21 сiчня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2010 рік
21.06.2010

ВИСНОВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
ЗА 2009 РІК

Київ 2010

Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2009 рік підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати.

Рахункова палата України, 2010.

Відповідальні за випуск:

головний контролер - директор департаменту
з питань бюджетної політики
Головань М.М.

© Рахункова палата України.

Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.


Зміст

І. Загальні підсумки виконання державного бюджету та економічної діяльності

ІІ. Загальний фонд

ІІІ. Спеціальний фонд

ІV. Фінансування державного бюджету та державний борг

V. Міжбюджетні трансферти та місцеві бюджети

Відповідно до вимог Конституції України, Бюджетного кодексу України та Закону України "Про Рахункову палату" Колегія Рахункової палати затвердила Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2009 рік.

Висновки Колегії Рахункової палати підготовлені на підставі звіту про виконання Державного бюджету України за 2009 рік, поданого до Верховної Ради України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2010 № 1000-р, результатів аудитів, контрольних та експертно-аналітичних заходів, проведених Рахунковою палатою, а також звітних та інформаційно-аналітичних даних Міністерства фінансів, Державного казначейства, Національного банку, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики, головних розпорядників бюджетних коштів тощо.

І. Загальні підсумки виконання державного бюджету та економічної діяльності

1.1. Доходи державного бюджету у минулому році в цілому становили 209 млрд. 700,4 млн. грн., або 82,1 відс. запланованого обсягу (255 млрд. 325,1 млн. гривень). Видатки державного бюджету проведені в сумі 242 млрд. 437,2 млн. грн., або 85,2 відс. плану (284 млрд. 449,4 млн. гривень).

До загального фонду державного бюджету надійшло 156 млрд. 554,3 млн. грн., або 84,8 відс. планового обсягу (184 млрд. 628,2 млн. гривень). Видатки загального фонду становили 187 млрд. 748 млн. грн. при плані 194 млрд. 378,7 млн. грн., або 96,6 відсотка.

До спеціального фонду державного бюджету зараховано 53 млрд. 146,1 млн. грн., або 75,2 відс. планового обсягу (70 млрд. 696,9 млн. гривень). Видатки спеціального фонду становили 54 млрд. 689,2 млн. грн., або 60,7 відс. планових призначень (90 млрд. 70,7 млн. гривень).

Загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету становив 341 млрд. 51,5 млн. грн., у тому числі надійшло доходів на суму 209 млрд. 700,4 млн. грн., отримано надходжень для фінансування бюджету - 127 млрд. 421 млн. грн., повернуто кредитів - 3 млрд. 930,1 млн. гривень.

Фінансові ресурси державного бюджету спрямовані в основному на проведення видатків - 242 млрд. 437,2 млн. грн., погашення державного боргу, розміщення коштів на депозитах та придбання цінних паперів - 87 млрд. 521,5 млн. грн., надання кредитів - 6 млрд. 710,5 млн. гривень.

1.2. Виконання Державного бюджету України відбувалося в умовах суттєвого економічного спаду. Реальний валовий внутрішній продукт знизився на 15,1 відс., тоді як передбачалося його зростання на 0,4 відсотка. В результаті, за експертною оцінкою Рахункової палати, до державного бюджету не надійшло понад 20 млрд. грн. запланованих доходів.

Стан виконання основних макроекономічних показників, врахованих при затвердженні державного бюджету на 2009 рік, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Основні макроекономічні показники,
враховані при затвердженні державного бюджету

з/п

Показники

2008 рік фактично

2009 рік

враховано при затвердженні державного бюджету

фактично

1.

Валовий внутрішній продукт:

номінальний, млрд. грн.

948,1

1046,5

914,7

реальний, у відс. до попереднього року

102,3

100,4

84,9

2.

Індекс споживчих цін до грудня попереднього року, відс.

122,3

109,5

112,3

3.

Індекс цін виробників промислової продукції до грудня попереднього року, відс.

123,0

112,0

114,3

4.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, млрд. грн.

8,9

171,1

-31,6

5.

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. грн.

193,6

247,6

99

6.

Збиток збиткових підприємств, млрд. грн.

184,7

76,5

130,6

7.

Індекс реальної заробітної плати, у відс. до попереднього року

106,3

100,9

90,8

8.

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млрд. дол.

-14,4

-7,1

-2,0

9.

Експорт товарів і послуг, у відс. до попереднього року

133,8

96,2

63,4

10.

Імпорт товарів і послуг, у відс. до попереднього року

138,5

90,5

56,3

Скорочення ділової активності відбулося за всіма видами економічної діяльності, крім сільського господарства, де обсяги виробленої продукції зросли на 0,1 відсотка. У результаті економічного спаду збитки суб'єктів господарювання становили 130,6 млрд. грн., що в 1,7 раза більше показника, врахованого при затвердженні державного бюджету. Як наслідок, за експертною оцінкою Рахункової палати, у наступних податкових періодах сума недоотриманих доходів державного бюджету перевищить 30 млрд. гривень. Водночас прибутки рентабельно працюючих суб'єктів господарювання становили 99 млрд. грн., або лише 40 відс. річного прогнозу, що знизило інвестиційні можливості підприємств. Внутрішні інвестиції в основний капітал становили 151,8 млрд. грн., або на 41,5 відс. менше, ніж у 2008 році.

1.3. За підсумками минулого року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 1,8 млрд. дол., а рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій - 11,9 млрд. дол., що є максимальним значенням за останні одинадцять років. Як наслідок, дефіцит платіжного балансу становив 13,7 млрд. дол., перевищивши обсяг 2008 року більше ніж учетверо.

Дефіцит рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій зумовлено погашенням накопиченої у попередні роки суб'єктами господарської діяльності та органами державного управління зовнішньої заборгованості за кредитами і запозиченнями і скороченням іноземних інвестицій. Так, чисті погашення зобов'язань за операціями з кредитами та облігаціями становили 9,1 млрд. дол. порівняно з чистими залученнями кредитних ресурсів у сумі понад 12 млрд. дол. у 2008 році. Чисті залучення прямих іноземних інвестицій становили 4,7 млрд. дол. і порівняно з 2008 роком та обсягом, врахованим при затвердженні державного бюджету, зменшилися більш ніж удвічі. До того ж 41 відс. загального приросту прямих іноземних інвестицій спрямовано до фінансових установ у зв'язку з необхідністю поповнення іноземними власниками їх статутних фондів, тоді як на підприємства промисловості - лише 22 відс., що не сприяло розширенню інвестицій в модернізацію основних фондів.

Скорочення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу порівняно з попереднім роком до 1,8 млрд. дол., або в сім разів, зумовлено значним зменшенням від'ємного сальдо торговельного балансу. За рахунок істотнішого скорочення вартісних обсягів імпорту аніж експорту дефіцит зовнішньоторговельного балансу становив 2 млрд. дол., тоді як при затвердженні державного бюджету враховано 7,1 млрд. доларів. У цілому вартісні обсяги імпорту товарів і послуг знизилися на 43,7 відс., експорту - на 36,6 відс. порівняно з передбаченими 9,5 та 3,8 відс. відповідно.

1.4. Рефінансування банків, що здійснювалося Національним банком (64,4 млрд. грн.), а також заходи щодо їх капіталізації за рахунок державних коштів не сприяли стабілізації банківського сектору та кредитуванню економіки.

Згідно зі статтею 79 закону про державний бюджет передбачалося проведення Урядом капіталізації банків шляхом придбання їх акцій в обмін на облігації внутрішньої державної позики на суму 44 млрд. гривень. Фактично впродовж минулого року придбано акції чотирьох банків на загальну суму 19,6 млрд. гривень. Проте замість фінансового оздоровлення капіталізованими недержавними банками отримано збитки на суму 11,6 млрд. грн., що становило більше третини всіх збитків банківської системи.

Обсяг кредитів, наданих банками, за минулий рік зменшився на 16,5 млрд. гривень. Середні проценті ставки за кредитами становили 20 відс. річних і значно перевищували рентабельність більшості суб'єктів господарювання. В умовах погіршення впродовж минулого року фінансового стану позичальників обсяги проблемних кредитів зросли більше ніж учетверо - до 70 млрд. грн., або майже 10 відс. залишків кредитних коштів. У результаті банки збільшили нарахування резервів під проблемні кредити, що разом із згортанням кредитування призвело до отримання за підсумками року збитків на суму понад 31 млрд. гривень.

1.5. Підсумки минулого року підтвердили прогноз Рахункової палати щодо перевищення урядових інфляційних очікувань. Споживчі ціни зросли за минулий рік на 12,3 відс., а виробників промислової продукції - на 14,3 відс., що перевищило показники, враховані при затвердженні державного бюджету, на 2,8 і 2,3 відс. пункту відповідно. За експертною оцінкою Рахункової палати, ціновий фактор дозволив збільшити бюджетні надходження майже на 1,4 млрд. гривень.

Діаграма 1. Індекси споживчих цін та
цін виробників промислової продукції

(до грудня попереднього року)

Зростання цін на окремі групи товарів зумовлено прийняттям законодавчих актів. Зокрема, згідно із законами України від 31.03.2009 № 1201-VI та № 1202-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань акцизного збору", а також Законом України від 23.06.2009 № 1534-VI "Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" збільшено акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби, що призвело до їх подорожчання в 1,4 раза.

Починаючи з вересня минулого року, зростання цін виробників промислової продукції перевищило споживчу інфляцію, що створило додаткові відкладені інфляційні очікування на поточний рік (діаграма 1).

Соціальним наслідком інфляції та скорочення ділової активності стало зниження якості життя населення. Реальний наявний доход населення за минулий рік скоротився на 8,5 відс., реальна заробітна плата - на 9,2 відс., що є найгіршим показником з 1996 року, тоді як передбачалося її підвищення на 0,9 відс., рівень безробіття зріс у 1,4 раза - до 8,8 відсотка.

ІІ. Загальний фонд

ДОХОДИ

2.1. Доходи загального фонду державного бюджету за 2009 рік не виконано. При плані 184 млрд. 628,2 млн. грн. надійшло 156 млрд. 554,3 млн. грн., що на 28 млрд. 74 млн. грн., або 15,2 відс., менше запланованих обсягів. Упродовж минулого року Міністерство фінансів приховувало реальний стан виконання доходів загального фонду шляхом внесення змін до бюджетного розпису, зарахування надходжень від використання спеціальних прав запозичення, отриманих від Міжнародного валютного фонду, а також залучення обігових коштів суб'єктів господарювання.

Зокрема, попередньо встановлений бюджетним розписом плановий показник доходів загального фонду в першому кварталі зменшено на 780 млн. грн., або 2,1 відс., у першому півріччі - на 8 млрд. 772 млн. грн., або 10,9 відс., січні-вересні - на 23 млрд. 154,2 млн. грн., або 17,8 відс., січні-листопаді - на 15 млрд. 88,6 млн. грн., або 9 відс., надходження яких переносилися на наступні звітні періоди.

У результаті, за звітними даними, доходи загального фонду у січні-березні минулого року становили 97,4 відс. скоригованого плану, першому півріччі - 100 відс., січні-вересні - 100,2 відс., січні-листопаді - 99,7 відсотка. Проте, за експертною оцінкою Рахункової палати, за умов збереження планових показників у попередньо встановлених обсягах з урахуванням змін, внесених до бюджетного розпису відповідно до законодавчих актів, їх виконання становило б 95,3 відс., 89,1 відс., 82,4 відс. та 90,7 відс. відповідно.

Крім того, за окремим дорученням першого заступника Міністра фінансів Уманського І.І. від 30.11.2009 № 03050-06/6 та вказівкою заступника Міністра фінансів Кравця А.М., наданою Державному казначейству листом від 29.12.2009 № 31-23040-05-24/36006, до доходів загального фонду у листопаді та грудні минулого року зараховано, у цілому, 15 млрд. 652,2 млн. грн. надходжень від використання спеціальних прав запозичень, отриманих від Міжнародного валютного фонду. Проте відповідно до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду наслідком використання отриманих спеціальних прав запозичення є виникнення зобов'язань щодо їх відновлення, тому згідно з пунктом 19 статті 2 Бюджетного кодексу зазначені надходження не могли бути доходами бюджету. Крім того такі дії суперечили рекомендації Міжнародного валютного фонду щодо їх відображення як зовнішнього фінансування, надісланій Міністерству фінансів та Національному банку Керівником Місії Європейського департаменту МВФ Джейлою Пазарбазіолу листом від 18.11.2009.

За даними звіту про виконання Державного бюджету України станом на 01.01.2010, поданого Державним казначейством (листи від 15.01.2010 № 13-04/1/65 та від 22.01.2010 № 13-04/1/96-1082), доходи загального фонду становили 184 млрд. 628,2 млн. грн., або 93,3 відс. річного плану. Лише у звіті про виконання Державного бюджету України за 2009 рік, поданому Урядом Верховній Раді України, безпідставно зараховані до доходів загального фонду надходження від використання спеціальних прав запозичення відображені як джерело фінансування державного бюджету.

Виконання державного бюджету, у тому числі загального фонду, за основними джерелами доходів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Виконання державного бюджету
за доходами

млн. грн.

№ з/п

Показники

План

Виконано

всього

у т. ч. загальний фонд

всього

у т. ч. загальний фонд

сума

відс .

сума

відс .

ВСЬОГО ДОХОДІВ

255 325

184 628

209 700

82,1

156 554

84,8

з них:

1.

Податок на прибуток підприємств

42 332

39 698

32 570

76,9

30 423

76,6

2.

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

50 066

49 616

45 927

91,7

45 927

92,6

3.

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

- 36 519

- 36 519

- 34 537

94,6

- 34 537

94,6

4.

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів

84 095

81 292

73 155

87,0

68 500

84,3

5.

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів

19 262

12 938

17 585

91,3

14 139

109,3

6.

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів

4 387

892

3 690

84,1

711

79,7

7.

Ввізне мито

10 383

8 810

6 329

61,0

5 402

61,3

8.

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України

13 808

4 616

5 063

36,7

5 063

109,7

9.

Рентна плата

9 382

5 734

7 705

82,1

4 354

75,9

10.

Офіційні трансферти

8 943

8 741

7 769

86,9

7 584

86,8

Залишки невідшкодованого платникам податку на додану вартість упродовж минулого року зросли на 9 млрд. 25,6 млн. грн., або в 1,6 раза, - до 23 млрд. 118,8 млн. гривень. Переплати платежів державного бюджету, що обліковуються в особових рахунках суб'єктів господарювання, збільшилися на 5 млрд. 702,4 млн. грн., або в 1,7 раза, і на початок поточного року становили 14 млрд. 306,6 млн. гривень. Сума надміру сплачених до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), що має повертатися платникам податків за їх зверненням, зросла на 3 млрд. 409 млн. грн., або в 1,4 раза, - до 11 млрд. 680,4 млн. гривень.

За окремими доходними джерелами недонадходження запланованих показників становило 33 млрд. 316,7 млн. гривень. Так, внаслідок надпрогнозованого скорочення імпорту (на 43,7 відс. при прогнозованих 9,5 відс.) на 12 млрд. 791,8 млн. грн. не виконані планові обсяги надходжень податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів; на 3 млрд. 587,8 млн. грн. - мита на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності. Крім того, на 9 млрд. 274,8 млн. грн. не виконано плану надходжень податку на прибуток підприємств; на 3 млрд. 688,7 млн. грн. - податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг); на 1 млрд. 292,8 млн. грн. - рентної плати за нафту, що видобувається в Україні; на 1 млрд. 157,3 млн. грн. - надходжень коштів, що надходять з інших бюджетів; на 275,8 млн. грн. - платежів за користування надрами тощо.

2.2. Номінальні доходи загального фонду державного бюджету проти попереднього року скоротилися на 29 млрд. 298,7 млн. грн., або 15,8 відс., проте реальні, обчислені у порівняних умовах з урахуванням індексу-дефлятора ВВП (1,137), - на 29,8 відсотка.

2.2.1. За експертною оцінкою Рахункової палати, економічний спад зумовив зменшення надходжень окремих платежів державного бюджету порівняно з 2008 роком на суму понад 45 млрд. гривень.

Зокрема, погіршення фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання зумовило зменшення надходжень податку на прибуток підприємств на 18,7 млрд. гривень.

Внаслідок скорочення обсягів імпорту на 81,2 млрд. грн., або 15,6 відс., - до 439,4 млрд. грн. надходження платежів, що справляються при ввезенні товарів на митну територію України, зменшилися на суму понад 13,8 млрд. гривень.

За рахунок зниження виробництва у реальному секторі економіки на 19 відс., доходи загального фонду державного бюджету зменшилися на понад 10,7 млрд. гривень.

Зміни цін на нафту марки Urals на Лондонській біржі, які враховуються при обчисленні коригуючого коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, спричинили зменшення надходження до державного бюджету відповідних платежів на суму понад 2 млрд. грн., а зниження обсягів видобутку нафти та газового конденсату на 6,2 і 5,2 відс. відповідно - на суму майже 350 млн. гривень.

2.2.2. За рахунок адміністративних чинників надходження окремих платежів збільшилися проти попереднього року на суму понад16 млрд. гривень.

Зокрема, накопичення упродовж минулого року залишків невідшкодованого платникам податку на додану вартість зумовило збільшення доходів загального фонду на 9 млрд. гривень.

Неодноразове підвищення ставок акцизного збору на окремі види товарів забезпечило збільшення доходів загального фонду на суму 6 млрд. гривень. Зокрема, підвищення законами від 25.12.2008 № 797-VІ "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування", від 23.06.2009 № 1534-VІ "Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ставок акцизного збору на тютюнові вироби, пиво та спирт сприяло зростанню надходжень акцизного збору навіть за умов зменшення виробництва тютюнових виробів на 11,9 відс., пива - на 6,2 відсотка.

Водночас доходи загального фонду державного бюджету зросли на суму понад 5,7 млрд. грн. за рахунок переплат податків і зборів (обов'язкових платежів).

Підвищення розмірів адміністративних штрафів згідно із Законом України від 24.09.2008 № 586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" сприяло збільшенню доходів загального фонду на суму майже 400 млн. гривень.

Запровадження підвищуючого коефіцієнта до нормативів збору за спеціальне водокористування та плати за користування надрами у розмірі 1,439 сприяло збільшенню зазначених надходжень до загального фонду на суму майже 300 млн. гривень.

Коштів, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів, у минулому році перераховано на суму, що більш як на 300 млн. грн. перевищила відповідний обсяг попереднього року.

Однак окремі адміністративні чинники спричинили зменшення доходів загального фонду. Зокрема, Національний банк перерахував до державного бюджету надходжень від перевищення валових доходів над видатками на 3,3 млрд. грн. менше, ніж у попередньому році.

Згідно із статтею 6 закону про державний бюджет надходження рентної плати за транзитне транспортування природного газу, на відміну від попередніх років, у повному обсязі враховано в спеціальному фонді, що зменшило доходи загального фонду на суму 2,1 млрд. гривень.

2.3. Контрольними заходами Рахункової палати виявлені недоліки в справлянні окремих бюджетних платежів, що негативно впливали на стан надходження коштів до державного бюджету, а також неефективність діючої системи надання пільг в частині податку на додану вартість на лікарські засоби та вироби медичного призначення.

2.3.1. Аудитом надходження до державного бюджету платежів за користування надрами, проведеним у жовтні 2009 року-січні 2010 року, встановлено, що система їх адміністрування є неефективною.

Зокрема, встановлено, що Законом України від 03.06.2008 № 309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" не визначено базові нормативи платежів на видобуток окремих видів корисних копалин, наприклад, бішофіту, руд ванадію, гафнію та інших. Таким чином, видобуток цих корисних копалин, обсяги якого вимірюються сотнями тисяч тонн, платежами за користування надрами не оподатковувався. Міністерство охорони навколишнього природного середовища і Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці і гірського нагляду не володіли інформацією про кількість свердловин, які експлуатувалися.

2.3.2. Аудитом адміністрування збору за спеціальне водокористування, проведеним Рахунковою палатою у липні-жовтні 2009 року, встановлено, що система справляння вказаного збору не стимулює раціонального використання водних ресурсів і не забезпечує стабільних надходжень коштів до державного бюджету.

Так, Міністерство охорони навколишнього природного середовища не запровадило дієвого порядку узгодження і видачі дозволів на спеціальне водокористування, що призводило до використання води без отримання суб'єктами підприємницької діяльності відповідних дозволів та недонадходження збору за спеціальне водокористування до державного бюджету.

До значних втрат бюджетних надходжень також призводили податкові преференції, що надавалися платникам зазначеного збору, і застосування понижуючих галузевих коефіцієнтів. За оцінкою Рахункової палати, в результаті надання пільг державний бюджет щороку втрачав понад 240 млн. грн. збору за спеціальне використання водних ресурсів, а через застосування галузевих коефіцієнтів у справлянні вказаного збору - 220 млн. гривень.

Крім того, внаслідок ненадання підрозділами Державного комітету з водного господарства податковим органам матеріалів перевірок щодо здійснення водозабору без відповідних дозволів, за три роки до бюджету не надійшло 7,4 млн. гривень.

2.3.3. Аудитом адміністрування збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, у Харківській і Полтавській областях, проведеним Рахунковою палатою у серпні-грудні 2009 року, встановлено, що податкові органи не забезпечили належного контролю за дотриманням законодавства.

Зокрема, окремими платниками допускалось необгрунтоване застосування понижуючих коефіцієнтів до нормативів вказаного збору, що призвело до заниження платежів до державного бюджету.

Внаслідок непередання територіальними підрозділами Міністерства охорони навколишнього природного середовища податковим органам відомостей про видані дозволи надрокористувачам, втрати державного бюджету у 2008 році і першому півріччі 2009 року за розрахунками становили 1,3 млн. гривень.

У податкових органах не обліковувалися, а відтак не сплачували вищезазначеного збору більше 400 надрокористувачів, які мали відповідні дозволи на спеціальне водокористування. Враховуючи загальний річний ліміт забору води, за 2008 рік та перше півріччя 2009 року сума несплаченого збору, за оцінкою, перевищила 0,1 млн. гривень.

До ненадходження в бюджет мільйонів гривень призводила і відсутність визначеного законом порядку відшкодування підприємствами-порушниками збитків держави у разі виявлення підрозділами Державної екологічної інспекції і Держгірпромнагляду випадків використання надр без дозвільних документів.

2.3.4. Результати проведеного у квітні-червні 2009 року аудиту ефективності реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого рухомого військового майна Збройних Сил України, яке вивільняється в умовах їх реформування, показали, що діюча система реалізації цього майна є неефективною та не забезпечує суттєвих доходів державного бюджету.

Надходження до загального фонду державного бюджету від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки Збройних Сил України становлять лише 10 відс. залишкової вартості запропонованого до реалізації майна. Це зумовлено, зокрема, недосконалим нормативно-правовим регулюванням процесу реалізації військового майна, відсутністю переліку майна, що буде вивільнено протягом 3-5 років у ході реформування Збройних Сил України, неузгодженістю між Міністерством оборони та уповноваженими організаціями при реалізації вивільненого військового майна. За таких умов 90 відс. надлишкового військового майна не реалізується, а Міністерство оборони продовжує здійснювати неефективні витрати бюджетних коштів на утримання цього майна.

Порядок реалізації нерухомого військового майна на аукціонах затверджено Кабінетом Міністрів України лише у квітні 2009 року постановою від 15.04.2009 № 348, однак у минулому році вони майже не проводилися, а план надходжень до спеціального фонду державного бюджету в сумі 3,6 млрд. грн. не виконано.

2.3.5. Аудитом, проведеним Рахунковою палатою у грудні 2009 -березні 2010 року, встановлено, що державна політика щодо надання пільг з податку на додану вартість на лікарські засоби та вироби медичного призначення здійснювалася неефективно.

Законодавчими та іншими нормативно-правовими актами не визначено мету та цілі надання зазначеної пільги. Як наслідок, від оподаткування податком на додану вартість звільняються усі зареєстровані лікарські засоби, у тому числі ті, що не є життєво-необхідними та першочерговими, зокрема, шампуні, лосьйони, жувальна гумка тощо. До виробів медичного призначення, звільнених від оподаткування, віднесено такі, що безпосередньо не використовуються у процесі лікування, наприклад, косметичні вироби, та не належать до медичної продукції, зокрема транспортні засоби та літальні апарати. Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація та Міністерство охорони здоров'я не вживали заходів для запобігання необгрунтованому розширенню переліку товарів, що звільняються від податку на додану вартість.

Як встановлено аудитом, Державна податкова адміністрація не володіла повною і достовірною інформацією про суми втрат доходів державного бюджету внаслідок надання вказаних пільг. Звітні дані щодо обсягу пільг з податку на додану вартість на лікарські засоби та вироби медичного призначення за 2007-2009 роки в сумі 8,9 млрд. грн. занижено мінімум удвічі.

За експертними розрахунками Рахункової палати, внаслідок неналежного контролю за підтвердженням використання медичних виробів за призначенням, передбаченого постановою Уряду від 17.12.2003 № 1949 "Про перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладання податком на додану вартість", втрати доходів державного бюджету у 2007-2009 роках, становили 1,1 млрд. гривень.

Пільгове оподаткування не впливало на зменшення вартості медичної продукції, а відтак, не сприяло більшій доступності для населення. Незважаючи на те, що торгова націнка на ліки, ціни на які підлягають державному регулюванню, мала бути не вище 37 відс., більшість аптечних закладів здійснювали їх реалізацію з націнками на рівні 150-200 відс., а в деяких випадках і понад 300 відсотків.

2.4. Залишки невідшкодованого податку на додану вартість у минулому році зросли більш ніж у 1,6 раза - до 23,1 млрд. грн. (діаграма 2). Незадовільне відшкодування податку на додану вартість украй погіршило фінансовий стан суб'єктів господарювання, насамперед експортерів, та створило додаткове навантаження на державний бюджет у наступних роках.

Діаграма 2. Обсяги невідшкодованого податку на додану вартість

2.4.1. За умов зростання задекларованих до відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість, зумовленого насамперед об'єктивними чинниками, фактичне відшкодування минулого року проведено у недостатніх обсягах, що призвело до збільшення залишків невідшкодованих сум.

Платниками податку на додану вартість, за даними Державної податкової адміністрації, до відшкодування заявлено 58 млрд. 309,3 млн. грн., що на 9 млрд. 654,4 млн. грн., або 19,8 відс., більше, ніж у попередньому році. При цьому зростання задекларованих до відшкодування з бюджету сум податку відбувалося в умовах значного скорочення експорту товарів - на 40,3 відсотка.

Враховуючи, що обсяг податку, який підлягає відшкодуванню платникам, формується із сум, сплачених у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг, а також придбанням, будівництвом або спорудженням основних фондів, збільшення обсягів заявок зумовлено низкою об'єктивних чинників. Зокрема, девальвацією гривні, підвищенням вартості імпортованого природного газу, митним оформленням природного газу, ввезеного на територію України у попередні періоди.

Водночас діючий порядок справляння податку на додану вартість створює умови для необгрунтованого відшкодування сум податку платникам. Зокрема, рішеннями органів державної податкової служби, ухваленими за результатами проведення відповідних перевірок, задекларовані платниками до відшкодування суми зменшено на 9 млрд. 522,3 млн. грн., що на 1 млрд. 917,1 млн. грн., або на чверть, більше, ніж у 2008 році.

Таким чином, на кінець минулого року, з урахуванням зменшення заявлених сум за рішеннями податкових органів та залишку податку, невідшкодованого на його початок, до відшкодування належало 62 млрд. 880,2 млн. грн., що на 13 млрд. 246,2 млн. грн., або 26,7 відс., більше, ніж рік тому.

Грошовими коштами на рахунки платників податку органами Державного казначейства відшкодовано 34 млрд. 537,3 млн. грн., що на 1 млрд. 981,2 млн. грн., або 5,4 відс., менше плану (36 млрд. 518,5 млн. грн.) і на 128,8 млн. грн., або 0,4 відс., більше, ніж у попередньому році. Взаємна компенсація з урахуванням зобов'язань платника податку на додану вартість, тобто відшкодування у рахунок майбутніх платежів за цим податком, становила 5 млрд. 224 млн. грн., що на 4 млрд. 91,6 млн. грн., або у 4,6 раза, більше, ніж у 2008 році. Враховуючи зазначені суми, платникам відшкодовано 39 млрд. 761,4 млн. грн. податку на додану вартість, що на 4 млрд. 220,5 млн. грн., або 11,9 відс., більше, ніж у попередньому році.

У результаті на 1 січня поточного року залишки невідшкодованого платникам податку на додану вартість, які мають бути повернуті у поточному році, становили 23 млрд. 118,8 млн. грн., що на 9 млрд. 25,6 млн. грн., або 64 відс., більше, ніж на початок минулого року. При цьому невідшкодовані суми податку, що підлягають відшкодуванню на розрахункові рахунки платників у банках, становили 21 млрд. 812 млн. грн., з яких 16 млрд. 954 млн. грн., або понад дві третини, підтверджено перевірками органів державної податкової служби.

2.4.2. Запроваджене Урядом цільове відшкодування податку на додану вартість створило нерівні умови щодо його одержання різними категоріями платників, має ознаки взаємозаліку та не відповідає вимогам Закону України "Про податок на додану вартість".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 № 86 запроваджено придбання експортерами зерна з державного продовольчого резерву (інтервенційного фонду) в рахунок відшкодування податку на додану вартість. Зазначені розрахунки проводилися протягом одного операційного дня на підставі висновку органу державної податкової служби та платіжного доручення суб'єкта господарювання на перерахування коштів з відкритого йому рахунку в органах Державного казначейства на рахунок з обліку надходжень спеціального фонду від повернення коштів, наданих Міністерством аграрної політики Аграрному фонду для формування державного продовольчого резерву та інтервенційного фонду.

Лише наприкінці року постановами Уряду від 23.09.2009 № 1001 та від 07.10.2009 № 1058 дію вказаного нормативно-правового акта поширено також на експортерів борошна пшеничного і житнього, спирту, олії соняшникової та аміачної селітри.

У результаті, як показав аудит Рахункової палати, кошти державного бюджету, виділені на створення державного інтервенційного фонду, спрямовано тільки на закупівлю зернових культур. Загалом у минулому році суб'єктам господарювання, які придбавали зерно з державного продовольчого резерву та інтервенційного фонду, відшкодовано 1 млрд. 997,5 млн. гривень.

Вже у поточному році урядовою постановою від 11.02.2010 № 140 дію порядку придбання суб'єктами господарювання окремих товарів з державного інтервенційного фонду в рахунок відшкодування податку на додану вартість продовжено та розповсюджено практично на всю сільськогосподарську продукцію.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 № 312 за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість погашено заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями), що утворилася на 01.04.2009, на суму майже 100 млн. гривень.

2.5. Негативно вплинуло на виконання доходів державного бюджету погіршення стану розрахунків суб'єктів господарювання з бюджетами. Заборгованість платників податків перед бюджетами всіх рівнів та державними цільовими фондами впродовж минулого року зросла на2 млрд. 623,1 млн. грн., або 28,7 відс., - до 11 млрд. 752,7 млн. грн., з яких борг перед державним бюджетом становив 10 млрд. 486,6 млн. гривень. Водночас сумарний обсяг списання боргів і розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань перевищив суму податкового боргу в 1,6 раза і становив19 млрд. 68,6 млн. гривень.

Понад половину суми податкового боргу становила заборгованість за бюджетоутворюючими платежами - за податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість. Заборгованість платників податку на додану вартість на 1 січня поточного року становила 4 млрд. 542,9 млн. грн., або 38,6 відс. загальної суми, і за рік зросла на 828,1 млн. грн., або 22,3 відсотка. Платники податку на прибуток впродовж минулого року збільшили податкову заборгованість на 326,2 млн. грн., або 16,8 відс., - до 2 млрд. 265 млн. грн., або 19,3 відс. загального обсягу.

Загальна сума податкового боргу з урахуванням заборгованості платників, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (враховуючи позови минулих років) та прийнято рішення суду про зупинення стягнення, а також несплачених пені, штрафних (фінансових) санкцій минулих років та відсотків за користування податковим кредитом протягом минулого року зросла на 2 млрд. 796 млн. грн., або 20,7 відс., і на 1 січня поточного року становила 16 млрд. 302,8 млн. гривень.

Водночас сума розстрочених і відстрочених податкових зобов'язань (боргу) платників податків перед зведеним бюджетом на 01.01.2010 досягла 10 млрд. 613,5 млн. грн., що на 588,5 млн. грн., або 5,9 відс., більше, ніж на початок минулого року. Майже половину загальної суми, або 5 млрд. 255,3 млн. грн., становили розстрочені податкові зобов'язання підприємств НАК "Нафтогаз України" перед державним бюджетом. Крім того, у минулому році списано 8 млрд. 455,1 млн. грн. податкової заборгованості, що на 3 млрд. 449,7 млн. грн., або майже в 1,7 раза, більше, ніж у попередньому році.

ВИДАТКИ

2.6. Планові видатки загального фонду державного бюджету встановлені в сумі 194 млрд. 378,7 млн. грн., а проведені в сумі187 млрд. 748 млн. гривень. Таким чином, річні призначення не виконані на 6 млрд. 630,7 млн. грн., або 3,4 відсотка. Порівняно з 2008 роком видатки загального фонду зменшилися на 5 млрд. 513,4 млн. грн., або 2,9 відс., при цьому реальні видатки з урахуванням індексу-дефлятора ВВП 1,137 знизилися на 14,6 відсотка.

Виконання видатків державного бюджету за основними напрямами наведено в таблиці3.

Таблиця 3

Виконання державного бюджету за видатками

млн. грн.

№ з/п

Показники

План

Виконано

всього

у т. ч. загальний фонд

всього

у т. ч. загальний фонд

сума

відс.

сума

відс.

ВСЬОГО

284 449

194 379

242 437

85,2

187 748

96,6

з них:

1.

Загальнодержавні функції

37 511

27 500

24 850

66,2

23 343

84,9

2.

Оборона

12 991

7 960

9 663

74,4

7 858

98,7

3.

Громадський порядок, безпека та судова влада

25 236

20 393

24 159

95,7

20 026

98,2

4.

Економічна діяльність

51 339

7 019

33 294

64,9

6 785

96,7

5.

Охорона навколишнього природного середовища

2 158

1 197

1 824

84,5

1 118

93,4

6.

Житлово-комунальне господарство

397

106

271

68,1

72

67,9

7.

Охорона здоров'я

8 042

6 379

7 535

93,7

6 090

95,5

8.

Духовний і фізичний розвиток

3 509

2 200

3 217

91,7

2 087

94,9

9.

Освіта

25 793

16 624

23 926

92,8

16 523

99,4

10.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

53 909

47 720

51 518

95,6

47 357

99,2

11.

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

63 564

57 281

62 180

97,8

56 489

98,6

На кінець року залишилися неоплаченими зареєстровані головними розпорядниками бюджетних коштів в органах Державного казначейства фінансові зобов'язання щодо проведення видатків на суму 1 млрд. 227,5 млн. грн. та нерозподіленими кошти загального фонду на суму 3 млрд. 815,4 млн. гривень.

Поточні видатки загального фонду становили 186 млрд. 629,6 млн. грн., або 99,4 відс. загального обсягу, а капітальні - лише 1 млрд. 118,4 млн. грн., або 0,6 відсотка. Передбачені статтею 27 закону про державний бюджет захищені видатки заплановано в сумі 183 млрд. 908 млн. грн., або 94,6 відс. загального обсягу видатків, а проведено в сумі 179 млрд. 917,1 млн. грн., або 97,8 відс. затверджених річних призначень. Зокрема, на надання поточних трансферів органам державного управління використано 56 млрд. 346 млн. грн., що на 599,2 млн. грн. (1,1 відс.) менше плану, на поточні трансферти населенню - 48 млрд. 767,5 млн. грн., що на 376 млн. грн. (0,8 відс.) менше, на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями - 42 млрд. 827,8 млн. грн., що на 145,7 млн. грн. (0,3 відс.) менше, на виплату процентів (доходу) за зобов'язаннями - 8 млрд. 799 млн. грн., що менше на 2 млрд. 937,7 млн. грн. (25 відсотків).

2.7. Здійснені Рахунковою палатою контрольні та експертно-аналітичні заходи засвідчили, що Державне казначейство й окремі головні розпорядники бюджетних коштів не забезпечили належного виконання державного бюджету, допускали порушення бюджетного законодавства, несвоєчасне та неповне спрямування бюджетних коштів, а також неефективне їх використання.

2.7.1. Зокрема, Міністерством внутрішніх справ за 18 бюджетними програмами проведено видатки в сумі 8 млрд. 243,3 млн. грн. при затверджених призначеннях у сумі 8 млрд. 365,8 млн. гривень. Таким чином, не забезпечено використання 122,5 млн. грн., або 1,5 відс. затверджених обсягів.

Міністерству на виконання видаткової частини загального фонду Державним казначейством виділено 8 млрд. 310,1 млн. грн., з яких спрямовано на проведення видатків 8 млрд. 244,4 млн. гривень. Таким чином, Державним казначейством виділено коштів на проведення видатків на 55,7 млн. грн. менше планових призначень. Крім того, безпосередньо Міністерством не здійснено повного розподілу і спрямування 66,7 млн. грн. бюджетних асигнувань, отриманих на здійснення видатків. Також на кінець року залишилися неоплаченими зареєстровані розпорядниками бюджетних коштів фінансові зобов'язання в сумі 35,8 млн. гривень.

У зв'язку з неякісним плануванням видатків упродовж року Міністерство проводило перерозподіл затверджених річних призначень у межах загальної суми асигнувань. Як результат, за п'ятьма бюджетними програмами призначення зменшені на загальну суму 107 млн. грн., а за 7 - збільшені, в тому числі за програмами КПКВК 1001080 "Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації" - на 78,6 млн. грн., КПКВК 1001100 "Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ" - на 6,7 млн. грн., КПКВК 1001180 "Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя" - на 6,6 млн. гривень. При цьому за бюджетною програмою КПКВК 1001020 "Створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" видатки збільшено вдвічі - з 3,7 до 7,5 млн. грн., проте використано лише 3,7 млн. грн., або менше половини.

Таким чином, виконання затверджених бюджетних програм забезпечено в основному за рахунок здійснення перерозподілу асигнувань між програмами в межах річних призначень Міністерства. Проте, за умов коригування планових показників, не в повних обсягах виконано окремі бюджетні програми. Зокрема, за КПКВК 1001050 "Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку та проведення досліджень (експертиз) Експертною службою Міністерства внутрішніх справ" використано 6 млрд. 320,4 млн. грн., або на 98,1 млн. грн. (1,5 відс.) менше плану (6 млрд. 418,5 млн. грн.), КПКВК 1003020 "Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорони підсудних під час судових процесів" - 702,4 млн. грн., що на 7,2 млн. грн. (1 відс.) менше плану (709,6 млн. грн.), КПКВК 1001040 "Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією, створенням та утриманням пунктів розміщення незаконних мігрантів"- 11,4 млн. грн., що на 2,4 млн. грн. (17 відс.) менше плану (13,8 млн. грн.), а за бюджетною програмою КПКВК 1001160 "Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства" використано лише 14,5 тис. грн., або 0,2 відс. річного плану (9,8 млн. гривень).

Міністерством внутрішніх справ допускалося неефективне використання бюджетних коштів при закупівлі обладнання для створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування. Аудитом, проведеним Рахунковою палатою у червні-серпні 2009 року, встановлено, що закупівля обладнання та програмного забезпечення для створення та функціонування вищезазначеної системи Міністерством здійснювалася відповідно до переліку, затвердженого технічним проектом створення системи. Протягом 2004-2009 років закуплено обладнання на загальну суму 96 млн. грн., з яких 69,2 млн. грн. використано на придбання устаткування, не передбаченого зазначеним переліком. Придбане за бюджетні кошти обладнання не рахувалося у бухгалтерському обліку Міністерства, а передано державному підприємству "Державний центр персоналізації документів", створеному з метою формування та функціонування автоматизованої паспортної системи, що може призвести до втрати державою права власності на високовартісне та ліквідне обладнання.

Крім цього, дві робочі лінії для заповнення паспортних документів на пластиковій основі загальною вартістю 13,1 млн. грн., придбані Міністерством і передані на баланс вказаного підприємства, вже п'ять років не використовуються у зв'язку з відсутністю законодавчого врегулювання питання виготовлення та видачі паспорта-картки. Таким чином, вказані бюджетні кошти використано неефективно.

2.7.2. Міністерством охорони здоров'я використано4 млрд. 755,7 млн. грн., або 94,4 відс. планових обсягів видатків(5 млрд. 37,2 млн. грн.), у тому числі на забезпечення медичних заходів боротьби з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих - 526,3 млн. грн., або 97,5 відс. плану(539,6 млн. гривень).

Законом про державний бюджет Міністерству охорони здоров'я затверджені бюджетні призначення загального фонду за 33 бюджетними програмами в сумі 4 млрд. 432,8 млн. гривень. У процесі виконання державного бюджету річні обсяги видатків загального фонду Міністерства збільшені на 604,4 млн. грн. - до 5 млрд. 37,2 млн. грн., або 13,6 відс., за рахунок прийнятих Урядом рішень щодо виділення коштів з резервного фонду та виплат на реалізацію положень Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів". Проте головним розпорядником не забезпечено використання 281,5 млн. грн., або 5,6 відс. планових обсягів, з них третю частину бюджетних коштів не використано через виділення Державним казначейством бюджетних коштів у обсягах, менших планованих призначень на 203,5 млн. грн., або на 4 відсотки.

Упродовж року до затверджених Міністерству призначень за 17 бюджетними програмами загального фонду внесено зміни, якими перерозподілено 33,8 млн. гривень. Зокрема, за чотирма бюджетними програмами бюджетні призначення зменшено, а за 13 - збільшено, з них найсуттєвіше - за КПКВК 2301170 "Діагностика та лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства" - 9,4 млн. грн., або 4,8 відс., КПКВК 2301350 "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я" - 7,9 млн. грн., або 57,4 відсотка.

Із 39 бюджетних програм загального фонду державного бюджету Міністерством в повних обсягах проведено видатки за 18 програмами на суму 2 млрд. 860 млн. грн., або 60,1 відс. річних планових призначень, недовиконано 20 програм на суму 276,5 млн. грн., або 12,7 відс. (план 2 млрд. 172,2 млн. гривень). На низькому рівні використано бюджетні кошти, передбачені за КПКВК 2301580 "Заходи із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань" - 129,1 млн. грн., або 39,1 відс. (план 330,3 млн. грн.) та КПКВК 2301480 "Компенсація виробникам додаткових витрат, пов'язаних із підвищенням з 01.01.2004 ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів" - 13,6 млн. грн., або 59,6 відс. (22,7 млн. гривень).

Проведеним Рахунковою палатою у квітні-червні 2009 року аудитом ефективності використання бюджетних коштів на профілактику і лікування онкологічних захворювань встановлено, що Міністерством не створено системи управління онкологічною службою, здатної вирішити найважливіші проблеми - профілактику захворювань на злоякісні новоутворення та мінімізацію їх наслідків.

Упродовж дії державних цільових програм "Онкологія" на 2002-2006 роки" та "Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки", Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" та Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки Міністерством не виконано заходів щодо зменшення онкозахворювань, стандартизації діагностики і лікування хворих. У закладах охорони здоров'я не запроваджено щорічних медоглядів населення та диспансерного нагляду осіб з груп підвищеного ризику, не виконується комплекс заходів з усунення забруднення канцерогенами навколишнього середовища й зменшення канцерогенного навантаження на людину, не організована профілактики та раннього виявлення онкозахворювань.

Як наслідок, упродовж останніх семи років кількість онкохворих збільшилася на 135,4 тис. осіб і на кінець 2008 року становила 934,1 тис. осіб; щороку реєструється 153-158 тис. нових випадків захворювань та помирає близько 90 тис. осіб, з яких 35 відсотків - люди працездатного віку. На придбання медичних препаратів для лікування одного статистичного хворого щороку із державного та місцевих бюджетів витрачається близько півтори тисячі гривень, а реальна вартість лікування одного хворого на рік, залежно від схеми, становить до 140 тис. грн. і більше. Таким чином, лікування хворих здійснюється в основному за власні кошти.

Використання коштів державного бюджету на профілактику і лікування онкозахворювань зведено Міністерством переважно до закупівлі ліків та обладнання. При цьому не створено умов для ефективного використання як лікарських засобів, так і медичного обладнання, що призвело до накопичення у закладах охорони здоров'я залишків препаратів загалом на суму 8,4 млн. грн., які від півтора до 4 років не використовувалися, а також зберігання понад два роки у непристосованих приміщеннях закупленого для новобудов обладнання на суму 291,1 млн. грн., гарантійний термін обслуговування якого спливає.

Міністерством і Академією медичних наук не забезпечено впровадження у практику закладів охорони здоров'я результатів наукових досліджень з проблем онкології, завершених у 2002-2008 роках, на які витрачено 80,6 млн. гривень. За умов отримання на винаходи 379 охоронних документів у практичну медицину впроваджено результати лише п'яти робіт вартістю
2,6 млн. гривень.

2.7.3. На забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення Міністерству праці та соціальної політики передбачалися бюджеті призначення за 41 бюджетною програмою загального фонду в сумі 3 млрд. 295,3 млн. грн., із яких використано3 млрд. 253 млн. грн., або 98,7 відсотка.

Затверджені річні обсяги видатків загального фонду Міністерства праці та соціальної політики у процесі виконання державного бюджету збільшені з 3 млрд. 181,6 млн. грн. до 3 млрд. 295,3 млн. грн., або на 113,7 млн. грн., за рахунок прийнятих Урядом рішень щодо виділення коштів резервного фонду на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру.

Упродовж року до затверджених призначень за 14 бюджетними програмами внесено зміни та перерозподілено 66,7 млн. гривень. Зокрема, зменшено планові обсяги видатків за шістьма бюджетними програмами, з них за КПКВК 2501210 "Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - на 56,8 млн. грн., КПКВК 2501150 "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань" - на 7,6 млн. грн., КПКВК 2501610 "Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту" - на 2,1 млн. грн. тощо. Зазначені видатки перерозподілено між вісьмома програмами Міністерства, з яких найбільше бюджетні призначення збільшено за КПКВК 2501200 "Доплата за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - на 55,3 млн. грн., або 83 відс. перерозподілених Міністерством коштів.

Державним казначейством на виконання бюджетних програм загального фонду Міністерства не відкрито асигнувань у суму 13,6 млн. грн., або 0,4 відс. плану (3 млрд. 295,3 млн. гривень). Крім того, Міністерством не розподілено отримані асигнування на суму 7,5 млн. грн., або 0,2 відс. виділених видатків.

Головним розпорядником у запланованих обсягах здійснено видатки за 14 бюджетними програмами на загальну суму 2 млрд. 294,8 млн. грн., що становить 69,3 відс. планових призначень, за 25 бюджетними програмами видатки використані в сумі 958,3 млн. грн., що менше плану на 31,8 млн. грн., не розпочато проведення видатків за КПКВК 2501580 "Придбання (будівництво) житла для інвалідів-сліпих та інвалідів глухих" на суму 5 млн. гривень. До кінця року залишилися не використаними Міністерством відкриті асигнування у сумі 21,2 млн. грн., або 0,7 відс., які вилучено до державного бюджету. Зокрема, найбільше вилучено коштів за КПКВК 2501210 "Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 8,1 млн. грн., або 1,6 відс., КПКВК 2501710 "Створення державної установи "Соціальний контактний центр" - 2,6 млн. грн., або 10,8 відс., та КПКВК 2501360 "Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 1,4 млн. грн., або 0,4 відсотка.

Проведений Рахунковою палатою у серпні-жовтні 2009 року аудит ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення діяльності Міністерства праці та соціальної політики засвідчив, що єдина інформаційна система щодо призначення, нарахування та виплат державних соціальних допомог, компенсацій і надання пільг не створена. Натомість функціонують відокремлені системи та банки даних, оснащені застарілим обладнанням, що унеможливлює оперативність, своєчасність та повноту одержання інформації. Зокрема, створений Міністерством Єдиний реєстр осіб, які мають право на пільги, не містить даних щодо реальної кількості користувачів пільгою на проїзд, наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності призупинене, а інформаційне забезпечення для надання усіх видів державних соціальних допомог за єдиною заявою відсутнє.

Для реалізації вказаних завдань у державному бюджеті передбачалися кошти за бюджетною програмою КПКВК 2501140 "Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики" у сумі 1,1 млн. грн., з яких використано 0,6 млн. грн., а у 2008 році використано лише 9,9 млн. грн. із запланованих 36,6 млн. гривень.

За умов спрямування коштів у незначних обсягах аудитом встановлено випадки їх використання на витрати, не пов'язані зі створенням і підтримкою інформаційно-аналітичної системи Міністерства. Так, кошти у сумі 2,1 млн. грн., або 19,1 відс., використано на передплату періодичних видань, закупівлю друкованої продукції, канцелярського паперу, бланків санаторно-курортних путівок, бухгалтерських і статистичних бланків, обслуговування копіювально-розмножувальної техніки, оплату поштового зв'язку тощо.

Крім цього, кошти у сумі 1,9 млн. грн., або 17,3 відс., використано Міністерством не на оплату робіт з технічного обслуговування комп'ютерної техніки та підтримки інформаційних програм, а на утримання підпорядкованого державного підприємства "Інформаційно-обчислювальний центр".

Результати проведеного Рахунковою палатою у липні-вересні 2009 року аудиту засвідчили, що Міністерством праці та соціальної політики не здійснювався належний контроль за якісним наданням послуг з оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що призвело до порушень діючих нормативно-правових актів та неефективного використання бюджетних коштів. Так, у порушення Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 № 800, Міністерство у 2009 році придбало путівки на суму 34,2 млн. грн. на оздоровлення не в екологічно чистій місцевості, а в закладах, розташованих у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

2.7.4. Міністерством аграрної політики проведено видатки з підтримки агропромислового комплексу в сумі 4 млрд. 183 млн. грн. при планових призначеннях 4 млрд. 309,4 млн. грн., тобто не забезпечено використання 126,4 млн. грн., або майже 3 відс. планових призначень.

Упродовж року Міністерством аграрної політики за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснено перерозподіл бюджетних призначень за 4 бюджетними програмами на загальну суму 59,4 млн. грн., або 1,4 відс. річних призначень, внаслідок чого зменшено планові призначення за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" - на 59,4 млн. грн., або на 11,9 відс., та збільшено за програмами КПКВК 2801320 "Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу" - на 40 млн. грн., або в тричі, за КПКВК 2801340 "Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин" - на 18,5 млн. грн., або в 13,3 раза, та за КПКВК 2801080 "Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації" - 0,9 млн. грн., або 0,2 відсотка.

На виконання 47 бюджетних програм загального фонду Державним казначейством виділено Міністерству аграрної політики бюджетні призначення в обсягах на 106,9 млн. грн. менше планових, при цьому Міністерством не забезпечено використання відкритих асигнувань на суму 19,6 млн. грн., що призвело до непроведення видатків на 126,4 млн. грн., або 2,9 відс. загального обсягу. У повних обсягах виконано 21 бюджетну програму на загальну суму 2 млрд. 979,1 млн. грн., або 69,1 відс. планових призначень, а в обсягах менше плану виконано 25 програм на суму 1 млрд. 203,9 млн. грн., або 27,9 відсотка.

При цьому на низькому рівні використано кошти за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" - 349,3 млн. грн., що становить 79,3 відс. передбаченого обсягу (440,6 млн. грн.), КПКВК 2801190 "Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" - 26,1 млн. грн., або 87,1 відс. (30 млн. грн.), КПКВК 2804080 "Селекція у рибному господарстві" - 1,7 млн. грн., або 56,3 відс. (3 млн. грн.), КПКВК 2804070 "Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" - 1,3 млн. грн., або 41,6 відс. (3,2 млн. гривень). Взагалі не спрямовано коштів за бюджетною програмою КПКВК 2808060 "Погашення зобов'язань Державною службою з охорони прав на сорти рослин за кредитами, наданими з державного бюджету за рахунок коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій на розвиток насінництва" - 616 тис. гривень.

2.8. Окремі урядові рішення щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету приймалися з порушенням статті 24 Бюджетного кодексу та постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету".

2.8.1. Протягом року Урядом прийнято 5 постанов і 72 розпорядження про виділення з резервного фонду коштів на суму 1 млрд. 398,1 млн. грн., що становить 139,8 відс. затвердженого річного обсягу (1 млрд. грн.) та 93,2 відс. планових призначень з урахуванням змін (1 млрд. 500 млн. гривень).

Зокрема, на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, передбачалося виділити 905,5 млн. грн., або 64,8 відс., а на інші - 492,6 млн. грн., або 35,2 відсотка. Протягом 2009 року головним розпорядникам виділено з резервного фонду 1 млрд. 325,2 млн. грн., або 94,8 відс. передбачених асигнувань, у тому числі на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, - 901,6 млн. грн., з яких використано 839,1 млн. грн., або 93,1 відс. виділених асигнувань, а на інші - 423,6 млн. грн., з яких використано 376,2 млн. грн., або 88,8 відсотка.

2.8.2. У порушення вимог Порядку використання коштів резервного фонду лише за дев'ятьма урядовими рішеннями виділено на проведення додаткових заходів понад затверджені в державному бюджеті призначення 199,9 млн. грн., або 14,3 відсотка.

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 323-р "Про виділення Мін'юсту коштів з резервного фонду державного бюджету" та від 23.12.2009 № 1647-р "Про виділення коштів для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів" прийнято рішення про виділення Міністерству юстиції 45 млн. грн. для здійснення обов'язкових реєстраційних платежів, інших платежів та внесків, а також оплати послуг юридичних радників, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів. Упродовж року на зазначені цілі виділено лише 25 млн. грн., з яких використано 9,3 млн. грн., або 37,1 відс., решта коштів у кінці року вилучені до бюджету. Водночас у державному бюджеті на 2009 рік за бюджетною програмою КПКВК 3601150 "Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України" передбачено призначення в сумі 13,4 млн. грн., з яких використано 12,7 млн. грн., або 95,2 відсотка.

Аналогічна ситуація з коштами, виділеними Міністерству економіки для забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо-2010" у сумі 6 млн. грн., з яких використано лише 424,3 тис. грн., або 7 відс. (розпорядження Уряду від 28.01.2009 № 297-р та від 08.12.2009 № 1496-р). У той же час у державному бюджеті на відповідні заходи передбачалися кошти за бюджетною програмою КПКВК 1201040 "Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" у сумі 241,9 тис. грн., з яких потягом року використано 158,5 тис. грн., або 65,6 відсотка.

2.8.3. Упродовж року Урядом прийнято 19 рішень про виділення коштів з резервного фонду в сумі 222,8 млн. грн., або 15,9 відс., на заходи, які мали плановий характер і могли бути передбачені при складанні державного бюджету.

Зокрема, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету проведено роботи з підтримання безпеки Чорнобильської АЕС та зони відчуження на суму 118,2 млн. грн., або 96,8 відс. виділених розпорядженням Уряду від 17.06.2009 № 696-р коштів (122,1 млн. грн.); на функціонування робіт за проектом поводження із пошкодженим відпрацьованим ядерним паливом Чорнобильської АЕС використано 1,2 млн. грн., або 14,2 відс. (розпорядження Уряду від 17.06.2009 № 716-р - 8,7 млн. грн.); функціонування міжобласних спецкомбінатів та пускового комплексу "Вектор" державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" - 16,6 млн. грн., або стовідсотково (розпорядження Уряду від 11.02.2009 № 156-р, від 05.08.2009 № 961-р).

Міністерством охорони здоров'я використано впродовж року на проведення державним підприємством "Центр імунобіологічних препаратів" та Інститутом фармакології та токсикології доклінічного вивчення вакцини для лікування інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин (розпорядження Уряду від 11.02.2009 № 150-р - 1,7 млн. грн.), проведення першочергових заходів з акредитації лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів (розпорядження Уряду від 08.04.2009 № 365-р - 26,3 млн. грн.) та закупівлю імунобіологічних препаратів з метою забезпечення вакцинації дітей першого року життя (постанова Уряду від 16.12.2009 № 1358 - 26,3 млн. грн.), 54,3 млн. грн., або стовідсотково від виділених обсягів.

Міністерством праці та соціальної політики на утворення та забезпечення роботи державної установи "Соціальний контактний центр" протягом року використано кошти резервного фонду державного бюджету в сумі 24,1 млн. грн., або 85,9 відс. (розпорядження Уряду від 27.05.2009 № 579-р, від 24.07.2009 № 866-р, від 12.08.2009 № 957-р, від 26.08.2009 № 1010-р - 28,1 млн. гривень).

2.9. Недоліки в управлінні державними ресурсами, зокрема, недостатній контроль головних розпорядників за використанням бюджетних коштів, прорахунки у плануванні, виділення бюджетним установам асигнувань в обсягах, менших за фактичну потребу, призвели до утворення значних сум заборгованості бюджетних установ.

2.9.1. Станом на 01.01.2010 загальний обсяг кредиторської заборгованості бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, становив 12 млрд. 788,5 млн. грн. і збільшився порівняно з початком року на 3 млрд. 236,8 млн. грн., або 33,9відсотка.

Упродовж року кредиторська заборгованість у частині загального фонду збільшилася на 1,6 млн. грн., - до 5 млрд. 774,1 млн. грн., у тому числі заборгованість з основної діяльності зменшилася на 35,2 млн. грн., або 3,1 відс., - до 1 млрд. 91,2 млн. грн., з неї прострочена - 436,2 млн. грн., або 40 відсотків.

Зокрема, за поточними видатками кредиторська заборгованість загального фонду збільшилася на 76,7 млн. грн. і на 01.01.2010 становила 912,1 млн. грн., або 83,6 відс. загального обсягу, з неї прострочена - 305,3 млн. грн., а за капітальними видатками, навпаки, зменшилась на 111,9 млн. грн. - до 179,1 млн. грн., або 16,4 відс., з неї прострочена - 130,9 млн. гривень.

Найбільші обсяги зростання заборгованості допущено Міністерством праці та соціальної політики -на 175,2 млн. грн., або в 2,1 раза, - до 328,1 млн. грн., у тому числі за бюджетною програмою КПКВК 2501200"Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижче оплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - на 55,9 млн. грн., або майже втричі; Міністерством оборони - на 39,9 млн. грн., або 52,9 відс., - до 115,3 млн. грн., у тому числі за КПКВК 2101020 "Утримання особового складу Збройних Сил України" - на 37,9 млн. грн., або в 1,8 раза, - до 82,8 млн. грн., КПКВК 2101080 "Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України" - на 5,8 млн. грн., або в 62 раза, - до 5,9 млн. гривень.

2.9.2. Дебіторська заборгованість загального фонду державного бюджету зменшилася з початку року на 2 млрд. 108,2 млн. грн., або 44,4 відс., і на 01.01.2010 становила 2 млрд. 639,3 млн. грн., у тому числі з основної діяльності установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, - на 987,6 млн. грн., або 49,2 відс., - до 1 млрд. 19,8 млн. грн., з неї прострочена - 527,5 млн. грн., або 49,9 відсотка. Відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість внаслідок попередньої оплати бюджетних зобов'язань, надання бюджетними установами послуг без належної оплати призвело до накопичення обсягів заборгованості окремими головними розпорядниками.

Так, дебіторська заборгованість Міністерства оборони становила 360,2 млн. грн., або 4,9 відс. проведених видатків (7 млрд. 344,1 млн. грн.), з них за КПКВК 2101150"Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки для Збройних Сил України" - 174,8 млн. грн., що на 61,4 відс. перевищує обсяги спрямованих видатків (107,4 млн. грн.), КПКВК2101160 "Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави" - 167,8 млн. грн., або в 4,2 раза (39,2 млн. гривень).

Міністерством охорони здоров'я шляхом здійснення попередньої оплати спрямовано у дебіторську заборгованість 156,4 млн. грн., що становить 98,6 відс. заборгованості Міністерства, з них на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів за КПКВК 2301580 "Заходи із запобігання поширенню та лікування грипу типуА/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань" - 117,8 млн. грн., або 91,2 відс. проведених видатків (129,1 млн. грн.), за КПКВК 2301740 "Закупівля імунобіологічних препаратів з метою забезпечення вакцинації дітей першого року життя" - 26,3 млн. грн., або стовідсотково, за КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" - 12,3 млн. грн., або 3,7 відс. (333 млн. гривень).

Дебіторська заборгованість Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на кінець року становила 146,3 млн. грн., або 5 відс. проведених видатків (2 млрд. 926,5 млн. грн.), з них за КПКВК 3201280 "Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" - 54,8 млн. грн., або 3 відс. (1 млрд. 846,7 млн. гривень).

2.10. Головними розпорядниками бюджетних коштів незадовільно здійснювалися заходи щодо своєчасного повернення до загального фонду державного бюджету наданих кредитів.

Запланований обсяг повернення кредитів не виконано за трьома з чотирьох затверджених бюджетних програм на загальну суму 173,7 млн. гривень. Зокрема, за бюджетними програмами КПКВК 3511630 "Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою" та КПКВК 3511550 "Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати" до державного бюджету повернуто 414 млн. грн., або 73,6 відс. плану (562 млн. грн.), і 168,9 тис. грн., або 1,1 відс. плану (15 млн. грн.), відповідно, а передбачені в державному бюджеті кошти за КПКВК 3511540 "Повернення коштів, наданих для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки" у сумі 10,8 млн. грн. до бюджету взагалі не надходили.

Крім того, у минулому році Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за бюджетною програмою КПКВК 3201700 "Забезпечення функціонування міжобласних спецкомбінатів та пускового комплексу "Вектор" державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" з державного бюджету виділено на умовах повернення до кінця року 16,6 млн. грн., з яких фактично повернуто лише 7,6 млн. грн., тобто не забезпечено повернення 9 млн. грн., або 54,8 відс. (розпорядження Уряду від 11.02.2009 № 156-р та від 05.08.2009 № 961-р).

ІІІ. Спеціальний фонд

3.1. Доходи спеціального фонду державного бюджету при плані 70 млрд. 696,9 млн. грн. виконані в сумі 53 млрд. 146,1 млн. грн., що на 17 млрд. 550,9 млн. грн., або 24,8 відс., менше планового обсягу. Проти попереднього року номінальні доходи спеціального фонду зросли на 7 млрд. 276,2 млн. грн., або 15,9 відс., а реальні, обчислені у порівняних умовах з урахуванням індексу-дефлятора ВВП (1,137), - зменшилися на 7,8 відсотка.

Стан виконання показників спеціального фонду державного бюджету за основними джерелами доходів наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Виконання спеціального фонду державного бюджету за доходами

млн. грн.


з/п

Показники

Затверд-
жено

План з урахуванням змін

Виконано

Відсоток виконання до:

затверд-
женого

плану з урахуванням змін

ВСЬОГО ДОХОДІВ

60 681

70 697

53 146

87,6

75,2

у тому числі:

1.

Податок на прибуток підприємств

2 238

2 634

2 147

95,9

81,5

2.

Податок на додану вартість

450

3 253

4 704

в 10,5 р.

144,6

3.

Акцизний збір

9 820

9 820

6 425

65,4

65,4

4.

Ввізне мито

1 573

1 573

927

58,9

58,9

5.

Рентна плата

3 648

3 648

3 350

91,9

91,9

6.

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

2 435

2 435

2 268

93,1

93,1

7.

Додаткові збори на виплату пенсій

4 661

4 661

3 696

79,3

79,3

8.

Власні надходження бюджетних установ

16 302

22 659

20 565

126,2

90,8

9.

Доходи від операцій з капіталом

2 070

2 159

899

43,4

41,6

10.

Цільові фонди

425

483

634

149,1

131,2

За окремими доходними джерелами до спеціального фонду не надійшло у цілому 23 млрд. 788,7 млн. гривень. Зокрема, Національним банком не перераховано запланованих 9 млрд. 191,8 млн. грн., або 100 відс., надходжень від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами. Також не виконано планових обсягів з надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених згідно із законодавством військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на 3 млрд. 613,4 млн. грн., або 98,7 відс.; акцизного збору із вироблених в Україні товарів - на 2 млрд. 878,4 млн. грн., або 45,5 відс.; плати за послуги, що надаються бюджетними установами, - на 1 млрд. 190,5 млн. грн., або 7,4 відс.; надходжень від продажу землі і нематеріальних активів - на 1 млрд. 273,5 млн. грн., або 99,5 відсотка.

Як і у попередніх роках, суттєву питому вагу в доходах спеціального фонду становили загальнодержавні податки і збори, що зараховані в сумі 26 млрд. 72,6 млн. грн., або 49,1 відс. загального обсягу. Частка спеціального фонду становила 25,3 відс. загального обсягу доходів державного бюджету, що на 5,5 відс. пункту більше, ніж у 2008 році (19,8 відс.), і здебільшого зумовлено зміною джерел доходів.

Зокрема, у порушення вимог пункту 1 статті 2 закону про державний бюджет на 2009 рік, згідно з якими податок на додану вартість визначено як доходне джерело загального фонду, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 306-р "Деякі питання митного оформлення природного газу та проведення у 2009 році компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням" до спеціального фонду зараховано 4 млрд. 654,9 млн. грн. надходжень податку на додану вартість при здійсненні у 2009 році митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих періодах, що становило 8,8 відс. загального обсягу доходів. Однак зазначене розпорядження порушувало норму частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу, згідно з якою джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами України.

Платежі, враховані у спеціальному фонді для проведення клірингових розрахунків згідно з нормами статей 6 і 34 закону про державний бюджет на 2009 рік, становили 3 млрд. 29,9 млн. грн., або 98,2 відс. плану, та на 4,1 відс. більше, ніж у попередньому році. У спеціальному фонді податкову заборгованість і розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств враховано як субвенції місцевим бюджетам для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, та надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу тощо.

Власні надходження бюджетних установ, частка яких у доходах спеціального фонду збільшилася на 5,6 відс. пункту, - до 38,7 відс., у минулому році становили 20 млрд. 565,1 млн. грн., або 126,2 відс. затвердженого на рік та 90,8 відс. плану з урахуванням змін, внесених до кошторисів розпорядниками бюджетних коштів. Порівняно з попереднім роком зазначені надходження зросли на 5 млрд. 363,9 млн. грн., або 35,3 відсотка. Майже дві третини власних надходжень становила плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в сумі 14 млрд. 837,7 млн. грн., або 90,8 відс. річного плану.

3.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету затверджені в сумі 79 млрд. 744,1 млн. гривень. Внесеними упродовж року змінами планові призначення збільшені на 10 млрд. 326,6 млн. грн., або 12,9 відс., і визначені в сумі 90 млрд. 70,7 млн. гривень. Фактично видатки проведені в сумі 54 млрд. 689,2 млн. грн., або 68,6 відс. затвердженого і 60,7 відс. планового річних обсягів.Таким чином, у 2009 році не виконані як затверджені, так і планові обсяги видатків спеціального фонду відповідно на 25 млрд. 54,9 млн. грн., або 31,4 відс., та 35 млрд. 381,5 млн. грн., або 39,3 відс., що в 5,1 та 2,3 раза більше, ніж за підсумками 2008 року.

Проведення видатків спеціального фонду державного бюджету за основними напрямами наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

Виконання спеціального фонду державного бюджету
за видатками

млн. грн.

№ з/п

Показники

Затверджено

План з урахуванням змін

Виконано

Відсоток виконання до:

затвердженого

плану з урахуванням змін

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

79 744

90 071

54 689

68,6

60,7

у тому числі:

1.

Загальнодержавні функції

21 413

10 011

1 507

7,0

15,1

2.

Оборона

4 311

5 031

1 805

41,9

35,9

3.

Громадський порядок, безпека та судова влада

3 461

4 843

4 132

119,4

85,3

4.

Економічна діяльність

28 550

44 315

26 510

92,9

59,8

5.

Охорона навколишнього природного середовища

426

962

706

165,6

73,4

6.

Житлово-комунальне господарство

2

297

199

в 106 разів

66,9

7.

Охорона здоров'я

984

1 664

1 445

146,8

86,8

8.

Духовний і фізичний розвиток

164

1 308

1 130

в 6,9 раза

86,4

9.

Освіта

8 667

9 168

7 403

85,4

80,7

10.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

5 988

6 189

4 161

69,5

67,2

11.

Кошти, що передаються до інших бюджетів

5 778

6 283

5 691

98,5

90,6

Низький рівень виконання затвердженого і планового річних обсягів видаткової частини спеціального фонду в першу чергу зумовлений невиконанням плану надходжень, у тому числі до Стабілізаційного фонду, і, як наслідок, непроведенням відповідних видатків у повних обсягах.

Зокрема, Національний банк не перерахував надходжень від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами в сумі 9 млрд. 191,8 млн. гривень. За рахунок вказаного джерела передбачалося проведення видатків на реалізацію Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Порівняно з 2008 роком обсяги видатків спеціального фонду номінально збільшилися на 6 млрд. 460,6 млн. грн., або 13,4 відс., а реально (з урахуванням індексу-дефлятора ВВП 1,137) - зменшилися на 0,3 відсотка.

Переважну частину коштів спеціального фонду - 45 млрд. 370,7 млн. грн., або 83 відс. загального обсягу, використано на поточне споживання, що на 7,7 відс. пункту більше, ніж у попередньому році. На капітальні видатки спрямовано 9 млрд. 318,5 млн. грн., або 17 відс. загального обсягу спеціального фонду, що на 2 млрд. 605,2 млн. грн., або 21,8 відс. менше, ніж у попередньому році.

У порушення вимог Указу Президента України від 11.04.2008 № 328 "Про деякі заходи щодо запобігання корупції в судах та правоохоронних органах" протягом минулого року продовжувалась практика формування відповідними державними інституціями спеціальних фондів за рахунок надходжень благодійних внесків, грантів і дарунків, а також коштів, отриманих на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів.

Зазначеним Указом Президента України визнано необхідним вжити заходи для запобігання прихованому впливу на діяльність судів та правоохоронних органів, у тому числі шляхом надання таким органам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги.

Натомість у 2009 році Міністерством внутрішніх справ за рахунок благодійних внесків, грантів і дарунків, а також коштів, отриманих на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів, проведено видатків на суму 191 млн. грн., або 6,5 відс. загального обсягу спеціального фонду вказаного розпорядника (2 млрд. 952,7 млн. грн.); Генеральною прокуратурою - 36,5 млн. грн., або 75,4 відс. (48,4 млн. грн.); Державною судовою адміністрацією - 5,5 млн. грн., або 4,1 відс. (135,6 млн. гривень). З урахуванням залишків на початок року отриманий вказаними головними розпорядниками фінансовий ресурс становив 203,9 млн. грн., 36,9 млн. грн. та 5,5 млн. грн. відповідно.

3.3. Кошти Стабілізаційного фонду, утвореного з метою підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері та забезпечення макроекономічної стабільності в країні, переважно використовувалися за напрямами, що не відповідали меті його створення.

3.3.1. З урахуванням залишку коштів фонду на початок 2009 року в сумі 5 млрд. 902,4 млн. грн. Стабілізаційний фонд у минулому році передбачалося сформувати у сумі 20 млрд. 464,9 млн. гривень. Фактично його сформовано в сумі 11 млрд. 598 млн. грн., або 56,7 відс. плану.

Упродовж минулого року Кабінетом Міністрів України прийнято понад 100 рішень щодо спрямування коштів Стабілізаційного фонду за 20 напрямами, визначеними статтею 76 закону про державний бюджет, на загальну суму 16 млрд. 510 млн. грн., або 82,7 відс. передбаченого обсягу. Лише у серпні-грудні 2009 року Урядом тільки за напрямом "Інші витрати" прийнято 36 рішень на суму 1 млрд. 439,7 млн. грн., які, за своєю суттю, не відповідали меті створення Стабілізаційного фонду. Зокрема, Міністерству охорони навколишнього природного середовища передбачено виділення 507,8 млн. грн. для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки (постанова Уряду від 03.09.2009 № 951); Державному департаменту з питань виконання покарань - 239 млн. грн. для оплати енергоносіїв, послуг з водопостачання і водовідведення та виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу (постанова Уряду від 08.12.2009 № 1327); Державному комітету по водному господарству - 150 млн. грн. для будівництва та реконструкції об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів і для погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи на зазначених об'єктах (постанова від 14.10.2009 № 1146) тощо.

Крім того, Урядом у порушення норм статті 76 закону про державний бюджет на 2009 рік перерозподілено 6 млрд. 703,4 млн. грн., або понад третину передбаченого обсягу коштів фонду, без попереднього погодження з відповідними комітетами Верховної Ради України. Це призвело до змін пріоритетів у здійсненні видатків, затверджених законом про державний бюджет, змусило розпорядників коригувати напрями використання бюджетних коштів і дезорганізувало виконання державного бюджету.

Урядом затверджено порядок використання коштів Стабілізаційного фонду у 2009 році, положенням якого Прем'єр-міністру України надано повноваження приймати одноосібні рішення у формі окремих доручень про виділення та перерозподіл коштів фонду, що не передбачено статтею 44 Закону України "Про Кабінет Міністрів України". Зокрема, на підставі доручень Прем'єр-міністра України кошти Стабілізаційного фонду в сумі понад 6 млрд. грн. спрямовані на оплату праці шахтарів та листонош (3 млрд. 975 млн. грн.), виконання державного оборонного замовлення (1 млрд. 191 млн. грн.), підготовку об'єктів інфраструктури для проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (850 млн. грн.), забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України (227,9 млн. грн.), заходи з підтримання зв'язків із закордонними українцями (47 млн. грн.), оплату послуг з охорони бібліотек, музейних закладів і національних заповідників (17,8 млн. грн.) тощо.

3.3.2. Видатки Стабілізаційного фонду розподілено за108 бюджетними програмами на загальну суму 12 млрд. 46,7 млн. грн.,а освоєно 9 млрд. 955 млн. грн., або 82,6 відс. передбачених обсягів.

У повних обсягах використані кошти за 30 бюджетними програмами на загальну суму 6 млрд. 36,7 млн. грн., або 50,1 відс. планових обсягів, з яких Міністерством вугільної промисловості за бюджетними програмами КПКВК 1301090 "Державна підтримка вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції" та КПКВК 1301180 "Державна підтримка будівництва об'єктів вугле- і торфодобувних підприємств", які спрямовані на виплату заробітної плати працівникам вугледобувних та шахтовуглебудівельних підприємств і державну підтримку будівництва об'єктів вугле- та торфодобувних підприємств, використано 4 млрд. 358,6 млн. грн., Міністерством транспорту та зв'язку за КПКВК 3101140 "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві" - 330 млн. гривень.

Не розпочато проведення видатків за 18 бюджетними програмами в сумі 181,2 млн. грн., або 1,5 відс. плану, з них Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту не використано кошти за КПКВК 3401390 "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" - 50 млн. грн. і Міністерством охорони здоров'я за КПКВК 2301850 "Будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт Національного інституту раку" - 35 млн. гривень.

3.4.Повернення та надання кредитів за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету здійснювалося незадовільно.

Повернення кредитів планувалося за 11 бюджетними програмами. Надійшло 3 млрд. 499,1 млн. грн., або 99 відс. річного плану, з них за однією програмою - 3 млрд. 226,9 млн. грн., що забезпечено в основному проведенням взаєморозрахунків відповідно до Порядку придбання у 2009 році суб'єктами господарювання (експортерами зерна, борошна пшеничного і житнього, спирту, олії соняшникової) зерна, борошна пшеничного і житнього з державного інтервенційного фонду та аміачної селітри, затвердженого постановою Уряду від 04.02.2009 № 86. Відповідно до зазначеного Порядку Державним казначейством зараховано на рахунок з обліку надходжень від повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здійснення заставних та інтервенційних закупівель, майже 2 млрд. гривень. За 6 бюджетними програмами планові показники не виконані на загальну суму 110,5 млн. грн., або 45,4 відс. (243,7 млн. гривень). Взагалі не поверталися кредити, передбачені за бюджетною програмою КПКВК 3511530 "Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу" (12,7 млн. гривень).

Надано кредитів у сумі 5 млрд. 781,5 млн. грн., або 74,2 відс. планового обсягу (7 млрд. 789,4 млн. гривень). У запланованих обсягах не виконані 12 з 15 бюджетних програм. Зокрема, не розпочиналося надання кредитів за КПКВК 3401390 "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла" (50 млн. гривень). В обсягах, менших планових, надані кредити за КПКВК 1101640 "Підвищення надійності постачання електроенергії" - 1,2 млн. грн., або 0,3 відс. плану (418,3 млн. грн.), КПКВК 1101650 "Будівництво високовольтної повітряної лінії Рівненської АЕС-Київська" - 17,3 млн. грн., або 5,1 відс. (335,3 млн. грн.), КПКВК 2701600 "Розвиток міської інфраструктури" - 25,3 млн. грн., або 11,9 відс. (212,9 млн. гривень).

3.5. Недотримання протягом року бюджетними установами фінансової дисципліни при взятті зобов'язань та проведенні платежів, недосконале управління розпорядниками бюджетними ресурсами призвело до зростання заборгованості в частині спеціального фонду.

3.5.1. Кредиторська заборгованість спеціального фонду державного бюджету впродовж року збільшилася на 3 млрд. 235,2 млн. грн., або85,6 відс., і на 01.01.2010 становила 7 млрд. 14,1 млн. гривень.

Заборгованість з основної діяльності збільшилася на 1 млрд. 174,8 млн. грн., або в 2 раза, - до 2 млрд. 302 млн. грн., у тому числі в частині видатків - на 939,1 млн. грн., або в 6,6 раза, і на кінець року становила 1 млрд. 81,1 млн. грн., з якої прострочена - 123,3 млн. грн. (16,2 відсотка). Кредиторська заборгованість збільшилася як за поточними, так і капітальними видатками відповідно на 565,4млн. грн., або в 7,1 раза, - до 658,1 млн. грн., та 373,6 млн. грн., або в 8,6 раза, - до 423 млн. гривень.

Найбільші обсяги зростання заборгованості допущено Міністерством аграрної політики - на 214,1 млн. грн., або в 40,1 рази, у тому числі за КПКВК 2801350 "Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками" - 113,7 млн. грн., або сто відсотків; Міністерством палива та енергетики - на 182,8 млн. грн. (з 0,1 млн. грн. до 182,9 млн. грн.), у тому числі за КПКВК 1101420 "Компенсація НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням" - 126,2 млн. грн. та КПКВК 1101390 "Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, підстанцій, теплоелектроцентралей, будівництва, реконструкції і ремонту ліній електропередачі, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій" - 45,5 млн. гривень.

3.5.2. Дебіторська заборгованість спеціального фонду в цілому збільшилася на 3 млрд. 242,8 млн. грн., або 50,8 відс., і на 01.01.2010 становила 9 млрд. 629 млн. гривень.

Заборгованість бюджетних установ та організацій з основної діяльності збільшилася на 635,4 млн. грн., або 53,7 відс., - до 1 млрд. 817,7 млн. грн., у тому числі в частині видатків - на 511 млн. грн., або 69,4 відс., і на 01.01.2010 становила 1 млрд. 247,4 млн. грн., з неї прострочена - 275,5 млн. грн. (22,1 відсотка).

За рік заборгованість за поточними видатками зросла на 308,6 млн. грн., або в 2,9 раза, - до 474,8 млн. грн., а за капітальними видатками - на 202,4 млн. грн., або 35,5 відс., - до 772,6 млн. гривень. Найбільше зростання дебіторської заборгованості допущено Міністерством оборони - на 299,1 млн. грн., або в 11,4 раза (на початок року заборгованість розпорядника становила 28,9 млн. грн.), у тому числі за бюджетною програмою КПКВК 2101260 "Створення, закупівля і модернізація озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням Міністерства оборони" - на 255 млн. грн., або 76,3 відс. проведених видатків (334 млн. грн.); Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту - на 245,7 млн. грн., або в 640 разів (0,4 млн. грн.), у тому числі за КПКВК 3401810 "Реконструкція стадіону Національного спортивного комплексу "Олімпійський" - на 200 млн. грн., або 33 відс. проведених видатків, та за КПКВК 3401860 "Будівництво стадіону у м. Львові для проведення Євро-2012" - на 45,7 млн. грн., або 91,4 відс. проведених видатків.

ІV. Фінансування державного бюджету та державний борг

4.1. У результаті неправомірного відображення Міністерством фінансів в доходах державного бюджету спеціальних прав запозичення, отриманих у листопаді-грудні минулого року від Міжнародного валютного фонду на поповнення резервних активів, реальний дефіцит державного бюджету тривалий час приховувався. Дефіцит державного бюджету профінансовано в основному за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень, що призвело до зростання державного боргу. Значна частина облігацій внутрішньої державної позики викуплена Національним банком, що, за своєю суттю, є прихованим емісійним джерелом фінансування дефіциту державного бюджету і суперечить вимогам Бюджетного кодексу.

4.1.1. Державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі35 млрд. 517,2 млн. грн., що на 3 млрд. 954,1 млн. грн. більше граничного річного розміру (31 млрд. 563,1 млн. гривень). Співвідношення дефіциту державного бюджету до валового внутрішнього продукту становило 3,9 відс. порівняно з 3 відс., передбаченими при затвердженні закону про державний бюджет, і на 2,6 відс. пункту перевищило показник попереднього року (1,3 відсотка).

В результаті зарахування до доходів надходжень спеціальних прав запозичення в сумі 15 млрд. 652,2 млн. грн. Державне казначейство у звітності про виконання Державного бюджету України станом на 01.01.2010 (листи від 15.01.2010 № 13-04/1/65 та від 22.01.2010 № 13-04/1/96-1082) занизило обсяг дефіциту державного бюджету в 1,8 раза. Лише у річному звіті Уряду про виконання Державного бюджету України відповідні показники скориговано (діаграма 3).

В цілому до державного бюджету запозичено 120 млрд. 961,8 млн. грн., що на 30 млрд. 803,5 млн. грн., або 34,2 відс., більше плану, у тому числі внутрішніх запозичень - 62 млрд. 782,1 млн. грн., або 88,7 відс. плану, зовнішніх - 58 млрд. 179,7 млн. грн., або в 3 рази більше плану. При цьому значна частина облігацій внутрішньої державної позики викуплена Національним банком. Так, обсяг облігацій внутрішньої державної позики, що знаходилися у власності Національного банку, за минулий рік збільшився на 41 млрд. 554,9 млн. грн., або майже в шість разів, - до 50 млрд. 102,1 млн. гривень.

Діаграма 3. Дефіцит Державного бюджету України

Обсяги коштів, що обліковуються на рахунках державного бюджету, за минулий рік зросли в цілому на 3 млрд. 79,3 млн. грн., або на чверть, і на 01.01.2010 становили 15 млрд. 332,5 млн. гривень. Проте фактично на кінець року на єдиному казначейському рахунку залишки коштів державного та місцевих бюджетів, а також підприємств, установ, організацій становили лише 1 млрд. 55,3 млн. грн., що зумовлено незадовільним їх управлінням та відволіканням на інші цілі. Зокрема, використанням протягом року коштів єдиного казначейського рахунку для надання позичок Пенсійному фонду, що залишилися неповернутими до 01.01.2010 у сумі 22 млрд. 67,1 млн. гривень.

4.1.2. Виконання загального фонду державного бюджету здійснювалося в умовах недонадходження доходів, яке протягом року приховувалося шляхом коригування планових показників, що призвело до перевищення встановленого розміру дефіциту загального фонду державного бюджету.

Загальний фонд виконано з дефіцитом у сумі 31 млрд. 691,7 млн. грн., що в 3,4 раза більше розміру, встановленого законом про державний бюджет (9 млрд. 368,2 млн. гривень).

У минулому році для фінансування дефіциту (9 млрд. 368,2 млн. грн.), погашення державного боргу (26 млрд. 714,6 млн. грн.) та придбання цінних паперів в обмін на облігації внутрішньої державної позики (44 млрд. грн.) планувалося залучити до загального фонду державного бюджету 80 млрд. 82,8 млн. грн., у тому числі внутрішніх запозичень - 65 млрд. 412,5 млн. грн., зовнішніх - 14 млрд. 625 млн. грн., частину залишку коштів на початок року - 45,3 млн. гривень.

Залучено 119 млрд. 502,7 млн. грн., або на 49,2 відс. більше плану, у тому числі внутрішніх і зовнішніх запозичень - 113 млрд. 851,3 млн. грн., що на 42,2 відс. більше плану, а також надходжень від повернення коштів з депозитів - 5 млрд. 651,4 млн. грн., які не планувалися. Понадпланові запозичення зумовлені недоотриманням запланованих доходів загального фонду в сумі 28 млрд. 73,9 млн. грн., які відповідно до статті 85 закону про державний бюджет на 2009 рік заміщені державними запозиченнями.

Запозичені ресурси витрачені в основному на погашення державного боргу в сумі 30 млрд. 552,1 млн. грн., або на 14,4 відс. більше плану, розміщення коштів на депозитах та придбання цінних паперів - 56 млрд. 216,7 млн. грн., або на 27,8 відс. більше плану.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та постанов Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 432, від 10.06.2009 № 566, № 567 і № 580, від 17.07.2009 № 800, від 12.08.2009 № 866 та від 11.11.2009 № 1202 в обмін на облігації внутрішньої державної позики Міністерством фінансів придбано акції акціонерного комерційного банку "Київ", публічних акціонерних товариств "Державний експортно-імпортний банк України", "Родовід Банк" і АБ "Укргазбанк" на загальну суму 19 млрд. 623,8 млн. гривень.

Крім того, Уряд відповідно до постанови від 08.07.2009 № 711 в редакції від 22.07.2009 № 765 збільшив статутний фонд Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на 18,6 млрд. грн. в обмін на облігації внутрішньої державної позики і потім ще на 5 млрд. 776,2 млн. грн. (постанова від 23.12.2009 № 1408). Зазначені збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" законом про державний бюджет не передбачалися.

Відповідно до постанови Уряду від 22.04.2009 № 394 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 № 1036" витрати загального фонду державного бюджету проводилися за рахунок залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, які не мають цільового призначення у 2009 році, в сумі 79,1 млн. грн., що суперечить вимогам частини третьої та шостої статті 13 Бюджетного кодексу, згідно з якими спеціальний фонд включає бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень, а передача коштів між загальним та спеціальним фондами дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про державний бюджет.

Кошти загального фонду також розміщувалися на депозитах, тобто відволікалися на цілі, не передбачені законом про державний бюджет. Усього на депозитах розміщено понад 12 млрд. грн., більша частина яких - 6 млрд. 756,8 млн. грн. - не повернута до 01.01.2010.

4.1.3. Спеціальний фонд державного бюджету внаслідок неповного проведення видатків за наявності достатніх фінансових ресурсів виконано з меншим за плановий дефіцитом, що призвело до збільшення обсягів коштів фонду на 1 млрд. 394 млн. грн., або 13,8 відс., - до 11 млрд. 491,8 млн. гривень.

Законом про державний бюджет на 2009 рік дефіцит спеціального фонду затверджено в розмірі 22 млрд. 194,9 млн. грн., проте внаслідок внесених Міністерством фінансів змін до обсягів доходів, видатків, надання та повернення кредитів плановий дефіцит спеціального фонду збільшено на 1 млрд. 433,3 млн. грн. - до 23 млрд. 628,2 млн. гривень. Додаткове фінансування дефіциту передбачалося за рахунок надходжень від міжнародних фінансових організацій на реалізацію проектів розвитку і залишку коштів на початок року в сумі 593,5 млн. грн. та 839,8 млн. грн. відповідно.

Крім того, Міністерство фінансів перевищило повноваження, зменшивши затверджені законом обсяги надходження коштів від приватизації державного майна на 563,1 млн. грн. з відповідним збільшенням надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів. З урахуванням вказаних змін фінансування спеціального фонду планувалося за рахунок надходження коштів від приватизації державного майна у сумі 7 млрд. 938,1 млн. грн., цільового розміщення державних цінних паперів - 5 млрд. 344,4 млн. грн., міжнародних фінансових організацій - 4 млрд. 776,4 млн. грн. та частини залишку коштів на початок року - 7 млрд. 231 млн. гривень.

Фактично спеціальний фонд виконано з дефіцитом у сумі 3 млрд. 825,5 млн. грн., що в 5,8 раза менше затвердженого, та в 6,2 раза - планового розміру. Для фінансування спеціального фонду отримано 7 млрд. 918,3 млн. грн., або 31,3 відс. плану, зокрема, від міжнародних фінансових організацій на реалізацію проектів розвитку - 2 млрд. 453,5 млн. грн., що на 41,3 відс. менше затвердженого обсягу та на 48,6 відс. - плану. На погашення боргу витрачено 752,7 млн. грн., або 102,7 відс. плану, що спричинено різницею між фактичним курсом гривні до долара США і врахованим при затвердженні бюджету.

4.2. Традиційним залишалося невиконання плану залучення позик від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку. Результати проведених Рахунковою палатою аудитів свідчать про неналежний рівень попереднього вивчення доцільності запровадження проектів і залучення іноземних позик на їх втілення, організації підготовки та реалізації передбачених заходів. Як наслідок, запозичені та бюджетні кошти, спрямовані на реалізацію проектів, зокрема, на підтримку та розвиток інституціональної спроможності органів виконавчої влади та державних установ, використані неефективно і фактично є додатковим фінансуванням їх основної діяльності.

4.2.1. Проведений у грудні минулого - січні поточного року аудит ефективності використання бюджетних коштів та коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію Проекту "Модернізація державної податкової служби України - 1" показав, що Державна податкова адміністрація як відповідальний виконавець Проекту не забезпечила його впровадження у встановлений міжнародною угодою чотирирічний термін, а також повного, своєчасного і ефективного використання позикових коштів, залучених державою у Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та бюджетних коштів.

Зазначене відбулося внаслідок того, що ініціювання та запровадження Проекту здійснювалося за відсутності концепцій чи державних програм модернізації державної податкової служби. В результаті прийняте Урядом рішення про доцільність залучення позики на підставі неякісно розроблених документів щодо впровадження Проекту спричинило в подальшому виникнення проблем, що не дало змоги реалізувати його у встановлених термінах та обсягах.

Для реалізації Проекту планувалося, крім коштів загального фонду державного бюджету, залучення коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку в сумі 40 млн. доларів. Фактично використано кошти позики в сумі лише 15,9 млн. доларів. За 6 років виконання Проекту не досягнуто цілей жодного з 7 напрямів, не розпочато виконання трьох основних контрактів на суму 22 млн. дол. (54 відс. суми позики). Міністерство фінансів не сприяло своєчасному та ефективному використанню коштів позики, навпаки, порушувало встановлені терміни підписання платіжних документів.

Фактично реалізація Проекту звелась до додаткової комп'ютеризації органів державної податкової служби, на яку спрямовано 17,6 млн. дол., або більше 40 відс. витрачених коштів. За рахунок коштів загального фонду державного бюджету, спрямованих як співфінансування на реалізацію Проекту, використано 20 млн. грн., або 16 відс., на закупівлю 107 легкових автомобілів для підрозділів податкової міліції, що не передбачалось Проектом, та, за оцінкою Рахункової палати, не пов'язано з безпосередньою його реалізацією. Довготривалі затримки у здійсненні основних закупівель Проекту створили високі ризики передчасного його закриття, недосягнення основних цілей та неефективного використання коштів державного бюджету.

4.2.2. Аудитом ефективності використання державних та позикових коштів на реалізацію Проекту "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень", проведеним у вересні-листопаді минулого року, встановлено, що техніко-економічне обгрунтування Проекту не містило чітких цілей, у тому числі показників його результативності, розрахунків економічного ефекту від реалізації, обсягу необхідних коштів, включаючи суму позики, опису взаємодії установ, які планувалося залучити до виконання тих чи інших заходів.

У результаті виконавцями проекту - Державним комітетом статистики, Міністерством економіки, Міністерством фінансів та Національним банком - не вжито необхідних заходів з організації виконання Угоди про позику, не створено ефективної системи управління та контролю за його ходом, не забезпечено повного та своєчасного використання коштів позики та співфінансування. Більше ніж за 4 роки використано 17 млн. дол. США, або 53,7 відс. (32 млн. дол.), що спричинило продовження терміну виконання Проекту на 2010 рік.

Більшість заходів, упроваджених виконавцями Проекту, не мали впливу на його результативність. Реалізація Проекту звелася до додаткового фінансування залучених до його виконання установ, при цьому значна частина коштів була спрямована на придбання комп'ютерної та іншої оргтехніки (15,9 млн. дол.) і навчання англійській мові (157 тис. доларів). Основні контракти Проекту, спрямовані на досягнення головної мети, ще не розпочаті або перебувають на початковій стадії впровадження.

4.3. В умовах невизначеності напрямів боргової політики, цілісної системи законодавчого регулювання порядку утворення, обслуговування і погашення державного боргу в минулому році значно зріс державний та гарантований державою борг, погіршилися основні показники боргової безпеки.

4.3.1. Внаслідок значних обсягів державних запозичень, що майже в чотири рази перевищили витрати на погашення державного боргу, надання державних гарантій та девальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, відбулося зростання як державного, так і гарантованого державою боргу. В результаті загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу зріс в 1,7 раза - до 316 млрд. 884,8 млн. гривень.

В ході виконання державного бюджету спеціальні права запозичення, отримані від Міжнародного валютного фонду, відображались у доходах державного бюджету, внаслідок чого державний та гарантований державою борг занижено на 5,1 відсотка. Лише у річному звіті, поданому Урядом до Верховної Ради України, скориговано відповідні показники та спеціальні права запозичення включено до державного боргу (діаграма 4).

Внаслідок отримання надходжень від Міжнародного валютного фонду в спеціальних правах запозичення, випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції додаткової емісії банків та НАК "Нафтогаз України", структура боргу дещо змінилася: збільшилася частка державного боргу на 2,6 відс. пункту - до 71,6 відс., з відповідним зменшенням гарантованого державою боргу до 28,4 відс.; зменшилася питома вага зовнішнього боргу на 8,6 відс. пункту - до 66,8 відс., з відповідним збільшенням внутрішнього боргу до 33,2 відсотка. У сукупній заборгованості, незважаючи на зменшення, переважала зовнішня складова, погашення якої залежить від валютних ризиків і стану зовнішніх ринків.

Діаграма 4. Державний та гарантований державою борг

4.3.2. Державний борг внаслідок перевищення надходжень від внутрішніх та зовнішніх запозичень над погашенням державного боргу та девальвації гривні зріс в 1,7 раза, або на 96 млрд. 306,7 млн. грн., - до226 млрд. 996,3 млн. грн., і на 33 млрд. 919,6 млн. грн. перевищив граничний розмір, встановлений статтею 11 закону про державний бюджет на 2009 рік у сумі 193 млрд. 76,7 млн. грн., що спричинено в основному заміщенням недоотриманих доходів загального фонду державними запозиченнями відповідно до статті 85 цього закону.

Зовнішній державний борг зріс на 49 млрд. 903,1 млн. грн., або 58 відс., - до 135 млрд. 926,2 млн. гривень. При цьому зростання відбулося за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку, на 43 млрд. 208,2 млн. грн., або в 2,8 раза, - до 67 млрд. 764,2 млн. грн., та іншою заборгованістю - на 7 млрд. 434,9 млн. грн., або 15,4 відс. в результаті перевищення надходжень, отриманих від Міжнародного валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції та розвитку, над погашенням. Зменшення боргу відбулося в результаті погашення боргу за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав, на 740 млн. грн., або 5,6 відс., - до 12 млрд. 540,7 млн. гривень. За позиками, одержаними від іноземних комерційних банків, заборгованість не змінилася і становила 0,6 млн. гривень.

Внутрішній державний борг зріс з початку року в результаті перевищення запозичень над погашенням на 46 млрд. 403,6 млн. грн., або вдвічі, - до 91 млрд. 70,1 млн. грн., зокрема за облігаціями внутрішньої державної позики - на 54 млрд. 109,7 млн. грн., або в 2,6 раза, - до 87 млрд. 631,5 млн. грн., а за позиками, одержаними від Національного банку, - зменшився внаслідок переоформлення його частини облігаціями внутрішньої державної позики на 7 млрд. 706,1 млн. грн., або 69,1 відс., - до 3 млрд. 438,6 млн. гривень.

4.3.3. Гарантований державою борг у результаті надання державних гарантій та девальвації гривні до окремих іноземних валют зріс на31 млрд. 167,7 млн. грн., або 53,1 відс., - до 89 млрд. 888,5 млн. гривень. При наданні державних гарантій Кабінет Міністрів України перевищував повноваження, надані законом про державний бюджет на 2009 рік, чим порушував Бюджетний кодекс.

Внаслідок отримання суб'єктами господарювання кредитних ресурсів під державні гарантії відповідно до частини першої статті 14 закону про державний бюджет внутрішній гарантований державою борг збільшився на 12 млрд. 61,8 млн. грн., або всемеро, - до 14 млрд. 62,8 млн. гривень. Так, під державні гарантії Державною службою автомобільних доріг залучено у ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" та "Державний ощадний банк України" кредити на суму 3 млрд. 830 млн. грн., а Харківським авіаційним виробничим підприємством і державним підприємством "Київський авіаційний завод "Авіант" випущено облігації на суму 1 млрд. 235,9 млн. грн. І 511,3 млн. грн. відповідно.

У минулому році гарантовано оплату за негрошовими розрахунками - векселями Укравтодору на суму 1 млрд. 619,6 млн. грн., виданими службами автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі, за якими Державна служба автомобільних доріг є трасатом.

Незважаючи на обмеження, передбачені частиною першою статті 14 закону про державний бюджет на 2009 рік, Уряд неодноразово приймав рішення про надання державних гарантій, чим порушував статтю 17 Бюджетного кодексу, згідно з якою Кабінет Міністрів України в особі Міністра фінансів може надавати гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктам виключно в межах повноважень, встановлених законом про державний бюджет. Відповідно до прийнятих Кабінетом Міністрів України постанов дозволялося залучати під державні гарантії кредити, здійснювати випуск облігацій та надавати векселі на загальну суму, що перевищила встановлений граничний обсяг (37 млрд. грн.) в 1,8 раза. Лише в березні 2010 року Урядом скасовано переважну більшість постанов, за якими гарантії фактично не надавалися на суму понад 40 млрд. гривень.

У результаті надання державних гарантій та отримання частини другого траншу стабілізаційного кредиту "Стенд-бай" зовнішній гарантований державою борг зріс на 19 млрд. 105,9 млн. грн., або 33,7 відс., - до 75 млрд. 825,7 млн. гривень.

4.3.4. Внаслідок нарощування боргів та невиправдано високого рівня дохідності за внутрішніми запозиченнями в минулому році боргове навантаження на державний бюджет порівняно з 2008 роком зросло. Враховуючи прогнозовані труднощі з надходженням доходів державного бюджету, збільшення боргового навантаження триватиме і в наступних роках.

Витрати на погашення та обслуговування державного боргу, а також на виконання гарантійних зобов'язань становили 41 млрд. 188,6 млн. грн. і перевищили заплановані обсяги на 1 млрд. 499,7 млн. грн., або 3,8 відсотка.

На погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу витрачено 22 млрд. 584,8 млн. грн., або 106,3 відс. плану, у тому числі на погашення - 17 млрд. 924,9 млн. грн., або 127,4 відс., обслуговування - 4 млрд. 659,9 млн. грн., або 65 відсотків.

За зовнішніми борговими зобов'язаннями витрачено 18 млрд. 603,8 млн. грн., або 100,8 відс. плану, зокрема на погашення боргу грошовими коштами - 12 млрд. 627,2 млн. грн., або 99,8 відс., обслуговування боргу - 4 млрд. 378,9 млн. грн., або 87,9 відс., погашення боргу перед Російською Федерацією в рахунок платежів, пов'язаних з перебуванням Чорноморського флоту на території України, - 752,7 млн. грн., або 102,7 відсотка.

У процесі виконання державного бюджету Міністерство фінансів внесло зміни до затверджених обсягів витрат на погашення боргу, збільшивши витрати за зовнішнім боргом і зменшивши за внутрішнім на суму 450 млн. гривень. Зазначене дало можливість завуалювати перевищення фактичних витрат над плановими за зовнішнім боргом на 430,6 млн. грн. та збільшило обсяг перевищення витрат за внутрішнім боргом до 3 млрд. 856,9 млн. грн., замість 3 млрд. 406,9 млн. грн., без коригування затвердженого обсягу. Здійснення витрат понад затверджені обсяги дозволено законодавством (частина четверта статті 15 Бюджетного кодексу та стаття 12 закону про державний бюджет на 2009 рік), проте Уряд не подав до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет щодо збільшення зазначених витрат, як це передбачено частиною п'ятою статті 15 Бюджетного кодексу.

Витрати державного бюджету на погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу порівняно з попереднім роком збільшилися на 31 млрд. 362,9 млн. грн., або в 4,2 раза, у тому числі в частині внутрішнього боргу - на 18 млрд. 67,9 млн. грн., або вп'ятеро, зовнішнього - на 13 млрд. 295 млн. грн., або в 3,5 раза. Зростання витрат за внутрішнім боргом відбулося внаслідок короткострокових запозичень у 2008 і 2009 роках, виплати за якими здійснені в минулому році, за зовнішнім боргом - в основному внаслідок запланованих виплат за облігаціями зовнішньої державної позики 2004 року в сумі 500 млн. дол., дострокового погашення усіх пред'явлених облігацій зовнішньої державної позики 2006 року в сумі 768 млн. швейцарських франків та девальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано державний борг.

У загальному обсязі витрат державного бюджету частка витрат на погашення та обслуговування боргу значно зросла - з 3,9 відс. у 2008 році до 14,7 відс. у 2009 році. Частка видатків на обслуговування державного боргу у видатках загального фонду державного бюджету збільшилася з 2 відс. до 4,8 відсотка.

4.3.5. Показники боргової безпеки за 2009 рік, хоча і залишилися в економічно безпечних межах, значно зросли порівняно з показниками за минулі роки.

У минулому році продовжилося погіршення показників боргової безпеки, визначених Бюджетним кодексом, Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженою наказом Міністерства економіки від 02.03.2007 № 60, та інших показників, що використовуються при управлінні державним боргом.

Внаслідок стрімкого зростання державного та гарантованого боргу в умовах спаду економіки у минулому році в 1,7раза збільшився основний показник боргової безпеки - співвідношення державного та гарантованого державою боргу до валового внутрішнього продукту, яке становило 34,6 відс. проти 20 відс. у 2008 році та 12,3 відс. у 2007 році. Співвідношення державного боргу до ВВП відповідало критерію, визначеному статтею 18 Бюджетного кодексу (до 60 відс.), і становило 24,8 відс., однак значно зросло порівняно з попередніми роками (2007 рік - 9,9 відс., 2008 рік - 13,8 відсотка).

Показник співвідношення державного та гарантованого державою боргу на кінець минулого року до доходів загального фонду державного бюджету становив 202,4 відс., у тому числі державного боргу - 145 відс. порівняно з 101,9 відс. і 70,3 відс. у 2008 році та 70,4 відс. і 56,5 відс. у 2007 році відповідно.

Співвідношення зовнішнього державного боргу до експорту товарів і послуг, при пороговому значенні не більше 70 відс., становило у 2009 році 31,4 відс. і зросло порівняно з попереднім роком (13 відс.) більше ніж удвічі.

Внаслідок зростання обсягу платежів за державним боргом погіршилися також і показники, які визначають поточну спроможність держави виконувати боргові зобов'язання. Зокрема, співвідношення витрат державного бюджету на погашення і обслуговування державного боргу до ВВП за минулий рік становило 4,4 відс., тобто збільшилося з 1 відс. у 2008 році та 1,4 відс. у 2007 році. Аналогічно збільшився і показник співвідношення цих витрат із загального фонду до доходів загального фонду державного бюджету - з 5 відс. у 2008 році до 25,3 відс. у 2009 році, хоча і був значно меншим порогового значення (45 відсотків). Дані показники свідчать про зростаюче навантаження боргових зобов'язань на державний бюджет. Показник співвідношення платежів за зовнішнім боргом до експорту також не перевищив порогового значення - не більше 12 відс., хоча і значно зріс - до 4,3 відс. (проти 0,8 відс. у 2008 році).

Обсяг державного та гарантованого державою боргу в розрахунку на одну особу продовжував зростати і на кінець минулого року становив 6,9 тис. грн., або 863,4 дол., у тому числі державного - 4,9 тис. грн., або 618,5 дол., проти 4,1 тис. грн., або 533 дол., та 2,8 тис. грн., або 367,8 дол., відповідно у 2008 році. Також зріс цей показник у частині зовнішнього державного боргу на одну особу - з 242,1 дол. у 2008 році до 360,1 у 2009 році - і перевищив верхню границю - 300 дол. на одну особу, що свідчить про загрозу нарощування зовнішнього боргу.

Проте помірний рівень державного боргу та платежів за ним в умовах наявності ризикових, так званих умовних зобов'язань, не убезпечує від боргових ускладнень державні фінанси. Непередбачуваний ризик для них і реальна загроза борговій безпеці зумовлені широкомасштабним наданням державних гарантій, боргами державних підприємств (компаній), таких як НАК "Нафтогаз України", Укрзалізниця, Укртелеком, проблеми з погашенням яких вже виникають, а також боргами недержавних корпорацій, банків, що мають стратегічне значення для економіки і стосовно яких уряд у разі фінансових ускладнень і загрози дефолту може прийняти рішення про погашення зобов'язань з державного бюджету.

4.4. Не відбулося позитивних зрушень у розрахунках підприємств-позичальників за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та позичками, наданими Міністерством фінансів у 1993-1998 роках на зворотній основі у зв'язку з тимчасовими фінансовими труднощами.

Уряд у минулому році практично проігнорував Указ Президента України від 11.04.2008 № 334 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення погашення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії", виданий з метою підвищення ефективності роботи із забезпечення погашення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії. Передбачені Указом заходи зі стягнення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, не виконані. Зазначене призвело до зростання простроченої заборгованості перед державним бюджетом, що виникла внаслідок невиконання суб'єктами господарської діяльності зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, на 819,6 млн. грн., або 5,5 відс., - до 15 млрд. 795,1 млн. гривень.

Заборгованість перед державним бюджетом продовжує рахуватися за позичальниками, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті їх ліквідації, і на 01.01.2010 становила 1 млрд. 17,2 млн. грн., або 6,4 відс. загальної суми простроченої заборгованості.

Незадовільною залишалася розрахункова дисципліна підприємств-позичальників у частині виконання ними фінансових зобов'язань за позичками, наданими Міністерством фінансів у 1993-1998 роках на зворотній основі, у зв'язку з тимчасовими фінансовими труднощами.

Станом на 01.01.2010 прострочена заборгованість становила 110,3 млн. грн. і протягом останніх років залишалася майже незмінною. В 2009 році до державного бюджету надійшло лише 1,2 млн. грн. від погашення зазначеної заборгованості. Водночас, за даними Державного казначейства, за 14 підприємствами-боржниками, які ліквідовані, продовжує рахуватися заборгованість на загальну суму 8,1 млн. гривень.

V. Міжбюджетні трансферти та місцеві бюджети

5.1. Виконання місцевих бюджетів відбувалося за умов погіршення фінансової спроможності регіонів, що негативно впливало на їх соціально-економічний розвиток. Частка міжбюджетних трансфертів у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів досягла 46,7 відс., що на 2,2 відс. пункту більше порівняно з 2008 роком.Значні похибки ще на стадії планування обсягів місцевих бюджетів призводили до необхідності перерозподілу фінансових ресурсів державного бюджету, залучення коштів єдиного казначейського рахунку з метою забезпечення виконання органами місцевого самоврядування як власних, так і делегованих державою повноважень.

Загальний обсяг наданих із державного бюджету трансфертів місцевим бюджетам збільшився порівняно з 2008 роком на 3 млрд. 66,5 млн. грн., або 5,2 відс., і становив 62 млрд. 180,1 млн. грн., або 97,8 відс. планових призначень (63 млрд. 563,8 млн. грн.), у тому числі субвенцій - 26 млрд. 121,6 млн. грн., або 95 відс. (27 млрд. 505,3 млн. грн.), дотацій - 36 млрд. 58,5 млн. грн., або 100 відсотків.

Із передбачених у загальному фонді державного бюджету субвенцій у сумі 21 млрд. 221,9 млн. грн. перераховано 20 млрд. 430,9 млн. грн., або 96,3 відсотка. Із спеціального фонду державного бюджету планувалося надати місцевим бюджетам субвенцій у сумі 6 млрд. 283,4 млн. грн., фактично надано 5 млрд. 690,7 млн. грн., або 90,6 відсотка.

Недосконалість запровадженого з 2003 року Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, а також відсутність єдиних методологічних підходів при визначенні реальної потреби в коштах для забезпечення виконання зобов'язань держави з надання населенню пільг, компенсацій та житлових субсидій призводять до суттєвих похибок при розрахунку обсягів відповідних субвенцій із державного бюджету, а також необхідності їх перерозподілу у значних обсягах за видами та між регіонами.

Так, для забезпечення вказаних державних гарантій у минулому році передбачалося спрямувати три субвенції в загальній сумі 4 млрд. 366,8 млн. гривень. Упродовж вересня-грудня Урядом внесено зміни до планових призначень, внаслідок чого вони зменшені в цілому на 863,9 млн. грн., або 19,8 відс., - до 3 млрд. 502,9 млн. гривень. Фактично надано 3 млрд. 123 млн. грн., або 89,2 відсотка.

Зокрема, обсяг субвенції для надання пільг з послуг зв'язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян збільшено в цілому на 247,9 млн. грн., або 18,1 відсотка. При цьому не змінювалися планові призначення лише восьми регіонів, а для м. Києва вони зросли у 2,5 раза.

Плановий обсяг субвенції для надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у цілому зменшено на 861,9 млн. грн., або 36,9 відсотка. Водночас планові призначення Івано-Франківської, Тернопільської і Закарпатської областей зменшені більш як наполовину. Аналогічна ситуація щодо субвенції з надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Так, загальний плановий обсяг субвенції зменшено на 249,9 млн. грн., або 37,8 відс., а у десяти регіонах та м. Києві - більш як на 40 відс. та 56,2 відс. відповідно.

5.2. Проведеними Рахунковою палатою аудитами встановлено, що при використанні субвенцій, виділених з державного бюджету, допускалися порушення чинних законодавчих та нормативно-правових актів, а також неефективне використання бюджетних коштів.

5.2.1. Результати проведеного у листопаді 2009 року-січні 2010 року аудиту використання коштів субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автомагістралі через р. Дніпро засвідчили, що об'єкт перетворився у довгобуд, що призвело до зростання кошторисної вартості будівництва в три рази - до 5 млрд. гривень. Аудитом встановлено, що використання коштів на вказану мету здійснювалося неефективно та з порушенням нормативно-правових актів.

Так, комунальним підприємством "Управління капітального будівництва м. Запоріжжя", що є одержувачем бюджетних коштів, недотримувалися вимоги державних будівельних норм, затверджених наказом Держбуду від 14.12.2000 № 285, щодо структури окремих стадій проектування, в результаті за весь період будівництва на оплату проектної документації спрямовано бюджетних коштів на 44,8 млн. грн. більше, ніж передбачалося титулом будови (50,3 млн. гривень). Крім цього, вказаним підприємством до складу проектних робіт безпідставно включено виготовлення не передбаченого титулом будови відеофільму "Тримірна анімація об'єкту автомагістралі через р. Дніпро", на який спрямовано 0,2 млн. грн., та здійснено видатки на оплату проектної документації понад обсяги, визначені внутрішньобудівельними титулами, в сумі 3,7 млн. гривень.

Тендерним комітетом зазначеного комунального підприємства при закупівлі послуг з виготовлення проектних робіт допущено порушення нормативно-правових актів щодо проведення тендерних закупівель. Зокрема, за відсутності розрахунків договірної ціни за статтями витрат прийнята тендерна пропозиція АТЗТ "Київсоюзшляхпроект" на виконання проектних робіт на суму 19,6 млн. гривень. Крім цього, умови договору відрізняються від встановлених тендерною документацією, а саме збільшені терміни виконання додаткових проектних робіт на 2 роки проти 90 днів. Також за відсутності законодавчих підстав для коригування умов договору збільшено ціну угоди на загальну суму 26,9 млн. гривень.

5.2.2. Проведеним Рахунковою палатою у грудні 2009 року-січні 2010 року аудитом встановлено, що управління коштами субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення здійснювалося неефективно та з порушеннями чинного законодавства.

Через недостатність коштів у місцевих бюджетах законами про державний бюджет із року в рік передбачалося відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення за рахунок субвенції з державного бюджету. У 2009 році на зазначену мету спрямовано 2 млрд. 396,1 млн. грн., або 100 відс. плану.

Проте управління коштами субвенції через затверджений Кабінетом Міністрів України неефективний і громіздкий механізм взаємозаліків здійснювалося за непрозорою схемою забезпечення бюджетними коштами НАК "Нафтогаз України" для розрахунків за податковими зобов'язаннями з державним бюджетом, що обмежувало участь у розрахунках житлово-комунальних підприємств, які не мали кредиторської заборгованості за енергоносії або за податками. Залучення для проведення розрахунків коштів єдиного казначейського рахунку призводило до відволікання фінансових ресурсів та неможливості проведення інших видатків, затверджених у державному та місцевих бюджетах.

У результаті половину всіх асигнувань виділено чотирьом регіонам, що створило нерівні умови і посилило негативну тенденцію погіршення фінансового стану підприємств-надавачів комунальних послуг населенню. В аварійному стані перебуває більш ніж третина водопровідно-каналізаційних і теплових мереж, потребують заміни 40 відс. насосного обладнання та котлів, удвічі зросли за останні роки витоки і необліковані витрати води. За таких умов відшкодування з державного бюджету місцевим бюджетам заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення шляхом проведення взаємозаліків за рахунок субвенції не забезпечує досягнення поставленої мети та є неефективним витрачанням бюджетних коштів.

5.2.3. Проведеним Рахунковою палатою у грудні 2009 року-лютому 2010 року аудитом встановлено, що Міністерством освіти і науки та регіональними управліннями освіти не забезпечено належного контролю за виконанням Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", а також ефективного управління бюджетними коштами.

Так, Міністерством освіти і науки та обласними управліннями освіти Вінницької, Кіровоградської та Хмельницької областей в умовах достатніх фінансових ресурсів державного бюджету на виконання зобов'язань держави з погашення до кінця 2009 року кредиторської заборгованості, що утворилася протягом 1997-2002 років з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", не забезпечено виконання вимог законодавства в повному обсязі. У результаті 4,5 тис. працівників навчальних закладів і установ освіти Вінницької, Кіровоградської та Хмельницької областей, або майже 6 відс. від загальної кількості працюючих у цих областях, не отримали належних їм виплат на загальну суму 0,7 млн. гривень. Крім того, порушено права місцевих органів влади Вінницької області на компенсацію з державного бюджету виплат, здійснених ними за рахунок коштів місцевих бюджетів за рішеннями суду, на загальну суму 2,7 млн. гривень.

В результаті незадовільного виконання Міністерством освіти і науки функцій головного розпорядника бюджетних коштів і незабезпечення ним ефективної організації виконання Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" допущено неефективне управління коштами субвенції на загальну суму 7,1 млн. грн., а також їх використання з порушенням законодавства у сумі 1,6 млн. гривень. Крім того, внаслідок недосконалого планування Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів показників призначень субвенції, з державного бюджету протягом 2007-2009 років виділено понад потребу в Вінницькій, Кіровоградській та Хмельницькій областях 4,4 млн. грн., а в цілому по Україні - 61,7 млн. гривень.

5.3. Доходи місцевих бюджетів, без урахування коштів, що надійшли із загального фонду до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, виконані в сумі 133 млрд. 215,8 млн. грн., або 93,9 відс. обсягу, затвердженого відповідними радами (141 млрд. 877,9 млн. гривень).

Надходження до загального фонду становили 116 млрд. 120,9 млн. грн., або 94,3 відс. плану (123 млрд. 96,9 млн. грн.), спеціального фонду - 17 млрд. 94,9 млн. грн., або 91 відс. (18 млрд. 781 млн. гривень). Власні та закріплені доходи в цілому становили 71 млрд. 35,7 млн. грн., або 90,7 відс. плану (78 млрд. 314 млн. грн.), їх частка в загальному обсязі надходжень становила 53,3 відсотка.

Порівняно з 2008 роком доходи місцевих бюджетів номінально зросли на 242,8 млн. грн., або 0,2 відс., у тому числі загального фонду - на 1 млрд. 220,2 млн. грн., або 1,1 відс., а спеціального, навпаки, - зменшилися на 977,3 млн. грн., або 5,4 відсотка. Проте, з урахуванням індексу-дефлятора ВВП в розмірі 1,137, доходи місцевих бюджетів реально зменшилися на 11,9 відсотка. При цьому власні і закріплені доходи місцевих бюджетів номінально зменшилися на 2 млрд. 824,6 млн. грн., або 3,8 відс., а реально - на 15,4 відсотка.

Суттєво скоротилися надходження податку з доходів фізичних осіб - на 1 млрд. 410,5 млн. грн., або 3,1 відс.; від продажу землі - на 1 млрд. 249,5 млн. грн., або 49 відс.; до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, - на 1 млрд. 189,8 млн. грн., або 62,3 відсотка. Зросли надходження плати за землю - на 1 млрд. 681,4 млн. грн., або 25,2 відс., власні надходження бюджетних установ - на 382 млн. грн., або 7,4 відсотка.

5.4. Видатки місцевих бюджетів, без урахування коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, проведені в загальній сумі 134 млрд. 911,3 млн. грн., або 92,4 відс. обсягів (146 млрд. 43,1 млн. грн.), затверджених відповідними радами, що більше відповідного показника за попередній рік на 382,9 млн. грн., або 0,3 відсотка.

Реально видатки місцевих бюджетів, з урахуванням індексу-дефлятора ВВП у розмірі 1,137, зменшилися на 11,8 відсотка. Частка видатків місцевих бюджетів (без трансфертів) у зведеному бюджеті порівняно з попереднім роком збільшилася на 0,3 відс. пункту - до 41,4 відсотка.

У результаті недонадходження до місцевих бюджетів доходів, які враховані при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, до державного бюджету з місцевих бюджетів перераховано 7 млрд. 584 млн. грн., або лише 86,8 відс. плану (8 млрд. 741,2 млн. грн.), з яких 6 млрд. 302,2 млн. грн., або 83,1 відс., перераховано місцевим бюджетом м. Києва.

Видатки загального фонду місцевих бюджетів проведено в сумі 116 млрд. 475,6 млн. грн., або 94,3 відс. плану (123 млрд. 542,9 млн. грн.), що на 5 млрд. 507,7 млн. грн., або 5 відс., більше, ніж за попередній рік (реально зменшилися на 7,7 відсотка). Частка видатків загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) у загальному фонді зведеного бюджету порівняно з 2008 роком збільшилася на 2,5 відс. пункту - до 45,3 відсотка.

Майже всі кошти загального фонду місцевих бюджетів спрямовувалися на споживання, зокрема на поточні видатки − 113 млрд. 647,3 млн. грн., або 97,6 відс. їх загального обсягу, з яких на захищені статті − 102 млрд. 47,7 млн. грн., або 87,6 відс., що на 10,5 відс. більше, ніж у попередньому році (92 млрд. 395,7 млн. грн.), а їх питома вага зросла на 4,4 відс. пункту.

Капітальні видатки без трансфертів до бюджету розвитку проведено в сумі 2 млрд. 828,3 млн. грн., або лише 2,4 відс. загальних обсягів проведених видатків. При цьому 78,6 відс. вказаних коштів спрямовано на капітальний ремонт об'єктів комунальної власності (1 млрд. 528,8 млн. грн., або 54,1 відс. капітальних видатків) та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (692,6 млн. грн., або 24,5 відсотка).

Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів проведені в сумі 18 млрд. 435,7 млн. грн., або 81,9 відс. плану, затвердженого відповідними радами (22 млрд. 500,2 млн. гривень). Порівняно з попереднім роком їх обсяг зменшився номінально на 5 млрд. 124,7 млн. грн., або 21,8 відс., а реально − на 31,2 відсотка.

Внаслідок низького рівня ліквідності Державного казначейства обсяги коштів на єдиному казначейському рахунку на початок 2010 року становили лише 1,7 млрд. гривень. Водночас сума зобов'язань Державного казначейства перед розпорядниками становила 25,4 млрд. грн., включаючи обсяги державного бюджету (1,5 млрд. грн.) та місцевих бюджетів (6,7 млрд. грн.), і перевищила можливість здійснення платежів більш ніж на 23,7 млрд. гривень.

Така ситуація пояснюється відволіканням значних обсягів коштів з єдиного казначейського рахунку на надання безвідсоткових позичок Пенсійному фонду, з яких на 01.01.2010 не повернуто 22,1 млрд. грн., та надання фінансової допомоги у вигляді кредиту НАК "Нафтогаз України" на суму 6,6 млрд. грн. для забезпечення розрахунків за придбаний природний газ.

Дії Уряду та Державного казначейства призвели до блокування діяльності органів місцевого самоврядування та бюджетної сфери регіонів. Тому, враховуючи масштабність вказаної проблеми та з метою вирішення зазначених проблем, Президент України видав Указ від 25.12.2009 № 1109 "Про невідкладні заходи щодо нормалізації казначейського обслуговування місцевих бюджетів". Проте за підсумками року, незважаючи на наявність коштів на рахунках з обслуговування місцевих бюджетів у сумі 6 млрд. 76 млн. грн. та на рахунках розпорядників коштів місцевих бюджетів у сумі 617,7 млн. грн., залишилися невиконаними платіжні доручення розпорядників з оплати запланованих видатків за незахищеними статтями на суму 944,2 млн. грн., з них Донецької області − на суму 265,9 млн. грн., Львівської − 89,2 млн. грн., Вінницької − 60,2 млн. грн., Чернівецької − 56,9 млн. грн., Дніпропетровської − 49,2 млн. грн., Київської − 47,9 млн. грн., Харківської області − 46,6 млн. гривень.

Крім того, не виконані платіжні доручення за захищеними статтями видатків окремих місцевих бюджетів, зокрема Запорізької області - на суму 8 млн. грн., Хмельницької − 3,5 млн. грн., Херсонської − 2,4 млн. гривень. При цьому платіжні доручення знаходилися в органах Державного казначейства без оплати від 2 до 27 днів.

* * *

Підсумовуючи висновки, Колегія Рахункової палати відзначає:

1. У минулому році виконання Державного бюджету України відбувалося в умовах суттєвого економічного спаду та прискорення інфляційних процесів. Реальний валовий внутрішній продукт знизився на 15,1 відс., тоді як при затвердженні державного бюджету передбачалося його зростання на 0,4 відсотка. В результаті, за експертною оцінкою Рахункової палати, до державного бюджету не надійшло понад 20 млрд. грн. запланованих доходів. Споживчі ціни зросли за минулий рік на 12,3 відс., а виробників промислової продукції - на 14,3 відс., що перевищило показники, враховані при затвердженні державного бюджету, на 2,8 і 2,3 відс. пункту відповідно. Соціальним наслідком скорочення ділової активності та інфляції стало зниження рівня життя населення. Реальний наявний доход населення знизився на 8,5 відсотка. Реальна заробітна плата скоротилася на 9,2 відс., що є найгіршим показником з 1996 року. Рівень безробіття зріс у 1,4 раза - до 8,8 відсотка.

2. Державний бюджет України не виконано як за доходами, так і за видатками. Доходи державного бюджету становили 209,7 млрд. грн., що на 45,6 млрд. грн., або 17,9 відс., менше запланованих обсягів. Порівняно з попереднім роком номінальні доходи державного бюджету зменшилися на 22 млрд. грн., або 9,5 відс., а реальні, обчислені у порівняних умовах з урахуванням індексу-дефлятора ВВП, - на 23,2 відсотка.

Видатки державного бюджету проведені в сумі 242,4 млрд. грн., що на 42 млрд. грн., або 14,8 відс., менше плану. Порівняно з попереднім роком номінальні видатки державного бюджету зросли на 0,9 млрд. грн., або 0,4 відс., а реальні, обчислені у порівняних умовах з урахуванням індексу-дефлятора ВВП, зменшилися на 11,7 відсотка. Видатки Стабілізаційного фонду становили 10 млрд. грн. із майже 20 млрд. грн. запланованих. При цьому його кошти спрямовувалися на заходи, що не впливали на стабілізацію макроекономічної ситуації і слугували додатковим ресурсом Уряду, а не засобом підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері, як це передбачено законодавством.

3. Дефіцит державного бюджету в цілому становив 35,5 млрд. грн., що на 12,5 відс. більше встановленого законом про державний бюджет граничного розміру, у тому числі загального фонду - 31,7 млрд. грн., що в 3,4 раза більше затвердженого розміру. Внаслідок перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу майже в 4 рази, надання державних гарантій та девальвації гривні до окремих іноземних валют, в яких номіновано борг, загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс у 1,7 раза - до 316,9 млрд. гривень.

4. Виконання закону про Державний бюджет України здійснювалося Кабінетом Міністрів України з численними порушеннями чинного законодавства, невирішені системні проблеми податкової та бюджетної політики створили додаткове навантаження на державний бюджет поточного року, зокрема:

понад 140 рішень Уряду щодо виконання закону про державний бюджет не відповідали вимогам Бюджетного кодексу та цьому закону, іншим нормам чинного законодавства. Указами Президента України призупинялася дія 37 рішень Уряду, що стосувалися виконання державного бюджету, з яких два визнані Конституційним Судом України такими, що не відповідають Конституції України, та безпосередньо Урядом скасовано неправомірні норми 11 рішень;

реальний стан виконання державного бюджету приховувався шляхом внесення змін до бюджетного розпису та неправомірного зарахування до доходів загального фонду надходжень від використання спеціальних прав запозичення, отриманих від Міжнародного валютного фонду, а також залучення обігових коштів суб'єктів господарювання;

витрати загального фонду державного бюджету здійснювалися за рахунок залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що суперечить вимогам частин третьої та шостої статті 13 Бюджетного кодексу;

запозичення шляхом викупу облігацій внутрішньої державної позики Національним банком, за своєю сутністю, є прихованим емісійним джерелом фінансування дефіцитудержавного бюджету, що заборонено Бюджетним кодексом;

кошти загального фонду розміщувалися на депозитах, тобто відволікалися на цілі, не передбачені законом про державний бюджет;

цільове відшкодування податку на додану вартість експортерам у рахунок придбання ними зерна з державного інтервенційного фонду, а також суб'єктам господарювання на погашення заборгованості з виплати заробітної плати не передбачено Законом України "Про податок на додану вартість" і порушує визначений Законом України "Про систему оподаткування" принцип рівності та недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

залишки невідшкодованого податку на додану вартість зросли більше ніж у 1,6 раза і на 01.01.2010 становили 23,1 млрд. грн.;

переплати платежів до державного бюджету, що обліковуються в особових рахунках суб'єктів господарювання, збільшилися на 5,7 млрд. грн., або у 1,7 раза, і на 01.01.2010 становили 14,3 млрд. грн.;

загальний обсяг кредиторської заборгованості бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, збільшився на 3,2 млрд. грн., або 33,9 відс., і на 01.01.2010 становив 12,8 млрд. грн.;

сума непогашених позичок, наданих Пенсійному фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на 01.01.2010 досягла 22,1 млрд. гривень.

5. Стрижнем бюджетної політики має стати створення умов для відновлення економічного зростання та забезпечення гідного рівня життя населення. Зокрема, необхідно вжити невідкладних заходів щодо прийняття Податкового кодексу, внесення змін до Бюджетного кодексу, особливо в частині зміцнення фінансової спроможності регіонів, скорочення дефіциту Пенсійного фонду, оптимізації видатків державного бюджету.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України