24.09.2000

Аналіз використання коштів Державного бюджету України у 2000 році
на утримання органів виконавчої влади в процесі проведення адміністративної реформи

Київ 2000

Члени Колегії Рахункової палати України:

Симоненко В.К.

Голова Рахункової палати

Маліков В.В.

Перший заступник Голови Рахункової палати

Мельничук В.Г.

заступник Голови Рахункової палати

Хропатий Б.Ф.

Секретар Рахункової палати

Вітковська Л.В.

директор департаменту контролю видатків на державне управління

Головань М.М.

директор зведеного департаменту контролю та аналізу бюджетів України

Зіпір А.П.

директор департаменту контролю видатків на промисловість та енергетику

Іваненко Ю.В.

директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ

Невідомий В.І.

директор департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави

Немировський В.Л.

директор департаменту контролю використання коштів цільових бюджетних та державних позабюджетних фондів

Огородник В.С.

директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру

Пилипенко В.П.

директор департаменту контролю за дотриманням законодавства з питань бюджету

Тахтай В.Є.

директор департаменту організації та здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах

Фліссак Я.А.

директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку

Аналіз використання коштів Державного бюджету України у 2000 році на утримання органів виконавчої влади в процесі проведення адміністративної реформи / За матеріалами Колегії Рахункової палати від 26.09.2000 року / Відпов. за випуск департамент контролю видатків на державне управління.- Київ: Рахункова палата України, 2000. - Випуск 24.

© Рахункова палата України.
Матеріал офіційний.
При використанні посилання на Рахункову палату обов´язкове.

Рахунковою палатою здійснено аналіз використання коштів Державного бюджету України у 2000 році на утримання органів виконавчої влади в процесі проведення адміністративної реформи. В результаті аналізу встановлено наступне.

У грудні 1999 року розпочато черговий етап адміністративної реформи, який спрямовано на розв´язання однієї з найскладніших її проблем - реформування організаційних структур виконавчої влади.

Відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні серед принципових засад функціонування виконавчої влади у демократичній державі ключове значення має пріоритетність законодавчої ре?ламентації функцій.

Пунктом 12 статті 92 Конституції України встановлено, що виключно законами України визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби. Проте, до цього часу не прийнято закони, які б визначали порядок організації та діяльності органів виконавчої влади. Це такі Закони України: "Про Кабінет Міністрів України", "Про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади", "Про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб" та про внесення змін до Закону України "Про державну службу".

Виходячи з відсутності відповідного законодавчого регулювання, Президент України 15 грудня 1999 року видав Укази: № 1572 "Про систему центральних органів виконавчої влади", № 1573 "Про зміни у структурі органів виконавчої влади", № 1574 "Про склад Кабінету Міністрів України", якими впорядковано систему центральних органів виконавчої влади та затверджено нову схему організації та взаємодії цих органів.

З метою вдосконалення та підвищення ефективності діяльності органів державного управління та оптимізації витрат на їх утримання видано Укази Президента України від 11 лютого 2000 року № 207 "Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів" і № 208 "Про підвищення ефективності системи державної служби".

Запровадження нової схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади дозволило частково ліквідувати галузеву структуру державного управління. Ліквідовано 55 центральних органів виконавчої влади, з яких 15 реструктуризовано шляхом поєднання функцій.

Для реорганізації центральних органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 15.12.99 № 1573, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 09.01.2000 № 7 утворив 50 ліквідаційних комісій, які до 01.04.2000 повинні були завершити роботу, оформивши ліквідаційні баланси і звіти за результатами своєї діяльності. Проте, зазначені матеріали своєчасно не були підготовлені. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 02.03.2000 № 110, від 30.03.2000 № 158 та від 04.04.2000 № 163 терміни роботи всіх ліквідаційних комісій були продовжені, деяких навіть до 31.05.2000. В результаті порушення термінів реформування органів виконавчої влади, які визначені Указами Президента України, робота органів виконавчої влади була дезорганізована, що призвело до невиправданих витрат бюджетних коштів.

 • Проведена Рахунковою палатою перевірка в Міністерстві екології та природних ресурсів України (далі - Мінекоресурси) свідчить, що, незважаючи на продовження терміну роботи ліквідаційних комісій, баланси та звіти були подані до Кабінету Міністрів України із значним порушенням встановлених термінів.

 • В порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.96 № 170 "Про порядок діяльності комісій для ліквідації міністерств, іншого центрального органу виконавчої влади" кошториси витрат, пов'язані з роботою комісій, не складалися і належний контроль за витрачанням коштів не здійснювався. Внаслідок цього фактичні видатки на утримання апарату Мінекоресурсів перевищили бюджетні призначення на 4 місяці п. р. на 735,8 тис.грн., чим порушено вимоги ст. 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", якою дозволено брати зобов´язання на здійснення видатків державного бюджету тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань. Відсутні акти інвентаризації основних засобів, матеріальних цінностей, стану розрахунків та грошових коштів. Первинні облікові документи в повному обсязі не передано. Не вжито заходів щодо одержання дебіторської заборгованості в сумі 40,8 тис. гривень. Допущено збільшення в 6,3 раза кредиторської заборгованості.

 • Вивільнення працівників, у зв'язку з ліквідацією органів, здійснювалося з порушенням порядку, передбаченого ст. 492 Кодексу законів про працю України. В порушення статті 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" працівникам Мінекобезпеки виплачувалися надбавки до посадових окладів та здійснювалося преміювання. Це призвело до незаконних виплат з фонду оплати праці в сумі 53,4 тис. грн. за рахунок кошторису головного розпорядника коштів - Мінекоресурсів. Передача основних засобів та матеріальних цінностей від ліквідованих органів до Мінекоресурсів здійснена не в повному обсязі. Зокрема, станом на 30.06.2000 майно колишнього Комітету України з питань геології та використання надр до Мінекоресурсів не передано.

Відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні структурна реорганізація органів виконавчої влади повинна проводитися обов´язково за умови попереднього визначення реальної необхідності та напрямів зміни функцій, на підставі уточнення яких повинні визначатися оптимальні для потреб держави кількість, структура та чисельність працівників зазначених органів.

Згідно з Указом Президента України від 11.02.2000 № 208 "Про підвищення ефективності системи державної служби" Кабінету Міністрів України доручено забезпечити проведення протягом 2000 року функціонального обстеження апаратів органів виконавчої влади всіх рівнів та затвердження відповідно до його результатів їх організаційних структур.

Проте, Заходами щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2000 № 747, уточнення функцій органів виконавчої влади та проведення зазначеного функціонального обстеження передбачається впродовж 2000 року з переходом на 2001 рік, а розроблення проектів Указів Президента України про внесення змін до положень про відповідні центральні органи виконавчої влади передбачено за результатами цього обстеження, з терміном виконання - грудень 2000 року з переходом на 2001 рік.

Тим часом, продовжується утворення органів, які дублюють діяльність діючих центральних органів виконавчої влади, передбачається створення додаткових органів виконавчої влади, вносяться зміни до схеми організації та взаємодії цих органів.

 • Так, Указом Президента України від 14.06.2000 № 802 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр" Кабінету Міністрів України доручено здійснити в установленому порядку заходи щодо створення у місячний термін Національної акціонерної компанії "Надра України". При цьому слід відзначити, що визначені цим указом її основні завдання аналогічні завданням, покладеним на Мінекоресурси, як головний орган в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності. Для виконання цих завдань у складі Мінекоресурсів створено департамент геології та використання надр з чисельністю 60 одиниць.

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 № 1128 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Надра України" утворено НАК "Надра України". Але, змін до встановленої Мінекоресурсів граничної чисельності працівників апарату та обсягу видатків на його утримання не внесено.

Утворено 26 урядових органів державного управління, в основному, на базі тих центральних органів виконавчої влади, які були ліквідовані, або ліквідовані з передачею функцій відповідним міністерствам та державним комітетам. При цьому окремі з них утворено ще до затвердження нових функцій центральних органів виконавчої влади, до складу яких вони входять.

 • Так, замість ліквідованого з передачею функцій Державному комітету промислової політики - Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування, який був підвідомчий Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії (Указ Президента України від 23.11.95 № 1087) та створений в межах граничної чисельності працівників його центрального апарату (постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.96 № 539), в складі цього Державного комітету створено урядовий орган - Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування. Указом Президента України від 15.12.99 № 1573 ліквідована Державна пробірна палата і Кабінету Міністрів України доручено створити на її базі казенне підприємство, яке підпорядковується Міністерству фінансів України. Однак, постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 № 732 у складі Міністерства фінансів України утворено Державну пробірну службу, як урядовий орган державного управління, а на базі Центральної, Східної, Західної та Південної державних інспекцій пробірного контролю, що ліквідовані, відповідні казенні підприємства.

Типовим положенням про урядовий орган державного управління, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 № 386, визначено, що це юридична особа, яка має самостійний баланс і рахунки в установах банків, і, відповідно, повинна мати працівників, які забезпечують фінансову та господарську діяльність. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 № 579 "Про матеріально-побутове забезпечення керівників департаментів міністерств у зв'язку із змінами у структурі центральних органів виконавчої влади" за керівниками департаментів міністерств, призначеними на ці посади безпосередньо з посад керівників центральних органів виконавчої влади, та їх заступників, зберігаються умови оплати праці і матеріально-побутового забезпечення й медичного обслуговування, які вони мали за попереднім місцем роботи, на весь період роботи на посадах керівників департаментів.

Таким чином, утворення урядових органів державного управління, по суті, є зміною статусу окремих центральних органів виконавчої влади без істотних змін в системі державного управління та зменшення витрат на їх утримання.

 • Концепція адміністративної реформи в Україні передбачає проведення структурної реорганізації органів виконавчої влади, уникаючи механічного скорочення чисельності управлінських кадрів, коли це не є природним наслідком удосконалення управління. Проте, Кабінетом Міністрів України, ще до визначення основних завдань та функцій утворених центральних органів виконавчої влади, постановою від 26.02.2000 № 403 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують", встановлено граничну чисельність працівників. Як наслідок, до затверджених показників чисельності та ліміту легкових автомобілів постійно вносяться зміни щодо їх збільшення для окремих органів виконавчої влади.

  Протягом 6 місяців після прийняття зазначеної постанови Кабінет Міністрів України збільшив граничну чисельність працівників на 3082 одиниці.

  Затверджена гранична чисельність працівників в органах виконавчої влади, що утримується за розділом видатків "Державне управління", яка на кінець 1999 року становила 244491 од., станом на 01.09.2000 зменшилася на 14532 од. (6 відс.) і складає 229959 одиниць.

  Однак, реального скорочення чисельності працівників в органах виконавчої влади не відбулось, оскільки затверджена гранична чисельність станом на 01.09.2000 (229959 од.) перевищила на 4416 од. (2 відс.) штатну чисельність працівників (225543 од.), яка була в органах виконавчої влади наприкінці 1999 року (табл. 1).

  Чисельність працівників органів виконавчої влади,
  яка утримується за рахунок Державного бюджету України в 1999 2000 роках

  Органи виконавчої влади

  Затверджена гранична чисельність на 31.12.99

  Штатна чисельність на 31.12.99

  Затверджена гранична чисельність на 01.09.2000

  Відхилення (+; -)

  затв. на 01.09.2000 від

  затв. на 31.12.99

  затв. на 01.09.2000 від

  штат. на 31.12.99

  Виконавча влада всього

  244491

  225543

  229959

  - 14532

  + 4416

  у тому числі:
  Кабінет Міністрів України

  1058

  1013

  905

  - 153

  - 108

  Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів

  70167

  61732

  63892

  - 6275

  + 2160

  Місцеві державні адміністрації

  64179

  58193

  64179

  0

  + 5986

  Фінансові та фіскальні органи

  109029

  104392

  100960

  - 8069

  - 3432

  Інші установи

  58

  213

  23

  - 35

  -190

  Виходячи з обсягу затверджених на 2000 рік видатків на оплату праці працівників органів виконавчої влади (1018,7 млн. грн.), умовна економія коштів від скорочення граничної чисельності повинна була скласти 60,5 млн. грн. (1018,7 млн. грн.: 244491 чол. х 14532 чол.). Однак, збільшення граничної чисельності працівників проти штатної свідчить не тільки про відсутність вказаної умовної економії, а, навпаки, може призвести до збільшення витрат на їх утримання на 18,4 млн. гривень (1018,7 млн. грн.: 244491 чол. х 4416 чол.).

  Як видно з таблиці 1, найбільшу питому вагу в загальному обсязі чисельності працівників органів виконавчої влади складає чисельність працівників фінансових і фіскальних органів (станом на 01.09.2000 43,9 відсотка). При цьому чисельність працівників зазначених органів (100960 од.) перевищує загальну чисельність працівників апарату інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів (63892 од.) в 1,6 раза. (див. діаграму 1).

  Діаграма 1. Чисельність працівників органів виконавчої влади,
  які утримуються за рахунок Державного бюджету України в 1999 2000 роках

 • Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" обсяг видатків на утримання органів виконавчої влади за розділом "Державне управління" затверджено у сумі 1951,6 млн. грн., у тому числі видатки загального фонду 1906,5 млн. грн., спеціального - 45,1 млн. гривень.

  Проте цей обсяг не відповідає реальному обсягу витрат бюджетних коштів за вказаним напрямом. Зокрема, в ньому не враховані видатки на утримання апаратів управління центральних органів виконавчої влади, які включені до розділів видатків Державного бюджету України: "Національна оборона", "Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави", "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека", "Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

  • Перевіркою, яка проведена в Мінекоресурсів, встановлено, що в загальному обсязі видатків на утримання апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не враховані видатки на утримання місцевих природоохоронних органів та Головної державної інспекції по нагляду за ядерною безпекою (відповідно, в сумах 21,1 млн. грн. та 0,9 млн. гривень). Незважаючи на те, що названі органи є органами виконавчої влади, як визначено Положеннями про них, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 02.03.98 № 244 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та від 21.09.95 № 751 "Питання Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою", видатки на їх утримання затверджені по коду функціональної класифікації 200000 "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека".

  Всупереч переліку, визначеному Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", Кабінетом Міністрів України у 2000 році збільшено кількість головних розпорядників коштів державного бюджету. До їх числа додатково включено Фонд соціального страхування, Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, Державне управління справами, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

  Якщо, порівняно з Державним бюджетом України на 1999 рік, кількість головних розпорядників коштів у 2000 році скоротилася із 170 одиниць до 76 (у тому числі 27 місцевих державних адміністрацій), то в процесі внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 08.01.2000 № 13 "Про вдосконалення системи головних розпорядників коштів державного бюджету" (постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2000 № 164; 10.02.2000 № 256; 12.02.2000 № 296; 24.02.2000 № 397; 17.03.2000 № 516; 28.04.2000 № 725; 07.05.2000 № 771; 02.06.2000 № 885; від 02.08.2000 № 1194; від 30.08.2000 №1350; від 31.08.2000 №1369), кількість головних розпорядників коштів державного бюджету збільшилася до 80 одиниць.

  • В ході реорганізації органів управління в галузі екології та природних ресурсів зменшилася кількість головних розпорядників коштів державного бюджету з 10 до 1 од. (див. схему) та збільшилося навантаження на працівників фінансово-бухгалтерських служб. При загальному скороченні граничної чисельності працівників центрального апарату на 61 од. (з 481 од. до 420 од.) або на 12,7 відс., чисельність працівників фінансово-бухгалтерських служб скорочена на 38 од. (з 71 од. до 33 од.) або на 54 відс., навантаження на зазначені служби збільшилось майже вдвічі (кількість одержувачів коштів зросла із 170 до 303 од.), що призведе до послаблення контролю з боку міністерства за рухом та використанням коштів державного бюджету.

  Схема виділення бюджетних асигнувань в сфері екології та природних ресурсів

  Кошти на реалізацію адміністративної реформи в Україні в Державному бюджеті України окремим рядком не виділяються. Проведені Рахунковою палатою перевірки свідчать, що реорганізація органів виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів, передбачених на поточне утримання центральних органів виконавчої влади, що не дає можливості визначити обсяг реальних витрат на проведення адміністративної реформи, перекручує дані щодо обсягу видатків на утримання центральних органів виконавчої влади і, в кінцевому результаті, порушує прозорість бюджетного процесу.

  • Так, витрати державного бюджету тільки на перейменування Міністерства інформації України на Державний комітет інформаційної політики України в 1999 році становили 22,7 тис. гривень. За розрахунками Мінекоресурсів вартість витрат, пов'язаних з проведеною в 2000 році реорганізацією міністерства та підвідомчих йому структур, перевищить 2 млн. гривень. Зокрема: виготовлення вивісок з новою назвою організації 170 тис. грн.; заміна посвідчень 2,5 тис. грн.; заміна бланків та бланків ліцензій 18,4; тис. грн.; заміна печаток 85 тис. грн.; перереєстрація телефонних апаратів 18 тис. грн.; перереєстрація автомобілів 1,6 млн. грн.; вихідна допомога, компенсаційні виплати та виплати десяти посадових окладів держслужбовцям, що звільняються на пенсію 95 тис. гривень.

  • Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.00 № 403 Державній митній службі України передбачалося скорочення в 2000 році 1500 шт. одиниць проти їх граничної чисельності, встановленої на 1999 рік. Витрати на виплати тримісячного середнього заробітку на період працевлаштування, з урахуванням вихідної допомоги вивільненим працівникам, та оплату праці з моменту їх попередження, як це передбачено статтею 493 Кодексу законів про працю України, складуть більше 1,9 млн. гривень.

  • Згідно з проведеними розрахунками такі виплати в цілому по органах виконавчої влади досягнуть 17,9 млн. гривень.

  • Здійснена в Мінекоресурсів перевірка свідчить, що в результаті проведення реорганізації, вивільнення площ та приміщень, які займали ліквідовані центральні органи виконавчої влади, не відбулося, орендна плата за їх користування не змінилася і складає 263,8 тис. грн. на рік. Не відбулося вивільнення займаних площ та приміщень і в інших центральних органах виконавчої влади, що були реорганізовані. Це підтверджують розпорядження Кабінету Міністрів України (від 28.02.2000 № 98; від 12.04.2000 № 174; від 27.04.2000 № 205; від 28.04.2000 № 203; від 12.05.2000 № 232), згідно із якими приміщення ліквідованих центральних органів виконавчої влади займають органи, утворені на їх базі. Отже, зменшення видатків органів виконавчої влади на орендну плату, які в 2000 році складають 13,7 млн. грн., не відбудеться.

  Обсяг видатків Державного бюджету України на 1999 рік, які передбачалися на утримання ліквідованих відповідно до Указу Президента України від 15.12.99 № 1573 органів виконавчої влади, складає 6,9 млн. грн., що становить лише 0,7 відс. від загального обсягу асигнувань на утримання органів виконавчої влади.

Отже, витрати на проведення реорганізації центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів значно перевищують економію коштів Державного бюджету України від ліквідації та передачі функцій по окремих центральних органах виконавчої влади.

Видатки загального фонду

Обсяг затверджених видатків на утримання органів виконавчої влади, які здійснюються в 2000 році за рахунок загального фонду Державного бюджету України, в порівнянні з 1999 роком, збільшився майже в 2 рази і складає 1,9 млрд. гривень. Їх питома вага в загальному обсязі видатків Державного бюджету України постійно зростає і в 2000 році досягла 6,5 відсотка.

Це відбулося на фоні зменшення питомої ваги видатків Державного бюджету України на фінансування заходів з фундаментальних досліджень і сприяння науково-технічному прогресу, національної оборони, правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави, освіти та охорони здоров'я. При цьому в 2000 році видатки Державного бюджету України, що спрямовуються на утримання органів виконавчої влади, вже перевищують видатки на фінансування заходів як з національної оборони, так і з правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави ( табл. 2).

Структура окремих видатків загального фонду
Державного бюджету України

Видатки

1999 рік

2000 рік

затверджено Верховною Радою України

(млн. грн.)

питома вага до загального обсягу видатків (відс.)

затверджено Верховною Радою України

(млн. грн.)

Питома вага до загального обсягу видатків (відс.)

зміни до 1999 року (відс.)

Утримання органів виконавчої влади

967,2

3,8

1906,5

6,5

197,1

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу

511,2

2,0

516,6

1,8

101,1

Національна оборона

1492,3*

5,9

1496,2

5,1

100,3

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

1638,4

6,5

1796,1

6,1

109,6

Освіта

1480,9

5,9

1555,2

5,3

105,0

Охорона здоров'я

580,6

2,3

623,2

2,1

107,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2210,5

8,8

3726,9

12,6

168,6

Загальний обсяг видатків Державного бюджету України

25135,3

 

29508,0

 

117,4

* Зменшено на 208 млн. грн. - надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги і оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України, які у 2000 році відображаються в спеціальному фонді Державного бюджету України.

Порівняно з 1998 роком темп приросту обсягу видатків на утримання органів виконавчої влади у 2000 році склав 93,2 відс., соціальний захист та соціальне забезпечення - 87,8 відс., правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави - 8,7 відс., національну оборону - 4,2 відсотка. У той же час, обсяги видатків на фінансування заходів з охорони здоров'я та фундаментальних досліджень і сприяння науково-технічному прогресу скоротилися, відповідно, на 11,5 відс. та 4,5 відсотка.

Таким чином, тенденція сталого зростання видатків на утримання органів виконавчої влади, на фоні зменшення частки видатків на науку, освіту і охорону здоров'я та перевищення обсягу цих видатків над видатками, які спрямовуються на фінансування заходів із забезпечення національної оборони та безпеки держави, дає підстави для висновку про неадекватність видатків на утримання зазначених органів фінансово-економічному стану держави.

У 2000 році, при деякому зменшенні, порівняно з 1999 роком, питомої ваги видатків на утримання Кабінету Міністрів України, апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх місцевих органів та місцевих державних адміністрацій в загальному обсязі видатків на утримання органів виконавчої влади, питома вага видатків на утримання фінансових і фіскальних органів збільшилася і досягла 57,8 відсотка. В порівнянні з 1999 роком ці видатки зросли більше ніж у 2 рази і досягли 1,1 млрд. грн., що в 3 рази більше, ніж видатки на утримання апарату інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів (див таблицю 3 та діаграму 2).

Видатки, затверджені у Державному бюджеті України
на утримання органів виконавчої влади

Органи виконавчої влади

1999 рік

2000 рік

всього видатків (млн. грн.)

питома вага (відс.)

всього видатків (млн. грн.)

питома вага (відс.)

зміни до 1999 року (відс.)

Кабінет Міністрів України

29,2

3,0

25,6

1,3

87,4

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів

212,0

21,9

363,4

19,1

171,4

Місцеві державні адміністрації

178,1

18,4

324,2

17,0

182,0

Утримання фінансових і фіскальних органів всього
з них:

515,4

53,3

1101,4

57,8

в 2,1 р.

Державна податкова адміністрація

373,0

38,5

662,6

34,7

177,6

Головне контрольно-ревізійне управління

29,3

3,0

55,1

2,9

188,4

Державне казначейство

36,6

3,8

84,1

4,4

в 2,3 р.

Державна митна служба

67,3

7,0

264,5

12,9

в 3,7 р.

Витрати на комп'ютеризацію Держказначейства та інших фінансових органів

9,3

0,9

53,1

2,8

в 5,7 р.

Інші видатки

32,4

3,4

92,0

4,8

в 2,8 р.

Функціонування органів виконавчої влади - всього

967,2

100,0

1906,5

100,0

197,1

Діаграма 2. Структура видатків Державного бюджету України
на утримання окремих органів виконавчої влади в 2000 році

На підставі даних, наведених у таблиці, та про граничну чисельність працівників, можна провести порівняння середньомісячних видатків у розрахунку на одного працівника в розрізі окремих органів виконавчої влади. Так, середньомісячні видатки на одного працівника Кабінету Міністрів України складають 1577 грн. (без видатків на здійснення загальнодержавних повноважень). Аналогічні середньомісячні показники по апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів, місцевих держадміністрацій, фінансових та фіскальних органів складають, відповідно: 474, 421 та 910 гривень. Середньомісячні видатки у розрахунку на одного працівника Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України складають, відповідно, 1128 та 897 гривень.

 • Видатки на оплату праці працівників органів виконавчої влади, в порівнянні з 1999 роком, збільшилися на 425 млн.грн. або 71,5 відс. і становлять на 2000 рік 1 млрд. гривень. За цей період питома вага названих видатків, у загальному обсязі видатків на утримання органів виконавчої влади, зменшилася з 61,4 до 53,4 відсотка (табл. 4).

  Видатки, затверджені у Державному бюджеті України
  на оплату праці працівників органів виконавчої влади

  Органи виконавчої влади

  1999 рік

  2000 рік

  всього видатків (млн. грн.)

  питома вага (відс.)

  всього видатків (млн. грн.)

  питома вага (відс.)

  зміни до 1999 року (відс.)

  Кабінет Міністрів України

  5,3

  0,9

  6,7

  0,7

  127,6

  Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів

  120,0

  20,2

  221,3

  21,7

  184,3

  Місцеві державні адміністрації

  101,8

  17,1

  208,1

  20,4

  в 2 р.

  Утримання фінансових і фіскальних органів всього

  з них:

  361,4

  60,8

  578,0

  56,7

  159,9

  Державна податкова адміністрація

  276,4

  46,5

  410,0

  40,2

  148,3

  Головне контрольно-ревізійне управління

  19,9

  3,3

  31,8

  3,1

  159,6

  Державне казначейство

  19,9

  3,3

  41,5

  5,0

  в 2,1 р.

  Державна митна служба

  45,2

  7,6

  94,7

  9,6

  в 2,1 р.

  Інші видатки

  5,4

  0,9

  4,5

  0,4

  83,6

  Функціонування органів виконавчої влади всього

  594,0

  100

  1018,7

  100

  171,5

  Найбільшу питому вагу у видатках на оплату праці займають видатки фінансових і фіскальних органів (56,7 відс.), що в 2,6 раза перевищує видатки на оплату праці працівників апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів. Виходячи із встановленої граничної чисельності, планові середньомісячні виплати на одного працівника фінансових і фіскальних органів у 2000 році, в порівнянні з 1999 роком, збільшилися в 1,7 раза і становлять 477 грн., у тому числі: Державної податкової адміністрації України - 555 грн., Державної митної служби України - 433 грн., Головного контрольно-ревізійного управління - 306 гривень. У той же час, відповідні видатки в Кабінеті Міністрів України складають 609 грн., апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів - 289 грн., місцевих державних адміністраціях - 270 гривень.

  В апаратах окремих центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів планові середньомісячні виплати на одного працівника, виходячи із встановленої граничної чисельності, коливаються від 264 грн. у Державному комітеті України по земельних ресурсах, 353 грн. - у Державному комітеті стандартизації, метрології та сертифікації України, до 448 грн. - у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, що свідчить про відсутність єдиного уніфікованого підходу до фінансового забезпечення умов оплати праці.

  Указом Президента України від 20.11.98 № 1284, Кабінету Міністрів України було доручено підготувати пропозиції щодо вдосконалення умов оплати праці державних службовців з терміном виконання - IV квартал 1998 року. Однак, нові умови оплати праці працівників органів державної влади були затверджені лише 13.12.99 постановою Кабінету Міністрів України № 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів". До зазначеної постанови з моменту прийняття внесено 14 змін і доповнень, в основному, в частині збільшення розміру посадових окладів. Так, посадові оклади майже всіх категорій працівників і спеціалістів Державної податкової служби були збільшені на 5 - 14 відс. (постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 № 225), що, за розрахунками, призведе до додаткових витрат Державного бюджету України у сумі приблизно 7,5 млн. гривень.

  Відповідно до Указу Президента України від 11.02.2000 № 207, Кабінету Міністрів України до 1 липня 2000 року доручалося знову переглянути схеми посадових окладів працівників державних органів, що фінансуються з державного бюджету, з метою їх уніфікації і впорядкування та підвищення стимулюючої ролі посадових окладів в оплаті праці. Указом Президента України від 26.07.2000 № 925 "Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000 - 2001 роки" Мінпраці, Головдержслужбі, Мінфіну, Мінекономіки та Мін´юсту України доручено у серпні 2000 року підготувати та подати Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акту щодо впорядкування системи оплати праці державних службовців, підвищення стимулюючої ролі посадових окладів працівників державних органів.

  Проте, Кабінет Міністрів України поки що не виконав вимог Указів Президента України щодо створення цілісної, уніфікованої, прозорої системи оплати праці державних службовців.

 • Інші поточні видатки на утримання органів виконавчої влади проти 1999 року збільшилися на 380,6 млн.грн. або в 2,1 раза і склали 728,5 млн. гривень. За цей період питома вага вказаних коштів, у загальних обсягах видатків на утримання органів виконавчої влади, збільшилася з 36 до 38,2 відсотка.

  Слід зазначити, що названі видатки перевищують відповідні видатки на фінансування національної оборони на 384,9 млн. грн. або в 2,1 раза та фінансування правоохоронної діяльності і забезпечення безпеки держави на 244,7 млн. грн. або 50,5 відсотка.

  Інші поточні видатки фінансових та фіскальних органів майже в 1,7 раза перевищують відповідні видатки на утримання апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів, місцевих державних адміністрацій разом взятих.

  Більше того, інші поточні видатки на утримання фінансових і фіскальних органів перевищують відповідні видатки на утримання органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, внутрішніх військ та кримінально-виправної системи разом взятих на 189,8 млн. грн. або 81,2 відсотка. При цьому чисельність особового складу і спецконтингенту в названих структурах більш, ніж у 5 разів, перевищує чисельність фінансових і фіскальних органів, у тому числі в 2,3 раза чисельність, яка, згідно з чинним законодавством, повинна утримуватися за рахунок держави.

  Відповідно до звітності, наданої головними розпорядниками коштів Державному казначейству України, затверджені видатки на придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ у 2000 році, проти відповідних видатків за 1999 рік, збільшилися у 2,2 раза і склали 228,9 млн. гривень. За перше півріччя поточного року вони профінансовані у сумі 65,7 млн. грн., що становить 79,9 відс. від їх фактичного виконання за весь 1999 рік.

  Всупереч розпорядженню Кабінету Міністрів України від 12.01.2000 № 15, яким заборонено розпочинати будівництво, проведення капітального та поточних ремонтів адміністративних будинків, кошторисами органів виконавчої влади передбачено 14,6 млн. грн. на проведення поточних ремонтів, з яких за перше півріччя профінансовано 4 млн. грн., у тому числі: Кабінет Міністрів України - 0,3 млн. грн.; апарати міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів - 1,3 млн. грн.; фінансові та фіскальні органи - 2,4 млн. гривень.

  • Наприклад, довідкою про зміни річного розпису призначень Державного бюджету України на 2000 рік від 24.07.2000 № 168 Міністерству фінансів України збільшені видатки на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель на 98,1 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на 69,1 тис. грн., та інші напрями по утриманню бюджетних установ з одночасним зменшенням на 261,8 тис. грн. видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. А довідкою від 15.08.2000 № 223 видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв були збільшені на 153,6 тис. грн. за рахунок зменшення інших поточних видатків.

  Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв органів виконавчої влади в 2000 році, проти 1999 року, збільшилися на 43,6 відс. і складають 56 млн. гривень. На фінансування вказаних видатків за перше півріччя виділено 16,6 млн. грн., що становить 83,4 відс. від їх фактичного фінансування за весь 1999 рік.

  Згідно із статтею 63 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади доручалося обмежити на 2000 рік спрямування бюджетних коштів на фінансування будівництва та капітальний ремонт адміністративних приміщень, придбання службового автотранспорту. При цьому обсяг капітальних видатків органів виконавчої влади проти 1999 року збільшився у 6,3 раза, у тому числі фінансових і фіскальних органів у 12,1 раза і досяг 159,3 та 100,1 млн. грн., відповідно. За перше півріччя 2000 року на фінансування названих видатків спрямовано, відповідно, 40,8 та 28,8 млн. грн., що становить 25,6 та 28,8 відс. від річних планових призначень.

  Викладене свідчить, що вимоги Указів Президента України від 21.01.98 № 41 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансової кризи" та від 11.02.2000 № 207 "Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів", в частині забезпечення впродовж 2000 року скорочення бюджетних видатків на утримання органів виконавчої влади не менш як на 40 відс., Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів України не виконуються.

 • Відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації" встановлено, що видатки для створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування повинні передбачатися у Державному бюджеті України виключно в рамках Національної програми інформатизації (далі - Програма). Проте, з року у рік в державному бюджеті, в обхід вказаної програми, передбачаються окремо видатки на комп'ютеризацію Держказначейства та інших фінансових органів, в значно більших розмірах, ніж видатки на саму Програму. Так, в Державному бюджеті України на 2000 рік вони становлять 53,1 млн. грн., що в 10,6 раза перевищує видатки на фінансування Програми. Якщо з 5 млн. грн. коштів, затверджених у 2000 році на фінансування Програми, за 6 місяців поточного року виділено 0,7 млн. грн. або 14 відс., то на фінансування витрат на комп'ютеризацію Держказначейства та інших фінансових органів виділено 18,8 млн. грн. або 35,4 відс. від річних призначень.

Видатки спеціального фонду

Законом України від 30.06.99 № 783 "Про джерела фінансування органів державної влади", який регулює фінансове забезпечення діяльності органів виконавчої влади, встановлено, що зазначені органи здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування, в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Закон забороняє органам виконавчої влади створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України. Отже, Закон створює умови для реалізації вимог Концепції адміністративної реформи в Україні щодо припинення практики фінансування цих органів за рахунок так званих додатково мобілізованих і госпрозрахункових коштів та недопущення комерціалізації органів виконавчої влади. Зазначений закон набрав чинності одночасно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", тобто, з 14.03.2000 року.

Статтею 1 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" визначено, що Державний бюджет України складається із загального та спеціального фондів. Спеціальний фонд включає доходи Державного бюджету України на конкретну мету (спеціальні доходи) та його видатки, які проводяться за рахунок вказаних доходів (спеціальні видатки). Відповідно до статті 2 зазначеного закону, починаючи з 01.01.2000 року, всі позабюджетні кошти установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні їх надходження та відповідні спеціальні видатки. Стаття 6 Закону визначає перелік доходів спеціального фонду, у тому числі всі власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету (спеціальні кошти, кошти за дорученнями, інші власні надходження). У той же час, статтею 29 Закону врегульовано спрямування лише окремих із зазначених статтею 6 надходжень, і не врегульовано спрямування власних надходжень установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Таким чином, позабюджетні кошти, які одержували органи виконавчої влади, включені до складу Державного бюджету України, однак, конкретні напрями їх використання статтею 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" не визначені, чим не виконується норма статті 1 цього Закону, де передбачена необхідність використання спеціальних доходів лише на конкретну мету.

Наказом Державного казначейства України від 26.04.2000 № 35 затверджено Порядок казначейського виконання спеціального фонду державного бюджету, згідно з яким органи Державного казначейства України здійснюють контроль за цільовим надходженням до спеціального фонду доходів, передбачених ст. 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", крім власних надходжень установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Вказані власні надходження, за конкретним кодом функціональної класифікації, зараховуються на рахунки органів Державного казначейства України, відкриті окремо для спеціальних коштів бюджетних установ і організацій, коштів, отриманих на виконання окремих доручень та інших власних надходжень, без визначення конкретної мети їх спрямування. Оплата рахунків розпорядників коштів здійснюється за кодами економічної класифікації видатків відповідно до затверджених кошторисних показників, на підставі наданих підтверджуючих документів.

Тобто, з боку Державного казначейства України не передбачено здійснення контролю формування за цільовим призначенням власних надходжень установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, а контролюється тільки виконання кошторисних призначень спеціальних видатків.

Статтею 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" встановлено, що видатки спеціального фонду здійснюються виключно через спеціальні рахунки бюджетних установ в органах Державного казначейства України. Вказані видатки мають постійне бюджетне призначення, яке дає право на їх проведення, незалежно від обсягів, затверджених Державним бюджетом України, в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством.

Але, статтею 18 Закону України "Про бюджетну систему України" встановлено, що кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених Законом про Державний бюджет України. Це означає, що використовувати кошти спеціального фонду на утримання органів виконавчої влади дозволено лише за умови їх включення до державного бюджету і в межах, визначених законом.

Такі суперечності у чинному законодавстві призвели до того, що після введення в дію Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" на фінансування фінансових і фіскальних органів за розділом "Державне управління" протягом квітня червня п. р. спрямовано 258,1 млн. грн. коштів спеціального фонду, які Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" взагалі не передбачалися, у тому числі на фінансування Державної податкової адміністрації 257,1 млн. грн. або 74,2 відс. від обсягу видатків спеціального фонду, що спрямовані на фінансування органів виконавчої влади.

Видатки спеціального фонду на утримання органів виконавчої влади, які затверджені на 2000 рік в обсязі 45,1 млн. грн., станом на 01.07.2000 року виконані в сумі 474,8 млн. грн. або в 10,5 раза перевищили визначені законом річні призначення, що свідчить про недосконалість планування обсягів вказаних видатків та значне заниження їх обсягів (табл. 5).

Видатки спеціального фонду Державного бюджету України
на утримання органів виконавчої влади

Органи виконавчої влади

Затверджено Верховною Радою України на 2000 рік (млн. грн.)

І півріччя

у тому числі
квітень червень

виконано (млн.грн.)

виконання до річних призначень (відс.)

виконано (млн.грн.)

виконання до річних призначень (відс.)

Кабінет Міністрів України

17,8

6,6

37,1

4,1

23,0

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів

22,3

66,2

в 3 р.

32,4

145,3

Місцеві державні адміністрації

3,6

69,9

в 19,4 р.

51,9

в 10,4 р.

Утримання фінансових і фіскальних органів всього

з них:

0

331,6

 

258,1

 

Державна податкова адміністрація

0

298,5

 

257,1

 

Головне контрольно-ревізійне управління

0

2,8

 

0,3

 

Державне казначейство

0

1,4

 

1,0

 

Державна митна служба

0

28,9

 

- 0,3

 

Інші видатки

1,4

0,5

28,5

0,1

7,1

Функціонування органів виконавчої влади всього

45,1

474,8

в 10,1 р.

346,6

в 7,7 р.

З метою зарахування в повному обсязі до державного бюджету позабюджетних коштів органів державної влади, які вони отримували у вигляді доходів від здійснення своїх повноважень, Указом Президента України від 09.03.2000 № 399 "Про внесення змін до деяких Указів Президента України" та постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 № 501 "Про внесення змін і доповнень та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань визначення джерел фінансування органів державної влади", внесені зміни до 6 Указів Президента України та 18 постанов Кабінету Міністрів України, повністю скасовано 17 постанов Кабінету Міністрів України.

Трактуючи вимоги зазначених нормативно-правових актів на свій розсуд, Міністерство фінансів України самостійно визначило порядок розподілу спеціальних видатків, отриманих органами виконавчої влади від здійснення своїх повноважень у 2000 році, та відсоток спрямування від суми цих надходжень на фінансування головних розпорядників коштів у 2000 році (лист Мінфіну Державному казначейству України від 18.05.2000 № 041-206 за підписом заступника Міністра фінансів України). При цьому відсотки встановлено в тих самих розмірах, що діяли раніше і були скасовані Указом Президента України від 09.03.2000 № 399 та постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 № 501.

 • Зокрема, визначено, що 100 відс. коштів від надання послуг екологічного характеру (постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.98 № 244 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України") спрямовується на утримання місцевих природоохоронних органів Мінекоресурсів, у той час як ці органи відповідно до положення про них є органами виконавчої влади.

 • Крім того, на утримання апарату Мінекоресурсів спрямовано 50 відс. коштів, отриманих за користування та від продажу геологічної інформації; апарату Державного комітету статистики України 100 відс. коштів, одержаних від виконання статистичних робіт та надання послуг на платній основі; апарату Національної комісії регулювання електроенергетики 70 відс. плати за видачу ліцензій; апарату Антимонопольного комітету країни 50 відс. від суми зборів за подання заяви про надання згоди на створення, реорганізацію та ліквідацію суб´єктів господарювання; апарату Державного комітету України по земельних ресурсах - 10 відс. коштів від продажу земельних ділянок.

Залишаються однозначно неврегульованими законодавством питання щодо одержання коштів окремими центральними органами виконавчої влади за здійснення функцій держави. Це, зокрема, дає змогу Антимонопольному комітету України одержувати додаткові кошти на своє утримання. Тільки в період з 01.04.2000 по 16.06.2000 на утримання центрального апарату Антимонопольного комітету України спрямовано 187,6 тис. грн. коштів спеціального фонду.

Існування в структурі Державного бюджету України на 2000 рік спеціального фонду фактично зберігає раніше діючий порядок утворення та використання позабюджетних коштів окремими органами виконавчої влади та дозволяє маніпулювати бюджетними коштами в процесі виконання бюджету.

 • Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 № 150, для забезпечення виконання додаткових функцій, чисельність Секретаріату Кабінету Міністрів України була збільшена на 25 од. і Міністерству фінансів України доручено внести необхідні зміни до кошторису видатків на його утримання за рахунок загального бюджету.

 • Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, в порушення статті 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", надав згоду Міністерству фінансів України на перерозподіл асигнувань по фонду заробітної плати між органами виконавчої влади (за згодою головних розпорядників коштів державного бюджету), зменшивши у зв´язку із зменшенням чисельності працюючих, фонд заробітної плати по Державному департаменту авіаційного транспорту, Державному департаменту річкового і морського транспорту, Міністерству фінансів України (місцеві органи) на 623 тис. грн. та нарахування на заробітну плату на 233,6 тис. грн. з відповідним збільшенням по апарату Кабінету Міністрів України. За даними довідок Міністерства фінансів України про зміни розпису призначень державного бюджету на 2000 рік від 17.07.2000 № 156/1, № 156/2 та № 156/3 були зменшені видатки по КФК 10203 Мінтрансу на 484 тис. грн. та Мінфіну на 372,6 тис. грн. і збільшені видатки Кабінету Міністрів України по КФК 10201 на 856,6 тис. гривень.

 • В кожному із вказаних Державних департаментів Міністерства транспорту України, які є урядовими органами державного управління, 65 штатних одиниць переведено на утримання за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України по функції "Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікація та інформатика" (КФК 017000), з відповідним зменшенням видатків загального фонду по КФК 010000.

 • Таким чином, частина коштів, які, згідно із статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", повинні бути використані на фінансування видатків з діяльності морського та річкового транспорту, а також авіаційної діяльності та участі України в міжнародних організаціях - спрямована на утримання працівників апарату управління.

 • Питання щодо збільшення чисельності Державного комітету з енергозбереження на 430 од., у зв´язку з утворенням у його складі урядового органу Державної інспекції з енергозбереження, було вирішено аналогічним шляхом, а саме: за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, передбачених на фінансування міжгалузевих енергозберігаючих заходів (постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2000 № 1039).

Колегія Рахункової палати, нa підставі проведеного аналізу,
зробила такі висновки:

 1. Витрати на утримання органів виконавчої влади залишаються неадекватними фінансово-економічному стану держави і мають тенденцію постійного зростання. Бюджетні призначення на утримання органів виконавчої влади, які затверджені в 2000 році за рахунок загального фонду Державного бюджету України, порівняно з 1999 роком, збільшилися майже в 2 рази і склали 1906,5 млн. гривень. Вони вже перевищують обсяги видатків державного бюджету як на національну оборону, так і на правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави.

 2. Обсяг видатків на утримання органів виконавчої влади, затверджений Державним бюджетом України на 2000 рік, за розділом "Державне управління", не відображає реального обсягу витрат бюджетних коштів за вказаним напрямом. Зокрема, в ньому не враховані видатки на утримання апарату управління центральних органів виконавчої влади, які віднесені до розділів видатків Державного бюджету України "Національна оборона", "Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави", "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека", "Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха".

 3. Видатки на утримання фінансових і фіскальних органів, що передбачені Державним бюджетом України на 2000 рік, порівняно з минулим роком збільшилися в 2,1 раза. Вони у 3 рази перевищують видатки на утримання апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів. Питома вага їх у загальному обсязі видатків на утримання органів виконавчої влади постійно збільшується. Якщо в 1999 році вона становила 53,3 відс., то в 2000 році досягла 57,8 відсотка. На думку Рахункової палати, це питання заслуговує окремого глибокого вивчення в ході нинішнього етапу адміністративної реформи.

 4. Продовжується практика збільшення кількості головних розпорядників коштів Державного бюджету України та чисельності працівників їх апарату. Протягом 6 місяців з моменту прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. № 403 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують", до неї внесено 9 змін, спрямованих на збільшення кількості працівників апаратів центральних органів виконавчої влади на 3082 од. та легкових автомобілів, що їх обслуговують, на 632 одиниці.

 5. Кабінет Міністрів України порушив терміни реформування органів виконавчої влади, які визначені Указами Президента України, що дезорганізувало роботу цих органів та призвело до невиправданих витрат бюджетних коштів.

 6. Витрати на реорганізацію центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів, проведену в грудні 1999 року - серпні 2000 року, значно перевищили економію коштів Державного бюджету України від ліквідації та передачі функцій по окремих центральних органах виконавчої влади. Не відбулося і вивільнення площ та приміщень, які займали ліквідовані центральні органи виконавчої влади, та відповідного зменшення видатків за рахунок цього.

 7. Реального скорочення чисельності працівників в органах виконавчої влади за грудень 1999 року - серпень 2000 року не відбулося. При зменшенні затвердженої на 2000 рік граничної чисельності працівників на 14532 од., вона перевищила на 4416 од. штатну чисельність працівників, яка була в органах виконавчої влади наприкінці 1999 року.

 8. Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів України в січні - серпні 2000 року в повному обсязі не виконувалися вимоги Указів Президента України від 21 січня 1998 р. № 41 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансової кризи" та від 11 лютого 2000 р. № 207 "Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів" в частині забезпечення скорочення бюджетних видатків на утримання органів виконавчої влади. Зокрема, обсяг затверджених капітальних видатків органів виконавчої влади порівняно з 1999 роком збільшився у 6,3 раза, у тому числі по фінансових і фіскальних органах - у 12,1 раза.

 9. Існування в структурі Державного бюджету України на 2000 рік спеціального фонду фактично зберігає раніше діючий порядок утворення та використання позабюджетних коштів окремими органами виконавчої влади, дозволяє маніпулювати бюджетними коштами в процесі виконання бюджету. Тим самим не виконуються вимоги Концепції адміністративної реформи в Україні щодо формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного управління та припинення практики фінансування органів виконавчої влади за рахунок так званих додатково мобілізованих та госпрозрахункових коштів .

  Законодавством однозначно не врегульовані питання одержання коштів окремими центральними органами виконавчої влади за здійснення функцій держави та спрямування їх до спеціального фонду на своє утримання. Суперечності у чинному законодавстві призвели до неоднозначного трактування цих положень, що дозволяє Міністерству фінансів України маніпулювати коштами спеціального фонду в процесі виконання державного бюджету.

 10. Всупереч вимогам Концепції адміністративної реформи в Україні, кошти на реалізацію адміністративної реформи в Державному бюджеті України окремим рядком не виділено.

 11. Кабінетом Міністрів України не виконані вимоги Указів Президента України щодо створення цілісної, уніфікованої, прозорої системи оплати праці державних службовців. Зокрема, замість уніфікації та впорядкування системи оплати праці, Кабінет Міністрів України продовжує приймати постанови, що затверджують нові умови оплати праці для окремих органів виконавчої влади.

 12. Міністерство фінансів України та Державне казначейство України не забезпечують належного контролю за використанням коштів державного бюджету на утримання органів виконавчої влади.

повернутись