21 травня 2022    
Пошук
Головна » Архів » Бюлетені » 2000 рік
16.09.2000

Про стан фінансування та використання коштів
Державного бюджету України
закладами Міністерства охорони здоров'я України


Про перевірку використання коштів, виділених
з Державного бюджету України Міністерству освіти України
на утримання закладів професійно-технічної освіти

Київ 2000

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К.

Голова Рахункової палати

Маліков В.В.

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г.

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф.

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В.

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М.

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П.

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В.

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І.

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л.

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С.

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П.

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є.

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А.

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

Про стан фінансування та використання коштів Державного бюджету України закладами Міністерства охорони здоров'я України / За матеріалами Колегії Рахункової палати від 17.05.2000 року // Про перевірку використання коштів, виділених з Державного бюджету України Міністерству освіти України на утримання закладів професійно-технічної освіти / За матеріалами Колегії Рахункової палати від 30.05.2000 року / Відпов. за випуск департамент контролю видатків на соціальну сферу та науку. - Київ: Рахункова палата України, 2000. - Випуск 16.

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов'язкове.


Про стан фінансування та використання
коштів Державного бюджету України закладами Міністерства охорони здоров'я України


Структура Міністерства охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров'я України (далі МОЗ України або Міністерство) є центральним органом виконавчої влади, який керує дорученою сферою безпосередньо через Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

МОЗ України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також "Положенням про Міністерство охорони здоров'я України".

МОЗ України підпорядковано 12 лікарень, 21 спеціалізована лікарня, 21 клініка науково-дослідних інститутів, 15 загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік, 9 спеціалізованих поліклінік, 27 санаторіїв для хворих на туберкульоз, 15 санаторіїв для дітей і підлітків (не туберкульозні), 21 санітарно-епідеміологічна станція, 10 інших закладів охорони здоров'я.

Крім того, МОЗ України підпорядковано 1 дошкільний заклад, 2 вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації, 15 вищих закладів освіти ІІІ і IV рівнів, 3 заклади післядипломної освіти ІІІ-IV рівнів.

Фундаментальні дослідження, прикладні науково-дослідні розробки, державні програми та інші державні замовлення в науці виконуються 26 науково-дослідними інститутами, 9 науковими центрами та 17 вищими навчальними закладами.

В систему Міністерства також входять 2 центральних методкабінети з вищої медичної освіти та підготовки молодих спеціалістів, державна медична бібліотека та центральний музей медицини.


Порядок та стан фінансування МОЗ України

Згідно із статтею 18 "Основ законодавства України про охорону здоров'я" (від 19.11.99 № 2801) фінансування установ охорони здоров'я здійснюється з Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого та реґіонального самоврядування, фондів медичного страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.

Здійснення операцій по видатках з державного бюджету на утримання закладів і установ МОЗ України забезпечується через органи Держказначейства.

МОЗ України, як головний розпорядник бюджетних коштів, подає Головному управлінню Державного казначейства України (ГУДКУ) дані про територіальне розташування мережі підпорядкованих закладів і установ. Для проведення фінансування органами Держказначейства Міністерством складається та подається в ГУДКУ зведений кошторис доходів і видатків в розрізі підвідомчих закладів і установ.

Відповідно до листа Мінфіну України від 23.03.99 № 02-11/59 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 432 "Про обмеження видатків Державного бюджету України на 1999 рік" та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.98 № 191 "Про заходи щодо упорядкування бюджетних видатків" Мінфіном України встановлено помісячні ліміти асигнувань Державного бюджету України на 1999 рік та доведені МОЗ України.

До розпорядників коштів нижчого ступеня Міністерством доводяться лімітні довідки, які є підставою для складання ними єдиного кошторису доходів і видатків.

При надходженні бюджетних коштів на єдиний казначейський рахунок на фінансування планових заходів, передбачених кошторисом, МОЗ України подає ГУДКУ розподіл відповідних бюджетних асигнувань в розрізі підвідомчих закладів і установ-розпорядників нижчого ступеня. Складений розподіл коштів реєструється в Журналі реєстрації розподілу коштів.

Для фінансування Міністерства в ГУДКУ відкриті реєстраційні рахунки.

В Міністерстві охорони здоров'я України у 1999 році відкрито 15 рахунків у банківських установах по кожному виду рахунків.

Фінансування видатків підвідомчих установ та закладів проводиться через систему територіальних органів Держказначейства на підставі поданих ГУДКУ розподілів бюджетних коштів.

Схема
руху коштів при фінансуванні установ і організацій, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України через територіальні органи Державного казначейства і уповноважені установи банків

 1. - доведення обсягів асигнувань Мінфіном;

 2. - доведення Держказначейством затверджених обсягів фінансувань на території організаціям МОЗ;

 3. - реєстри розподілу коштів по мережі від МОЗ;

 4. - реєстри розподілу коштів на територіальні казначейства по мережі МОЗ;

 5. - бюджетні кошти на території по мережі організаціям МОЗ через НБУ;

 6. - бюджетні кошти на території від НБУ через уповноважені установи банків;

 7. - виписки для НБУ про проходження коштів по мережі установ МОЗ;

 8. - виписка банківська про зарахування коштів на реєстраційні рахунки по мережі установ МОЗ;

 9. - виписки для ДКУ про перерахування коштів з НБУ по мережі установ МОЗ;

 10. - платіжні доручення на оплату рахунків організаціям;

 11. - перерахування коштів на оплату організаціям;

 12. - виписки з банків про проведення оплати;

 13. - казначейські виписки з реєстраційних рахунків про проведені проплати;

 14. - звіти організацій про використання бюджетних коштів за квартал (рік);

 15. - відсутні казначейські виписки про перерахування коштів на території для МОЗ;

а - затверджені кошториси установами МОЗ.

Так, з наведеної схеми фінансування установ і організацій підвідомчих МОЗ України через органи Держказначейства та уповноважені банки, яке проводиться відповідно до "Тимчасової інструкції про порядок касового виконання державного бюджету за видатками", затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 21.03.97 № 28 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 21.03.97 № 102/1306), видно, що система руху коштів неефективна.

Згідно з діючою системою руху коштів при фінансуванні підвідомчих закладів головний розпорядник коштів (МОЗ) не отримує від Державного казначейства виписку про фактично проведене фінансування цих установ по територіях, що не дозволяє надалі (без наявності первинних документів) ефективно управляти коштами державного бюджету при проведенні розподілу на фінансування установ. Надання виписки від Державного казначейства про проведення фактичного фінансування не передбачено вищеназваною "Тимчасовою інструкцією".

Головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров'я, не ставив питання про отримання від Головного управління Державного казначейства України, підвідомчих Міністерству установ і організацій розпорядників коштів нижчого ступеня, інформації про повноту та своєчасність фінансування на місцях.

Без наявності таких даних, які є невід'ємною частиною існуючої системи бюджетного фінансування та контролю, Міністерство не володіло ситуацією, яка склалася на місцях, стосовно своєчасності та повноти бюджетного фінансування підвідомчих йому установ та організацій, не вжило всіх можливих заходів щодо усунення порушень ст. 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" стосовно дотримання першочергових видатків по захищених статтях Державного бюджету України, ліквідації заборгованості по заробітній платі та інших соціальних виплатах, повного фінансування видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування тощо.

Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" та доведеним Міністерством фінансів України розписом видатків Державного бюджету на 1999 рік Міністерством охорони здоров'я затверджені кошториси видатків на загальну суму 363616,8 тис. гривень. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 432 "Про обмеження видатків Державного бюджету України на 1999 рік" Міністерству охорони здоров'я доведені ліміти видатків на суму 347785,8 тис. гривень. Їх розподіл наведено в діаграмі.

Розподіл ліміту видатків Міністерству охорони здоров'я України на 1999 рік

Слід зазначити, що відповідно до пункту 2 розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" у складі видатків на охорону здоров'я (по кодах функціональної класифікації "Клініки" та "Інші заходи по охороні здоров'я") передбачалися кошти на:

безкоштовне лікування онкологічних захворювань 10000 тис. грн.;

централізовану закупівлю водіїв ритму, штучних клапанів серця, штучних суглобів та інших препаратів 30000 тис. гривень.

Крім того, у складі видатків по коду функціональної класифікації "Інші заходи по охороні здоров'я" передбачалися кошти на централізовану закупівлю лікарських засобів для лікування цукрового діабету, туберкульозу на суму 7000 тис. гривень.

За рахунок коштів Державного бюджету України у 1999 році Міністерство охорони здоров'я профінансовано в цілому у сумі 215783 тис. грн. або на 62 відс. до доведених лімітів, з них: на заробітну плату з нарахуваннями 96,5 відс.; на трансфертні виплати 77,9 відс.; на інші видатки 36,7 відсотка.

Фінансування Міністерства охорони здоров'я України за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до встановлених лімітів на 1999 рік

Враховуючи обмеженість (недостатність) фінансування та несвоєчасність надходження бюджетних коштів, відповідно до вказівки МОЗ України від 25.07.96 № 231 "Про пріоритетне фінансування закладів охорони здоров'я, що підпорядковані МОЗ України", встановлено першочерговість забезпечення окремих установ та організацій, згідно з переліком, поточним фінансуванням при надходженні коштів по витратах на харчування та медикаменти.

Таке становище суперечить статті 36 Закону України "Про бюджетну систему України", відповідно до якої Міністерство повинно виконувати умови пропорційного фінансування передбачених кошторисами розмірів окремих напрямів видатків. Пропорційність та пріоритетність розподілу бюджетних асигнувань порушується також у зв'язку із виконанням окремих доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів без надання додаткового фінансування.

Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" Міністерству в 1999 році надійшло бюджетних асигнувань по наступних кодах функціональної класифікації (КФК): "Капітальні вкладення" 2698,6 тис. грн., "Заборгованість по зарплаті" 1798,7 тис. грн., "Резервний фонд" 78,3 тис. грн., "Інноваційний фонд" 175 тис. грн., "Фінансування діяльності міжурядових двосторонніх комісій" 47,9 тис. гривень.

Всього надійшло 4798,5 тис. гривень асигнувань.

Таким чином, загальна сума фінансування Міністерства охорони здоров'я за 1999 рік з Державного бюджету України становить 220525 тис. гривень.

Фінансування Міністерства охорони здоров'я України у 1999 році за видами

В цілому по Міністерству охорони здоров'я заборгованість по заробітній платі та інших соціальних виплатах станом на 01.01.2000 зменшилася з 9926,6 тис. грн. до 6270,8 тис. грн. або на 36,8 відс. в порівнянні з відповідним періодом минулого року, у тому числі поточна заборгованість складає 1974,4 тис. грн., прострочена 4296,4 тис. гривень.

Міністерству охорони здоров'я в 1999 році на зазначені цілі було виділено 1798,7 тис. грн. з державного бюджету. Крім того, на погашення заборгованості по заробітній платі та інших соціальних виплатах Міністерством спрямовано 4974,6 тис. грн. позабюджетних коштів.

Станом на 01.01.2000 заборгованість по заробітній платі та інших соціальних виплатах в наукових установах, підпорядкованих МОЗ України, налічує понад 6 місяців.

Крім того, закладами Міністерства охорони здоров'я взяті зобов'язання в межах доведених лімітів видатків (кредиторська заборгованість) за отримані у 1999 році матеріальні цінності та надані послуги підприємствами і організаціями, що складають 27427,1 тис. грн., які, станом на 01.01.2000, не сплачені у зв'язку з недостатнім фінансуванням.


Аналіз розрахунків щодо формування єдиних кошторисів доходів і видатків
та їх виконання лікувальними закладами

Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" затверджено 266436,4 тис. грн. на утримання закладів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ України. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 432 "Про обмеження видатків Державного бюджету України на 1999 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.99 № 193-р "Про передачу Запорізької басейнової лікарні до сфери управління Міністерства охорони здоров'я" та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.98 № 191 "Про заходи щодо упорядкування бюджетних видатків" Міністерством фінансів України встановлені ліміти асигнувань на утримання закладів охорони здоров'я в сумі 252775,2 тис. грн., або скорочено асигнувань на 13661,2 тис. гривень. Фактично за 1999 рік надійшло фінансування в сумі 135890,5 тис. грн., або 53,7 відс. до доведених лімітів.

Перевіркою встановлено, що затвердженими кошторисами доходів і видатків на утримання закладів охорони здоров'я по коду функціональної класифікації "Лікарні" та розписами видатків передбачено надходження асигнувань з державного бюджету у 1999 році в загальній сумі 27726,3 тис. грн., ліміти асигнувань по цьому коду доведені в сумі 26607,9 тис. грн., профінансовано 15476,5 тис. грн. або 55,8 відс. до затвердженого кошторису.

Розподіл фінансування по кодах функціональної класифікації "Лікарні", "Спецлікарні", "Клініки" Міністерством охорони здоров'я в 1999 році проводився непропорційно, що є наслідком недосконалого фінансування та прорахунків економічних служб Міністерства.

Так, Запорізька басейнова лікарня профінансована на 29,6 відс. до кошторису. План ліжко-днів лікарнею використано на 73,2 відсотка.

Поряд з тим, Київська ЦБКЛ МОЗ України профінансована на 64,7 відсотка. План ліжко-днів лікарнею виконано на 83,3 відсотка.

У 1999 році по коду функціональної класифікації "Спецлікарні" затвердженими кошторисами доходів і видатків закладів охорони здоров'я та розписами видатків передбачені надходження асигнувань з Державного бюджету України на загальну суму 49048,5 тис. грн., ліміти асигнувань доведені в загальній сумі 47832,8 тис. грн., профінансовано 30431,9 тис. грн. або 62 відс. до кошторису.

Наприклад, Центр "Медики Чорнобилю" у 1999 році профінансовано на 37,8 відс. до затвердженого кошторису. Річний план ліжко-днів Центром виконано на 94 відсотки.

У той же час, Спеціалізована медико-санітарна частина № 7 профінансована на 74,9 відс. до кошторису. План ліжко-днів за рік частиною виконано на 89 відсотків.

По коду функціональної класифікації "Клініки" кошторисами доходів і видатків на утримання закладів охорони здоров'я та розписами видатків передбачено надходження асигнувань з державного бюджету в загальній сумі 41327,6 тис. грн., ліміти асигнувань доведено в загальній сумі 40037,39 тис. грн., профінансовано 20421,8 тис. грн. або 49,4 відс. до кошторису.

Зокрема, Харківський медико-дослідний інститут медичної радіології профінансовано на 30,3 відс. до кошторису. План ліжко-днів Інститутом виконано на 106,9 відсотка.

Поряд з цим, Український науково-дослідний інститут гастроентерології профінансовано на 59,2 відс. до кошторису. План ліжко-днів Інститутом виконано на 72,2 відсотка.

У розрізі кодів економічної класифікації видатків за 1999 рік забезпечення бюджетним фінансуванням проведено з порушенням ст. 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік", якою затверджено перелік захищених статей видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів за економічною структурою видатків. До цього переліку входять видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування.

Так, по коду функціональної класифікації "Лікарні" видатки на оплату праці профінансовано на 95,7 відс. до кошторисів, нарахування на заробітну плату на 91,9 відс. до кошторису, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на 16,8 відс., на придбання продуктів харчування для хворих на 14,3 відс. до кошторису.

Водночас видатки по оплаті теплопостачання профінансовано на 36,3 відс. до кошторису; по оплаті водопостачання та водовідведення на 9,3 відс.; по оплаті електроенергії на 82,2 відс.; по оплаті природного газу на 55,9 відс. до кошторису.

Аналогічна ситуація склалася по коду функціональної класифікації "Спецлікарні".

Так, видатки по оплаті праці та нарахуваннях на заробітну плату профінансовані у розмірі 99,6 та 80 відс., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів і продуктів харчування для хворих у межах 28,9 та 35,9 відс. до кошторису.

Видатки по оплаті теплопостачання і оплаті водопостачання та водовідведення профінансовані у 1999 році на 30,4 та 34,5 відс. до кошторисів, а оплату електроенергії та природного газу профінансовано на 66 та 54,8 відс. до кошторисів.

По коду функціональної класифікації "Клініки" при фінансуванні видатків на оплату праці та нарахуваннях на заробітну плату у розмірі 98 та 97,1 відс. до кошторисів, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів і придбання продуктів харчування профінансовано на 16 та 16,9 відс. до кошторисів.

Видатки по оплаті теплопостачання та оплаті водопостачання і водовідведення профінансовані в 1999 році на 48,2 та на 24,5 відс. до кошторисів, а на оплату електроенергії та оплату природного газу у розмірі 74,8 та 58,9 відс. до кошторисів.

МОЗ України у 1999 році допущено факти непропорційного формування фонду оплати праці серед підвідомчих лікувальних закладів.

Так, двадцяти закладам охорони здоров'я доведений лімітними довідками та розписами видатків фонд оплати праці на 1042 тис. грн. менший від розрахункового, без урахування матеріальної допомоги. Поряд з цим, тридцяти трьом закладам охорони здоров'я фонд оплати праці на 1999 рік доведений відповідно до розрахунків, включаючи 1220,5 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги.

В ході проведення перевірки стану розрахункової дисципліни та реальності дебіторської та кредиторської заборгованості встановлено, що дебіторська заборгованість по коду функціональної класифікації "Лікарні" станом на 01.01.2000 зменшилася у порівнянні з аналогічним періодом минулого року й становить 430,2 тис. гривень. Кредиторська заборгованість за вказаний період зросла з 1399,3 тис. грн. до 7608,3 тис. гривень.

По коду "Клініки" дебіторська заборгованість на початок 2000 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 652,9 тис. грн. та склала 2199,9 тис. гривень. У той же час, кредиторська заборгованість збільшилася з 1496,5 тис. грн. до 3167,2 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість по коду "Спецлікарні" за звітний рік збільшилася на 308,2 тис. грн. і досягла 1716,5 тис. гривень. При цьому кредиторська заборгованість теж збільшилася з 2495,2 тис. грн. до 3628,8 тис. гривень.

Вибірковою перевіркою встановлено, що по закладах охорони здоров'я станом на 01.01.2000 відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість без надання послуг, тобто, кредитування бюджетними коштами господарських структур складає 654,2 тис. гривень.

Так, на зазначену дату по Українському НДІ дерматології та венерології (м. Харків) та Українській лікарні відновного лікування (Харківська область, Зміївський район) по оплаті теплопостачання відображена дебіторська заборгованість у сумі 71,9 тис. грн. та 178,1 тис. грн. відповідно, що є наслідком необгрунтовано проведених взаємозаліків у 1998 році.

Вибірковою перевіркою реальності кредиторської заборгованості встановлено, що станом на 01.01.2000 по Українському державному медико-соціальному центру ветеранів війни відображена кредиторська заборгованість в загальній сумі 1102,7 тис. грн., що на 510,1 тис. грн. більше порівняно з заборгованістю, яка відображена станом на 1 січня 1999 року.

Зокрема, Українським НДІ онкології та радіології у звіті "Про виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях" за 1999 рік відображена кредиторська заборгованість у сумі 712,9 тис. грн., що більше на 452,7 тис. грн. ніж на початок звітного року.

Спостерігається зростання кредиторської заборгованості по Клінічній лікарні нафтопереробної промисловості МОЗ України, із 150,9 тис. грн. станом на 01.01.99 до 5686,5 тис. грн. на кінець року.

Причиною цього у даному випадку є закупівля штучних клапанів серця та судин на загальну суму 5550,5 тис. грн. шляхом розрахунків векселем, погашення якого не відбулося. Слід зазначити, що здійснення вказаного заходу проводилося в умовах завищення реальних цін на вироби медичного призначення.

Так, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 12.08.99 № 204 (п. 1.4.), з метою координації та цільового і раціонального використання бюджетних коштів, передбачених на централізовану закупівлю лікарських засобів, було дано доручення на централізовану закупівлю штучних клапанів серця, кардіостимуляторів, лікарських засобів для лікування туберкульозу та цукрового діабету Клінічній лікарні нафтопереробної промисловості України (головний лікар В.А. Амалян) за умови проведення тендеру в МОЗ України.

Листом від 30.12.99 № 3.21-1 МОЗ України доводить до відома головного лікаря цієї лікарні, що 29 грудня в Міністерстві відбулося засідання тендерного комітету щодо централізованої закупки штучних клапанів серця і судин. Зазначений тендер 14 грудня 1999 року був зареєстрований в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України. Згідно з протоколом засідання переможцем тендеру по закупівлі штучних клапанів серця і судин було визнано ТзОВ "Байєрн".

Варто відмітити, що у вказаному листі Міністерства ціни на вироби медичного призначення не наведені. Протоколи засідання тендерного комітету з проведення тендеру щодо централізованої закупки штучних клапанів серця, оксигинаторів та судин із зазначенням учасників тендеру, пропозицій виробів з цінами на них, переможця тендеру та кількістю виробів медичного призначення, визначених для централізованої закупівлі, відсутні.

На закупівлю вищеназваних виробів медичного призначення укладено контракт від 30.12.99 № 991226 між ТзОВ "Байєрн" та Клінічною лікарнею нафтопереробної промисловості МОЗ України. Згідно з контрактом ТзОВ "Байєрн" здійснює поставку штучних клапанів серця та судин на загальну суму 5550,5 тис. грн., при цьому платіж здійснюється шляхом передачі векселів після 100-відсоткової поставки.

Згідно з додатком № 1 до зазначеного контракту та видаткової накладної від 30.12.99 № 04-32 клінічна лікарня нафтопереробної промисловості МОЗ України отримала від ТзОВ "Байєрн", крім судин та тканин на загальну суму 1190,9 тис. грн., набори для імплантації штучного клапану серця. А саме:

 • 40 наборів для імплантації штучного клапану серця (у складі: штучний клапан серця, одностулковий Росія, оксигинатор США) по ціні 34020 грн. на суму 1360,8 тис. грн.;

 • 70 наборів для імплантації штучного клапана серця (у складі: штучний клапан серця, одностулковий Росія, оксигинатор Німеччина) по ціні 42840 грн. на суму 2998,8 тис. гривень.

Слід звернути увагу на той факт, що аналогічна закупівля здійснювалася у 1999 році Інститутом серцево-судинної хірургії АМН України, зокрема, вироби медичного призначення закуплені за такими цінами:

 • штучний клапан серця, одностулковий (Росія) 2570 грн.;

 • оксигинатор "Джоста" (Німеччина) 2920 грн.;

 • оксигинатор "Коба" (США) 3050 гривень.

Тобто, ціна набору для імплантації штучного клапана серця з оксигинатором (Німеччина) та штучним клапаном одностулковим (Росія) склала 5490 грн., а ціна набору з оксигинатором (США) та штучним клапаном одностулковим (Росія) 5620 гривень.

Незважаючи на це, МОЗ України проводить закупівлю вказаних наборів для імплантації штучного клапана серця в ТзОВ "Байєрн" за цінами, які на 37150 грн. та 28400 грн. перевищують ціни аналогічних виробів, що були придбані Інститутом серцево-судинної хірургії АМН України.

Таким чином, проведення зазначеного тендеру на централізовану закупівлю виробів медичного призначення призвело до завищення витрат (в порівнянні з діючими цінами) на загальну суму 3736,5 тис. грн., які, станом на 01.01.2000, відображені як кредиторська заборгованість.

За умови закупівлі наборів для імплантації штучного клапана серця за цінами придбання їх Інститутом, МОЗ України могло б заощадити 3736,5 тис. грн. бюджетних коштів або додатково придбати 680 наборів для імплантації.

Тобто, у даному випадку порушено "Положення про порядок організації та проведення конкурсів (тендерів) на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров'я за рахунок бюджетних коштів", затверджене спільним наказом МОЗ України, Мінекономіки України, МЗЕЗторгу України від 04.08.98 № 235/106/474 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.09.98 № 579/3019, в частині пункту 9.7 розділу 9, стосовно "проведення торгів з кращими умовами та найнижчими цінами". Внаслідок зазначених дій посадовими особами МОЗ України, а саме, заступником Міністра охорони здоров'я Поляченком Ю.В. (голова тендерного комітету) завдано збитків Державному бюджету України у розмірі 3736,5 тис. гривень.


Аналіз розрахунків по формуванню єдиних кошторисів доходів і видатків та їх виконання закладами освіти

Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" затверджено на утримання освітніх закладів МОЗ України 74814,6 тис. гривень. На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 432 "Про обмеження видатків Державного бюджету України на 1999 рік" та від 19.04.99 № 630 "Про деякі питання використання коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" на освіту" Міністерством фінансів листом від 23.03.99 № 02-11/59 встановлено ліміти асигнувань на освіту в сумі 75610,54 тис. гривень.

Міністерством охорони здоров'я довідками доведено ліміти до підвідомчих закладів освіти.

Кошториси підвідомчих закладів освіти складено на підставі лімітних довідок і розрахунків та затверджено МОЗ України на загальну суму 75610,54 тис. грн. по бюджетних коштах і 157236,4 тис. грн. на видатки по позабюджетних коштах. Профінансовано протягом року 70744,8 тис. грн. або 93,5 відс. від кошторису.

Стан фінансування закладів освіти у 1999 році в розрізі кодів функціональної класифікації (КФК) наведено в таблиці 1.

Стан фінансування освітніх закладів

КФК

Найменування

Затвер­джено кошто­рисом

Доведе­но лімітів

Профі­нансо­вано

Відс. фінансу­вання

Касові видат­ки

Фактич­ні ви­датки

070101

Дошкільні заклади освіти

62,4

61,95

21,0

33,7

21,0

21,0

070601

Вищі заклади освіти I і II рівн.

258,9

258,9

242,9

95,1

242,9

289,0

070602

Заклади після-дипломної освіти III і IV рівн.

63815,4

63789,1

60249,5

94,0

60249,5

61729,5

070701

Заклади після­дипломної освіти III і IV рівн.

10642,3

10620,1

10162,8

95,0

10162,8

10121,2

070802

Метод. робота

1070,6

880,5

68,6

6,0

68,6

64,0

Перевіркою дотримання бюджетної дисципліни щодо проведення видатків установ у межах доведених лімітів, встановлено їх перевищення по шести освітніх закладах на загальну суму 1156,6 тис. грн., чим порушено наказ Міністерства фінансів України від 27.02.98 № 45 "Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів", згідно з яким необхідно буде здійснити платежі у періоді, на який затверджено ліміти (чи наступних періодах), лише у межах доведених їм лімітів.

Проведений аналіз використання коштів Державного бюджету України, які виділялися Міністерству охорони здоров'я України на підготовку спеціалістів у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, свідчить про відсутність прогнозування та перспективного планування у підготовці медичних кадрів. Не враховується також і наявність великої кількості безробітних спеціалістів з вищою медичною освітою. Наслідком такого підходу є невиправдані видатки державного бюджету, які протягом 1997-1999 років рівняються 20570,3 тис. гривень. Дані здійсненого аналізу наведені в таблиці 2.

Аналіз використання коштів Державного бюджету України на підготовку
у вузах III та IV рівнів акредитації

Роки

Кількість без-робітних спеціа-лістів з вищою освітою (дані центру зайня-тості)

Кількість спеціалістів за Держза­мовленням (випуск студентів)

Потреба спеціалістів для МОЗ (план прийому студентів)

Різниця між Держзамов- ленням і потребою

Середньо­річна вартість навчання одного спеціаліста, грн.

Вартість навчання спеціалістів, що станови­ли більшу чисельність за потреби МОЗ, грн.

1997

1829

8559

4173

4386

1836

8052696

1998

2410

7458

4391

3067

2080

6379360

1999

2651

7258

4175

3083

1991

6138253

Всього

 

 

 

 

 

20570309

Внаслідок невизначення Міністерством реальних потреб держави у спеціалістах за період 1997-1999 років вищими навчальними закладами підготовлено на 10536 спеціалістів більше від потреби, що призвело до невиправланого та неефективного використання понад 20 млн. гривень коштів державного бюджету.

Вибірковою перевіркою правильності планування видатків та складання кошторисів закладів освіти встановлено необгрунтоване планування фонду оплати праці, що призвело до незаконних видатків.

Наприклад, по Івано-Франківській державній медичній академії при плануванні чисельності професорсько-викладацького персоналу на виконання плану навчання студентів зайво заплановані 17,5 посад, які виведені з штатного розкладу 01.09.99, при цьому зміни до кошторису щодо коригування видатків на оплату праці не внесено. А саме, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.04.96 № 122 "Про впорядкування штатів вищих медичних закладів освіти ІІІ IV рівнів акредитації, інститутів удосконалення лікарів та оплати праці" штат професорсько-викладацького персоналу повинен складати 177 штатних одиниць, а річний фонд заробітної плати на його утримання, з урахуванням середньої ставки, становити 880,5 тис. гривень. Заплановано ж було утримання 194,5 посад професорсько-викладацького складу з річним фондом заробітної плати 967,5 тис. гривень. Таким чином, понад план внесено в кошторис 87 тис. гривень.

Згідно з річною звітністю академії фактично задіяно 186 ставок з річним фондом заробітної плати 977,7 тис. гривень. Використання бюджетних коштів на утримання зайвих ставок професорсько-викладацького персоналу складає 97,2 тис. гривень.

Крім того, перевіркою окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця встановлено, що відповідно до пункту 27 наказу від 02.04.93 № 90 передбачено збільшення на 15 відс. посадових окладів працівників вищих навчальних закладів у разі отримання відповідного сертифікату на IV рівень акредитації. Медуніверситетом на 1999 рік передбачено таких видатків у сумі 458,1 тис. грн., що необґрунтовано у правовому відношенні, оскільки дію наказу № 90 призупинено згідно з наказом Міносвіти України від 09.04.96 № 107 на виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 28.03.96 № 4. Наказ від 09.04.96 № 107 погоджено з Мінпраці, Мінфіном, Мінекономіки та зареєстровано в Мін'юсті України 19.04.96 за № 195/1220.

Необгрунтовані у правовому відношенні дозволи на застосування вказаної надбавки медуніверситетом були надані листом Кабінету Міністрів України від 17.12.96 № мд 28 за підписом І. Кураса, наказом МОЗ України від 26.05.97 № 159 та листом Міністерства праці та соціальної політики України від 03.06.98 № 18-2384. Два останні не зареєстровані в Міністерстві юстиції України. У той же час, оплата 15-відсоткової надбавки здійснювалася.

Відповідно до "Положення про національний заклад (установу) України", затвердженого Указом Президента України від 16.06.95 № 451/95 п. 11 фінансування діяльності національного закладу (установи) України проводиться за окремими нормативами, які встановлює Кабінет Міністрів України. Нормативи на фінансування діяльності національного закладу не розроблені.

Перевіркою стану розрахунків по закладах освіти встановлено, що по бюджетних коштах дебіторська та кредиторська заборгованість у порівняні з початком 1999 року зменшилася і станом на 1 січня 2000 року складає 1771,2 тис. грн. та 5275 тис. грн. відповідно.

Слід відмітити, що найбільшу частку дебіторської заборгованості становлять кошти, перераховані на оплату теплоенергії 1233,6 тис. гривень.

Станом на 01.01.2000 Львівським державним медуніверситетом допущено відволікання 523,7 тис. грн. бюджетних коштів у дебіторську заборгованість. Так, по оплаті за теплоенергію відображена дебіторська заборгованість за МКП "Львівтеплоенерго" в сумі 115,7 тис. грн. внаслідок проведених Міністерством охорони здоров'я протягом року взаємозаліків з МКП "Львівтеплоенерго" і Львівського медуніверситету на загальну суму 202,53 тис. грн. без наявності кредиторської заборгованості.

До дебіторської заборгованості віднесена сума 77,4 тис. грн., яка зарахована МКП "Львівтеплоенерго" в грудні 1998 року внаслідок централізованих проплат МОЗ України по студентській стоматполіклініці і зарахованої "Львівтеплоенерго" Львівському державному медунівесритету.

Таким чином, станом на 01.01.2000, внаслідок централізованих проплат, відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість за неспожиту теплоенергію МКП "Львівтеплоенерго" складає 193,1 тис. гривень.

Крім того, станом на 01.01.2000 відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість за неспожитий природний газ по Львівському медичному університету становить 63,3 тис. грн. на користь ВАТ "Львівгаз", при потребі у бюджетних коштах та фактичному споживанні газу протягом 1999 року на суму 17,2 тис. грн., яка сплачена МОЗ України шляхом проведення централізованих взаємозаліків без наявності кредиторської заборгованості.

Вибірковою перевіркою відволікання кошів у дебіторську заборгованість по Національному медичному університету ім. О.О.Богомольця встановлено, що у двох випадках допущено відволікання позабюджетних коштів на термін 8-10 місяців на загальну суму 146,5 тис. гривень.

Всього по закладах освіти відволікання бюджетних та позабюджетних коштів у дебіторську заборгованість без надання послуг, тобто, кредитування бюджетними коштами господарських структур, складає 461 тис. гривень.

Так, по Національному медуніверситету ім. О.О. Богомольця необгрунтовано проведено розрахунки шляхом взаємозаліків на загальну суму 776,6 тис. грн., з них у 1998 році на суму 636,7 тис. грн. та в 1999 році на суму 139,9 тис. гривень.

Залишок позабюджетних коштів установ освіти МОЗ України станом на 01.01.99 становив 23553 тис. грн., які були внесені до доходної частини єдиних кошторисів. Крім того, заплановано надходжень позабюджетних коштів у сумі 157236,4 тис. гривень. За 1999 рік надійшло 134459,9 тис. грн. або план доходів виконано на 86 відсотків. Видатки позабюджетних коштів у 1999 році склали 129320,34 тис. гривень.


Аналіз використання коштів Державного
бюджету України шляхом проведення розрахунків казначейськими векселями, взаємозаліками та централізованими проплатами

В ході перевірки встановлено, що Міністерство охорони здоров'я України в 1998 році на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.98 № 955 "Про заходи щодо зменшення заборгованості підприємств нафтогазового комплексу перед бюджетами всіх рівнів та державним резервом" і відповідно до наказу Міністра фінансів України від 06.11.98 № 229 "Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків за спожитий бюджетними установами і організаціями, що фінансуються з державного бюджету, природний газ і теплоенергію шляхом передачі відповідного обсягу газу", отримало від Міністерства фінансів по восьми Актах прийому-передачі природний газ (в порядку фінансування з державного бюджету) у кількості 78661,034 тис. метрів кубічних на загальну суму 16352,2 тис. гривень.

Отриманий обсяг газу МОЗ України розподілило між організаціями з урахуванням заборгованості за дев'ять місяців 1998 року та авансового фінансування цих витрат у IV кварталі в межах лімітів на 1998 рік, у тому числі, за спожиту теплоенергію на 14346,5 тис. грн. та за спожитий газ на 2005,7 тис. гривень.

Станом на 01.01.99 залишки газу в установах Міністерства становили у вартісному виразі 7083,4 тис. грн., а в результаті проведених у 1999 році взаємозаліків залишки обсягів газу на 01.01.2000 складали 3899,5 тис. грн. або 23,9 відс. від загальної суми, одержаної як фінансування у 1998 році. Міністерством не вирішено питання щодо використання залишків неспожитого газу, незважаючи на неодноразові звертання і запити в Міністерство фінансів України, Головне управління Державного казначейства України, Національну акціонерну компанію (НАК) "Нафтогаз".

Таким чином, внаслідок економічних прорахунків у системі підвідомчих Міністерству установ та організацій знаходяться на обліку залишки природного газу на суму 3899,5 тис. гривень. Зазначена сума вважається здійсненим фінансуванням. У той же час, планові заходи, на проведення яких необхідні фінансові ресурси, коштами не забезпечені.

Перевіркою виявлено, неправильне оформлення рішення Головного управління Державного казначейства України від 17 вересня 1999 року № 1050 про відмінену протоколу взаємозаліку від 22.04.98 № 976 на 600 тис. грн., який було проведений між МОЗ України, Українським НПЦ ендокринної хірургії та Азовським лікеро-горілчаним заводом, с. Азовськ Джанкойського району Автономної Республіки Крим. Причина відміни відсутність кредиторської заборгованості на момент проведення заліку в бюджетній установі.

Неправильне оформлення Головним управлінням Державного казначейства України зазначеного рішення про відміну протоколу взаємозаліку та недоведення його до відома учасників взаємозаліку спричинило неповернення Азовським лікеро-горілчаним заводом до державного бюджету податку на суму 600 тис. грн., а податковою адміністрацією м. Джанкоя, Автономна Республіка Крим, не було нараховано пені за період з 22.04.98 по 17.09.99 на суму 600,7 тис. грн. лікеро-горілчаному заводу за заборгованість перед держбюджетом. Відповідно до запиту Рахункової палати України податкова інспекція м. Джанкоя повідомила, що взаємозалік не відмінено, пеня не нарахована. В результаті, Азовський лікеро-горілчаний завод протягом майже двох років безпідставно отримував податковий кредит за рахунок несплати податків до державного бюджету на суму протоколу взаємозаліку 600 тис. гривень.

Із передбачених розділом II Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" 40000 тис. грн. (на безкоштовне лікування онкологічних захворювань 10000 тис. грн.; на централізовану закупівлю водіїв ритму, штучних клапанів серця, штучних суглобів та інших препаратів 30000 тис. грн.) фактично було профінансовано 19587,6 тис. грн., із яких проведено розрахунки коштами на загальну суму 5935 тис. грн. та казначейськими векселями через державне підприємство Укрспецфін на загальну суму 13652,6 тис. гривень.

Вибірковою перевіркою використання централізованих коштів встановлено, що відповідно до листа Міністерства охорони здоров'я від 22.09.99 № 321-1 Клінічна лікарня нафтопереробної промисловості, як заклад-одержувач цих коштів, уклала договір від 14.10.99 № 17 з переможцем тендеру щодо закупівлі наборів для імплантації штучного клапана серця та електрокардіостимуляторів з ТОВ "ВІА", розрахунки з яким у 1999 році проведені казначейськими векселями. ТОВ "ВІА" згідно з договором передало лікарні за накладною від 05.10.99 № 32 такі вироби медичного призначення:

№ п/п

Найменування

Ціна,
грн.

Кількість,
шт.

Сума,
грн.

1

Штучний клапан серця (Росія)

8409,72

80

672777,6

2

Оксигинатор (Німеччина)

10400,16

80

832012,8

3

Штучний клапан серця (США)

34800,00

31

1078800,0

4

Оксигинатор (Німеччина)

10400,16

31

322404,96

5

ЕКС-501 (Росія)

9600,0

94

902400,0

6

ЕКС-511 (Росія)

9600,0

50

480000,0

7

ЕКС-Metros (Німеччина)

17623,2

25

440580,0

8

ЕКС- Pikos (Німеччина)

15499,2

24

371980,8

9

ЕКС-Dromos (Німеччина)

30600,0

7

214200,0

Всього

 

 

5315156,16

Слід зазначити, що Клінічною лікарнею нафтопереробної промисловості проведена закупівля наборів для імплантації штучного клапана серця за цінами, які завищені у порівнянні з цінами на аналогічні вироби медичного призначення, закуплені іншими медичними закладами системи АМН України, а саме:

 • штучний клапан серця (Росія) на 6059,72 грн.,

 • оксигинатору (Німеччина) на 7800,16 грн.,

 • штучний клапан серця (США) на 25600 грн.,

 • кардіостимулятор ЕКС 511 (Росія) на 7600 грн.,

 • кардіостимулятор ЕКС Metros (Німеччина) на 13123,2 грн.,

 • кардіостимулятор ЕКС Pikos (Німеччина) на 11599,2 гривень.

Таким чином, Міністерство охорони здоров'я України, внаслідок проведених тендерів з централізованої закупівлі вказаних медичних виробів, шляхом здійснення розрахунків векселями Державного казначейства, допустило перевитрату коштів держбюжету на суму 4003,2 тис. гривень.

В процесі перевірки угоду на придбання медичного обладнання за підсумками тендеру, на загальну суму 5550 тис. грн., розірвано з поверненням поставленого товару.


Висновки

 1. Міністерство охорони здоров'я України не володіє ситуацією, яка склалася в системі підвідомчих закладів, щодо своєчасності та повноти їх фінансування, не забезпечує дієвого контролю за використанням бюджетних асигнувань, що призвело до незаконного та неефективного управління бюджетними коштами.

  Зокрема:

  • внаслідок прорахунків економічних служб МОЗ України мали місце факти непропорційного фінансування підвідомчих Міністерству розпорядників коштів, (у тому числі й видатків на заробітну плату), чим порушено вимоги ст. 36 Закону України "Про бюджетну систему України" щодо виконання принципу пропорційності фінансування видатків державного бюджету;

  • забезпечення бюджетним фінансуванням у розрізі кодів економічної класифікації проводилося з порушенням ст. 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік", стосовно дотримання першочергових видатків по захищених статтях, що є наслідком безконтрольного проведення взаємозаліків;

  • в порушення вимог чинного законодавства щодо своєчасного виконання договірних зобов'язань з виконання робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів, підвідомчі Міністерству охорони здоров'я України установи та організації допустили факти відволікання бюджетних коштів у розмірі 1732 тис. грн. у дебіторську заборгованість, чим, фактично прокредитували господарські структури різних форм власності.

 2. При проведенні тендеру на закупівлю наборів для імплантації штучного клапана серця Міністерство порушило вимоги п. 9.7. "Положення про порядок організації та проведення конкурсів (тендерів) на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров'я за рахунок бюджетних коштів", яким передбачено обов'язкове врахування при їх проведенні кращих умов і найнижчих цін. В результаті відповідні вироби медичного призначення закуплені за значно вищими цінами, ніж ті, які діяли на ринку, чим завдано збитків Державному бюджету України на суму 7739,7 тис. гривень.

 3. При підготовці спеціалістів у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації відсутнє прогнозування та перспективне планування необхідної кількості спеціалістів з вищою медичною освітою. Наслідком такого підходу є невиправдані видатки Державного бюджету України, які протягом 1997-1999 років склали понад 20 млн. гривень.

 4. У навчальних закладах IV рівня акредитації системи Міністерства охорони здоров'я України необгрунтовано здійснювалися виплати 15-відсоткових надбавок до посадових окладів, а нормативи на фінансування діяльності національних закладів освіти Кабінетом Міністрів України не розроблені.

 5. Невизначення Міністерством фінансів України механізму використання, перерозподілу, передачі, повернення (списання) невикористаного споживачами газу призвело до того, що в системі підвідомчих МОЗ установ і організацій знаходився на обліку газ на загальну суму 3899,5 тис. гривень. Питання щодо його використання не вирішувалося, а зазначені кошти були обліковані як здійснене фінансування Міністерства охорони здоров'я України.

  Така практика фінансування продовжується протягом двох останніх років і, фактично, ставить Міністерство охорони здоров'я України в умови необхідності здійснення взаємозаліків та сприяє непропорційності фінансування як підвідомчих установ та закладів, так і захищених статей.

 6. Внаслідок неправильного оформлення ГУДКУ відміни взаємозаліку, здійсненого МОЗ України та Азовським лікеро-горілчаним заводом, завдано шкоди Державному бюджету України на загальну суму понад 1200 тис. гривень.

Для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків у використанні коштів Державного бюджету України, Рахункова палата направила інформацію Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів та Міністерству охорони здоров'я України з відповідними пропозиціями.


Про перевірку використання коштів,
виділених з Державного бюджету України Міністерству освіти України на утримання закладів професійно-технічної освіти


Аналіз нормативно-правової бази, що визначає існування, діяльність та рух бюджетних коштів по фінансовому забезпеченню навчальних закладів профтехосвіти

Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках визначено Законом України "Про професійно-технічну освіту" від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР.

Іншим Законом, який регулює правові відносини у сфері професійної освіти є Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ. Відповідно до статті 29 названого Закону професійно-технічна освіта входить до структури освіти в Україні.

Згідно з "Положенням про професійно-технічний навчальний заклад", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1240, заклади освіти забезпечують реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей і стану здоров'я. Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах визначено постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.98 № 450.

Зазначені закони передбачають забезпечення навчальних закладів профтехосвіти фінансовими ресурсами Державного бюджету України через впровадження державного замовлення за державними контрактами.

Відповідно до чинного законодавства порядок формування та виконання державного замовлення, система руху бюджетних коштів щодо забезпечення робочих професій через заклади профтехосвіти шляхом виконання державного замовлення повинні мати такий вигляд:

* Згідно з чинним законодавством:

-відсоток випускників, які вступили до вищих навчальних закладів;

-відсоток випускників, які призвані до лав Збройних сил;

-відсоток випускників, які не працевлаштовані та направлені до Центру зайнятості.

Проте, як встановлено перевіркою, правові норми щодо практич­ного запровадження принципів державного замовлення при використанні державних коштів не виконуються, а рух коштів Державного бюджету України фактично здійснювався за такою схемою:

* Згідно з чинним законодавством:

-відсоток випускників, які вступили до вищих навчальних закладів;

-відсоток випускників, які призвані до лав Збройних сил.

Як бачимо, рух коштів державного бюджету здійснювався без урахування обов'язкових вимог щодо фінансування через механізм держзамовлення і державного контракту. А саме, відповідно до передбаченого обсягу фінансування на утримання закладів профтехосвіти у державному бюджеті, Міносвіти головним розпорядником бюджетних коштів за розподілами та встановленими ним лімітами кошти направлялися розпорядникам другого ступеня, тобто, обласним управлінням та комітетам профтехосвіти, які, в свою чергу, за затвердженими кошторисами доходів та видатків направляли їх підпорядкованим навчальним закладам профтехосвіти розпорядникам коштів третього ступеня.

Незважаючи на те, що Міністерство фінансів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 266 зобов'язане передбачати у проекті Державного бюджету України (починаючи з 1997 року) кошти на фінансування державних замовлень окремим рядком, названі вимоги Мінфіном не виконувалися.

Саме тому Закон України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" для навчальних закладів професійно-технічної освіти Міністерства освіти України передбачав систему фінансування не у вигляді оплати за виконання державного замовлення з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників робочої професії, а за принципом отримання фінансування за кошторисами доходів і видатків бюджетних установ згідно з доведеними Міністерством освіти України лімітами та розподілом.

Аналогічна ситуація із забезпеченням фінансовими ресурсами навчальних закладів професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України склалася і в 2000 році. Так, відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" видатки на фінансування заходів професійно-технічної освіти через механізм впровадження державного замовлення окремим рядком не визначені, тобто, кошти державного бюджету будуть використовуватися на цю галузь за принципом бюджетного утримання закладів профтехосвіти.

Така система фінансування, по-перше, не відповідає вимогам Закону України "Про професійно-технічну освіту", який передбачає використання коштів на професійно-технічну освіту через запровадження системи державного замовлення, по-друге, виключає можливість визначення реальної потреби держави у підготовці необхідної кількості фахівців робочої професії, по-третє, не створює правових умов відповідальності закладів профтехосвіти щодо якості підготовки фахівців, тому що без наявності укладених контрактів не визначені права та обов'язки замовників та виконавців, а це, в свою чергу, виключає правові підстави притягнення до відповідальності у випадках нераціонального та нецільового витрачання бюджетних коштів, по-четверте, не забезпечує гарантованого їх працевлаштування. Загалом це створює умови для незаконного та неефективного використання бюджетних коштів.

Так, по всіх спеціальностях на 1999 рік Міністерством економіки України доведено Міністерству освіти за його попередніми пропозиціями (під виглядом державного замовлення) проектні планові показники прийому до навчальних закладів профтехосвіти в кількості 227000 осіб. Фактично до них зараховано 234920 осіб, тобто, на 7920 осіб більше.

Крім прийому учнів за рахунок бюджетних коштів (234920 чол.) за рахунок коштів підприємств та окремих громадян зараховано на контрактній основі 28890 чол. (12,3 відс.) та за замовленням Державного центру зайнятості 1639 осіб.

В цілому на початок навчального року у закладах професійно-технічної освіти нараховувалося 523826 учнів, з них випуск склав 260721 чоловік.

Розподіл випускників професійно-технічних закладів у 1999 році

Тобто, 12879 випускників було позбавлено можливості працевлаштування відразу після здобуття профтехосвіти. Разом з тим, витрачання бюджетних коштів на навчання прийнятих у 1999 році понад планову потребу 7920 осіб, розрахунково, складуть приблизно 10 млн. гривень. Таке витрачання бюджетних коштів необхідно кваліфікувати як неефективне.


Стан фінансування Міністерства освіти України на утримання професійно-технічних навчальних закладів

Станом на 01.01.2000 по Міністерству освіти України числилося 45 розпорядників коштів другого ступеня по закладах профтехосвіти, в підпорядкуванні яких знаходилося 977 закладів.

У 1998-1999 навчальному році підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти України здійснювалася за 487 професіями.

За соціальним станом на 01.01.2000 контингент учнів професійно-технічних навчальних закладів (526632 чол.) наведено у діаграмі.

Структура соціального стану контингенту учнів професійно-технічних закладів

Бюджетна пропозиція по функції 070501 "Професійно-технічні заклади освіти" до проекту Державного бюджету України на 1999 рік Міністерством освіти України складена за відсутності детальних розрахунків підвідомчих закладів на потребу в коштах та без урахування вимог чинного законодавства про формування державного замовлення.

Державним бюджетом України на 1999 рік передбачені видатки на фінансування професійно-технічних навчальних закладів Міністерства освіти України (КФК 070501) в сумі 297282,5 тис. гривень.

Крім того, окремою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.99 № 630 "Про деякі питання використання коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" передбачені додаткові видатки у розмірі 100000 тис. грн. на пільговий проїзд учнів у транспорті, з яких виділено 8654,7 тис. грн. на фінансування закладів профтехосвіти.

В порушення ст. 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" Міністерством фінансів, на підставі постанов Кабінету Міністрів України, без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, внесено зміни до державного бюджету по закладах профтехосвіти, внаслідок чого скориговано показники видаткової частини бюджету по фінансуванню закладів профтехосвіти становлять 303127,8 тис. грн., з перевищенням понад затверджені Законом України про державний бюджет на 5845,3 тис. гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 432 "Про обмеження видатків Державного бюджету України на 1999 рік" передбачені видатки на утримання професійно-технічних навчальних закладів Міністерства освіти України в сумі 287686,52 тис. грн. та доведені ліміти на пільговий проїзд у сумі 8654,7 тис. грн., а всього, з урахуванням змін, Міністерством фінансів України доведено лімітів асигнувань на 1999 рік на утримання професійно-технічних навчальних закладів Міністерства освіти України в сумі 293531,77 тис. гривень.

Стан забезпечення професійно-технічної освіти коштами Державного бюджету України у 1999 році має такий вигляд:

№ п/п

Показники аналізу

Сума,
тис. грн.

1

Передбачено бюджетом

297282,5

2

Додатково передбачено на пільговий проїзд

8654,7

3

Всього заплановано (ряд. 1+2)

305975,2

4

Скоригований бюджет (доведено Головдержказначейством)

303127,8

5

Встановлені ліміти асигнувань (обмежений бюджет)

293531,8

6

Відсоток скорочення бюджету (ряд. 5:3)

95,9

7

Профінансовано

261457,8

8

Відсоток профінансованого до скоригованого бюджету (ряд. 7:4)

86,2

9

Відсоток профінансованого до лімітів (ряд. 7:5)

89,0

10

Касові видатки

261569,0

11

Відсоток касових видатків до поточного фінансування (ряд. 10:7)

100,1

12

Відсоток касових видатків до лімітів (ряд. 10:5)

89,1

13

Фактичні видатки

343039,0

14

Відсоток фактичних видатків до ліміту (ряд. 13:5)

116,8

Перевіркою наявності та обґрунтованості затверджених кошторисів доходів і видатків та розрахунків до них встановлено, що в порушення частини 3 п. 1.2 тимчасової інструкції Головного управління Державного казначейства України від 21.03.97 № 28 "Про порядок касового виконання Державного бюджету за видатками" в Міносвіті відсутній зведений кошторис доходів і видатків на 1999 рік в розрізі розпорядників коштів нижчого ступеня та розрахунки по формуванню доходної і видаткової частини єдиного кошторису. За відсутності зведеного кошторису Головним управлінням Державного казначейства у 1999 році профінансовано заклади профтехосвіти на загальну суму 261457,8 тис. гривень.

Фінансування Міністерства на утримання закладів профтехосвіти проведено, в порівнянні з уточненим планом бюджетних призначень, в цілому на 86,2 відс., з них: на оплату праці та нарахування на зарплату 93,1 відс., придбання предметів постачання, матеріалів і послуг 61,8 відс., на придбання продуктів харчування 76,1 відс., оплату послуг з утримання бюджетних установ 18,6 відс., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 74,2 відс., трансферти населенню 92,7 відс., придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 відс. та на капітальний ремонт 28,1 відсотка.

Згідно із зведеними звітними даними Міністерства освіти України касові видатки закладів профтехосвіти за 1999 рік проведені в сумі 261569 тис. грн., (261457,8 тис. грн. за рахунок поточного фінансування і 111,2 тис. грн. з дозволу Мінфіну від 01.03.99 № 16-402), що склало 89,1 відс. від затверджених лімітів асигнувань на 1999 рік, з них: на оплату праці видатки склали 95,1 відс.; нарахування на зарплату 94,9 відс.; придбання предметів постачання, матеріалів і послуг 62,7 відс.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв 74,2 відс.; на субсидії і поточні трансфертні виплати 92,9 відс. та капітальні видатки 96,9 відсотка.

Перевіркою встановлено, що Міністерством освіти неналежним чином виконуються покладені на нього ст. 38 Закону України "Про бюджетну систему" обов'язки центрального органу виконавчої влади щодо здійснення контролю за правильним використанням коштів Державного бюджету України. Внаслідок цього допущено непропорційний розподіл та фінансування бюджетних коштів між закладами профтехосвіти, їх незаконне використання, приховування залишку невикорис­таного фінансування, інші порушення бюджетної дисципліни.

Так, при вирішенні питання щодо погашення заборгованості по заробітній платі та стипендіях, в порушення ст.ст. 36 і 37 Закону України "Про бюджетну систему України", Головним управлінням соціального розвитку і фінансового контролю Міністерства освіти фінансування видатків проводилося непропорційно. При загальному обсязі погашення заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях у розмірі 56 відс., по Кіровоградському управлінню освіти заборгованість погашена на 32 відс. від потреби, Дніпропетровському 34 відс., Івано-Франківському 42 відсотки. Разом з тим, більше середнього відсотка отримано фінансування по Волинському 95 відс., Одеському 83 відс. та Чернівецькому 81 відс. управліннях освіти.

Непропорційність фінансування та недотримання першочерговості платежів по закладах профтехосвіти призвели до нерівномірного погашення заборгованості по соціальних виплатах.

Заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях на неї, станом на 01.01.99, по закладах профтехосвіти становила 61292,4 тис. грн., у тому числі: на 01.01.96 6622,6 тис. грн., 01.01.97 33009,2 тис. грн., 01.01.98 21660,6 тис. гривень. За 1999 рік по закладах профтехосвіти на погашення заборгованості по заробітній платі направлено 34411 тис. гривень. За рахунок позабюджетних коштів на погашення заборгованості по зарплаті та нарахуваннях направлено 2994 тис. гривень. З урахуванням зазначених погашень та приросту заборгованості у минулому році, станом на 01.01.2000 вона складала 31778 тис. грн., у тому числі за 1997-1998 роки 17867 тис. грн., за 1999 рік 13911 тис. гривень.

Заборгованість по заробітній платі та стипендіях по закладах профтехосвіти за 1995-1999 роки

Аналогічна ситуація склалася з погашенням заборгованості по виплатах стипендій, яка станом на 01.01.99 складала 36261,4 тис. грн., з них: на 01.01.96 18837,6 тис. грн., 01.01.97 6486,7 тис. грн., 01.01.98 7937,1 тис. гривень.

У 1999 році направлено коштів на погашення заборгованості по стипендіях у сумі 35248,6 тис. грн., з них виплачено 31749,0 тис. гривень. Невикористаний залишок станом на кінець року склав 3499,6 тис. грн., з них 2887 тис. грн. списано до бюджету як невикористане фінансування. Станом на 01.01.2000 не ліквідована заборгованість у сумі 6033,1 тис. грн., з них за 1997-1998 роки 1589 тис. грн., за 1999 рік 4444,1 тис. гривень.

При загальному обсязі погашення заборгованості по стипендіях на 87 відс., у двох випадках вона профінансована з перевищенням такої потреби на загальну суму 92 тис. гривень.

Зокрема, по Чернівецькому обласному управлінню освіти доведено фінансування на погашення заборгованості по стипендіях у сумі 708 тис. грн., при заборгованості 629 тис. грн. або понад потребу на 79 тис. грн., а Чернігівському обласному управлінню освіти, при заборгованості 913 тис. грн., виділено 926 тис. грн. або понад потребу на 13 тис. гривень.

Таким чином, посадовими особами Головного управління соціального розвитку і фінансового контролю Міністерства освіти (начальник управління Куліков П.М.) допущено порушення законодавства про бюджетну систему, передбачене абз. 4 частини 1 ст. 39 Закону "Про бюджетну систему України, тобто, невиконання умов пропорційного фінансування видатків Державного бюджету України.

Перевіркою встановлені факти, коли в порушення вказівки Нацбанку і Мінфіну України "Про завершення бюджетного року" від 21.12.99 № 25-211/2440-9998 і № 02-11/204 не використано фінансування по стипендіях у двох закладах на загальну суму 643 тис. грн. і не повернуто до бюджету, а приховано в кінці року шляхом перерахування з бюджетних на позабюджетні рахунки в банках, з них: Харківським управлінням освіти (перший заступник начальника управління по профтехосвіті Головінов В.П., колишній заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Власенко В.М.) 620 тис. грн.; Чернігівським управлінням освіти (заступник начальника управління-начальник відділу професійних навчальних закладів Беліченко Л.І., головний бухгалтер Павленко В.О.) 23 тис. гривень.

Приховані установами кошти повернуто на власні бюджетні рахунки в січні 2000 року та використано на поточні видатки зокрема, Харківським управлінням освіти в першому кварталі 2000 року в сумі 620 тис. гривень.

Ці грубі порушення законодавства з питань бюджету допущені за сприяння органів Державного казначейства України.

Крім того, протягом 1999 року Міністерством освіти, в порушення п. 5 наказу Мінфіну України від 16.11.98 № 229 "Про затвердження порядку проведення взаєморозрахунків за спожитий бюджетними установами і організаціями, що фінансуються з держбюджету, природний газ і теплоенергію шляхом передачі відповідного обсягу газу", не був облікований залишок фінансування по газу, переданого Мінфіном відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.98 № 955 "Про заходи щодо зменшення заборгованості підприємств нафтогазового комплексу перед бюджетними установами всіх рівнів та державним резервом" станом на 01.01.99 на загальну суму 1408 тис. грн., та станом на 31.03.2000 на суму 430,1 тис. гривень.


Стан бюджетної та фінансової дисципліни при використанні коштів Державного бюджету України закладами профтехосвіти

Перевіркою використання бюджетних та позабюджетних коштів встановлено, що закладами профтехосвіти та Міністерством освіти допущено грубі порушення бюджетної та розрахункової дисципліни, інші порушення законодавства про бюджетну систему, перекручення та недостовірність відображення даних бухгалтерської звітності.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 1999 рік.

Наказом Мінфіну України від 27.02.98 № 45 "Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів" передбачено зменшення лімітів асигнувань, у тому числі по закладах профтехосвіти та приведення у відповідність з скороченими лімітами фактичних видатків. В порушення вимог чинного законодавства та наказу № 45 фактичні видатки перевищили ліміти асигнувань на 49507,3 тис. гривень. Це призвело до зростання бюджетної заборгованості на зазначену суму.

Наприклад, по управлінню освіти: Донецької облдержадміністрації перевищення склали 6684 тис. грн., з них 6493 тис. грн. по комунальних послугах і енергоносіях; Луганської облдерж­адміністрації 4169 тис. грн., з них: по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв 3685 тис. грн., по капітальному ремонту 172 тис. гривень; Хмельницької облдержадміністрації 2402 тис. грн., з них: по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв 1595 тис. грн., по оплаті послуг з утримання бюджетних установ 281 тис. грн., по придбанню предметів постачання матеріалів і послуг 228 тис. грн.; Дніпропетровської 6073 тис. грн.; Тернопільської 4823 тис. грн.; Вінницької 2781 тис. грн.; Чернігівської 2604,7 тис. грн.; Сумської 2153,7 тис. грн. та іншими облдержадміністраціями.

В умовах неповного фінансування галузі (89,1 відс. до уточненого бюджету) Головним управлінням соціального розвитку і фінансового контролю Міносвіти України окремим розпорядникам коштів другого ступеня доведено лімітів асигнувань понад затверджені кошториси в сумі 2185,7 тис. гривень. Отже, не виконано умови пропорційного розподілу та фінансування розпорядників нижчого ступеня, тобто, допущені порушення законодавства про бюджетну систему, передбачені абз. 4 част. 1 ст. 39 Закону України "Про бюджетну систему України" Внаслідок цього підвідомчими закладами профтехосвіти отримано бюджетних коштів понад затверджені кошториси в сумі 555,7 тис. гривень.

З проведених у 1999 році касових видатків у сумі 261458 тис. грн., 10 відс. видатків проведено по взаємозаліках і векселях. У тому числі, по взаємозаліках 16859 тис. грн., по векселях 10267 тис. гривень.

У 1999 році мали місце численні порушення та недоліки при проведенні взаємозаліків та їх обліку.

Так, в порушення п. 7 "Тимчасових методичних вказівок про порядок проведення взаємозаліку коштів з фінансування видатків у рахунок погашення недоїмки за належними до бюджету платежами", затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України і Національного банку України від 23.09.96 № 200/84, Міністерством освіти України не ведеться облік в журналі реєстрації протоколів проведених взаємозаліків за формою згідно з додатком 8, а за довільною формою оформлення протоколів взаємозаліків, що не дає можливості встановити їх фактичну загальну кількість.

Вибірковою перевіркою правильності проведення взаємозаліків та використання казначейських векселів встановлено 104 випадки їх незаконного проведення по 14 областях і м. Києву за відсутності кредиторської заборгованості та ненаданні бюджетним установам товарів і послуг на загальну суму 4531,76 тис. грн., з них: у 1996 році на 554,7 тис. грн.; в 1997 році на 1427,7 тис. грн.; у 1998 році на 1985,25 тис. грн.; у 1999 році на 564,11 тис. гривень.

Названі порушення потягли за собою довгострокове відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість. Станом на 01.01.99 ця заборгованість складала 2257 тис. грн., на 01.01.2000 1898,1 тис. грн. і на 01.04.2000 1330,7 тис. гривень.

Наприклад, управлінням профтехосвіти Харківської області (перший заступник начальника управління Головінов В.П., головний бухгалтер Мацюця Г.І.) в 1997-1999 роках проведено 5 взаємозаліків та використано 2 векселі на загальну суму 732,35 тис. грн. за відсутності кредиторської заборгованості, внаслідок чого у підвідомчих закладах виникла дебіторська заборгованість станом на 01.01.99 у сумі 369,8 тис. грн., на 01.01.2000 415,5 тис. грн. та на 01.04.2000 306,7 тис. гривень. По проведеному в листопаді 1998 року взаємозаліку з закритим акціонерним товариством "Харківський завод шампанських вин" на суму 1110 тис. грн. ще й досі не отримано продукцію, яка передбачалася для погашення заборгованості по заробітній платі на загальну суму 37,65 тис. гривень.

Управлінням профтехосвіти Луганської області (колишній заступник начальника Головного управління освіти НіколаєнкоВ.Ф., з січня 2000 року Омельченко О.П., головний бухгалтер Кузнєцова Г.П.) в 1996-1998 роках проведено 5 взаємозаліків та використано 7 казначейських векселів на загальну суму 539,6 тис. грн., за наявності кредиторської заборгованості на суму лише 37,7 тис. грн. або зайво проведено взаємозаліків та використано казначейських векселів на суму 501,9 тис. гривень.

Цим управлінням 30.11.98 проведено взаємозалік з товариством з обмеженою відповідальністю "Техліс", на суму 90,4 тис. грн., за яким на 01.04.2000 отримано товарів в рахунок заробітної плати тільки на суму 32,7 тис. гривень. Слід зазначити, що неотримані товари на 57,7 тис. грн. списані по обліку як виплачена заробітна плата працівникам професійно-технічних закладів області в повній сумі.

Управлінням профтехосвіти Чернігівської області (заступник начальника управління голова комітету профтехосвіти Камінецький Я.Г., головний бухгалтер ЦБ № 2 Бабак М.І.) в 1997-1998 роках проведено 11 взаємозаліків та використано 12 казначейських векселів на загальну суму 337,3 тис. грн., за наявності кредиторської заборгованості на суму лише 3,9 тис. грн. або зайво проведено взаємозаліків та векселів на суму 333,4 тис. гривень.

Управлінням профтехосвіти Одеської області (начальник управління Демченко Д.М., колишній головний бухгалтер Заволока Л.М.) у 1998 році, за відсутності кредиторської заборгованості, використано 4 казначейських векселі на оплату видатків з придбання продуктів харчування на загальну суму 746,6 тис. гривень. Слід відмітити, що по бухгалтерському обліку вказана дебіторська заборгованість станом на 01.01.2000 була частково прихована і відображена лише в сумі 160 тис. грн. (або зменшена на 586,6 тис. грн.), а на 01.01.99 була прихована в повній сумі 746,6 тис. гривень.

З названих незаконно проведених взаємозаліків, стосовно 6 з них, на суму 1076,1 тис. грн., відмічалося в актах перевірок Рахункової палати ще в червні 1998 та квітні 1999 року. Проте досі з дебіторської заборгованості по цих взаємозаліках станом на 01.01.99 в сумі 723,45 тис. грн. анульовано тільки два в березні 1999 року на суму 592 тис. гривень.

Протоколи по проведених взаємозаліках з боку Міністерства освіти України підписані колишнім міністром Згуровським М.З., заступником міністра Богомоловим А.Г., колишніми заступниками міністра Зайчуком В.О. та Бабаком В.П.

Таким чином, названими посадовими особами Міністерства та відповідних розпорядників коштів нижчого ступеня на місцях допущено порушення встановлених чинним законодавством правил і процедур щодо порядку витрачання коштів Державного бюджету України шляхом проведення взаємозаліків, що призвело до незаконних видатків бюджетних коштів на суму 4531,7 тис. грн., тобто, скоєно порушення законодавства про бюджетну систему, передбачене абзацом 7 частини 1 ст. 39 Закону України "Про бюджетну систему України". Відповідно до ч. 2 ст. 39 за ці правопорушення посадові особи органів державної виконавчої влади повинні нести дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Проведеною перевіркою стану розрахунків в установах профтехосвіти за 1999 рік встановлено факти відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість, внаслідок чого станом на 01.01.2000 вона збільшилася порівняно з 01.01.99 на 1432 тис. грн. і становила 10697 тис. гривень. Причиною зростання такої заборгованості є неприйняття з боку посадових осіб закладів профтехосвіти дійових заходів щодо своєчасного відшкодування оплати за надані в оренду приміщення в сумі 1835 тис. грн., нестягнення заборгованості співробітників по квартплаті 1251 тис. грн., заборгованості за неотримані в строк обладнання і матеріали 602 тис. грн. та невиконані роботи і послуги 569 тис. грн. тощо.

Крім того, дебіторська заборгованість у розмірі 1098,8 тис. грн. виникла ще в 1997-1998 роках в результаті проведених взаємозаліків, у тому числі по Одеському комітету профтехосвіти за неотриманні продукти харчування 586,6 тис. гривень

В ході проведення аналізу стану кредиторської заборгованості встановлено численні факти порушення бюджетної дисципліни. Так, за відсутності коштів керівництво деяких навчальних професійно-технічних установ брало зобов'язання на оплату видатків понад затверджені кошториси і доведені ліміти, що спричиняло збільшення цієї заборгованості протягом 1999 року на 61658 тис. грн. і на 01.01.2000 вона склала 153686 тис. гривень.

В розрізі областей збільшення кредиторської заборгованості допущено по Дніпропетровській області на 5377 тис. грн., Донецькій на 10588 тис. грн., Харківській на 5212 тис. грн. та Запорізькій на 2560 тис. гривень. Наявна кредиторська заборгованість виникла, в основному, через відсутність коштів на своєчасну оплату отриманих комунальних послуг та недотримання фінансової дисципліни.

Згідно зі зведеним звітом за 1999 рік по закладах профтехосвіти надійшло позабюджетних коштів у сумі 54595 тис. грн., що становить 20,8 відс. коштів отриманих з Державного бюджету України, з яких протягом року використано 54066 тис. гривень.

Аналіз виконання кошторисів витрачання позабюджетних коштів показує, що в порушення Указу Президента України від 28.02.97 № 187/87 (п. 5, 6) "Про заходи щодо забезпечення та посилення фінансово-бюджетної дисципліни", Положення "Про порядок складання єдиного кошторису доходів та видатків бюджетної установи та організації", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 № 164 (п.п. 6, 13, 15) та "Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них", затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України 11.08.98 № 63 (п. 8.2.1.) закладами профтехосвіти допускалися витрати коштів на цілі, взагалі не передбачені затвердженими кошторисами доходів і видатків, або понад затверджених кошто­рисом видатків по окремих кодах економічної класифікації.

Як наслідок, по 11 закладах профтехосвіти встановлено непередбачених кошторисами витрат за рахунок позабюджетних коштів в 1999 році на загальну суму 5629,4 тис. грн. або 10,4 відс. від загальної суми витрат.

Так, по Одеському управлінню профтехосвіти витрачені позабюджетні кошти понад затверджений кошторис на загальну суму 1547,3 тис. грн., по Балинському училищу Хмельницької області (директор училища Завальницький В.І., головний бухгалтер Шиманська Г.Ф.) на 1304,5 тис. грн., по Волинському управлінню профтехосвіти (начальник управління Дзямулич І.В., головний бухгалтер до квітня 1999 року Андросюк Л.І., з квітня 1999 року Тимощук С.А.) на 557 тис. грн. та інші.

Міністерством освіти України не приділялося належної уваги питанням обліку та використанню основних засобів, в результаті, у бухгалтерській звітності станом на 01.01.99 по підвідомчих закладах профтехосвіти із загальної суми основних засобів 12764368 тис. грн., безпідставно, в порушення "Порядку проведе­ння індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ за станом на 1 квітня 1996 року (крім об'єктів житлового фонду)", затвердженого наказом Міністерства статистики, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Фонду державного майна України від 23.05.96 № 148/64/103/563, завищена вартість основних засобів, під час проведення їх індексації у 1996 році, по профтехучилищах №№ 4, 16 Кіровоградського управління профтехосвіти (заст. начальника управління Капченко Л.М., головний бухгалтер Савеленко Р.І.) на суму 8191676 тис. грн., та станом на 01.01.2000 року не приведена у відповідність з їх реальною вартістю на суму 3093667 тис. гривень.

Слід відзначити, що приміщення гуртожитків професійно-технічних закладів заповнені лише на 55,5 відсотка. Це свідчить про зміни потреби необхідності такої кількості місць для проживання учнів профтехосвіти та неефективність їх утримання за рахунок держбюджету.

Бухгалтерський облік і звітність за 1999 рік по установах профтехосвіти не відображає реального фінансового та майнового стану цих установ. Так, встановлено недостовірність відображення залишків станом на 01.01.2000, зокрема, по основних засобах допущено завищення вартості на 3093667 тис. грн., дебіторської заборгованості заниження обсягів на 586,6 тис. грн., кредиторській заборгованості завищення на 69 тис. грн., заниження обсягів залишку фінансування (по природному газу) в Міністерстві на 430,1 тис. грн. (на 01.01.99 1408 тис. грн.), по підвідомчих закладах на 667,76 тис. грн., розрахунках по заробітній платі занижено на 57,7 тис. гривень.

В порушення Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, річні звіти підвідомчих установ профтехосвіти складені з численними, не оформленими належним чином, виправленнями і прийняті Міністерством освіти без наявності відміток місцевих органів Держаного казначейства. В порушення вимог наказу Міністерства фінансів України від 06.01.2000 № 4 при терміні подання річного бухгалтерського звіту 29 лютого 2000 року, фактично звіт Міносвіти здано до Держказначейства лише 5 травня 2000 року. Хоча до цього терміну, в ході проведення перевірки, фахівцям Рахункової палати двічі надавалися зведені форми річного звіту, підписані головним бухгалтером Міносвіти Бабуріною В.І. Згідно з наданою 21.03.2000 формою 2 "Звіт про використання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях" фактичні видатки на утримання закладів профтехосвіти перевищували доведені ліміти асигнувань на 54324,9 тис. гривень. А у тій же формі 2, що була подана 24.04.2000, цей показник вже складав 31675,7 тис. гривень.

В цілому, показники по всіх поданих річних бухгалтерських звітах не співпадають з показниками річних звітів підвідомчих розпорядників нижчого ступеня, до яких і в період перевірки вносилися зміни в частині річної суми фінансування, поновлення касових та фактичних видатків, уточнювалися в органах Державного казначейства ліміти і суми проведених взаємозаліків та використаних казначейських векселів.


Висновки

 1. Cистема фінансування видатків Державного бюджету України на забезпечення професійно-технічної освіти в Україні не відповідає вимогам Закону України "Про професійно-технічну освіту", який передбачає використання коштів Державного бюджету України на професійно-технічну освіту виключно через запровадження механізму державного замовлення. Тим самим Кабінет Міністрів України (Міністерство економіки і Міністерство фінансів України) порушив Закон України "Про бюджетну систему України", постанову Верховної Ради України від 24.07.98 № 57-ХIV "Про основні напрями бюджетної політики на 1999 рік (бюджетна резолюція)".

 2. Запровадження у 1999 році системи фінансування без урахування зазначених вимог Закону "Про професійно-технічну освіту" виключало можливість визначення реальної потреби держави у підготовці необхідної кількості фахівців робочої професії та не забезпечило гарантованого їх працевлаштування.

 3. Названі причини, а також неналежне виконання Міністерством освіти України обов'язків щодо здійснення контролю за правильним використанням коштів Державного бюджету України призвели до порушень бюджетного законодавства України, а саме:

  • непропорційності фінансування видатків на погашення заборгованості по заробітній платі та стипендіях між закладами профтехосвіти;

  • перерахування вчасно невикористаних коштів на погашення заборгованості по стипендіях, з бюджетних на небюджетні рахунки, за сприяння органів Державного казначейства України, Харківським та Чернігівським обласними управліннями освіти у сумі 643 тис. гривень;

  • порушення посадовими особами Міністерства освіти України (колишнім міністром Згуровським М.З., заступником міністра Богомоловим А.Г., колишніми заступниками міністра Бабаком В.П. і Зайчуком В.О.) та керівниками 11 відповідних розпорядників коштів нижчого ступеня на місцях встановлених чинним законодавством правил і процедур щодо порядку витрачання коштів Державного бюджету України шляхом проведення взаємозаліків, що спричинило незаконні видатки бюджетних коштів на суму 4531,7 тис. гривень.

 4. Порушення Міністерством освіти та підпорядкованими йому закладами профтехосвіти бюджетної та розрахункової дисципліни призвело до перевищення фактичних видатків понад доведені ліміти асигнувань на 49,5 млн. грн. і, як наслідок, до зростання бюджетної заборгованості на зазначену суму.

 5. В порушення Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" Міністерством фінансів на підставі постанов Кабінету Міністрів України, без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету внесено зміни до Державного бюджету України на 1999 рік по закладах профтехосвіти, внаслідок чого видатки по фінансуванню профтехосвіти скориговано з перевищенням понад затверджені бюджетом на 5,8 млн. гривень.

 6. В результаті недотримання вимог чинного законодавства щодо системи фінансування видатків на профтехосвіту через механізм державного замовлення 12879 випускників профтехучилищ було позбавлено можливості працевлаштування відразу після здобуття профтехосвіти. Витрачання бюджетних коштів на навчання прийнятих у 1999 році, понад планову потребу, 7920 осіб, розрахунково складає приблизно 10 млн. гривень. Таке витрачання бюджетних коштів є неефективним.

За матеріалами перевірки Рахункової палати надіслано інформацію Кабінету Міністрів України.

Про цей сайт | Адміністратор | Лист до редакції
Розробник ЗАТ "Софтлайн", Україна© Рахункова палата України