26.09.2006

УГОДА
про співробітництво між Рахунковою палатою України та Рахунковим комітетом з контролю за виконанням республіканського бюджету
Республіки Казахстан

Рахункова палата України та Рахунковий комітет з контролю за виконанням республіканського бюджету Республіки Казахстан, які далі іменуються Сторонами,

керуючись цілями та принципами Міжнародної організації Вищих органів фінансового контролю (INTOSAI),

базуючись на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправ´я та взаємовигідного співробітництва,

виражаючи взаємне прагнення до підвищення ефективності їх діяльності у сфері державного фінансового контролю,

домовились про наступне:


Стаття 1

Сторони, в рамках своєї компетенції, здійснюють співробітництво з наступних основних напрямків:

а) обмін досвідом у галузі методології та порядку здійснення ними діяльності у сфері державного фінансового контролю;

б) взаємодія в сфері професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів;

в) організація та проведення спільних досліджень, семінарів, конференцій та робочих зустрічей;

г) здійснення, за взаємною згодою, спільних та паралельних контрольних заходів у відповідності з узгодженою Сторонами програмою;

д) обмін актами національного законодавства, професійною інформацією та методиками, які відносяться до питань здійснення державного фінансового контролю.

Сторони, в межах своїх повноважень, розвивають співробітництво в інших напрямках, що становлять взаємний інтерес.


Стаття 2

При обміні інформацією та матеріалами в рамках цієї Угоди кожна із Сторін керується національним законодавством своєї держави, що регулює участь у міжнародному інформаційному обміні, захист державних таємниць та іншої таємниці, що охороняється законом.

При проведенні спільних досліджень кожна із Сторін керується національним законодавством своєї держави.


Стаття 3

Кожна із Сторін забезпечує конфіденційність отриманої інформації у випадку, якщо Сторона, яка надає інформацію, вважає небажаним її розповсюдження.


Стаття 4

Сторони практикують взаємне направлення делегацій з метою обміну досвідом, професійної підготовки та підвищення кваліфікації своїх співробітників.


Стаття 5

Витрати на проведення заходів у рамках цієї Угоди здійснюються самостійно, за рахунок кожної із Сторін.


Стаття 6

У разі необхідності Сторони будуть консультувати одна одну з питань, що відносяться до реалізації цієї Угоди.


Стаття 7

Положення цієї Угоди можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та доповнення складатимуть невід´ємну частину цієї Угоди та будуть оформлені окремими протоколами.


Стаття 8

Положення цієї Угоди не зачіпають прав і зобов´язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін.


Стаття 9

У разі виникнення спорів і розбіжностей при тлумаченні або використанні положень цієї Угоди, Сторони  будуть вирішувати їх шляхом консультацій та переговорів.


Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання, укладається на невизначений період та залишається чинною впродовж шести місяців з дати, коли одна із Сторін отримає письмове повідомлення іншої Сторони про намір зупинити її дію.

 

 

Вчинено в місті Києві "22" вересня 2006 року у двох примірниках, кожний українською, казахською та російською мовами, при чому всі тексти мають однакову юридичну силу.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст російською мовою.

 

 

Голова Рахункової палати України

 


_____________ Валентин Симоненко

Голова Рахункового комітету
з контролю за виконанням республіканського бюджету
Республіки Казахстан

_______________ Омархан Оксікбаєв

повернутись