мінімальна заробітна плата у вересні поточного року, у порівнянні з груднем попереднього року, номінально підвищилася на 14,1 відс., а мінімальна пенсія за віком - на 16,1 відсотка. Проте в реальному обчисленні, з урахуванням індексу споживчих цін (116,1 відс.), мінімальна заробітна плата знизилася на 1,7 відс., а пенсія - залишилася на рівні січня-вересня минулого року. При цьому мінімальна заробітна плата (525 грн.) становила лише 81 відс. прожиткового мінімуму, визначеного для працездатних осіб (649 гривень).

За січень-вересень поточного року номінальна середньомісячна заробітна плата працівників зросла на 37,6 відс., до 1 773 грн., і є значно нижчою, ніж у Російській Федерації, Казахстані або Білорусі. Приріст реальної заробітної плати за січень-вересень на 8,4 відс. виявився найнижчим з 2001 року, а її падіння у серпні до липня поточного року (на 2,8 відс.) - найбільшим за останній час.

Водночас сума невиплаченої заробітної плати збільшилася на 27 відс. і на 1 жовтня поточного року становила 849,4 млн. гривень. Борг перед працівниками економічно активних підприємств, відповідно, збільшився в 1,9 раза і склав 456,2 млн. грн., при цьому заборгованість, утворена упродовж поточного року, досягла майже 88 відсотків.   

1.6. Загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету за дев'ять місяців 2008 року становив 173 млрд. 265,9 млн. грн., у тому числі надійшло доходів - 169 млрд. 164,3 млн. грн., повернуто кредитів - 508,7 млн. грн., запозичено та отримано від приватизації державного майна - 3 млрд. 592,9 млн. гривень.

Видатки державного бюджету проведені в сумі 165 млрд. 124,4 млн. грн., на погашення державного боргу витрачено 4 млрд. 56 млн. грн., надано кредитів із державного бюджету в сумі 1 млрд. 569 млн. гривень. Крім того, зросли на суму 2 млрд. 516,5 млн. грн. обсяги готівкових коштів.

Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку з початку року зросли на 2 млрд. 404,4 млн. грн. і на 1 жовтня 2008 року складали 13 млрд. 150,6 млн. грн., у тому числі загального фонду - скоротилися на 1 млрд. 134,9 млн. грн., до 4 млрд. 582,1 млн. грн., а спеціального - зросли на 3 млрд. 539,3 млн. грн., до 8 млрд. 568,5 млн. гривень.

Крім того, залишки коштів місцевих бюджетів з початку року зросли на 5 млрд. 890 млн. грн., до 12 млрд. 71,1 млн. грн., у тому числі загального фонду - на 5 млрд. 316 млн. грн. або в 3 рази, до 7 млрд. 902 млн. грн., і спеціального фонду - на 574 млн. грн. або 16 відс., до 4 млрд. 169,1 млн. гривень. В цілому, залишки коштів державного і місцевих бюджетів збільшилися на 8 млрд. 294,4 млн. грн. і на 01.10.2008 становили 25 млрд. 221,7 млн. гривень.

ІІ. Доходи державного бюджету

2.1. На 1 жовтня поточного року до державного бюджету надійшло 169 млрд. 164,3 млн. грн. або 74,1 відс. планового річного обсягу (228 млрд. 312,4 млн. гривень). Досягнутий рівень надходжень у звітному періоді свідчить про об'єктивні підстави щодо виконання, в цілому, доходів державного бюджету, затверджених законом на поточний рік. Водночас існує низка чинників, які негативно впливають на виконання окремих платежів.

Виконання державного бюджету за січень-вересень поточного року за основними джерелами доходів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Виконання державного бюджету за доходами

млн. грн.

№ з/п

Показники

Виконано

Відхилення  показників  2008 р. від 2007 р.

січень-вересень 2007 року

січень-вересень 2008 року

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

+ ; -

відс.

+ ; -

відс.

сума

відс. виконання до:

сума

відс. виконання до:

плану

річного обсягу

плану

річного обсягу

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

113 725

86 826

102,3

69,2

169 164

134 354

107,2

76,4

55 439

48,7

47 528

54,6

 

у тому числі :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Податок на прибуток підприємств

20 057

19 919

111,8

70,5

31 693

30 548

121,1

75,2

11 636

58,0

10 629

53,4

2.

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

26 619

26 619

93,9

65,2

33 962

33 962

92,4

66,7

7 343

27,6

7 343

27,6

3.

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

-13 582

-13 582

100,1

72,3

-25 452

-25 452

143,8

103,8

11 870

87,4

11 870

87,4

4.

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів

29 632

29 632

102,2

70,1

63 697

62 116

126,5

96,4

34 065

115,0

32 484

109,6

5.

Акцизний збір

7 631

4 967

98,1

70,3

9 225

5 985

93,4

68,5

1 594

20,9

1 018

20,5

6.

Ввізне мито/p>

6 637

3 807

102,5

71,7

9 359

6 139

122,4

84,7

2 722

41,0

2 332

61,3

7.

Рентна плата

6 100

5 615

98,7

65,9

7 938

7 242

115,8

82,4

1 838

30,1

1 627

29,0

8.

Додаткові збори на виплату пенсій

4 080

-

-

-

4 642

-

-

-

562

13,8

-

-

9.

Власні надход-ження бюджетних установ

11 104

-

-

-

11 437

-

-

-

333

3,0

-

-

10.

Офіційні трансферти

3 114

2 891

99,1

74,3

5 427

5 130

97,8

68,4

2 313

74,3

2 239

77,4

2.1.1. Доходи загального фонду державного бюджету виконані в сумі 134 млрд. 354,4 млн. грн., що становило 76,4 відс. річного обсягу (175 млрд. 747,1 млн. грн.) і на 9 млрд. 68,4 млн. грн. або 7,2 відс. перевищило план звітного періоду (125 млрд. 286 млн. гривень).

У цілому, за окремими доходними джерелами до загального фонду надійшло на 21 млрд. 286,9 млн. грн. більше, ніж заплановано на січень-вересень. Зокрема, внаслідок надпрогнозованого зростання імпорту доходна частина державного бюджету впродовж звітного періоду перевиконана за рахунок надходжень, контроль за справлянням (стягненням) яких закріплено за Державною митною службою, головним чином, податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів. Питома вага зазначених надходжень в доходах загального фонду становила 51,6 відс., у тому числі податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів - 46,2 відсотка.

У звітному періоді до загального фонду державного бюджету надійшло 69 млрд. 361,9 млн. грн. митних платежів, що перевищило планові суми на 13 млрд. 844,2 млн. гривень. Надходження податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів склали 62 млрд. 115,6 млн. грн. або 126,5 відс. плану та 96,4 відс. річного обсягу. Планові показники звітного періоду за цим податком перевиконано на 13 млрд. 29,9 млн. грн., що забезпечило виконання плану надходжень податку на додану вартість, у цілому. Крім того, надходження ввізного мита перевищили заплановані бюджетним розписом обсяги на суму понад 1 млрд. грн. або 22,4 відс. і становили 84,7 відс. річного обсягу.

Податок на прибуток підприємств виконано в сумі 30 млрд. 547,8 млн. грн., що на 5 млрд. 328,5 млн. грн. або 21,1 відс. більше плану звітного періоду. Водночас переплати податку з початку року збільшилися на 2 млрд. 20,7 млн. грн. і на звітну дату становили 3 млрд. 959,9 млн. грн., з яких 2 млрд. 185,2 млн. грн. - суми, які сплачені та будуть нараховані платниками у наступному податковому періоді.

Водночас недонадходження планових показників звітного періоду за окремими платежами загального фонду, у цілому, становили 4 млрд. 470,7 млн. гривень. За платежами, контроль за виконанням яких покладено на Державну податкову адміністрацію, до загального фонду, у цілому, не надійшло 3 млрд. 771,5 млн. грн. або 84,4 відсотка. Не забезпечені планові обсяги надходжень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), які не виконані на 2 млрд. 794,7 млн. грн. або 7,6 відс., а також акцизного збору із вироблених в Україні товарів, який впродовж поточного року в жодному місяці не надходив у запланованій сумі, - на 419,4 млн. грн. або 6,9 відсотка.

Крім того, до загального фонду державного бюджету не надійшло 325,2 млн. грн. запланованих платежів, контроль за справлянням яких закріплено за Державною митною службою, зокрема, 161,1 млн. грн. митних зборів, справляння яких скасовано з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі.

2.1.2. Протягом звітного періоду до спеціального фонду державного бюджету зараховано 34 млрд. 810 млн. грн. або 73,8 відс. затвердженого та 66,2 відс. планового річного обсягу (52 млрд. 565,3 млн. гривень).

В структурі доходів спеціального фонду переважали надходження загальнодержавних податків і зборів, з яких 18,7 відс. склали враховані в доходній частині клірингові розрахунки. Порівняно із відповідним періодом минулого року, доходи спеціального фонду зросли на 7 млрд. 911,2 млн. грн. або 29,4 відсотка.

Частка загальнодержавних податків і зборів у доходах спеціального фонду зросла на 15,1 відс. пункта і досягла 67,1 відс. загального обсягу. Зазначені доходи становили 19 млрд. 824,2 млн. грн. і, у порівнянні з січнем-вереснем минулого року, збільшилися на 5 млрд. 831,1 млн. грн. або 41,7 відсотка. У звітному періоді проведено клірингових розрахунків на суму 3 млрд. 713,1 млн. грн., що становило 52,3 відс. річного плану і на 3 млрд. 71,8 млн. грн. або понад 5,8 раза перевищило аналогічні суми відповідного періоду минулого року.  

При цьому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 № 421 "Деякі питання фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у доходах спеціального фонду, як погашення податкового боргу, враховано 1 млрд. 581,1 млн. грн. податку на додану вартість, нарахованого під час митного оформлення природного газу, ввезеного в Україну у першому кварталі 2006 року. Водночас зазначені кошти, згідно з урядовим рішенням, спрямовано на перерахування НАК "Нафтогаз України" сум компенсації різниці в цінах закупівлі та реалізації імпортованого природного газу.

Додаткові збори на виплату пенсій у звітному періоді надійшли до спеціального фонду в сумі 4 млрд. 642 млн. грн., що на 562,3 млн. грн. або 13,8 відс. більше, ніж у відповідному періоді минулого року; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію - в сумі 1 млрд. 938,8 млн. грн., що на 170,6 млн. грн. або 8,1 відс. менше; надходження акцизного збору із вироблених в Україні товарів - 1 млрд. 616,3 млн. грн., що на 270,6 млн. грн. або 14,3 відс. менше; акцизного збору із ввезених на територію України товарів - 1 млрд. 623,8 млн. грн. (відповідно, на 847,1 млн. грн. або у 2,1 раза більше); мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами, - 3 млрд. 220,2 млн. грн. (на 389,9 млн. грн. або 13,8 відс. більше).

Крім того, у спеціальному фонді державного бюджету враховано 11 млрд. 437 млн. грн. власних надходжень бюджетних установ, що становило 95,3 відс. обсягу, затвердженого на рік, та 77,8 відс. плану з урахуванням змін, внесених розпорядниками бюджетних коштів. При цьому питома вага власних надходжень бюджетних установ у спеціальному фонді, порівняно із відповідним періодом минулого року, зменшилася на 8,4 відс. пункта і становила 32,9 відсотка.

2.2. У звітному періоді доходна частина державного бюджету, порівняно із відповідним періодом минулого року, номінально збільшилася на 55 млрд. 439,5 млн. грн. або 48,7 відсотка. Проте доходи державного бюджету, обраховані у порівняних умовах з використанням індекса-дефлятора ВВП у розмірі 1,337, реально збільшилися на 4,7 відсотка.

2.2.1. Проведений Рахунковою палатою аналіз засвідчив, що економічні чинники сприяли збільшенню доходної частини державного бюджету, порівняно із січнем-вереснем минулого року, на суму понад 40,7 млрд. грн. або більше 70 відс. загального обсягу.

Зокрема, майже третину загального приросту забезпечено за рахунок збільшення товарного імпорту на 58,3 відсотка. Надходження платежів, які справляються при ввезенні товарів на митну територію України і контролюються Державною митною службою, зросли майже на 21 млрд. грн., у тому числі податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів - понад 17 млрд. гривень.

Надходження податку на прибуток підприємств, порівняно з січнем-вереснем минулого року, зросли на суму понад 10,6 млрд. грн. за рахунок поліпшення фінансових результатів підприємницької діяльності.  

Приріст загальних надходжень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на суму понад 7 млрд. грн. забезпечено за рахунок номінального зростання валової доданої вартості на 42,9 відс., яке, значною мірою, зумовлено інфляційним фактором.

Зростання виробництва окремих видів підакцизної продукції у січні-вересні поточного року, зокрема, алкогольних, тютюнових виробів та транспортних засобів, забезпечило відповідне збільшення надходжень акцизного збору, порівняно відповідним періодом минулого року, на 600 млн. гривень.

Крім того, за рахунок інших економічних чинників доходну частину збільшено на суму понад 1,3 млрд. гривень. Зокрема, збільшенню надходжень збору при відчуженні легкових автомобілів майже на 500 млн. грн. сприяло зростання у 1,3 раза обсягів їх виробництва; надходження збору з послуг стільникового зв'язку зросли на суму понад 250 млн. грн. за рахунок розвитку надання відповідних послуг операторами зв'язку тощо.

2.2.2. Адміністративні чинники забезпечили зростання доходної частини у звітному періоді, у порівнянні із відповідним періодом минулого року, на 14,7 млрд. грн., що обумовлено підвищенням ставок окремих платежів, застосуванням коригуючих коефіцієнтів, накопиченням переплат податків, зборів (обов'язкових платежів).

Врахування у доходах спеціального фонду податку на додану вартість, нарахованого під час митного оформлення природного газу, ввезеного в Україну у першому кварталі 2006 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 № 421 "Деякі питання фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", забезпечило збільшення доходної частини державного бюджету, порівняно із відповідним періодом минулого року, майже на 1,6 млрд. гривень.

Збільшення нормативів цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у звітному періоді здійснювалося двічі: згідно з урядовими постановами від 27.02.2008 № 111 та від 09.04.2008 № 346. В результаті підвищення зазначеної надбавки для населення з 2 до 4 відс., бюджетних організацій та установ, а також промислових та інших суб'єктів господарювання з 4 до 12 відс., відповідні надходження зросли на суму понад 1,3 млрд. гривень. 

Застосування коригуючого коефіцієнту у кожному податковому (звітному) періоді поточного року до затверджених ставок рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, сприяло збільшенню надходжень на суму понад 1 млрд. гривень. При цьому зростання надходжень відбувалося в умовах зменшення, порівняно із січнем-вереснем минулого року, обсягів видобутку нафти на 5,2 відсотка.

Крім того, зазначений коефіцієнт, на відміну від минулого року, застосовується також при визначенні податкових зобов'язань з рентної плати за газовий конденсат, видобутий в Україні, що також сприяло збільшенню доходів державного бюджету, порівняно з січнем-вереснем минулого року, на суму майже 500 млн. гривень.

Розміри ставок рентної плати за видобутий природний газ, що застосовуються для обсягів природного газу, які видобуті та реалізуються іншим суб'єктам, ніж ті, що уповноважені Кабінетом Міністрів України формувати ресурс природного газу для потреб населення або використовуються для інших цілей, у тому числі для формування запасів у підземних сховищах газу, підвищено з 40 до 100 грн. за одну тис. куб. м. з покладів глибиною до п'яти тисяч метрів та з 50 до 200 грн. з покладів глибиною понад п'ять тисяч метрів. Зазначене забезпечило збільшення надходжень рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, на 290 млн. гривень.

Підвищення базових нормативів плати за користування надрами для деяких корисних копалин, зокрема, нафти, кам'яного вугілля, доломіту, флюсового вапняку, солі кам'яної тощо сприяло зростанню доходів у звітному періоді на 360 млн. гривень.

Двічі з початку року збільшувалися ставки акцизного збору на тютюнові вироби. В результаті, специфічні ставки акцизного збору із вироблених в Україні сигарет з фільтром підвищено з 13 до 30 грн. за тис. штук, адвалорні - з 10 до 16 відс., із сигарет без фільтру, відповідно, з 5 до 12,5 грн. за 1 тис. штук та з 12,5 до 16 відсотків. Такі зміни сприяли зростанню доходної частини державного бюджету на 365 млн. гривень.

Інші адміністративні чинники сприяли зростанню доходів на суму понад 5,8 млрд. гривень. Зокрема, за рахунок збільшення надходжень від перевищення валових доходів над видатками Національного банку - на 1,4 млрд. грн., коштів, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів, - на 2,3 млрд. грн., надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву - 0,8 млрд. гривень.

Крім того, збільшення доходної частини державного бюджету у звітному періоді досягнуто за рахунок зростання сум надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) та сплати авансових платежів, у цілому, на 1 млрд. 889,4 млн. грн., а також клірингових розрахунків з бюджетом в сумі 1,5 млрд. гривень.

2.3. На 1 жовтня обсяги невідшкодованого платникам податку на додану вартість досягли максимального значення за час його адміністрування. За умов відшкодування грошовими коштами в сумі, що перевищила затверджений на рік обсяг, залишки невідшкодованого платникам податку на додану вартість з початку року зросли в 1,3 раза.

Впродовж звітного періоду органами Держказначейства грошовими коштами відшкодовано 25 млрд. 452,4 млн. грн. податку на додану вартість, що на 926,5 млн. грн. або 3,8 відс. перевищило заплановану на рік суму та на 11 млрд. 870,8 млн. грн. або у 1,9 раза - обсяги відповідного періоду минулого року.

При цьому відбулося значне збільшення заявок на відшкодування податку на додану вартість, порівняно із відповідним періодом минулого року. Так, платниками податку у звітному періоді до відшкодування задекларовано 34 млрд. 473,5 млн. грн., що на 12 млрд. 908 млн. грн. або майже у 1,6 раза більше, ніж у січні-вересні минулого року та на 11,4 відс. пункта перевищує темпи приросту експорту товарів (48,5 відсотка). Водночас після проведення перевірок заявлені суми за повідомленнями-рішеннями органів державної податкової служби зменшено на 5 млрд. 57,1 млн. грн., що на 757,7 млн. грн. або 17,6 відс. більше, ніж у відповідному періоді минулого року (4 млрд. 299,4 млн. гривень).

З урахуванням суми невідшкодованого податку на початок року (8 млрд. 584,3 млн. грн.) та зменшення заявлених сум за рішеннями податкових органів, на 1 жовтня поточного року платникам належало до відшкодування 38 млрд. грн., що на 13 млрд. 976,7 млн. грн. або 1,6 раза більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Значні обсяги задекларовані до відшкодування у липні-вересні - майже 40 відс. загальної суми або 13 млрд. 717,3 млн. грн., у вересні - 5 млрд. 154,1 млн. грн. або 15 відсотків. Різке зростання заявок на відшкодування у вересні відбулося за рахунок зернотрейдерів - експортерів зерна, яким відповідно до розпорядження Уряду від 06.08.2008 № 1082-р "Про заходи щодо прискорення відшкодування податку на додану вартість експортерам зерна" запроваджено спрощений порядок відшкодування податку.

Крім того, впродовж звітного періоду Урядом прийнято низку рішень щодо впорядкування зазначеного питання, зокрема, розпорядження від 23.01.2008 № 146-р "Про проведення перевірки органів державної податкової служби щодо правомірності відшкодування платникам сум податку на додану вартість" та від 06.02.2008 № 262-р "Про заходи щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість", а також постанову від 26.03.2008 № 251, якою вдосконалено механізм відшкодування податку за операціями з експорту продукції. Також розпорядженням від 02.04.2008 № 562-р передбачено проведення ряду заходів щодо забезпечення своєчасного відшкодування податку на додану вартість.

Загальний обсяг відшкодування податку на додану вартість платникам, з урахуванням проведеної взаємної компенсації зобов'язань платників податку (відшкодування в рахунок сплати податкових зобов'язань наступних періодів у сумі 1 млрд. 501 млн. грн.) становив 26 млрд. 953,4 млн. грн., що на 11 млрд. 208 млн. грн. або у 1,7 раза більше, ніж у січні-вересні минулого року. За інформацією Державної податкової адміністрації, 95 відс. загальної суми відшкодування податку на додану вартість проведено експортерам-виробникам продукції.

Таким чином, незважаючи на перевищення темпів приросту відшкодованих сум над заявленими, зменшення залишків невідшкодованого податку додану вартість платникам у звітному періоді не відбулося. Так, зазначені залишки досягли 11 млрд. 47,3 млн. грн., що на 2 млрд. 767,5 млн. грн. або 33,4 відс. більше, ніж на 1 жовтня минулого року, і на 2 млрд. 463 млн. грн. або 28,7 відс., ніж на початок поточного року (діаграма 4).

Діаграма 4. Обсяги невідшкодованого податку на додану вартість

За інформацією Державної податкової адміністрації, суми податку на додану вартість, що не відшкодовані платникам у законодавчо встановлені терміни, становили 23,2 відс. загального обсягу або 2 млрд. 568,1 млн. гривень.

2.5. Стан платіжної дисципліни платників податків у звітному періоді погіршився. Податкова заборгованість зросла на 1 млрд. 59 млн. грн. або 16,7 відс. і на 1 жовтня поточного року становила 7 млрд. 383,4 млн. грн., з яких 91,5 відс. або 6 млрд. 758,1 млн. грн. - до державного бюджету (діаграма 5).

Водночас у серпні-вересні сума податкового боргу зменшилася за рахунок списання у цьому періоді 1 млрд. 805 млн. гривень. У цілому обсяги списаної податковими органами заборгованості у січні-вересні поточного року становили 4 млрд. 342,9 млн. грн., що на 2 млрд. 484 млн. грн. або у 2,3 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Головним чином, списано заборгованість за податком на додану вартість та податком на прибуток підприємств, відповідно, 2 млрд. 237,8 млн. грн. та 1 млрд. 718,6 млн. грн., що становило 91,1 відс. загальної суми.

Діаграма 5. Обсяги податкового боргу, списання, розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань (боргу)  

Крім того, на 1 жовтня поточного року обсяги розстрочень та відстрочень податкових зобов'язань (боргу) перед державним бюджетом досягли 10 млрд. 347,5 млн. грн., що є максимальним значенням цього показника та свідчить про активне використання процедури розстрочення з метою недопущення виникнення податкової заборгованості. При цьому обсяги розстрочених (відстрочених) податкових зобов'язань платників перевищили суму податкового боргу майже на 3 млрд. грн. або у 1,4 раза та на 3 млрд. 797,1 млн. грн. або 58 відс. - обсяги розстрочення податкових зобов'язань платників податків на відповідну дату минулого року (6 млрд. 550,4 гривень).

Обсяг розстрочених податкових зобов'язань НАК "Нафтогаз України" досяг 5 млрд. 431,4 млн. грн. або 52,5 відс. загальної суми. Розстрочення податкових зобов'язань надавалися відповідно до розпорядження Уряду від 27.02.2008 № 369-р "Про розстрочення податкових зобов'язань НАК "Нафтогаз України" та постанови від 25.04.2008 № 421 "Деякі питання фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Зокрема, Компанії та її дочірнім структурам - "Укртрансгаз" і "Укргазвидобування" - протягом 2008 року розстрочено сплату сум податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, рентних платежів за результатами господарської діяльності у поточному році на умовах податкового кредиту в межах бюджетного року. Таким чином, заборгованість за податковими зобов'язаннями НАК "Нафтогаз України" на 1 жовтня поточного року становила, у цілому, 1 млрд. 832,1 млн. грн. або 24,8 відс. загальної суми податкового боргу.

Крім того, за рахунок проведення клірингових розрахунків відповідно до статті 54 закону про державний бюджет на поточний рік та постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 № 440 зменшено податкову заборгованість платників на 780 млн. гривень. Водночас впродовж звітного періоду заборгованість платників податків щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також щодо яких прийнято рішення про призупинення стягнення зменшилася на 1 млрд. 27,9 млн. грн. або 28,2 відс. і на 1 жовтня поточного року становила 3 млрд. 642,8 млн. гривень.

ІІІ. Видатки державного бюджету

3.1. У січні-вересні поточного року планові призначення за видатками загального фонду державного бюджету не виконані на 4 млрд. 242,9 млн. грн. або 3,1 відсотка. При плані на звітний період у сумі 138 млрд. 440,4 млн. грн. видатки загального фонду проведено в сумі 134 млрд. 197,5 млн. грн. або 96,9 відс. плану та 69,7 відс. річних призначень (192 млрд. 519,9 млн. гривень). В цілому, видатки державного бюджету проведені за дев'ять місяців поточного року на суму 165 млрд. 124,4 млн. грн. або 69,1 відс. річних призначень (238 млрд. 908,8 млн. гривень).

Показники виконання планових призначень за основними державними функціями наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Виконання державного бюджету за видатками

млн. грн.

з/п

Показники

Виконано

Відхилення показників 2008 р. від 2007 р.

за січень-вересень 2007 року

за січень-вересень 2008 року

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

всього

у т.ч. загальний фонд

+;-

відс.

+;-

відс.

сума

відс. виконання до:

сума

відс. виконання до:

плану

річного обсягу

плану

річного обсягу

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

116 119

94 168

95,2

66,0

165 124

134 198

96,9

69,7

49 005

42,2

40 030

42,5

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Загальнодержа-вні функції

10 775

10 257

92,5

55,6

13 808

13 122

89,2

59,1

3 033

28,1

2 865

27,9

2.

Оборона

5 420

4 741

85,4

59,5

8 069

5 929

93,1

65,1

2 649

48,9

1 188

25,1

3.

Громадський порядок, безпека та судова влада

12 089

10 361

93,2

67,5

16 556

13 923

92,5

67,1

4 467

37,0

3 562

34,4

4.

Економічна діяльність

18 102

8 411

88,0

62,2

25 992

12 536

88,9

64,5

7 890

43,6

4 125

49,0

5.

Охорона навколишнього природного середовища

960

582

77,4

54,6

1 246

837

89,2

62,6

286

29,8

255

43,8

6.

Житлово-комунальне господарство

102

97

26,6

14,7

124

113

58,5

24,9

22

21,5

16

16,5

7.

Охорона здоров'я

3 637

2 960

81,9

56,0

4 347

3 540

83,0

54,4

710

19,5

580

19,6

8.

Духовний і фізичний розвиток

1 189

1 099

81,5

61,8

1 808

1 685

84,7

58,0

619

52,1

586

53,3

9.

Освіта

10 176

6 654

94,9

67,5

14 499

9 939

94,7

66,2

4 323

42,5

3 285

49,4

10.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

21 160

17 604

97,6

75,2

33 656

29 093

97,3

76,1

12 496

59,1

11 489

65,3

11.

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

32 509

31 402

102,9

69,2

45 019

43 481

107,5

77,2

12 510

38,5

12 079

38,5

Протягом звітного періоду видатки загального фонду державного бюджету проводилися нерівномірно. При середньому рівні виконання планових призначень у січні-вересні на 96,9 відс., тільки трансферти місцевим бюджетам і соціальний захист та соціальне забезпечення проведені вище середнього рівня, відповідно, на 107,5 та 97,3 відс., решта видатків проведено нижче середнього рівня. Як результат, у четвертому кварталі для виконання планових призначень на житлово-комунальне господарство слід провести 73,8 відс. затверджених річних видатків, охорону здоров'я - 45,7 відс., духовний та фізичний розвиток - 41,8 відс., охорону навколишнього природного середовища - 37,9 відс., економічну діяльність - 35,9 відс., освіту - 33,4 відсотка.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, номінальні видатки загального фонду зросли на 40 млрд. 30 млн. грн. або 42,5 відс., у тому числі трансфертів до місцевих бюджетів - на 12 млрд. 79 млн. грн. або 38,5 відс., видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення - 11 млрд. 489,5 млн. грн. або 65,3 відс., економічну діяльність - 4 млрд. 124,3 млн. грн. або 49 відс., громадський порядок, безпеку та судову владу - 3 млрд. 562 млн. грн. або 34,4 відс., освіту - 3 млрд. 285,4 млн. грн. або 49,4 відс., загальнодержавні функції - 2 млрд. 865,3 млн. грн. або 27,9 відсотка. Проте, реально (з урахуванням індекса-дефлятора у розмірі 1,337) видатки збільшилися лише на 6,6 відсотка.

В економічній структурі загального фонду державного бюджету поточні видатки, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зросли на 38 млрд. 51,1 млн. грн. або 42,9 відс., до 126 млрд. 739,4 млн. гривень. Їх питома вага в обсягах видатків загального фонду державного бюджету збільшилася на 0,2 відс. пункта і становила 94,4 відсотка.

Найбільшу частку у структурі видатків загального фонду, як і в минулі роки, становили поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - 29,9 відс. (40 млрд. 109,3 млн. грн.), поточні трансферти населенню - 22 відс. (29 млрд. 559,3 млн. грн.) та оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями - 21,7 відс. (29 млрд. 121,9 млн. гривень). У порівнянні з минулим роком їх обсяги збільшилися, відповідно, на 10 млрд. 885,3 млн. грн. або 37,2 відс., 11 млрд. 906,8 млн. грн. або 67,5 відс. та 7 млрд. 468,5 млн. грн. або 34,5 відс., що пояснюється наданням додаткових дотацій та субвенцій бюджетам інших рівнів, а також запровадженням третього етапу Єдиної тарифної сітки.

Обсяги капітальних видатків, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилися на 1 млрд. 978,4 млн. грн. або 36,1 відс., проте їх частка в загальному обсязі видатків зменшилася на 0,2 відс. пункта і становила 5,6 відсотка. Найбільша частка та обсяги у структурі капітальних видатків спрямовані на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів - 45,2 відс. (3 млрд. 371,9 млн. грн.), що на 1 млрд. 193,7 млн. грн. або 54,8 відс. більше за відповідний період минулого року. Водночас помітно зменшилися обсяги та питома вага видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, на 91,6 млн. грн. або 5,1 відс. пункта, до 713,8 млн. грн. та 9,6 відсотка.

3.2. В процесі виконання загального фонду державного бюджету Державним казначейством та головними розпорядниками не забезпечено спрямування бюджетних коштів для проведення видатків у планових обсягах.

3.2.1 Державним казначейством, як і у попередні звітні періоди, виділялися бюджетні кошти у обсягах, менше планових призначень, у результаті чого окремі головні розпорядники недоотримали 51,4 млн. грн. для проведення запланованих видатків (без урахування загальнодержавних видатків та видатків з обслуговування боргу).

Зокрема, Міністерству охорони здоров'я на виконання бюджетних програм виділено асигнувань на 15,2 млн. грн. менше плану дев'яти місяців, Національній академії наук - на 13 млн. грн., Державному агентству з інвестицій та інновацій - на 12,6 млн. грн., Міністерству транспорту та зв'язку - на 10 млн. гривень.

3.2.2. Головні розпорядники бюджетних коштів у звітному періоді не здійснили повного розподілу і направлення отриманих асигнувань на здійснення видатків (без урахування загальнодержавних видатків головних розпорядників та видатків з обслуговування боргу). Як результат, із виділених 76 млрд. 194,6 млн. грн. не направлено на виконання бюджетних програм 1 млрд. 875,9 млн. грн. або 2,5 відсотка.

Так, Міністерством фінансів на виконання бюджетних програм не направлено 449,5 млн. грн. або 3,9 відс. виділених у січні-вересні асигнувань, з яких 348,8 млн. грн. або 5,5 відс. - на виплату компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень; Міністерством охорони здоров'я - 348,2 млн. грн. або 11,1 відс.; Міністерством оборони - 220,6 млн. грн. або 3,5 відс.; Міністерством промислової політики - 112,7 млн. грн. або 20 відс.; Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту - 112,1 млн. грн. або 12,5 відс.; Міністерством транспорту та зв'язку - 84,7 млн. грн. або 6,3 відсотка.

3.3. Не своєчасне та неповне використання головними розпорядниками отриманих бюджетних коштів негативно вплинуло на виконання затверджених у загальному фонді бюджетних програм.

3.3.1. У січні-вересні поточного року з 814 бюджетних програм (без урахування видатків з обслуговування боргу, міжбюджетних трансфертів та резервного фонду державного бюджету) у запланованих обсягах здійснено видатки лише за 55 бюджетними програмами на загальну суму 26 млрд. 457,8 млн. грн., що становить 28,1 відс. планових призначень.

Зокрема, у повних обсягах надано дотації Пенсійному фонду для виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці (20 млрд. 344,2 млн. грн.); компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням (1 млрд. 992,2 млн. грн.); державну підтримку вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції (1 млрд. 970,5 млн. гривень).

3.3.2. За 714 бюджетними програмами видатки проведено в обсягах, менших плану січня-вересня на суму 6 млрд. 58 млн. грн. або 9 відс. (без урахування видатків з обслуговування боргу, міжбюджетних трансфертів та резервного фонду державного бюджету), не розпочато проведення видатків за 44 бюджетними програмами на загальну суму 246,5 млн. гривень.

Міністерством фінансів не проведено видатки в сумі 760,3 млн. грн. або майже 6 відс., з них на заходи з поступової компенсації громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень - 348,8 млн. грн. або 5,5 відс. (план 6 млрд. 400 млн. грн.), керівництво і управління у сфері фінансів - 155,6 млн. грн. або 14,3 відс. (1 млрд. 88,8 млн. грн.), керівництво та управління у сфері митної справи - 46,6 млн. грн. або 4,3 відс. (1 млрд. 80,1 млн. грн.), створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів - 37,5 млн. грн. або 61,2 відс. (61,3 млн. гривень).

Міністерством охорони здоров'я - 626,2 млн. грн. або 19,8 відс., з яких на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, в тому числі на умовах фінансового лізингу - 134,7 млн. грн. або 46,3 від. (290,7 млн. грн.); забезпечення медичних заходів у боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих - 100 млн. грн. або 25,9 відс. (386,7 млн. грн.); розширення матеріально-технічної бази клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами - 56,8 млн. грн. або 86,3 відс. (65,8 млн. грн.); централізовану закупівлю рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для закладів охорони здоров'я, в тому числі на умовах фінансового лізингу - 52,9 млн. грн. або 98 відс. (54 млн. гривень). За наявності планових призначень не розпочато використання коштів за трьома бюджетними програмами на суму 23,3 млн. грн. або 0,7 відс. плану звітного періоду.

Міністерством аграрної політики - 506,3 млн. грн. або 8,9 відс., з них на бюджетну тваринницьку дотацію та державну підтримку виробництва продукції рослинництва - 95,4 млн. грн. або 5,3 відс. (1 млрд. 806,6 млн. грн.); здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів - 75,8 млн. грн. або 13,8 відс. (548,6 млн. грн.); фінансову підтримку фермерських господарств та селекцію в рослинництві, відповідно, 26,2 млн. грн. або 43,7 відс. (60 млн. грн.) та 24,2 млн. грн. або 44 відс. (55 млн. гривень).

Міністерством оборони - 410,3 млн. грн. або 6,5 відс. плану на звітний період, з яких на утримання особового складу Збройних Сил - 153,9 млн. грн. або 3,7 відс. (4 млрд. 138,7 млн. грн.); реформування та розвиток Збройних Сил - 50,4 млн. грн. або 14,7 відс. (342,3 млн. грн.); відновлення боєздатності, утримання, експлуатацію, ремонт озброєння та військової техніки - 20,2 млн. грн. або 41,9 відс. (48,2 млн. гривень).

Міністерством освіти і науки - 351,9 млн. грн. або 4,4 відс., з яких на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації - 110,2 млн. грн. або 2,6 відс. (4 млрд. 276,9 млн. грн.); підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах - 55,4 млн. грн. або 2,9 відс. (1 млрд. 896,4 млн. грн.); реконструкцію та ремонт гуртожитків для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів - 15 млн. грн. або 60 відс. (25 млн. гривень).

3.3.3. Головними розпорядниками бюджетних коштів протягом січня-вересня поточного року не забезпечено виконання захищених статей видатків.

Обсяг коштів за видатками, які визначені статтею 29 закону про державний бюджет на 2008 рік захищеними, затверджено в сумі 159,1 млрд. грн. або 82,8 відс. запланованого річного обсягу загального фонду. Повністю проведено видатки з компенсації Пенсійному фонду втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки збору на обов'язкове пенсійне страхування (874,5 млн. гривень). Інші бюджетні програми, що визначені захищеними, залишилися не виконаними.

Зокрема, на будівництво житла для військовослужбовців у звітному періоді використано 348,9 млн. грн. або 85,7 відс. плану січня-вересня (406,9 млн. грн.), що пояснюється низьким рівнем їх освоєння Міністерством внутрішніх справ - 18,9 млн. грн. або 70,2 відс. (план 27 млн. грн.) та Державним департаментом з питань виконання покарань - 6,2 млн. грн. або 78,2 відс. (8 млн. гривень). Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи взагалі не розпочато використання запланованих коштів у сумі 3,8 млн. гривень.

Незадовільно здійснювалося забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації. На зазначену мету використано 169,6 млн. грн., що становить 77,9 відс. виділених асигнувань (217,6 млн. грн.) та 57,1 відс. річних планових призначень. Аналогічна ситуація з використанням коштів, виділених Державному комітету у справах національностей та релігії на виконання бюджетної програми, пов'язаної з розселенням та облаштуванням депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, - лише 32,3 млн. грн., що становить 79,2 відс. направлених асигнувань і 45,2 відс. річних планових призначень.

3.3.4. Міністерством фінансів та головними розпорядниками бюджетних коштів не забезпечена повнота використання державних капітальних вкладень.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" обсяги видатків на державні капітальні вкладення затверджено за 35 об'єктами у сумі 1 млрд. 966,7 млн. грн., з яких у четвертому кварталі передбачалося спрямувати 1 млрд. 343,4 млн. грн. або 68,3 відс. річних призначень. Впродовж звітного періоду до помісячного розпису капітальних вкладень вносилися зміни, в результаті чого обсяг державних капітальних вкладень на звітний період визначено в сумі 912,3 млн. грн. або 46,4 відс., на IV квартал - 1 млрд. 54,4 млн. грн. або 53,6 відсотка.

Фактично, у звітному періоді на державні капітальні вкладення спрямовано 717,8 млн. грн., з яких використано - 514,3 млн. грн. або 56,4 відс. плану дев'яти місяців та 26,3 відс. річних призначень. Враховуючи незадовільне планування та освоєння головними розпорядниками бюджетних коштів на вказану мету, вбачається сумнівним повне їх використання до кінця року.

3.4. Протягом січня-вересня поточного року Урядом прийнято 44 розпорядження та 3 постанови про виділення із резервного фонду коштів на суму 1 млрд. 209,3 млн. грн., що становить 58,4 відс. затверджених річних обсягів (2 млрд. 70 млн. грн.) та 106,2 відс. планових призначень (1 млрд. 139,2 млн. гривень). На заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, виділено 725,3 млн. грн., з яких використано 452,3 млн. грн. або 62,4 відс. від виділених асигнувань, а на інші заходи - 192,7 млн. грн. (на умовах повернення - 5,1 млн. грн.), які використано у сумі 182,2 млн. грн. або 94,5 відсотка.

У цілому, головні розпорядники бюджетних коштів у звітному періоді використали виділені їм з резервного фонду кошти лише на 69,1 відсотка. Низький рівень використання коштів та залишки їх на рахунках головних розпорядників пояснюються тим, що майже всі кошти резервного фонду є капітальними видатками і здійснюються після проведення тендерних процедур та фактично виконаних робіт, що потребує додаткового часу. Зокрема, відповідно до розпорядження Уряду від 11.06.2008 № 834-р із виділених Львівській облдержадміністрації 7,3 млн. грн. з резервного фонду для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 07.02.2008 у м. Львові, використано лише 3,4 млн. грн. або 46,3 відсотка. На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території обласної клінічної лікарні Запорізької області, виділено 9,8 млн. грн., із яких використано 2,9 млн. грн. або 30 відс. (розпорядження Уряду від 09.07.2008 № 926-р).

На низькому рівні використовувалися кошти на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихії, відновлюваних робіт в установах бюджетної сфери, об'єктів житлово-комунального господарства, які пошкоджені внаслідок стихійного лиха, що сталося в західних областях України (розпорядження Уряду від 28.07.2008 № 1008-р та від 30.07.2008 № 1023-р). Із виділених 187 млн. грн. використано 92,6 млн. грн. або 49,5 відс., з них найгірше використовувалися кошти Закарпатською облдержадміністрацією - з виділених 14 млн. грн. використано лише 3,3 млн. грн. або 23,7 відсотка.

У звітному періоді Урядом приймалися рішення, з порушенням вимог статті 24 Бюджетного кодексу України та постанови Уряду від 29.03.2002 № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету". Зокрема, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 № 672-р "Про виділення коштів для проведення у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти" на умовах повернення шляхом збільшення бюджетних призначень при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" Міністерству освіти і науки виділено 46,4 млн. грн., з яких у звітному періоді використано 41,6 млн. грн. або 89,7 відсотка. Водночас у державному бюджеті на 2008 рік за бюджетною програмою КПКВ 2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами" передбачені призначення у сумі 51,4 млн. грн., використано - 32,4 млн. грн. або 78,8 відс. планових призначень (41,1 млн. гривень). Тобто, виділення коштів з резервного фонду бюджету у звітному періоді є не що інше, як збільшення обсягів виконання бюджетної програми, призначення на яку затверджено у бюджеті.

3.5. Аудити, проведені Рахунковою палатою, свідчать, що у звітному періоді через послаблення виконавчої дисципліни окремими головними розпорядниками допускалися неефективне та нераціональне використання бюджетних коштів.

3.5.1. Неякісне і необґрунтоване планування видатків Міністерством внутрішніх справ призвело до утримання наукової установи, що йому не підпорядковувалася.

Проведеним Рахунковою палатою у червні-серпні 2008 року аудитом ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на здійснення заходів протидії корупції, встановлено, що за бюджетною програмою КПКВ 1001170 "Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією" витрачено у 2007 році на утримання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю 1,7 млн. грн., а в звітному періоді - 1,3 млн. гривень. Положенням, затвердженим Указом Президента України від 26.02.2007 № 144/2007, передбачено, що зазначений центр є робочим органом при Раді національної безпеки і оборони, яка затверджує організаційну структуру та штатний розпис і призначає його керівництво. Тобто, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю підпорядковується Раді національної безпеки і оборони, а  фінансування його має здійснюватися за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті на утримання Ради.

3.5.2. Міністерство палива та енергетики не забезпечило належного використання бюджетних коштів, призначених на виконання затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2003 № 1846 Державної програми приведення небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на 2005-2014 роки.

Для виконання зазначеної програми у спеціальному фонді державного бюджету передбачено бюджетну програму КПКВ 1101080 "Заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної програми приведення небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання", виконавцем якої визначено державне підприємство "Бар'єр". На реалізацію вказаної бюджетної програми у 2007 році спрямовано 165,6 млн. грн., за дев'ять місяців 2008 року - 115,9 млн. гривень.

Аудитом використання коштів на вказану мету, проведеним Рахунковою палатою у травні-липні поточного року, встановлено, що із шести програмних заходів, здійснюваних у 2005-2007 роках та першому півріччі 2008 року, на об'єктах складування відходів уранового виробництва підприємством "Бар'єр" не виконано жодного; не організовано безперервний радіаційний моніторинг; не проведено повну інвентаризацію всіх потенційних джерел радіоактивного забруднення на території колишнього виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" та їх паспортизацію; не створено єдиної бази радіаційно небезпечних об'єктів та належного режиму нерозповсюдження забруднених відходів до небезпечних об'єктів, що призвело до викрадення шести радіаційно забруднених ємностей.

Державний комітет ядерного регулювання, який згідно зі своїм положенням організовує та здійснює державний нагляд за додержанням законодавства, норм, правил і стандартів з фізичного захисту, недостатньо застосовував існуючі заходи впливу на виконавців щодо покращення радіаційного стану на території колишнього виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод". Незважаючи на те, що в ході проведених Держатомрегулюванням перевірок встановлювались численні порушення ДП "Бар'єр" ліцензійних умов, підприємству видано у 2007 році нові ліцензії на право провадження діяльності з переробки уранових руд, на ліквідацію, консервацію чи перепрофілювання уранових об'єктів, а також перевезення радіоактивних матеріалів.

3.5.3. Міністерством закордонних справ не створено цілісної системи управління державними фінансовими та матеріальними ресурсами на функціонування і розвиток дипломатичної служби України за кордоном.

Аудит використання бюджетних коштів на функціонування і розвиток закордонних дипломатичних установ, проведений Рахунковою палатою у липні-вересні 2008 року, засвідчив, що несвоєчасне прийняття урядових рішень в частині придбання та будівництва приміщень за кордоном призвело до невиконання планів щодо розширення мережі власності України за кордоном за рахунок нерухомого майна. Так, за дев'ять місяців поточного року на вказану мету використано лише 14 тис. грн. із запланованих на рік 53,3 млн. грн., у 2007 році вказані видатки взагалі не проводилися, а у 2006 році їх виконання становило 145,4 тис. грн. із запланованих 57,2 млн. гривень. У результаті за останні три роки не придбано і не побудовано жодного приміщення за кордоном.

Міністерством закордонних справ не забезпечено виконання бюджетної програми КПКВ 1401140 "Забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Суді ООН", із запланованих на поточний рік 5,1 млн. грн. використано у звітному періоді лише 0,6 млн. гривень. Основна причина незадовільного виконання полягає у завищенні потреби в асигнуваннях. При цьому зменшення планових бюджетних призначень міністерством не ініціювалися і не вносилися.

Усі витрати з державного бюджету за КПКВ 1401140 пов'язані із оплатою робіт та послуг з представництва прав та інтересів України в Міжнародному Суді ООН у зв'язку з поданням позову Румунії проти України щодо делімітації континентального шельфу. Слід відмітити, що Міністерство закордонних справ не скористалося наявними можливостями залучення зовнішніх джерел спеціального Цільового фонду ООН для забезпечення таких витрат, внаслідок чого видатки на ці потреби у розмірі 8,9 млн. грн., які проведено з 2005 року, стали додатковим навантаженням на державний бюджет.

3.5.4. Кабінетом Міністрів України, Міністерством праці та соціальної політики не забезпечено реалізацію в повному обсязі соціальних гарантій ветеранам війни, визначених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Зазначене зумовлено недостатнім рівнем фінансового забезпечення цих гарантій у державному бюджеті, а також недоліками в організації виконання відповідних бюджетних програм.

Як засвідчив аудит, проведений Рахунковою палатою у травні-липні 2008 року, систематично законами про державний бюджет зупиняється та обмежується дія норм чинних законів щодо надання пільг, компенсацій і гарантій. Незважаючи на неодноразове визнання Конституційним Судом України неконституційними положень законів про державний бюджет щодо зупинення або обмеження окремих гарантій, визначених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розміри щорічної разової грошової допомоги, а також умови забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплати компенсації за невикористану путівку обмежувалися. Зазначене спричинило численні звернення ветеранів до судів різних інстанцій з позовами про стягнення недоплачених сум з управлінь праці та соціального захисту. Як наслідок, виникла значна заборгованість з виплати вказаної допомоги, а сума коштів, що підлягає виплаті за рішеннями судів, на 13.06.2008 становила 130,8 млн. гривень.

Міністерством праці та соціальної політики, регіональними і місцевими управліннями праці та соціального захисту населення не вжито вичерпних заходів щодо усунення недоліків у організаційному забезпеченні санаторно-курортного лікування ветеранів війни, що не сприяло отриманню ними послуг належного рівня. Так, не створено єдиної інформаційної мережі обліку черги на санаторно-курортне лікування ветеранів війни. В органах праці та соціального захисту облік черги на санаторно-курортне лікування здійснювався за різними автоматизованими програмами, а також в журналах обліку, а міністерством інформація збиралася та опрацьовувалася на паперових носіях.

Два санаторії Мінпраці - "Слава" та "Салют" - всупереч вимог статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та статті 17 Основ законодавства України про охорону здоров'я, здійснювали санаторно-курортне лікування за відсутності ліцензії Міністерства охорони здоров'я на провадження діяльності з медичної практики. При цьому проведена державна акредитація тільки одного санаторно-курортного закладу - "Салют".

Прийняття Мінпраці необґрунтованих управлінських рішень щодо реалізації частини путівок за повну вартість стороннім особам в літній період та проведення ремонтних робіт у санаторних закладах обмежило можливість оздоровлення ветеранів. Як наслідок, у 2008 році 54,8 відс. загальної кількості путівок, затверджених графіком заїзду і від'їзду хворих, припадало на осінньо-зимовий період і 45,2 відс. на весняно-літній період.

3.5.5. За відсутності контролю з боку Уряду і Міністерства транспорту та зв'язку діяльність Державної спеціальної служби транспорту не відповідала вимогам та завданням покладених на неї Законом України "Про Державну спеціальну службу транспорту".

Всупереч вимогам статті 9 вказаного закону Мінтрансзв'язку не забезпечило організацію і функціонування Держспецтрансслужби та фактично усунулося від контролю за її діяльністю.

Аудитом ефективності використання коштів на забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту, проведеним Рахунковою палатою у червні-вересні 2008 року, встановлено, що з моменту створення служби її підрозділи залучалися до ліквідації наслідків стихійного лиха лише двічі, техногенних катастроф - один раз, у решті випадків служба здійснювала роботи для різного роду комерційних структур за укладеними господарськими договорами. При цьому ліквідація наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха на транспортних комунікаціях, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та екологічного характеру є основним завданням Держспецтрансслужби.

Також до основних функцій служби віднесено підтримання у стані постійної готовності потенціалу для виконання завдань в особливий період, у тому числі збереження накопичення та своєчасна заміна техніки та ресурсів у непорушному запасі. Проте запаси на особливий період практично відсутні. Станом на 01.07.2008 непорушні запаси бензину становили 3 відс. потреби, дизельного пального - 2 відс., продовольства - 8 відс., лікарських засобів - 10 відс., засобів індивідуального медичного захисту - 36 відс., комплектів медичного майна - 55 відсотків. Крім цього, наявні запаси зберігаються з простроченими термінами та повністю потребують освіження. Мобілізаційний резерв у Держспецтрансслужбі взагалі відсутній.

3.5.6. Відсутність належного контролю Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за здійсненням заходів щодо підтримки екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, призвело до неефективного та нецільового використання бюджетних коштів Адміністрацією зони відчуження та зони обов'язкового (безумовного) відселення.

Результати аудиту Рахункової палати, проведеного в квітні - червні поточного року, засвідчили, що впродовж 2006 - першого кварталу 2008 року не визначені пріоритети подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, роботи з підтримки екологічно безпечного стану ведуться без встановлення конкретних цілей. Територія зони відчуження, практично, не захищена від несанкціонованого проникнення, Адміністрація не володіє точними даними щодо обсягу радіоактивних відходів, які знаходяться на підконтрольній території. Залишається невизначеною довгострокова перспектива і основне господарське призначення зони відчуження та зони обов'язкового (безумовного) відселення.

Організаційне та фінансове забезпечення виконання заходів програми залишається незадовільним. При цьому встановлено факти неефективного та нецільового використання коштів на загальну суму 4,1 млн. гривень. Зокрема, 2,2 млн. грн. спрямовано на придбання двох радіаційних моніторів для контролю автотранспорту, які не використовувалися, та попередню оплату незавершених камеральних лісовпорядних робіт. За завищеними цінами закуплено спецодяг та спецвзуття, в результаті, неефективно використано 0,4 млн. гривень. Крім того, майже 1 млн. грн., запланованих на проведення капітального ремонту інфраструктури, спрямовано на проектування і капітальне будівництво пункту захоронення радіоактивних відходів, тобто, не за цільовим призначенням.

3.5.7. Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду не забезпечив ефективного використання коштів за бюджетними програмами, пов'язаними з його діяльністю.

Аудитом, проведеним Рахунковою палатою у липні-вересні 2008 року, встановлено, що станом на 01.07.2008 в центральному апараті комітету вакантною була майже кожна шоста посада, а в територіальних управліннях - кожна шістнадцята. При такій значній кількості вакантних посад Держгірпромнагляд постійно ініціював збільшення граничної чисельності працівників. Зазначене давало змогу виплачувати премії, обсяг яких становив майже 83 відс. фонду оплати праці.

У порушення постанови Уряду від 02.04.2001 № 314, якою встановлено ліміт автомобілів для центрального апарату в кількості 4, для територіальних підрозділів - 25, Держгірпромнагляд своїм наказом від 25.04.2007 № 85 встановив ліміт легкових автомобілів на 2008 рік у кількості 252 од., з них 26 службових та 226 спеціальних. Проте автомобілі Держгірпромнагляду фактично не мали спеціального оснащення, оформлені та зареєстровані в органах Державтоінспекції як звичайні легкові автомобілі. Крім того, Закон України "Про охорону праці" не передбачає забезпечення Держгірпромнагляду спеціальним автотранспортом. Таким чином, на придбання та утримання понадлімітних легкових автомобілів лише в 2007 році - першому півріччі 2008 року використано 4,1 млн. гривень.

Кошти, заплановані на реконструкцію адміністративних об'єктів, Держгірпромнагляд використовував на оплату реконструкції будинку в м. Києві за адресою вул. Вавілових, 10, який знаходиться на балансі госпрозрахункового підприємства ДП "Головний навчально-методичний центр". У першому півріччі 2008 року на вказану мету використано 0,9 млн. гривень.

За рахунок видатків на прикладні розробки у сфері охорони праці оплачено тематики, жодна з яких не відноситься до заходів та завдань державних програм з проблем охорони праці. При цьому Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, який є виконавцем зазначених програм, виконував роботи з розробки проектів нормативно-правових актів з питань охорони праці, аналізу стану травматизму, що віднесено до функціональних обов'язків відповідних структурних підрозділів Держгірпромнагляду.

3.6. Видатки спеціального фонду державного бюджету проведено у звітному періоді на суму 30 млрд. 926,9 млн. грн., що становить 66,7 відс. річних призначень (46 млрд. 388,9 млн. грн.), 58,9 відс. плану з урахуванням змін (52 млрд. 492,8 млн. грн.) та 88,8 відс. відповідних надходжень (34 млрд. 810 млн. гривень).

3.6.1. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяги видатків спеціального фонду державного бюджету номінально збільшилися на 8 млрд. 975,6 млн. грн. або 40,9 відсотка. Їх питома вага у загальному обсязі видатків державного бюджету зменшилася на 0,2 відс. пункта і становила 18,7 відсотка.

Зокрема, тільки частка та обсяги видатків на оборону і громадський порядок, безпеку та судову владу збільшилися, відповідно, на 3,8 відс. пункта (1 млрд. 461,7 млн. грн. або в 3,2 раза) та на 0,6 відс. пункта (904,4 млн. грн. або 52,3 відсотка). За іншими напрямами відбулося збільшення обсягів видатків з одночасним зменшенням їх частки в загальному обсязі. Так, питома вага видатків на економічну діяльність зменшилася на 0,6 відс. пункта, проте їх обсяги номінально збільшилися на 3 млрд. 766,4 млн. грн. або 38,9 відс.; освіту - на 1,3 відс. пункта та 1 млрд. 37,5 млн. грн. або 29,5 відс.; соціальний захист та соціальне забезпечення - на 1,4 відс. пункта та 1 млрд. 6,8 млн. грн. або 28,3 відс.; охорону здоров'я - на 0,5 відс. пункта та 129,7 млн. грн. або 19,1 відсотка.

Як і в минулі роки, кошти спеціального фонду за економічною класифікацією спрямовано, переважно, на поточні видатки - 23 млрд. 907,5 млн. грн. або 77,3 відс. загального обсягу (на 9 млрд. 60 млн. грн. або 61 відс. більше відповідного показника 2007 року), із них на субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 8 млрд. 170,8 млн. грн. (на 4 млрд. 821,7 млн. грн. або у 2,4 раза); дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення - 4 млрд. 587,9 млн. грн. (на 958 млн. грн. або 26,4 відс.); поточні трансферти населенню - 4 млрд. 311,1 млн. грн. (на 1 млрд. 13,2 млн. грн. або 30,7 відс.); придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки - 3 млрд. 150,7 млн. грн. (на 704,7 млн. грн. або 28,8 відсотка).

На капітальні видатки направлено 7 млрд. 19,4 млн. грн., що менше аналогічного періоду минулого року на 84,4 млн. грн. або на 1,2 відсотка. Їх частка у загальному обсязі видатків спеціального фонду зменшилася на 9,7 відс. пункта (з 32,4 відс. до 22,7 відсотка). У структурі капітальних видатків переважали капітальні трансферти - 59,9 відс. (4 млрд. 205,5 млн. грн.) та видатки на створення державних запасів і резервів 24,2 відс. (1 млрд. 697,8 млн. гривень). При цьому частка капітальних трансфертів, у порівнянні з минулим роком, зменшилася на 12,8 відс. пункта, а їх обсяги - на 1 млрд. 595,4 млн. грн., а на створення державних запасів і резервів навпаки зросли - на 3,9 відс. пункта та 1 млрд. 338,2 млн. грн., відповідно.

3.6.2. Обсяги видатків спеціального фонду окремих головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснювалися за рахунок загальнодержавних податків і зборів, перевищили використані призначення загального фонду державного бюджету.

Так, Державною службою автомобільних доріг за дев'ять місяців поточного року за рахунок надходжень акцизного збору з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, а також плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, використано 5 млрд. 785,9 млн. грн. або 98 відс. загального обсягу видатків (5 млрд. 906,5 млн. гривень).

Міністерством палива та енергетики лише за рахунок збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності та розстрочених податкових зобов'язань НАК "Нафтогаз України", термін сплати яких настав у 2008 році, на компенсацію різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка спожита населенням, направлено 3 млрд. 835,7 млн. грн. або 63 відс. загальної суми видатків (6 млрд. 86,3 млн. гривень).

Державним комітетом з державного матеріального резерву за рахунок надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву та розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву, а також відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву, використано 1 млрд. 751 млн. грн. або 96,3 відс. загального обсягу видатків розпорядника за дев'ять місяців поточного року (1 млрд. 817,6 млн. гривень).

3.6.3. У звітному періоді окремі видатки спеціального фонду державного бюджету здійснено головними розпорядниками в обсягах, значно менших за наявні ресурси, що були джерелом їх проведення.

Так, кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, із року в рік використовуються головними розпорядниками не в повних обсягах і значні суми залишаються на їх рахунках. Не є винятком і поточний рік. На заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища, спрямовано лише 297,8 млн. грн. або 50,6 відс. надходжень за дев'ять місяців поточного року (588,8 млн. грн.), тобто залишилися невикористаними 291 млн. гривень. При цьому Міністерством охорони навколишнього природного середовища за сімома бюджетними програмами використано лише 15 млн. грн. або 8,2 відс. планових призначень (183 млн. грн.), а виконання трьох бюджетних програм на суму 50,8 млн. грн. взагалі не розпочато.

Протягом січня-вересня поточного року до спеціального фонду державного бюджету надійшло від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом за придбаний концентрат природного урану у 1994-1998 роки 172,4 млн. грн. або 75 відс. річних обсягів (229,9 млн. гривень). Однак, Міністерство палива та енергетики на заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та державної програми приведення небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання спрямувало 115,9 млн. грн. або 67,2 відс. обсягів, передбачених розписом на дев'ять місяців (172,4 млн. гривень).

Традиційно, впродовж звітного періоду неповністю використовувалися кошти Міністерством праці та соціальної політики на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів. За рахунок надходжень до Фонду соціального захисту інвалідів (243,3 млн. грн.) спрямовано 124,7 млн. грн. або 51,2 відсотка.

3.6.4. Внаслідок ненадходження коштів до спеціального фонду державного бюджету, видатки за деякими бюджетними програмами не проводилися, а забезпечення їх виконання до кінця року є сумнівним.

Зокрема, відсутність надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації (план 1 млрд. 245 млн. грн.), не дало можливості вирішити у звітному періоді за чотирнадцятьма бюджетними програмами проблеми соціального і економічного розвитку в сільській місцевості, забезпечити будівництво та розвиток метрополітену, а також житла працівникам освіти, культури, охорони здоров'я тощо.

Також, через ненадходження коштів від реалізації продукції утилізації боєприпасів, Міністерством промислової політики та Національним космічним агентством у січні-вересні поточного року, як і в попередні періоди, не проводилися видатки на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання (план 2,8 млн. гривень).

3.7. У звітному періоді не забезпечено як повернення до державного бюджету раніше виданих кредитів, так і виконання бюджетних програм з їх надання.

Загальний обсяг повернення кредитів до державного бюджету становив 508,7 млн. грн. або 32,4 відс. річного обсягу (1 млрд. 567,7 млн. гривень). До загального фонду передбачалося повернення кредитів у сумі 219,6 млн. грн. або 59,6 відс. річних обсягів. Фактично, впродовж січня-вересня надійшло 163,7 млн. грн. або 74,5 відс. плану звітного періоду та 44,5 відс. річного обсягу. Невиконання спричинене, в основному, неповерненням позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, в сумі 59,5 млн. гривень.

Повернення кредитів до спеціального фонду становило 345 млн. грн. або 39,8 відс. обсягу передбаченого бюджетним розписом (866,2 млн. грн.) та 28,8 відс. річного плану. Із десяти бюджетних програм з повернення державних кредитів, у запланованих обсягах виконана лише одна - повернення кредитів фермерськими господарствами (4,8 млн. гривень). За рештою програм недонадходження коштів становило 525,2 млн. гривень. Незважаючи на планові показники (9,1 млн. грн.), підприємства машинобудування взагалі не розраховувалися за державними кредитами, наданими для збільшення обсягів виробництва та розвитку ринку техніки агропромислового комплексу. Також не погашався кредит, наданий на реконструкцію гідроелектростанцій за рахунок коштів гранту Уряду Швейцарської конфедерації (7,6 млн. гривень).

З державного бюджету надані кредити в сумі 1 млрд. 569 млн. грн. або 33,9 відс. річного плану (4 млрд. 632,3 млн. гривень). За рахунок загального фонду передбачалося надати кредитів в сумі 1 млрд. 239,5 млн. грн. або 69,9 відс. річного плану. Фактично, надано 1 млрд. 58,7 млн. грн. або 85,4 відс. плану звітного періоду та 59,7 відс. річного плану. У звітному періоді передбачалося кредитування восьми бюджетних програм, із яких у запланованих обсягах виконано лише дві на загальну суму 45,1 млн. гривень.

Кредитування за рахунок спеціального фонду державного бюджету проведено у значно менших обсягах за планові та наявні ресурси. Бюджетним розписом передбачалося надати кредитів у сумі 1 млрд. 874,8 млн. грн. або 65,6  відс. річного обсягу. Фактично, на кредитування спрямовано 510,3 млн. грн. або 27,2 відс. плану на звітний період та 17,8 відс. річного обсягу. У запланованих обсягах не виконана жодна з тринадцяти бюджетних програм.

3.8. Внаслідок недосконалого управління розпорядниками бюджетними ресурсами, недотримання бюджетними установами фінансової дисципліни при взятті зобов'язань та проведенні платежів упродовж дев'яти місяців поточного року заборгованість установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, продовжувала зростати.

3.8.1. Кредиторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в цілому, з початку року зросла на 2 млрд. 447,4 млн. грн. або 46,7 відс. і на 01.10.2008 року становила 7 млрд. 687,8 млн. гривень. Кредиторська заборгованість загального фонду збільшилась на 1 млрд. 424,3 млн. грн. або 52,8 відс. і становила 4 млрд. 121,2 млн. грн., у тому числі заборгованість з основної діяльності - на 463,7 млн. грн. або у 2,1 раза і на звітну дату склала 900,2 млн. грн. або 11,7 відс. загального обсягу.

Найбільше зростання кредиторської заборгованості допущено при проведені поточних видатків - 797,9 млн. грн. або 88,6 відс. загального обсягу, у тому числі наданні субсидій і поточних трансфертів - 325,2 млн. грн. або 36,1 відс. (з неї прострочена - 82,9 млн. грн.), придбанні предметів постачання і матеріалів - 154,8 млн. грн. або 17,2 відс. (з неї прострочена - 82,5 млн. грн.), оплаті праці працівників бюджетних установ - 114,9 млн. грн. або 12,8 відс. (з неї прострочена - 0,7 млн. гривень). Заборгованість з оплати комунальних послуг та енергоносіїв збільшилася з початку року на 24,1 млн. грн. і на 01.10.2008 року склала 35,4 млн. грн. або 3,9 відс. (з неї прострочена - 16,2 млн. гривень).

Найбільші обсяги зростання кредиторської заборгованості допущено Міністерством оборони - на 82,1 млн. грн. або в 2,4 раза (з 57,4 млн. грн. до 139,5 млн. гривень). В Міністерстві аграрної політики на кінець звітного періоду заборгованість становила 59,4 млн. грн. і зросла з початку року на 48,2 млн. грн. або в 5,3 раза.

Незважаючи на те, що Міністерство освіти і науки зменшило з початку року кредиторську заборгованість на 16,9 млн. грн. або 13,1 відс., її загальний обсяг на 01.10.2008 становив 111,9 млн. грн. або 12,4 відс. заборгованості з основної діяльності.

3.8.2. Кредиторська заборгованість в частині спеціального фонду державного бюджету протягом дев'яти місяців поточного року збільшилася на 1 млрд. 23,1 млн. грн. або 40,2 відс. і на 01.10.2008 становила 3 млрд. 566,7 млн. грн., у тому числі з основної діяльності - на 157,5 млн. грн. або майже у два рази, до 402,3 млн. грн., з якої прострочена -127,2 млн. гривень.

За економічною класифікацією найбільше зростання кредиторської заборгованості з основної діяльності в частині видатків спеціального фонду допущено при проведенні поточних видатків - на 77,6 млн. грн. або в 1,4 раза (з 173,4 млн. грн. до 251 млн. грн.), у тому числі субсидії та поточні трансферти - на 46,5 млн. грн. або в 52,7 раза (з 0,9 млн. грн. до 47,4 млн. грн.), дослідження і розробки, видатків державного (регіонального) значення - на 46,2 млн. грн. або в 2,4 раза (з 33,1 млн. грн. до 79,3 млн. грн.), оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями - на 13 млн. грн. або в 2,8 раза (з 7,4 млн. грн. до 20,4 млн. гривень). Також зросла заборгованість з капітальних видатків на 79,9 млн. грн. або в 2,1 раза (з 71,4 млн. грн. до 151,3 млн. гривень).

Значні обсяги кредиторської заборгованості за основною діяльністю рахувалися в Державній службі автомобільних доріг - 111,2 млн. грн. або 27,6  відс. загального обсягу, Міністерстві внутрішніх справ - 42,6 млн. грн. або 10,6 відс., Міністерстві освіти і науки - 39,3 млн. грн. або 9,8 відсотка.

3.8.3. Дебіторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок державного бюджету, збільшилась з початку року на 2 млрд. 798,3 млн. грн. або 29,8 відс. і на 01.10.2008 становила 12 млрд. 192 млн. гривень. Дебіторська заборгованість загального фонду збільшилася на 53,3 млн. грн. і становила 4 млрд. 336,6 млн. грн., у тому числі заборгованість з основної діяльності збільшилася на 22,2 млн. грн. або 0,9 відс. і становила 2 млрд. 607,5 млн. гривень.

За економічною структурою відбулося збільшення дебіторської заборгованості, пов'язаної з основною діяльністю, за поточними видатками - на 473,1 млн. грн. або в 1,6 раза та зменшення за капітальними - на 450,7 млн. грн. або 24,8 відсотка.

Незважаючи на те, що загальний обсяг дебіторської заборгованості у окремих головних розпорядників зменшився, їх питома вага в загальній структурі заборгованості є значною. Так, у Міністерстві охорони здоров'я заборгованість зменшилась на 326,1 млн. грн. або у 3,9 раза і становила 111,3 млн. грн. або 4,3 відс.; Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - на 161,7 млн. грн. або в 1,8 раза і становила 191,4 млн. грн. або 7,3 відсотка.

Водночас відбулося збільшення заборгованості в Міністерстві транспорту та зв'язку - на 186,7 млн. грн. або в 1,6 раза, загальний обсяг якої становить 501 млн. грн. або 19,2 відсотка. Також збільшилась заборгованість в Міністерстві оборони - на 14,5 млн. грн. або 29 відс. і на 01.10.2008 становила 513,4 млн. грн. або 19,7 відс. загального обсягу заборгованості, з якої 238,2 млн. грн. або 46,4 відс. - за розрахунками із закупівлі і модернізації озброєння та військової техніки; 177,2 млн. грн. або 34,5 відс. - з прикладних досліджень у сфері військової оборони держави. При цьому зменшено заборгованість за бюджетною програмою щодо будівництва (придбання) житла для військовослужбовців - на 22,9 млн. грн. або на 47,2 відс. (з 48,6 млн. грн. до 25,6 млн. гривень).

Заборгованість Національного космічного агентства протягом січня-вересня збільшилась на 204,1 млн. грн. або в 16,6 раза і становила 217,2 млн. грн., в тому числі на заходи з розвитку космічної діяльності та виробництва космічної техніки - на 119,9 млн. грн. або у понад 110 разів. 

3.8.4. Дебіторська заборгованість спеціального фонду з початку року збільшилася на 2 млрд. 745 млн. грн. або в 1,5 раза і на 01.10.2008 становила 7 млрд. 854,5 млн. гривень.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ і організацій з основної діяльності в частині спеціального фонду становила 3 млрд. 308 млн. грн. або 42,1 відс. загального обсягу заборгованості і збільшилася за січень-вересень поточного року на 2 млрд. 119,3 млн. гривень. Заборгованість за видатками збільшилась на 1 млрд. 913,7 млн. грн. і на звітну дату становила 2 млрд. 773,9 млн. грн. або 35,3 відсотка.

Найбільша заборгованість обліковувалася в Міністерстві палива та енергетики - 1 млрд. 668,1 млн. грн. або 37,6 відс. загального обсягу заборгованості за видатками, з якої основна сума стосується компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням (1 млрд. 649 млн. гривень).

За рахунок зростання заборгованості за видатками з розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування відбулося збільшення дебіторської заборгованості в Державній службі автомобільних доріг на 275,3 млн. грн. або в 39,4 раза.

ІV. Фінансування державного бюджету та державний борг

4.1. Внаслідок неповного проведення запланованих видатків та надання кредитів, державний бюджет у звітному періоді виконано з профіцитом у сумі 2 млрд. 979,6 млн. грн. при затвердженому граничному річному розмірі дефіциту в сумі 18 млрд. 822,2 млн. гривень. При цьому загальний фонд виконано з дефіцитом, а спеціальний - традиційно, з профіцитом.

4.1.1. Загальний фонд державного бюджету при перевиконанні доходів на 9 млрд. 68,4 млн. грн. або 7,2 відс. та неповному проведенні запланованих видатків і надання кредитів на 4 млрд. 423,7 млн. грн. або 3,2 відс. виконано з дефіцитом у сумі 738,2 млн. грн., який у 19 разів менше планового розміру.

Показники дефіциту і фінансування загального фонду державного бюджету наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Дефіцит і фінансування загального фонду державного бюджету

млн. грн.

з/п

Показники

Виконано січень-вересень 2007 року

2008 рік

план на:

Виконано січень-вересень

відхилення від:

рік

січень-вересень

січня-вересня 2007 року

плану на січень-вересень 2008 року

сума

відс.

сума

відс.

І.

ДЕФІЦИТ (-)

-7 458

-17 923

-14 174

-738

-6 720

-90,1

-13 436

-94,8

 

(ряд. 1.1 - ряд. 1.2 - ряд. 1.3 + ряд. 1.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Доходи

86 826

175 747

125 286

134 354

47 528

54,7

9 068

7,2

1.2

Видатки

94 168

192 265

138 440

134 197

40 029

42,5

-4 243

-3,1

1.3

Надання кредитів

274

1 773

1 240

1 059

785

в 3,8 р.б.

-181

-14,6

1.4

Повернення кредитів

158

368

220

164

6

3,7

-56

-25,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

ФІНАНСУВАННЯ

7 458

17 923

14 174

738

-6 720

-90,1

-13 436

-94,8

 

(ряд. 2.1 - ряд. 2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Фінансування в частині надходжень - всього,

12 449

23 329

21 325

4 300

-8 149

-65,5

-17 025

-79,8

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішні запозичення

2 604

7 776

5 772

1 219

-1 385

-53,2

-4 553

-78,9

 

зовнішні запозичення

2 525

6 630

6 630

1 511

-1 014

-40,2

-5 119

-77,2

 

надходження від приватизації державного майна

1 683

8 923

8 923

377

-1 306

-77,6

-8 546

-95,8

 

повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

172

-

-

-

-172

-

-

-

 

зміни обсягів готівкових коштів

5 465

-

-

1 193

-4 272

-78,2

-1 193

-

2.2

Фінансування в частині витрат - всього,

4 991

5 406

7 151

3 562

-1 429

-28,6

-3 589

-50,2

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення внутрішнього боргу

1 866

3 615

2 556

2 301

435

23,3

-255

-10,0

 

погашення зовнішнього боргу

3 102

1 791

1 278

1 261

-1 841

-59,3

-17

-1,3

 

розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

23

-

-

-

-23

-

-

-

 

зміни обсягів готівкових коштів

-

-

3 317

-

-

-

-3 317

-

У звітному періоді для фінансування загального фонду державного бюджету передбачалося залучити 21 млрд. 325,1 млн. грн., у тому числі надходжень від приватизації державного майна - 8 млрд. 922,6 млн. грн., зовнішніх запозичень - 6 млрд. 630 млн. грн., внутрішніх - 5 млрд. 772,5 млн. гривень.

Фактично, залучено лише 4 млрд. 300,6 млн. грн., що майже у 5 разів менше плану. Державних запозичень надійшло 2 млрд. 730 млн. грн. або 22 відс. плану, у тому числі зовнішніх - 1 млрд. 511,2 млн. грн. або 22,8 відс., внутрішніх - 1 млрд. 218,8 млн. грн. або 21,1 відсотка. Від приватизації державного майна надійшло 377 млн. грн. або лише 4,2 відс. планового показника (8 млрд. 922,6 млн. гривень). Крім того, залучено частину залишку коштів у сумі 1 млрд. 193,6 млн. гривень.

На погашення державного боргу витрачено 3 млрд. 562,4 млн. грн. або 92,9 відс. плану на звітний період, у тому числі внутрішнього - 2 млрд. 301 млн. грн. або 90 відс., зовнішнього - 1 млрд. 261,4 млн. грн. або 98,7 відсотка.

Залишки коштів загального фонду з початку року скоротилися на 1 млрд. 134,9 млн. грн. або 19,9 відс., з 5 млрд. 717 млн. грн. до 4 млрд. 582,1 млн. грн. (діаграма 6).

Діаграма 6. Виконання загального фонду державного бюджету за дев'ять місяців 2008 року

4.1.2. Внаслідок неповного проведення видатків і надання кредитів спеціальний фонд державного бюджету виконано з профіцитом у сумі 3 млрд. 717,8 млн. грн. замість запланованого на звітний період дефіциту в розмірі 802,4 млн. грн., що, в свою чергу, призвело до зростання залишків коштів на єдиному казначейському рахунку з початку року на 3 млрд. 539,3 млн. грн. або 70,4 відс., з 5 млрд. 29,2 млн. грн. до 8 млрд. 568,5 млн. грн. (діаграма 7).

Діаграма 7. Виконання спеціального фонду державного бюджету за дев'ять місяців 2008 року

       

Законом про державний бюджет на 2008 рік граничний річний розмір дефіциту спеціального фонду встановлено в сумі 899,6 млн. гривень. Бюджетним розписом передбачалося виконати спеціальний фонд у звітному періоді з дефіцитом у сумі 802,4 млн. грн., який планувалося профінансувати за рахунок зовнішніх позик на реалізацію інвестиційних проектів у сумі 1 млрд. 216,2 млн. грн., невикористаного на початок року залишку коштів - 272,4 млн. грн., надходжень від приватизації державного майна - 1,3 млн. грн., з урахуванням погашення боргу перед Російською Федерацією - 498,5 млн. грн. та придбання цінних паперів на суму 189 млн. гривень.

Невиконання плану за позиками, залученими державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку, стало хронічним та свідчить про неналежну підготовку та реалізацію таких проектів, про що неодноразово зазначала Рахункова палата. На реалізацію інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, отримано 335,4 млн. грн. або 27,6 відс. плану дев'яти місяців та 22,7 відс. уточненого річного плану.

На погашення боргу перед Російською Федерацією в рахунок платежів, пов'язаних з перебуванням її Чорноморського флоту на території України витрачено 493,6 млн. грн. або 99 відсотків. Від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми надійшло 1,5 млн. грн. або 100 відс., а також залучено кошти єдиного казначейського рахунку в сумі 149 млн. гривень.

4.2. Протягом звітного періоду загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу скоротився на 5 млрд. 676,5 млн. грн. або 6,4 відс., до 83 млрд. 68,2 млн. грн., у тому числі зовнішній борг - на 4 млрд. 714,3 млн. грн. або 6,7 відс., до 65 млрд. 223,1 млн. грн., внутрішній - на 962,2 млн. грн. або 5,1 відс., до 17 млрд. 845,1 млн. гривень.

Скорочення боргу відбулося, в основному, внаслідок ревальвації гривні до євро, СДР (спеціальні права запозичень), долара США, швейцарського франка, відповідно на 6 відс., 5,1 відс., 3,7 відс. та 1,5 відс., на суму майже 3 млрд. грн. та перевищення суми виплат з погашення боргу над запозиченнями.

4.2.1. Внаслідок ревальвації гривні до окремих іноземних валют, в яких номіновано борг, та перевищення виплат з погашення боргу над запозиченнями державний борг з початку року скоротився на 3 млрд. 61,2 млн. грн. або 4,3 відс., з 71 млрд. 294,3 млн. грн. до 68 млрд. 233,1 млн. гривень.

За рахунок перевищення виплат з погашення боргу над запозиченнями борг скоротився на 990,6 млн. грн. (погашено - 4 млрд. 56 млн. грн., запозичено - 3 млрд. 65,4 млн. гривень).

Зовнішній державний борг скоротився на 1 млрд. 798,9 млн. грн. або 3,4 відс., з 53 млрд. 487,9 млн. грн. до 51 млрд. 689 млн. грн., що спричинене ревальвацією гривні до основних іноземних валют, в яких номіновано державний борг. При цьому зовнішні надходження перевищили виплати за зовнішнім боргом на 91,6 млн. гривень.

Внутрішній державний борг скоротився на 1 млрд. 262,3 млн. грн. або 7,1 відс., з 17 млрд. 806,4 млн. до 16 млрд. 544,1 млн. грн., за рахунок скорочення заборгованості за облігаціями внутрішньої державної позики на 1 млрд. 66,9 млн. грн. або 11,7 відс., з 9 млрд. 146,6 млн. грн. до 8 млрд. 79,7 млн. грн. та за позиками, одержаними від Національного банку, на 195,4 млн. грн. або 2,3 відс., з 8 млрд. 659,8 млн. грн. до 8 млрд. 464,4 млн. грн. у зв'язку із перевищенням витрат на погашення боргу за облігаціями внутрішньої державної позики (2 млрд. 301 млн. грн.) над надходженнями від їх розміщення (1 млрд. 218,8 млн. грн.) та ревальвації гривні.

Статтею 4 закону про державний бюджет на 2008 рік врегульовано питання щодо погашення у поточному році частини заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту державного бюджету в іноземній валюті (абзац третій частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України"), і передбачено погасити зазначену заборгованість у сумі не менше 255 млн. гривень. Одночасно пунктом 2 статті 67 закону про державний бюджет на 2008 рік зупинено дію відповідної норми закону про реструктуризацію зобов'язань перед Національним банком, якою передбачено погашення зазначеної заборгованості в сумі 1 млрд. 183,9 млн. дол. США щоквартально рівними частками починаючи з 2002 року до 2009 року.

Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 (справа № 1-28/2008) норму пункту 2 статті 67 закону про державний бюджет на 2008 рік визнано неконституційною і такою, що втратила чинність. Таким чином, починаючи з 22 травня поточного року продовжують діяти дві різні норми щодо погашення частини заборгованості за відстроченими кредитами Національного банку, які є неузгодженими: стаття 4 закону про державний бюджет та стаття 1 закону про реструктуризацію боргових зобов'язань перед Національним банком.

4.2.2. Гарантований державою борг скоротився на 2 млрд. 615,3 млн. грн. або 15 відс., з 17 млрд. 450,4 млн. грн. до 14 млрд. 835,1 млн. грн., при цьому гарантований зовнішній борг скоротився, а гарантований внутрішній борг - зріс.

Внаслідок ревальвації гривні, а також погашення боргу, гарантований державою зовнішній борг скоротився, в цілому, на 2 млрд. 915,4 млн. грн. або 17,7 відс., з 16 млрд. 449,5 млн. грн. до 13 млрд. 534,1 млн. грн., у тому числі за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку, - на 1 млрд. 435,9 млн. грн. або 42,8 відс., іноземних комерційних банків - на 809,2 млн. грн. або 9 відс., органів управління іноземних держав - на 34,7 млн. грн. або 61,9 відс. та іншою заборгованістю - на 635,6 млн. грн. або 15,9 відсотка.

В результаті надання державних гарантій за зобов'язаннями щодо випуску облігацій Державною іпотечною установою, гарантований державою внутрішній борг зріс на 300 млн. грн. або 30 відс., до 1 млрд. 301 млн. гривень.

4.2.3. Боргове навантаження на державний бюджет, порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилося. Витрати державного бюджету щодо погашення та обслуговування державного боргу, здійснені в межах планових обсягів на звітний період.

Витрати, пов'язані з державним боргом зменшилися на 1 млрд. 310,4 млн. грн. або 17,1 відс., з 7 млрд. 667 млн. грн. за дев'ять місяців минулого року до 6 млрд. 356,6 млн. грн. за дев'ять місяців поточного року, у тому числі щодо зовнішнього боргу - зменшилися на 1 млрд. 769,3 млн. грн. або 33,6 відс. з 5 млрд. 262,2 млн. грн., до 3 млрд. 492,9 млн. грн., внутрішнього - зросли на 458,9 млн. грн. або 19,1 відс., з 2 млрд. 404,8 млн. грн. до 2 млрд. 863,7 млн. грн. (діаграма 8). Частка витрат, пов'язаних з державним боргом, у загальному обсязі витрат державного бюджету зменшилася на 2,5 відс. пункта, з 6,2 відс. до 3,7 відс., а у доходах загального фонду - на 4,1 відс. пункта, з 8,8 відс. до 4,7 відсотка.

Діаграма 8. Витрати державного бюджету щодо державного боргу

У структурі витрат з погашення державного боргу (4 млрд. 56 млн. грн.) основну частку становили витрати з погашення за облігаціями внутрішньої державної позики - 56,7 відс. (2 млрд. 301 млн. грн.), позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку, - 23,2 відс. (938,4 млн. грн.), органами управління іноземних держав - 20,1 відс. (816,6 млн. гривень).

Видатки на обслуговування державного боргу у звітному періоді склали 2 млрд. 277,7 млн. грн., що на 481,7 млн. грн. або 17,5 відс. менше плану і на 116,5 млн. грн. або 5,4 відс. більше, ніж за дев'ять місяців минулого року. Частка цих видатків у загальному фонді державного бюджету порівняно з відповідним періодом минулого року скоротилася на 0,6 відс. пункта, з 2,3 до 1,7 відсотка. При цьому видатки на обслуговування зовнішнього державного боргу в 3 рази перевищили видатки на обслуговування внутрішнього боргу.

4.3. Впродовж звітного періоду незадовільною залишалася розрахункова дисципліна суб'єктів господарювання, що мали заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та позиками, наданими Міністерством фінансів у 1993-1998 роках на зворотній основі, у зв'язку з тимчасовими фінансовими труднощами.

4.3.1. Прострочена заборгованість перед державним бюджетом, яка виникла внаслідок невиконання суб'єктами господарської діяльності зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, дещо зменшилася і на 1 жовтня 2008 року становила 9 млрд. 546,5 млн. гривень.

З початку року прострочена заборгованість зменшилася на 520,6 млн. грн. або 5,2 відс., що спричинено, в основному, зміною обмінних курсів окремих валют. Проте розрахунки перед державним бюджетом були незадовільними, упродовж дев'яти місяців поточного року 11 боржниками погашено лише 14,7 млн. грн., що на 41,8 млн. грн. або в 3,8 раза менше, ніж у відповідному періоді 2007 року (56,5 млн. гривень).

Урядом не забезпечено виконання заходів, передбачених Указом Президента України від 11.04.2008 № 334/2008 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення погашення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії", зокрема, не надано на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо порядку погашення зазначеної заборгованості (термін - до 15.05.2008), не затверджено комплексний план заходів щодо забезпечення її погашення (термін - до 01.06.2008), не вирішено питання списання простроченої заборгованості перед державою суб'єктів господарювання, які визнані в установленому порядку банкрутами і вилучені з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, і вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені, у зв'язку з недостатністю їх активів.

Заборгованість перед державним бюджетом продовжує рахуватися за підприємствами стосовно яких судами прийняті рішення щодо ліквідації їх, як юридичних осіб, зняття з обліку та виключення з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій і установ, а незадоволені вимоги кредиторів вважати погашеними. Безнадійна заборгованість ліквідованих підприємств АТ "Епос-холдинг", АТ "Стальметиз", ПП "Фірма "Софія Київська", ЗАТ "Сумикамволь", АТ "Агросоюз", ЗАТ "Агропромінвест", фірма "Атон", СП "Ратай", КП "Фірма "Маріам-А" становила 638,4 млн. грн. або 6,7 відс. загального обсягу простроченої заборгованості.

4.3.2. З початку року прострочена заборгованість перед державним бюджетом підприємств-позичальників за бюджетними позичками, наданими з державного бюджету у 1993-1998 роках у зв'язку з тимчасовими фінансовими труднощами, скоротилася лише на 0,7 млн. грн. і на 1 жовтня 2008 року становила 111,2 млн. гривень.

Внаслідок ревальвації гривні до долара, відбулося скорочення заборгованості на 0,4 млн. грн. за позичкою, наданою Міністерству палива та енергетики (Міненерго) в 1995 році для закупівлі палива, та погашення 2 підприємствами-боржниками: ВАТ "Завод Дніпропрес" (Дніпропетровський завод важких пресів) - 0,2 млн. грн. та Броварський завод алюмінієвих будівельних конструкцій - 0,1 млн. гривень.

Найбільші борги перед державним бюджетом щодо бюджетних позичок продовжують рахуватися за Міністерством промислової політики - 62,6 млн. грн. в частині двох позичок, наданих в 1995 році на погашення заборгованості за вугілля та енергоносії (55,9 млн. грн.) і закупівлю сировини в Узбекистані (6,7 млн. грн.), Міністерством палива та енергетики (Держкомнафтогазпром) - 8 млн. грн. позички 1994 року на фінансування робіт і поставок ресурсів у нафтовидобувні регіони Російської Федерації та 10 млн. грн. позички 1995 року на закупівлю палива; ДАК "Укрресурси" - 7,5 млн. грн. за двома позичками 1995 та 1996 років для розрахунків з Туркменістаном за газ та на фінансування добудови семи рибопромислових суден на ДП "Чорноморський суднобудівний завод" тощо.

V. Міжбюджетні трансферти та місцеві бюджети

5.1. В поточному році продовжувалася централізація бюджетних ресурсів. У звітному періоді за рахунок трансфертів із державного бюджету забезпечено 45,4 відс. доходів місцевих бюджетів без урахування коштів, що надійшли із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду. Зазначений показник збільшився, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 1,2 відс. пункта.

Місцеві бюджети отримали із державного бюджету трансферти у загальному обсязі 45 млрд. 18,6 млн. грн., що становить 107,3 відс. плану на січень-вересень (41 млрд. 968,9 млн. грн.) та 72,1 відс. плану на рік (62 млрд. 442,5 млн. грн.), у тому числі із загального фонду - 43 млрд. 481,2 млн. грн. або 107,5 відс. запланованих на звітний період обсягів (40 млрд. 431,5 млн. грн.) та спеціального, відповідно, 1 млрд. 537,4 млн. грн. або 100 відсотків. Дотацій вирівнювання надійшло до місцевих бюджетів у сумі 24 млрд. 657,6 млн. грн. або 114,1 відс. запланованих обсягів.

Перевиконання планових призначень обумовлено діючим порядком перерахування дотацій вирівнювання шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів державного бюджету, що надійшли на відповідних територіях. Згідно з вказаним порядком, у разі надходження доходів державного бюджету понад обсяги, затверджені розписом на відповідний період, перерахування дотацій вирівнювання продовжується до виконання річного плану. При цьому коригування показників розпису державного бюджету не здійснюється.

5.2. Виконання в звітному періоді плану надання з державного бюджету субвенцій місцевим бюджетам досягнуто за рахунок коригування та перенесення планових призначень на подальші періоди, що не дало змоги забезпечити своєчасне та повне використання бюджетних коштів.

Розписом асигнувань державного бюджету за дев'ять місяців поточного року передбачалося надати субвенції місцевим бюджетам із загального фонду у сумі 18 млрд. 689 млн. грн. або 72 відс. річного обсягу, спеціального - 3 млрд. 40,7 млн. грн. або 49,7 відсотка. Проте внесеними змінами їх плановий обсяг зменшено на 650,5 млн. грн. та 1 млрд. 503,3 млн. грн., відповідно. Як наслідок, план надання субвенцій місцевим бюджетам у звітному періоді виконано, а до кінця року їх слід надати із загального фонду 30,5 відс. річного обсягу, спеціального - 74,9 відсотка.

5.2.1. Кабінетом Міністрів України несвоєчасно затверджувалися порядки використання окремих субвенцій. Із 54 затверджених в державному бюджеті субвенцій несвоєчасно прийняті порядки їх використання за 28, взагалі не прийнято - за 2 на загальну суму 9 млрд. 142,8 млн. або 28,5 відс. затверджених обсягів. Зазначене спричинило несвоєчасне спрямування коштів регіонам на суму 1 млрд. 956,3 млн. грн. або 6,1 відс. річних призначень та 9 відс. плану дев'яти місяців.

Зокрема, у зв'язку з несвоєчасним затвердженням порядку використання субвенції на заходи з енергозбереження (постанова від 09.04.2008 № 395), а також формування переліку об'єктів, на які вона спрямовується, перерахування коштів місцевим бюджетам розпочато лише з липня поточного року або на п'ять місяців пізніше, ніж планувалося. У звітному періоді субвенція надана в сумі 366,1 млн. грн. або 100 відс. плану. Проте на проведення видатків спрямовано 142,5 млн. грн. або лише 38,9 відсотка.

Відповідно до вимог підпункту 7 пункту 5 Прикінцевих положень закону про державний бюджет на 2008 рік Кабінету Міністрів України доручалося забезпечити прийняття нормативно-правових актів з питань виконання бюджету протягом двох місяців з дня набрання чинності вказаного закону. Проте станом на 1 жовтня Урядом не затверджено порядки використання, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету субвенцій на заходи щодо оплати громадянами електричної і теплової енергії, природного газу, твердого палива, послуг водопостачання і водовідведення, квартирної плати в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень та забезпечення житлом працівників бюджетної сфери, які уклали контракт на 20 років, у загальній сумі 2 млрд. 690 млн. грн., надання яких планувалося розпочати ще з липня місяця. Міністерством фінансів у вересні внесено зміни до плану. У результаті перерахування коштів перенесено на кінець року, що ставить під загрозу проведення у повному обсязі зазначених розрахунків та заходів.

5.2.2. У результаті затримки прийняття окремими головними розпорядниками та місцевими органами виконавчої влади управлінських рішень в частині використання субвенцій кошти місцевим бюджетам перераховувалися несвоєчасно, що негативно впливало на проведення відповідних видатків.

Впродовж поточного року на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів передбачено спрямувати із загального фонду державного бюджету 161,6 млн. грн., з яких у січні-вересні - 112 млн. гривень. Кошти місцевим бюджетам у звітному періоді надані у запланованих обсягах.

Проведеним Рахунковою палатою в червні - серпні поточного року аудитом встановлено, що Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів, в порушення вимог Бюджетного кодексу, планування обсягів вказаної субвенції здійснювалось без затвердженої методики, критеріїв розподілу між регіонами і об'єктами та обґрунтованих розрахунків. Всупереч Закону України "Про загальну середню освіту" не розроблено нормативи забезпечення навчальних закладів комп'ютерною технікою. Міністерством освіти і науки запроваджено у процесі планування і звітності абстрактний показник "навчальний комп'ютерний комплекс", який не має однозначних кількісних параметрів комп'ютерних засобів, що включаються до нього. Це призвело до розподілу бюджетних призначень між регіонами та об'єктами без обґрунтованого визначення потреби, що створює умови до необмеженого і безконтрольного залучення бюджетних коштів на зазначену мету.

Крім того, внаслідок несвоєчасного прийняття Міністерством освіти і науки управлінських рішень, в порушення п. 10 порядку використання вищевказаної субвенції (постанова Уряду від 26.03.2008 № 246), не здійснено закупівлю і поставку до початку навчального року комп'ютерних комплексів в загальноосвітні навчальні заклади. Використання перерахованих місцевим бюджетам у травні - серпні коштів у сумі 112 млн. грн. розпочато лише у вересні поточного року. Як наслідок, залишок невикористаної субвенції становив 105,1 млн. грн. або 93,8 відсотка.

На здійснення заходів з передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерством оборони у комунальну власність у звітному періоді місцевим бюджетам перераховано субвенцію в сумі 41,8 млн. грн. або 100 відс. запланованих обсягів, з яких у вересні - 23,6 млн. гривень. Водночас на проведення видатків використано лише 6,3 млн. грн. або 15,1 відсотка.

У квітні-вересні поточного року Державним казначейством на проведення заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від народження М.В.Гоголя виділено субвенцію, в цілому, на суму 14,5 млн. гривень. Проте Міністерство культури і туризму здійснило її розподіл лише у вересні. Тому, вказані кошти до кінця кварталу використані в сумі 0,2 млн. грн. або 1,4 відсотка.

5.2.3. Впродовж останніх трьох років законами про державний бюджет передбачається надання окремих субвенцій за рахунок надходження до спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації. Кошти від продажу вказаних земельних ділянок у минулих періодах не надходили, а за січень-вересень поточного року надійшло лише 0,3 млн. грн. із запланованих 4 млрд. 150 млн. гривень.

У поточному році за рахунок цього джерела місцевим бюджетам передбачено надати субвенції на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання вагонів для комунального електротранспорту, а також будівництво і розвиток мережі метрополітенів у загальній сумі 350 млн. гривень. Кошти планувалося перераховувати, починаючи з липня. Проте у зв'язку з відсутністю джерела фінансування зазначені субвенції в звітному періоді не надавалися і надання їх до кінця року вбачається сумнівним.

5.3. Доходи місцевих бюджетів, без урахування коштів, що надійшли із загального фонду до бюджету розвитку, становили 99 млрд. 213,6 млн. грн. або 72,5 відс. річного обсягу, затвердженого відповідними радами (136 млрд. 820,1 млн. гривень). Доходи загального фонду склали 87 млрд. 262,3 млн. грн. або 74,7 відс. річного плану (116 млрд. 778 млн. грн.), спеціального фонду - 11 млрд. 951,3 млн. грн. або 59,6 відс. річного обсягу (20 млрд. 42,1 млн. гривень).

Доходна частина місцевих бюджетів, порівняно з відповідним періодом минулого року, номінально зросла на 25 млрд. 644,3 млн. грн. або 34,9 відс., у тому числі загального фонду - на 24 млрд. 499,5 млн. грн. або 39 відс., спеціального фонду - на 1 млрд. 144,8 млн. грн. або 10,6 відсотка. З урахуванням індекса-дефлятора ВВП в розмірі 1,337 раза, доходи місцевих бюджетів реально збільшилися лише на 0,9 відсотка.

Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів виконані в сумі 54 млрд. 195,9 млн. грн., що становить 72,9 відс. річного плану (74 млрд. 377,6 млн. гривень). До загального фонду надійшло 43 млрд. 782 млн. грн. або 72,4 відс. річного обсягу (60 млрд. 454,6 млн. грн.), спеціального фонду - 10 млрд. 413,9 млн. грн. або 74,8 відс. плану на рік (13 млрд. 923 млн. гривень). Частка власних та закріплених доходів у загальних надходженнях місцевих бюджетів у звітному періоді склала 54,6 відс., що менше на 1,2 відс. пункта проти відповідного періоду попереднього року.

Порівняно з відповідним періодом минулого року власні та закріплені доходи місцевих бюджетів зросли на 13 млрд. 165,7 млн. грн. або 32,1 відс., у тому числі загального фонду - на 12 млрд. 451,8 млн. грн. або 39,7 відс., спеціального фонду - на 713,9 млн. грн. або 7,4 відсотка. Зростання доходів місцевих бюджетів відбулося за рахунок податку з доходів фізичних осіб (на 9 млрд. 231,3 млн. грн. або 38 відс.), який є основним джерелом власних надходжень місцевих податків і становить 76,6 відс. загального фонду. Плата за землю зросла на 2 млрд. 200,5 млн. грн. або у 1,8 раза. Крім того, на 405,2 млн. грн. або більш як у 1,3 раза збільшились надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності; на 389 млн. грн. або 12,6 відс. - власні надходження бюджетних установ; на 215,2 млн. грн. або 18,8 відс. - єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, та на 185 млн. грн. або 16,8 відс. - податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. При цьому значно скоротились надходження від продажу землі - на 309,6 млн. грн. або 13,6 відс. та надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, - на 97,9 млн. грн. або 6,1 відсотка.

5.4. Видатки місцевих бюджетів, без урахування коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, який є складовою спеціального фонду, проведені у загальній сумі 90 млрд. 299,4 млн. грн. або 64,9 відс. річних обсягів, затверджених відповідними радами (139 млрд. 182,5 млн. грн.), та більше минулорічних показників на 25 млрд.  325 млн. грн. або 39 відсотків.

Реальні видатки місцевих бюджетів, з урахуванням індекса-дефлятора ВВП у розмірі 1,337, зросли на 4 відсотки. Частка видатків місцевих бюджетів (без трансфертів) у зведеному бюджеті, порівняно з січнем-вереснем минулого року, зменшилася на 1,1 відс. пункта, до 41,4 відсотка.

У звітному періоді з місцевих бюджетів до державного бюджету перераховано трансфертів у сумі 5 млрд. 326,4 млн. грн., у тому числі коштів, що передаються до державного бюджету, в сумі 5 млрд. 61,4 млн. грн. або 68,2 відс. від плану (7 млрд. 423,2 млн. грн.), а також 265,1 млн. грн. субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, виконавцями яких визначено розпорядників коштів державного бюджету.

5.4.1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів, без урахування коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, проведені у сумі 77 млрд. 179,8 млн. грн. або 67,7 відс. затвердженого плану (113 млрд. 952,1 млн. гривень). Порівняно з відповідним періодом минулого року їх номінальний обсяг зріс на 21 млрд. 627,8 млн. грн. або 38,9 відс., а реальний - на 3,9 відсотка.

Питома вага видатків загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) у загальному фонді зведеного бюджету, порівняно з січнем-вереснем попереднього року, зменшилася на 1,3 відс. пункта, до 44,2 відсотка.

Вагому частку у видатках загального фонду місцевих бюджетів становить фінансування соціально-культурних заходів (80,3 відс. або 61 млрд. 977,2 млн. гривень). Лише 4 відс. (3 млрд. 113,6 млн. грн.) спрямовано на житлово-комунальне господарство і 1,1 відс. (868,2 млн. грн.) на економічну діяльність.

Кошти загального фонду місцевих бюджетів за економічною структурою видатків, в основному, спрямовувалися на споживання. Так, за дев'ять місяців звітного року на поточні видатки місцевих бюджетів спрямовано 73 млрд. 583,9 млн. грн. або 95,3 відс. їх загального обсягу. Видатки на оплату праці з нарахуванням збільшилися на 10 млрд. 978 млн. грн. або 40,3 відс., їх частка, порівняно з січнем-вереснем минулого року, майже не змінилася і становила 49,5 відс. (38 млрд. 212,7 млн. гривень).

На захищені статті направлено 65 млрд. 354,1 млн. грн. або 84,7 відс. обсягу загального фонду місцевих бюджетів, що на 17 млрд. 850,4 млн. грн. або 37,6 відс. більше, ніж за дев'ять місяців минулого року (47 млрд. 503,6 млн. грн.), проте частка захищених статей зменшилася на 0,8 відс. пункта.

Капітальні видатки без трансфертів до бюджету розвитку проведені в сумі 3 млрд. 595,8 млн. грн., що становило 4,7 відс. загальних обсягів проведених видатків та 56,8 відс. річного плану. При цьому майже 80,6 відс. вказаних коштів спрямовано на капітальний ремонт об'єктів комунальної власності (2 млрд. 22 млн. грн. або 56,2 відс. капітальних видатків) та придбання обладнання (877,7 млн. грн. або 24,4 відсотка).

5.4.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів проведені в сумі 13 млрд. 119,7 млн. грн. або 52 відс. плану, затвердженого відповідними радами на рік (25 млрд. 230,4 млн. гривень). У порівнянні з відповідним періодом минулого року їх номінальний обсяг збільшився на 3 млрд. 697,2 млн. грн. або 39,2 відс., а реальний - на 4,1 відсотка.

У структурі спеціального фонду найбільш вагомими були видатки на економічну діяльність - 51,5 відс. (6 млрд. 755,3 млн. грн.); освіту - 12,3 відс. (1 млрд. 617,3 млн. грн.), загальнодержавні функції - 10,1 відс. (1 млрд. 330,3 млн. гривень), житлово-комунальне господарство − 9,7 відс. (1 млрд. 272,2 млн. грн.), охорону здоров'я - 8,8 відс. (1 млрд. 152,5 млн. грн.). При цьому найбільш суттєво збільшилася частка видатків спеціального фонду на житлово-комунальне господарство (на 4,8 відс. пункта) і зменшилася на охорону здоров'я (на 2 відс. пункти), загальнодержавні функції (на 1,1 відс. пункта), соціальний захист та соціальне забезпечення (на 1 відс. пункт), духовний та фізичний розвиток (на 0,3 відс. пункта).

* * *

Підсумовуючи висновки, Колегія Рахункової палати відмічає:

1. За підсумками дев'яти місяців поточного року до державного бюджету надійшло 169,2 млрд. грн. або 74,1 відс. планового річного обсягу. Доходи загального фонду виконані в сумі 134,4 млрд. грн., що становило 107,2 відс. плану на звітний період та 76,4 відс. річного плану. До спеціального фонду зараховано 34,8 млрд. грн. або 73,8 відс. затвердженого річного обсягу. Видатки державного бюджету проведені на суму 165,1 млрд. грн. або 69,1 відс. річних призначень. Загальний фонд виконано в сумі 134,2 млрд. грн. або 96,9 відс. плану та 69,7 відс. річного обсягу. Видатки спеціального фонду проведено на суму 30,9 млрд.  грн., що становило 66,7 відс. річних призначень.

2. У звітному періоді залишилися не вирішеними системні проблеми податкової та бюджетної політики, зокрема:

обсяги невідшкодованого платникам податку на додану вартість досягли максимального значення - 11 млрд. гривень. За умов проведення відшкодування грошовими коштами в сумі, що перевищила затверджений на рік обсяг, залишки невідшкодованого платникам податку на додану вартість з початку року зросли в 1,3 раза;

платіжна дисципліна платників податків погіршилася. Незважаючи на розстрочені та відстрочені податкові зобов'язання у сумі 10,3 млрд. грн. та списання 4,3 млрд. грн. податкового боргу, заборгованість перед бюджетами зросла на 1,1 млрд. грн. або 16,7 відс. і становила 7,4 млрд. гривень;    

за умов перевиконання доходів загального фонду на 9,1 млрд. грн. або 7,2 відс. планові призначення за видатками не виконані на 4,2 млрд. грн. або 3,1 відсотка. У запланованих обсягах здійснено видатки лише за 55 бюджетними програмами на загальну суму 26,5 млрд. грн., що становило 28,1 відс. планових призначень;

поточні видатки загального фонду збільшилися, порівняно з відповідним періодом минулого року, на 38 млрд. грн. або 42,9 відс., до 126,7 млрд. грн., а їх частка у видатках загального фонду перевищила 94 відсотка;

головними розпорядниками бюджетних коштів не забезпечено виконання в передбачуваних обсягах захищених статей видатків;

в результаті недосконалого управління бюджетними ресурсами, недотримання бюджетними установами фінансової дисципліни при взятті зобов'язань та проведенні платежів, кредиторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, зросла у звітному періоді на 2,4 млрд. грн. і становила 7,7 млрд. грн., а дебіторська - на 2,8 млрд. грн. і перевищила 12 млрд. гривень;

внаслідок неповного проведення запланованих видатків, державний бюджет виконано з профіцитом майже 3 млрд. грн. при затвердженому граничному річному розмірі дефіциту в сумі 18,8 млрд. гривень. При цьому загальний фонд виконано з дефіцитом у сумі 0,7 млрд. грн., а спеціальний - з профіцитом 3,7 млрд. гривень.

3. Виконання державного бюджету відбувалося за умов уповільнення ділової активності, спричиненого системними прорахунками в державній економічній політиці, передусім, стимулюванням споживання, а не виробництва. Надмірний споживчий попит, за умов нерозвиненості внутрішнього ринку, призвів до стрімкого зростання імпорту. Як наслідок, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу досяг максимального значення - 8,4 млрд. доларів. Його фінансування здійснювалося завдяки значним надходженням довгострокових ресурсів, головним чином, негарантованих кредитів банківському сектору. Водночас підтримка платіжного балансу за рахунок залучення прямих іноземних інвестицій послабилася.

В результаті нарощування імпорту його частка у внутрішньому споживанні держави досягла 46 відс., що перевищує порогове значення зовнішньоекономічної безпеки. В банківській системі нарощувалися накопичені в попередні періоди дисбаланси. Зокрема, зросли диспропорції між строковим розміщенням кредитних ресурсів і залученими депозитами, а також між кредитуванням населення та реального сектору економіки, посилилась валютна розбалансованість кредитного портфелю. Обмеження і подорожчання внутрішніх кредитних ресурсів уповільнило темпи зростання обсягів кредитування реального сектору економіки.

4. Споживчі ціни зросли на 16,1 відс. і набули найвищого значення за останні вісім років. Посилення інфляційних процесів призвело до зниження якості життя населення. Реальна мінімальна заробітна плата знизилася на 1,7 відс., а пенсія - залишилася на рівні січня-вересня минулого року. При цьому номінально мінімальна заробітна плата  становила лише 81 відс. прожиткового мінімуму, визначеного для працездатних осіб. Водночас сума невиплаченої заробітної плати збільшилася на 27 відс. і на 1 жовтня поточного року склала близько 0,8 млрд. гривень. Борг перед працівниками економічно активних підприємств, відповідно, збільшився в 1,9 раза, до 0,5 млрд. грн. і, головним чином, утворився упродовж поточного року.

5. Передумовою мінімізації наслідків кризових явищ у сфері економіки та фінансів є проведення ефективної бюджетної політики. Тому необхідно вжити заходів щодо повноти і своєчасності надходження платежів до бюджетів та державних цільових фондів, державної підтримки реального сектору економіки, раціонального витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за своєчасністю виплат заробітної плати, пенсій, інших соціальних допомог. Вимагає невідкладного перегляду проект Державного бюджету України на 2009 рік і його затвердження на бездефіцитній основі.


Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України