05.05.2006

УГОДА
про співробітництво
між Рахунковою палатою України і
Рахунковою палатою Азербайджанської Республіки

Рахункова палата України і Рахункова  палата Азербайджанської  Республіки, іменовані надалі Сторонами,

керуючись принципами взаємної пошани, довіри, рівноправності, партнерства і співробітництва;

керуючись цілями і принципами Міжнародної організації найвищих органів фінансового контролю (ІНТОСАІ) і Європейської організації найвищих контрольних органів (ЕВРОСАІ);

надаючи важливе значення реалізації домовленостей, досягнутих на сесіях Ради керівників найвищих органів фінансового контролю держав-учасників Співдружності Незалежних Держав;

виражаючи взаємне прагнення до підвищення ефективності державного фінансового контролю в обох державах;

згодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони, в рамках своєї компетенції, співробітничають з наступних основних напрямків:

  • обмін досвідом в області методології і порядку здійснення державного фінансового контролю;
  • взаємодія у сфері професійного навчання і підвищення кваліфікації кадрів;
  • проведення сумісних досліджень і контрольних заходів;
  • інформаційний обмін.

Сторони, в межах своїх повноважень, розвивають співпрацю і взаємодопомогу в інших напрямах, що представляють взаємний інтерес.

Стаття 2

При обміні інформацією і матеріалами в рамках нинішньої Угоди кожна із Сторін керується чинним законодавством своєї держави, регулюючим участь в міжнародному інформаційному обміні, захист державних секретів і іншої таємниці, що охороняється законом.

При проведенні сумісних досліджень і контрольних заходів кожна із Сторін керується законодавством своєї держави.

Стаття 3

Кожна із Сторін забезпечує конфіденційність одержуваної інформації у випадку, якщо Сторона, яка представляє інформацію, вважає небажаним її розповсюдження.

Стаття 4

Сторони практикують взаємне направлення делегацій з метою обміну досвідом в області здійснення і вдосконалення державного фінансового контролю, професійної підготовки і підвищення  кваліфікації своїх співробітників.

Сторони взаємодіють в питаннях організації і проведення семінарів, конференцій і консультацій, здійснюють обмін актами національного законодавства, професійною інформацією і методиками, які відносяться до питань здійснення фінансового контролю.

Стаття 5

При проведенні заходів у рамках нинішньої Угоди кожна із Сторін бере на себе витрати, пов'язані з відряджанням своїх делегацій, співробітників і стажистів, якщо інше не передбачається попередньою домовленістю Сторін.

Стаття 6

За необхідності Сторони можуть підписувати протоколи з вказуванням конкретних заходів, термінів їх проведення, фінансових і інших умов їх реалізації.

Порядок організації і проведення цих заходів визначається за домовленістю між Сторонами.

Стаття 7

Положення нинішньої Угоди можуть бути змінені і доповнені за взаємною домовленістю Сторін. Всі зміни і доповнення складуть невід'ємну частину  нинішньої Угоди і будуть оформлені окремими протоколами.

Стаття 8

Нинішня Угода набуває чинності з дня її підписання і діє протягом двох років. Дія цієї Угоди автоматично продовжується на подальший дворічний період, якщо жодна із Сторін не менше ніж за три місяці до закінчення терміну дії нинішньої Угоди письмово не повідомить про своє бажання припинити його дію.

Здійснено "04" травня 2006 року в  р. Баку в двох, екземплярах, що мають однакову силу,  українською і азербайджанською мовами.

 

За Рахункову палату
України

 

За Рахункову палату
Азербайджанської Республіки

 

В. К. Симоненко

Н. Н. Насрулаєв

 

Голова Рахункової палати
України

 

Голова Рахункової палати
Азербайджанської  Республіки

 

повернутись