15.12.2003

Юрій Іваненко,
головний контролер - директор департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ, член Колегії Рахункової палати України

Державний борг України в цифрах і не тільки.

Чи є необхідність у його достроковому погашенні?

Останнім часом у суспільстві жваво дискутується ініціатива Національного банку України щодо можливості та доцільності дострокового повернення Міжнародному валютному фонду одержаних від нього позик. Із цього приводу своїми міркуваннями ділиться постійний автор "Вісника НБУ", представник Рахункової палати України.

Сума поточної заборгованості України перед МВФ нині становить приблизно 1,8 млрд. доларів США. Водночас валові валютні резерви досягли близько 7 млрд. доларів.

Таблиця 1. Динаміка державного боргу
Показники 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 01.10. 2003 р.
Державний борг, усього млн. грн. 20447 28337 52758 79829 77023 74629,8 75729,1 75554,3
млн. доларів США 10801 14922 15395 15304 14173 14085,1 14201,7 14171,3

 

Таблиця 2. Структура державного боргу
Показники 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 01.10. 2003 р.
Внутрішній державний борг 18,2 36 25,5 18,7 27 28,2 28,2 27,1
Зовнішній державний борг 81,8 64 74,5 81,3 73 71,8 71,8 72,9
Державний борг, усього 100 100 100 100 100 100 100 100

Не заглиблюючись у аналіз політичних, економічно-фінансових, інвестиційних та інших наслідків можливого повернення Міжнародному валютному фонду одержаних від нього позик, хотілося б акцентувати увагу на виборі стратегії й тактики реалізації цього заходу, а також ознайомити читачів із інформацією про розміри державного боргу та витрат, пов'язаних із його обслуговуванням і поверненням.

Основний обсяг державного боргу накопичено до 2000 року, протягом останніх років його розмір стабілізувався нарівні 14,1 - 14,2 млрд. доларів США.

Незважаючи на проголошений урядом намір поліпшити протягом 2001 - 2004 рр. структуру державного боргу шляхом збільшення питомої ваги його внутрішньої складової, фактично вона лишається майже незмінною - із значним переважанням зовнішньої складової.

З огляду на ці дані доречно нагадати відомий вислів: "Кому уряд винен, тому він і служить".

Ознайомившись із інформацією, наведеною в таблиці 3, читачі самі можуть оцінити міру залежності уряду від його головних кредиторів.

 

Таблиця 3. Динаміка структури державного боргу в розрізі найбільших кредиторів
у 2003 році
 

Кредитори
Питома вага заборгованості у загальному державному борзі  

Відхилення

(+,-)
за станом на 01.01.2003 р. за станом на 01.10.2003 р.
Міжнародні фінансові організації 32,4 31,9 -0,5
У тому числі
Міжнародний валютний фонд 13,1 12,9 -0,2
уряди іноземних держав, 21,4 20,6 -0,8
зокрема Російської Федерації 12,5 11,9 -0,6
Іноземні комерційні структури (облігації зовнішньої державної позики) 18,0 20,4 +2,4
Національний банк України та українські комерційні банки (позика, отримана урядом із валютних резервів НБУ, облігації внутрішньої державної позики) 28,2 27,1 -1,1

Щодо витрат державного бюджету України з обслуговування та погашення державного боргу, то вони за період із 1996 по 2002 рік перевищили 53 млрд. гривень. Ця сума співставна з розміром усіх видатків держбюджету країни на 2003 рік. Динаміку витрат державного бюджету України з обслуговування і погашення державного боргу наведено в таблиці 4.

 

Таблиця 4. Динаміка витрат державного бюджету України з обслуговування
і погашення державного боргу

Показники

1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. Усього
Обслуговування та погашення державного боргу, всього 3322,0 6943,0 11618,0 6798,0 7197,3 8349,9 9061,7 53289,9
У тому числі

зовнішнього державного боргу

2037,0 2057,0 3141,0 3734,0 3872,3 5912,4 5810,3 26564,0
внутрішнього державного боргу 1285,0 4886,0 8477,0 3064,0 3325,0 2437,5 3251,4 26725,9

Її аналіз свідчить про те, що після фінансової та боргової кризи 1998 року, незважаючи на проведені урядом реструктуризації майже всіх складових державного боргу, витрати з його обслуговування та погашення зберігають стійку тенденцію до зростання. Так, у 2002 році вони порівняно з 1999 р. зросли на 2,2 млрд. гривень. При цьому, починаючи з 2000 року, постійно збільшуються витрати з погашення державного боргу, передусім - зовнішніх боргових зобов'язань (див. таблицю 5).

 

Таблиця 5. Динаміка витрат із погашення державного боргу
Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. (план)
Обслуговування та погашення державного боргу, всього 7197,3 8349,9 9061,7 11925,3
У тому числі
погашення державного боргу 2628,4 4296,3 6191,8 8600,5
відсоток до загальної суми обслуговування та погашення державного боргу 37 51 68 72
У тому числі
погашення зовнішнього державного боргу 964,8 1386,2 3570,3 6114,3
відсоток до загальної суми обслуговування та погашення державного боргу 13 17 39 5

Зауважимо, що реструктуризації боргових зобов'язань, проведені урядом протягом 1999 - 2002 років, мали обмежений, тимчасовий вплив на розв'язання боргової проблеми і не привели до зменшення боргового навантаження на економіку країни. Навпаки, воно навіть дещо зростає. Так, у 2000 р. відношення витрат з обслуговування та погашення державного боргу до номінального ВВП становило 4,2%, у 2003 р. зазначений показник, як прогнозується, збільшиться до 4,9%. Це може негативно вплинути на перспективи зростання обсягів виробництва та ВВП, а також на платіжний баланс країни. Динаміку темпів зростання витрат із обслуговування та погашення державного боргу порівняно зі зростанням ВВП відображено в таблиці 6.

 

Таблиця 6. Порівняльні темпи зростання витрат із обслуговування й погашення державного боргу та зростання ВВП
Показники 2000 р. до 1999 р. 2001 р. до 2000 р. 2002 р. до 2001 р. 2003 р. (план) до 2002 р.
Витрати з обслуговування і погашення державного боргу 5,9 16,0 15,0 31,6
ВВП 5,9 9,2 4,6 4,0 (прогноз)

Темпи збільшення витрат із обслуговування та погашення державного боргу значно випереджають темпи зростання економіки країни, що свідчить про системні прорахунки урядової фінансової політики щодо продовження фінансування державного бюджету шляхом дороговартісних внутрішніх та зовнішніх запозичень, а також про подальше загострення боргової проблеми.

Особливе занепокоєння викликає загрозлива динаміка зовнішніх боргових платежів та їх значна питома вага, яка переважає частку платежів із внутрішніх боргових зобов'язань (див. таблицю 7), що також підтверджує наявність зазначених вище системних прорахунків.

 

Таблиця 7. Динаміка зовнішніх боргових платежів
Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. (план)
Платежі з обслуговування і погашення державного боргу, всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
У тому числі
зовнішнього 55,0 54,0 71,0 64,0 75,0
внутрішнього 45,0 46,0 29,0 36,0 25,0

Наведені в таблиці 7 показники свідчать про значну фінансову залежність України від іноземних кредиторів, а також про наявність надзвичайно великих ризиків для державного бюджету в разі значної девальвації гривні щодо іноземних валют, передусім - щодо долара США та євро.

Така девальвація гривні щодо євро вже нині відчутно впливає на зростання витрат із обслуговування та погашення зовнішніх боргових зобов'язань, деномінованих у євро. Так, якщо у 2002 році гривня девальвувала відносно долара США лише на 0,6%, то відносно євро - на 18,5 відсотка.

Автор статті є прихильником реалізації заходів, спрямованих на зменшення державного боргу, і в цьому аспекті підтримує позицію керівництва Національного банку України. Тим більше, можливості щодо дострокового погашення державного боргу вже не перший рік передбачаються у законах про Державний бюджет України, проте урядом та Міністерством фінансів України вони не реалізуються.

Водночас, приймаючи остаточне рішення щодо дострокового погашення державного боргу, слід, в першу чергу, обрати найефективніший для держави його варіант.

У зв'язку з цим акцентуємо особливу увагу на вартості зовнішніх боргових зобов'язань, що відображено в таблиці 8.

 

Таблиця 8. Вартість зовнішніх боргових зобов'язань
Основні групи кредиторів Сума боргу, млрд. доларів США Питома вага в зовнішньому державному борзі, відсотки Вартість обслуговування, відсотки
Міжнародні фінансові організації (МВФ, МБРР, ЄБРР, ЄС) 4,6 43 близько 3
Уряди іноземних держав 2,9 27 3,7-5,8
Комерційний борг 3,14 30 7,65-11
У тому числі
ОЗДП 1995 року 0,16   8,5
ОЗДП 2000 року 2,18   10-11
ОЗДП 2003 року 0,8   7,65

За підрахунками автора, видатки з обслуговування облігацій зовнішньої державної позики 2000 року до кінця їх дії (2007 рік) становитимуть понад 450 млн. дол. США, що у 10 разів перевищує економію від дострокового погашення позик МВФ.

повернутись